Login

Huang, Bo

Proceedings of the 5th International Conference on Electrical Engineering and Automatic Control

Huang, Bo - Proceedings of the 5th International Conference on Electrical Engineering and Automatic Control, ebook

421,50€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9783662487686
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

1. Individual Pitch Control Based on Radial Basis Function Neural Network
Bing Han, Lawu Zhou, Zhiwen Zhang, Meng Tian, Ningfeng Deng

2. Study on the Distribution Automation System Terminal Automatic Test Method
Peng Li, Yimin Qian, Wei Li

3. Identification for Acoustic Emission Signal of Crack Based on EMD Approximate Entropy and SVM
Zhen-hua Zeng, Shou-ming Zhang, Li Si

4. Capacitors Optimization of Novel Series-Connected Capacitor-Run Three-Phase Induction Motor Fed by Single-Phase Supply
Hui Zhong, Xiuhe Wang, Dongwei Qiao

5. Distributed Cooperative Secondary Control of Microgrids with Bounded Control Input
Xinsheng Wang, Tianyi Xiong

6. Distributed Robust Control of Uncertain Multi-agent Systems with Directed Networks
Wei Liu, Qingpo Wu, Shaolei Zhou

7. Resonant Analysis and Depression in Multi-inverter Grid-Connection System
Jian Wu, Caihong Zhang, Rui Wang, Dianguo Xu

8. The Application of Power Electronic Switch in the Regulated Capacity Transformer
Hongxing Chen, Zhizhen Liu, Tong Hei, Xiaodong Qu, Guozheng Qi

9. DC Fault Analysis and Protection Design in Shunt Modular Multilevel-Based MTDC System
Jian Wu, Yue Qi, Yanfei You, Dianguo Xu

10. The Simulation of Zero-Sequence Blocking Transformer (ZSBT)
Kai Xu, Zhi-zhen Liu, Xiao-dong Qu, Guo-zheng Qi

11. Design and Simulation of a Vivaldi Antenna Fed by Coplanar Waveguide
Lizhong Song, Weiwei Yin, Jia Li

12. The PID Parameters Optimization Method Based on GA for NC Power Supply
Chenjia Wei, Zehao Liu, Peizheng Li, Jianfei Chen, Sheng Zhang

13. Different Feature Combination Rules in CNNs for Face Detection
Qingyang Xu, Li Zhang

14. The Contact Behavior Analysis Between Microcomponents on a Low-Frequency Reciprocating–Fretting Ball-on-Flat Tribometer
Zhongnan Wang, Wuyi Wang, Guangyu Zhang, Hejuan Chen

15. Single-Phase AC Voltage Control Circuit for Flow-Induced Acoustic-Vibration Piezoelectric Generator
Bo Chen, Jiacun Sun, Hejuan Chen, Jian Yang, Wei Qu

16. Medium and Long-Term Electric Power Planning Load Forecasting Based on Variable Weights Gray Model
Da Song, Xiaobo Liu

17. Combination and Optimization Load Forecasting Based on Credibility
Jia-liang Chen, Shu-bo Hu, Wei Zhou, Lin Zhao, Jian-ming Yu, Guo-hui Shen, Jing-jie Sun

18. Actuated Signal Control System for Pedestrian Street Crosswalk at Midblock Crossings
Longjian Wang, Yonggang Wang, Mengyang Xin

19. Study of a Unidirectional Hybrid Three-Phase Voltage Source Rectifier
She Dongjin, Wang Jiuhe, Zhai Dandan

20. The Heading Control of POD-Driven Ship Using Adaptive Integrator Backstepping
Yacong Zhao, Haibin Huang, Yufei Zhuang

21. Dynamic Modeling of RR-RRR Spherical Parallel Manipulator for Vector Thruster
Han Xu, Yuan Chen, Jun Gao

22. Synchronous Generator-Based Design of Damping Emulation Controller for DFIG
Zhang Yan, Yang Chunhua, Sun Hui

23. Study on Control Strategy of Harmonic Suppression in a Wide Power Range Based on V2G Bidirectional Onboard Charger
Fuhong Xie, Weifeng Gao, Xiaofei Liu, Shumei Cui

