Login

Zhou, Tianjun

Flexible Global Ocean-Atmosphere-Land System Model

Zhou, Tianjun - Flexible Global Ocean-Atmosphere-Land System Model, ebook

202,95€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9783642418013
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

Part I. FGOALS Components for CMIP5

1. Spectral Atmospheric General Circulation Model Version 2
Haiyang Yu, Qing Bao

2. The Grid-Point Atmospheric Model of IAP LASG–Version 2: GAMIL2
Lijuan Li, Bin Wang, Li Dong, Li Liu, Ye Pu, Si Shen, Wenyu Huang, Wenqi Sun, Yong Wang, Xiangjun Shi

3. LASG/IAP Climate System Ocean Model Version 2: LICOM2
Hailong Liu, Pengfei Lin, Yongqiang Yu, Fuchang Wang, Xiying Liu, Xuehong Zhang

4. LASG/IAP Sea Ice Model
Jiping Liu, Mirong Song, Xiucheng Wang

5. FGOALS-s2 Brief
Qing Bao, Pengfei Lin, Tianju Zhou, Yimin Liu, Yongqiang Yu, Guoxiong Wu, Bian He, Jiandong Li, Jun Wang, Xiaocong Wang, Haiyang Yu, Linjiong Zhou

6. The Flexible Global Ocean–Atmosphere–Land System Model, Grid-Point Version 2: FGOALS-g2
Lijuan Li, Pengfei Lin, Yongqiang Yu, Bin Wang, Tianjun Zhou, Li Liu, Jiping Liu, Qing Bao, Shiming Xu, Wenyu Huang, Kun Xia, Ye Pu, Li Dong, Si Shen, Yimin Liu, Ning Hu, Mimi Liu, Wenqi Sun, Xiangjun Shi, Weipeng Zheng, Bo Wu, Mirong Song, Hailong Liu, Xuehong Zhang, Guoxiong Wu, Wei Xue, Xiaomeng Huang, Guangwen Yang, Zhenya Song, Fangli Qiao

7. Terrestrial Carbon Cycle in FGOALS-s2
Jun Wang, Qing Bao, Ning Zeng

8. Brief Overview of FGOALS CMIP5 Experiments
Tianjun Zhou, Lijuan Li, Qing Bao, Pengfei Lin, Bo Wu, Wenmin Man, Fengfei Song

Part II. Model Evaluation and Analyses

9. Overview of FGOALS Contribution to International Climate Modeling Community During Past Years
Yongqiang Yu

10. Long-Term Trends of Two Versions of FGOALS2
Pengfei Lin, Hailong Liu

11. Tropical Biases
Xiangcui Liu, Hailong Liu, Pengfei Lin, Yongqiang Yu

12. The Diurnal Rainfall Cycle in FGOALS
Weihua Yuan

13. Monsoon Intra-Seasonal Variability in Boreal Summer
Wenting Hu, Anmin Duan

14. ENSO and PDO in Two Versions of FGOALS
Yongqiang Yu, Lin Chen, Yale Zhang

15. Seasonal Evolution of the Subtropical Anticyclones Simulated in FGOALS-s2
Yimin Liu, Jun Hu, Bian He, Qing Bao, Anmin Duan, Guoxiong Wu

16. Monsoon Regimes in FGOALS
Bo Wu, Lixia Zhang, Weipeng Zheng

17. Stratospheric Circulation and its Changes in FGOALS-s2
Rongcai Ren, Yang Yang, Guoxiong Wu, Ming Cai

18. The Atlantic Meridional Overturning Circulation, Atlantic Multi-Decadal Oscillation, and North Atlantic Oscillation in Three Climate System Models
Jie Zhang, Tianjun Zhou

19. Mascarene High, Australian High, and Antarctic Oscillation Simulated by FGOALS-s2
Dan Sun, Tianjun Zhou, Feng Xue

20. Spring Persistent Rainfall in a Grid-Point and a Spectral Atmospheric General Circulation Models
Jie Zhang, Tianjun Zhou

21. The Silk Road Teleconnection Pattern in SAMIL2.0
Fengfei Song, Tianjun Zhou

22. The East Asian Subtropical Jet, East Asian Polarfront Jet, and Transient Activities in FGOALS
Fengfei Song, Tianjun Zhou