24. Snow Removal of Video Image Based on FPGA
H. H. Li, S. Liu, Y. Piao

25. A New Concept: Azimuth Dilution of Precision for Monocular Observational Tracking System
Bing Liu, Dong Wang, Zhen Shen, Taihe Yi, Dongyun Yi

26. Study on Self-adaptive Packet Scheduling Algorithm of TD-LTE System’s Downward Frequency Domain
Jia-liang Ling, Jian-zhong Cao, Tian-fa Liao

27. The Research and Simulation of Three-Level NPC Inverter
Yuan Deng, Guangyao Jin

28. Research and Application of 350MW Unit Water Wall Crack Failure
Rui Zhang, Chunying Wu

29. Optimal Design of a Linear Induction Motor for Traction Application
J. Gong, F. Gillon, H. Zhong

30. Simulation on the Boost-Buck Current Compensation Device of PV Grid Connection and Active Power Filter All-in-One Machine
Tian-fa Liao, Zhao-quan Cai, Jia-xiang Xue, Hong-wei Zhang

31. An Improved DV-Hop Node Localization Algorithm Combined with RSSI Ranging Technology
Hongyu Shi, Ling Peng

32. Processing to the Commutation Failure in Multi-infeed Direct Current System
Xuan Wang, Hui Yan, Yuhong Wang, Junfeng Gui, Mingchao Xia, Xiaogang Hu, Pingzhu Liu

33. Research on Friction and Thermal Load Performance of Hydro-viscous Clutch
Li-gang Ma, Chang-le Xiang, Ming-gang Du, Liu-yang Guo

34. A Comprehensive Evaluation Model for Switchgear Based on the Normal Cloud Model and D–S Evidence Theory
Y. Jia, D. Liu, H. Sui

35. Target Tracking Based on Audio and Video Information Fusion
H. Wang

36. Experimental Research on Fatigue Damage of Composite Solid Propellant with Constant Constrain
Jinfei Li, Weidong Huang, Kai Qu, Wenshuang Wang, Ming Yang

37. Impacts and Analysis of Electric Vehicles and Photovoltaic Integration into Power Systems
Cheng Gong, Zhongjun Chi, Baoqun Zhang, Longfei Ma, Rui Shi, Ran Jiao

38. A Wireless Multipoint Parameter Monitoring System for Greenhouse Environment
Xiaoqing Zhang, Yudong Jia

39. A Survey of Fault Location for Distribution Systems
Yongjun Liu, Min Liu, Cheng Lin, Kefeng Ou-yang

40. Numerical Simulation of Flow Field of a Centrifugal Compressor with a High Pressure Ratio
Zhipeng Xu, Wei Shen, Yong Zhang, Longbo Gao

41. Render Synthetic Objects with Background Image According to Image-Based Lighting
Binling Luo, Shuting Cai, Shaojia Wen, Daolin Hu

42. Reliability Evaluation of Distribution Systems Incorporating Distributed Generators Using Monte Carlo Simulation
Zhenpeng Wu, Aoying Ji

43. Circular Synthetic Aperture Sonar Imaging Using Isometric Angle Characteristic
Guo-hui Di, Jun Wang, Fu-lin Su

44. Analysis of the Choice of a Serial Reactor in a Parallel Capacitor Device
Xianzhong Long, Xiaobo Liu, Da Song

45. Decision Fusion Moving Target Detection of Radar Video Based on D-S Evidence Theory
Xiaohan Yu, Wei Zhou, Jian Guan, Wenchao Hu

46. Effect of Co-doping on the Electronic Structure and Absorption Spectrum of Wurtzite ZnO Under Pressure
Jing Leng, De-jun Wang, Zheng-hao Sun, Wei-jie Liu, Run-ru Liu

47. Fitting Formula of Sheath Currents and Arrangement Optimization of Cables
Yong-zhi Wang, Wei Cao, Hai-sheng Liang, Fan Li

48. Analysis and Simulation of Electric Vehicle Power Battery
Longfei Ma, Baoqun Zhang, Cheng Gong, Ran Jiao, Rui Shi, Zhongjun Chi

49. Vibration Suppression of a 3-DOF Parallel Manipulator Based on Single-Mode Input Shaping Combined with PD
Bing Li, Yulan Wei

50. Hybrid Dual-Loop Control for a Three-Phase PWM Rectifier
Jing Cao, Chaonan Tong, Hongtao Li

51. A Voltage Regulating Electronic Transformer with High Power Factor and Wide Working Voltage
Hui Su, Yonggao Jin, Xiaodong Qu

52. The Quantitative Assessment Study on the ‘First-Class’ of the Key Indices of Grid Evaluation
Zheng Wu, Ming Zeng, Junhui Huang, Jan Tan, Jun Han, Wenqi Gu, Han Xu

53. A Novel Polarimetric Marine Radar
Tao Jin, Huihui Xian, Xuebin Wang, Xiaohui Qi

54. Monitoring of the Performance of Excitation System Based on Measured PMU Data
Sai Wang, Xueping Gu, Wei Tang, Zhen Li, Yuanchao Huang

55. Comprehensive Evaluation on the Primary Frequency Regulation Performance of Generator Units Based on Data from a Wide Area Measurement System
Yan Zhang, Xuan Pan, Xinqiao Fan, Sai Wang, Zhen Li, Yuanchao Huang

56. A Novel PQ Control Strategy of Microgrid with Single-Phase Connected to Grid
Baoqun Zhang, Longfei Ma, Cheng Gong, Ran Jiao, Rui Shi, Zhongjun Chi

57. Assessment of Civilian Demand Response Behavior Supporting Wind Power Digestion
Ran Jiao, Baoqun Zhang, Cheng Gong, Longfei Ma, Rui Shi, Zhongjun Chi, Bing Yang, Huizhen Liu

58. Research on CO2 Laser Frequency Stabilization by Adjusting Grating Angle
Yanchao Zhang, Zhaoshuo Tian, Guang Dai, Chunlei Jin, Zhenghe Sun

59. Study on Shipborne Video Electro-optical Tracking System Based on FPGA
Zongjie Bi, Zhaoshuo Tian, Tao Luo, Shiyou Fu

60. A Timing Synchronization Method with Peak Plateau for OFDM Systems
Yanping Li

61. GRNN Model for Fault Diagnosis of Unmanned Helicopter Rotor’s Unbalance
Xi-hua Xie, Lei Xu, Liang Zhou, Yao Tan

62. A Double-Stage Strategy Based on DNA Computing to Search the Optimal Section of Active Splitting
Xiaoli Ye, Fei Tang, Jian Yang, Junru Xu, Yongle Zheng, Qiang Zhao

63. The Design and Realization of Motion Controller for Truss Robot
Peng Zheng, Wusheng Chou, Huaidong Zhou

64. Dynamic Characteristics of Wind Turbine Gearbox with the Chipping Fault
Xin Wang, Yuxiu Xu, Taotao Li

65. Demonstration for Low Cost Wireless Smart Sensor Networks Based on ARM for Structural Health Monitoring
Jian Xu, Wenhao Wan, Yuying Wu, Zhaoyu Sun

66. Risk Study on Long-Distance Oil and Gas Pipelines Engineering
Shujiao Tong, Zongzhi Wu, Rujun Wang, Yingquan Duo

67. Optimization Method Based on Selection Strategy of Initial Point and Six Sigma Robust Design
Aimin Ji, Mengni Zhang, Pin Lv, Xu Yin

68. Dynamic Flux and Torque Estimation of Single-Phase Induction Motors Based on the Vector Control Theory of Motors
Dandan Sun, Ding Wang

69. Performance Evaluation of Ballistic Missile Detection for the Skywave OTHR Based on the Preliminary and the Weighted Indexes
Shihua Liu, Defang Li, Bing Hu

70. Personnel Surface Electric Field Research of Live Working on Insulation Bucket Arm Car of 500-kV Transmission Lines
Bing-ling Zhou, Dong-ze Xu

71. Failure Mode Analysis on Machining Center Based on Possibility Theory
Hongzhou Li, Fei Chen, Zhaojun Yang, Liding Wang, Yingnan Kan

72. Microstructure and Tensile Properties of Squeeze Cast AZ91D Magnesium Alloy
Xizi Xiao, Yun Chen, Juan Du

73. Research and Design of Merging Unit of Electronic Transducer
Zheng Qiao, Bujuan Li, Yikang Zu, Yanqin Sun

74. Overall Iteration Design of a New Concept Wing Disk Solar-Powered Aircraft
Hong Da, Zhu Jihong

75. Research on an Automation Network for CSP Product Line
Tongbin Li, Bin Wang, Ning Zheng, Xin Kang

76. An Improved BBO Algorithm and Its Application in PID Optimization of CFB Bed Temperature System
Hong Xue, Han Pu

77. Study on Joint Vibration Attenuation of the Satellite Attitude Control Actuator Using a Vibration Isolator and Vibration Absorbers
Peng Tian, Rui Zhong

78. Weight Calculation of Oil and Gas Pipelines Risk Factors Based on Improved AHP
Tianyu Wang, Deyu Xu, Rujun Wang, Shujiao Tong

79. Optimization for the Structure of Front Transmission Gearbox
Zhenqi Yu

80. Study on the Hydrostatic Slide Film Temperature Field and Bearing Capacity of Precision Grinding Machine
ChuanShe Guo, Yi Cui

81. Study on Fuzzy Classifier Based on Genetic Algorithm Optimization
Qian Gao, Nai-bao He

82. Research on Automatic Identification of Color and Classification Applied to Electric Online Monitoring
Yi Zhang, Feng Zhang, Bin-quan Zhu, Lv Tang

83. Design of Control System for an Intelligent Closestool
Shuyun Zhu, Yan Chen, Hanhan Wang, Fangjuan Xie

84. Research on Damage Assessment of Corroded Oil and Gas Pipelines Based on Fracture Mechanics
Rujun Wang, Shujiao Tong

85. The Research on Capacity Rise Phenomenon of the Cable Line Under AC Voltage Withstand Test
Geqing Qi, Wenfeng Song, Dan Yuan, Zhuang Qi, Jianing Guo, Wei Zhang, Lulu Wang

86. Lyapunov-Based Control Strategy for Grid-Connected Inverter with Improved Transient Response
Jinhao Wang, Chaoying Yang, Yulong Wu

87. The Simulation of STATCOM for Distribution Systems Using a Mathematical Model Approach
Wei Xie, Jian-Min Duan

88. The Design of Linear Three-Dimensional Calibration
Dequan Guo, Xinrui Zhang, Hui Ju, Hong Liu, Jin Chen

89. Design and Development of LED Dimming System Based on Wireless Remote and Bluetooth Control Technologies
Yiwang Wang, Bo Zhang, Sikui Wu, Xiang Cang, Xiaoxiao Li

90. Open PID-Type Iterative Learning Control for Linear Time-Invariant System
Xuelian Zhou, Qiang He

91. Development of an Integrative Pointing Gimbal Mechanism for Space Application
Bo Pan, Shuyang Zhang, Lin Li, Fanxin Sun, Yongqiang He

92. Multiuser Scheduling on Dual-Hop Relay Networks and Effect of Feedback Delay
Jiyao Wei, Xianyi Rui

93. Research on System Modeling and Starting Strategy of Inverter for Medium-Frequency Induction Heating
Sen-lin Cheng, Hu Xu, Chuan Wang, Qiang-zhi He

94. Optimal Configuration of Bypass Diodes for a High-Concentration Photovoltaic System
Ting-Chung Yu, Yao Ti Hung, Yih-Bin Lin, Chih-Hao Chen, Yan-Cheng Liou

95. Optimal Design and Analysis of a 3.3-MW Wind Turbine Gear Train
Jianxin Zhang, Zhange Zhang

96. The Analysis of Battery Cooling Modes of EV
Yue Yang, Pengyu Wang, Guangming Lu, Hang Dong, Feng Li, Yanru Suo

97. The Research of Aviation Dangerous Weather Forecast for Fog and Haze Based on BP Neural Network
Yanfen Cheng, Rui Wu

98. Small Power Sine Wave Inverter Design
Xuefeng Bai, Yongjian Ma, Hanqing Li, Pei Li

99. Uncertainty Quantification Using Random Set Based on IODM
Zhao Liang

100. Coordinated Control Method of AGC and AVC in Power Grid
Shiguang Li, Zian Wang, Xinjing Wu, Jiatong Du

101. Research into Key Points and Application Ideas of Reliability Assessment for Medium-Voltage Distribution Networks
Lingyun Wan, Tingting Wei, Jin Fu, Gaolin Wu, Qunying Yang, Wei Song

102. Heat Transfer-Based Fault Diagnosis for Heat Exchanger of Aircraft Environmental Control System
H. Zhuohuan, W. Lulu, Y. Mo

103. Direct Torque Control of Permanent Magnet Synchronous Motor at Low Speed Using a Variable PI Feedback Flux Observer
Suying Zhang, Wenshuai Cui, Yankai Shen, Huixian Liu

104. Research on the Speed Synchronization Control Method of Double-HST Motor
Qian Ming Yang, Jian Li, Ling Qi Kong

105. Design and Development of an In Situ Radioactivity Measuring System in the Marine Environment
Yingying Zhang, Bingwei Wu, Ying Zhang, Guoxing Ren, Dongyan Liu, Lu Cao

106. The Design of Shield Posture’s Monitoring and Control System Based on Configuration Software
Yiping Shi, Yungen Wang

107. Application Research of SuperCapacitance on Fuel Consumption Wheel Crane
Chao Li, Lu Niu, Aihong Tang

108. Research on Elastic Characteristic of Interconnected Oil Gas Suspension
Y. J. Chen, L. Wang, Y. F. Zhang, G. H. Zheng, X. Zhang

109. Impact of Switching Three-Phase Breaker at Different Period on Inter-turn Protection for High-Voltage Shunt Reactor
Sheng-Hong Lin, Shu-Yan Pan, Hua-Ren Wu

110. The Application Software Framework About Distributed Intelligent Alarm Information in Intelligent Substation
Xin Xu, Zhiqiang Yao, RenHui Dou, Hao Ren, Mingzhi Geng, Hui Ren

111. The Design and Implementation of Substation Graphic Gateway System Based on IEC61850 Technology
Mingzhi Geng, Renhui Dou, Yanping Wu, Zhiqiang Yao, Hao Ren, Xin Xu

112. An Improved Particle Swarm Optimization and Application
Dongsheng Zhou, Lin Wang, Jiang Wei

113. Quantitative Analysis of Air Injection for Compressor Active Control
Zhanheng Sun, Sanmai Su, Junjie Liu, Gao Rao

114. Thermocapillary Flows in Half-zone Liquid Bridges Under Axial Magnetic Fields
Ruquan Liang, Linyang Zhu, Limin Kong, Fuqiang Yan, Shuo Yang

115. A Dual-Redundancy Thermal Backup Control Method for the Two-Wheeled Self-balancing Robot
Yong Tao, Tianmiao Wang, Ye Wang, Jianhong Liang, Zhongyuan Chen

116. The Influence of Surface Roughness on the Aerodynamic Characteristics of Overhead Wire
Zhangqi Wang, Lizhong Qi

117. Multi-objective Optimization Algorithm in Mission Planning of On-Orbit Servicing Spacecraft
Qing Zhang, Jianxin Zhang, Qiang Zhang, Xiaopeng Wei

118. Product Conceptual Design Based on Polychromatic Sets Theory and Axiomatic Design
Jianxin Zhang, Yangjie Zhou, Qiang Zhang, Xiaopeng Wei

119. Study on Dynamic Balance PID Control Algorithm and Its Application on the Quadrotor
Hongwei Yan, Hongbin Li, Shaohua Song

120. The Electronic, Magnetic, and Vibrational Properties of Ce3Co29Ge4B10

Liu-Tao Zhao, Xiao-Xu Wang, Jin-Rong Huo, Hai-Xia Cheng, Jian-Qiao Xie, Lu Li, Ying Liu

121. Effects of Activation Treatment on Interfacial Bonding in A356-10wt% B4C Composite Sheets Prepared by Rheo-Rolling
Zhan Yong Zhao, Yang Zhang, Zhou Yang Zhao, Ren Guo Guan, Yuan Dong Li, Ben Chao Chen

122. LQR Optimal Control on the Positioning Accuracy and Rigidity for the Pneumatic Actuator
Hongwei Yan, Hongbin Li, Shengjun Zhou

123. A Study of Visual Servo System Based on Binocular Camera
Lei Hu, Chen Shen

124. Exploration of the Gas–Liquid Separation Effect of Vortex Tool in Downhole
Zhijian Wang, YanBob Jia, Kai Liu

125. Study on Hopping Height Control and Detection for the Pneumatic Actuator
Hongwei Yan, Hongbin Li, Shengjun Zhou

126. An Interval-Reduced-Basis Approach for Predicting Acoustic Response of Coupled Structural-Acoustic System
Zheng Lv, Zhiping Qiu, Qi Li

127. FE Research on Influence of Pouring Temperature on Thermal Fatigue Depth for Aluminum Alloy Die Casting Die
Chenggang Pan, Huqun Yang, Wenchao Ma, Qin Xiao, Qingming Chang

128. Analysis of the Protection of a Simplified Surge Protective Device for Low-Voltage AC Power System
Huiping Liu, Xiaoqing Zhang, Kejie Huang

129. Investigation of Load Distribution Among Teeth of an Aero-engine Spline Coupling
Xiangzhen Xue, Sanmin Wang, Jian He, Hui Wu

130. Dynamics Analysis of Linear Array Deployable Structure Based on Symmetrical Scissor-Like Element
Bo Li, San-Min Wang, Ru Yuan, Chang-jian Zhi, Xiang-zhen Xue

131. Research and Development Analysis of Information Security in Smart Grid Construction
Yixin Ding, Ming Li, Li Yan, Junwei Ma

132. The Multiobjective Optimization Model of Open Mill Mastication Parameters
Zhang Liang, Wang Qidong, Zhu Lihong, Zhao Han

133. Precision Compensation Analysis of Spacecraft Assembly Parallel Mechanism
Guangtong Liu, Guotao, Yanlei Zhang, Laiying Tang

134. Research on CAD/CAM Integration Methods Based on the STL Model
Huiqun Zhou, Jianjun Wu

135. Investigation on the Characteristics of DC Air Discharge at Low Pressure Based on Hydrodynamics and Chemistry Model
Xing-hua Liu, Xue-Feng Sun, Ri-chang Xian, Yu-Feng Chen, Peng Yu

136. Research on IOT Technology Applied to Intelligent Agriculture
Juntao Li, Weihua Gu, Hang Yuan

137. Effective FPGA-Based Enhancement of Quantitative Frequent Itemset Mining
Xiaoqi Gu, Yongxin Zhu, Meikang Qiu, Shengyan Zhou, Chaojun Wang

138. Image Classification Based on Deep Learning for Big Data of Power Grid
Jun Yin, Yongxin Zhu, Weiwei Shi, Yunru Qiu, Xingying Liu, Gehao Sheng

139. Whether the High-Voltage Transmission Lines Have Enough Load Capacity After Wildfire
Tianzheng Wang, Zhen Tang, Xinwei Wang, Jinzhao Yang, Xiaogang Wu, Kechao Zhao, Chong Zuo, Weiyi Chen

140. Design and Analysis of the Hydraulic System of the Small Slide Loader
Kailin Feng, Guanguo Ma, Yipeng Chen

141. An Extended Kalman Filter Application on Moving Object Tracking
Yuan Niu, Lisheng Hu

Keywords: Engineering, Robotics and Automation, Artificial Intelligence (incl. Robotics), Electrical Engineering

Editor
 
Publisher
Springer
Publication year
2016
Language
en
Edition
1
Series
Lecture Notes in Electrical Engineering
Page amount
16 pages
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9783662487686
Printed ISBN
978-3-662-48766-2

Similar titles