23. Preliminary Evaluations of ENSO-Related Cloud and Water Vapor Feedbacks in FGOALS
Lin Chen, Yongqiang Yu

24. The Twentieth Century Historical Climate Simulation of FGOALS
Tianjun Zhou, Fengfei Song

25. Climate Extremes in FGOALS
Liwei Zou

26. Climate Sensitivity of the Flexible Global Ocean–Atmosphere–Land System Model
Xiaolong Chen, Zhun Guo, Tianjun Zhou

27. A Preliminary Diagnosis of High Climate Sensitivities simulated by FGOALS-s2 in CMIP5 Historical and RCP4.5 Scenarios
Bian He, Yimin Liu, Tianjun Zhou, Guoxiong Wu, Qing Bao, Pengfei Lin, Fengfei Song

28. Decadal Climate Prediction of FGOALS
Bo Wu, Bin Wang

29. Last Millennial Climate Simulation of FGOALS
Wenmin Man, Tianjun Zhou

30. Thermal Expansion-Induced Sea Level Increase Determined by Flexible Global Ocean–Atmosphere–Land System Model
Lu Dong, Tianjun Zhou

31. Indian Ocean Warming During 1950–2005 Determined by Flexible Global Ocean–Atmosphere–Land System Model (FGOALS)
Lu Dong, Tianjun Zhou

32. Representative Concentration Pathway (RCP) Projection of Climate Change by FGOALS
Tianjun Zhou, Fengfei Song

33. Paleoclimate Simulations by FGOALS
Weipeng Zheng, Yongqiang Yu

34. Simulation of Snow Cover Fraction Over Eurasia Determined by FGOALS
Kun Xia, Bin Wang, Lijuan Li, Si Shen, Wenyu Huang, Shiming Xu, Li Dong, Li Liu

35. Evaluation of Land–Atmosphere Coupling Over Eastern China in the Two Versions of FGOALS
Lingyun Wu

36. Sea Ice Simulations of FGOALS
Mirong Song, Lijuan Li, Jiping Liu

37. Madden–Julian Oscillation in Boreal Winter
Wenting Hu, Chongbo Zhao

Part III. Model Development and Improvements Beyond CMIP5

38. High-Resolution LICOM
Hailong Liu, Yongqiang Yu, Pengfei Lin, Fuchang Wang

39. Brief Introduction to the High-Resolution Grid-Point Atmospheric Model
Bin Wang, Lijuan Li, Li Liu, Li Dong, Fabo Zhang, Guodong Yuan, Wenqi Sun

40. High-Resolution FAMIL
Linjiong Zhou, Qing Bao, Haiyang Yu

41. Improvements on the Representation of Moist Process in a Spectral Atmospheric Model
Xiaocong Wang, Qing Bao, Yimin Liu, Guoxiong Wu

42. Radiative Process and Sulfate Direct Effect in FGOALS-s2
Jiandong Li, Guoxiong Wu, Wei-Chyung Wang, Yimin Liu

43. LASG/IAP Aerosol Module (LIAM) in the Grid-Point Atmospheric Model of IAP LASG (GAMIL)
Kai Zhang, Bin Wang, Meigen Zhang, Hui Wan

44. Development of Land Surface Model in Frozen Soil and Snow
Kun Xia, Bin Wang

45. Land Surface Improvements
Zhenghui Xie, Xiangjun Tian, Peihua Qin, Binghao Jia, Yan Yu, Jing Zou, Aiwen Wang, Jianguo Liu, Qin Sun

46. The Response of the Terrestrial Carbon Cycle Simulated by FGOALS-AVIM to Rising CO2

Jing Peng, Li Dan

47. Ocean–Atmosphere Flux Calculation in Version 2 of the Spectral Flexible Global Ocean–Atmosphere–Land System Model
Zhun Guo, Tianjun Zhou

48. Improvement of Sea Ice Model
Mirong Song, Shiming Xu

49. Global Marine Ecosystem Model Coupled with LICOM2
Pengfei Lin, Jiajia Hao, Fei Chai, Hailong Liu

50. FROALS: A Dynamical Downscaling Tool to FGOALS
Liwei Zou

Keywords: Earth Sciences, Earth System Sciences, Meteorology, Climatology, Geophysics and Environmental Physics, Climate Change

Author(s)
 
 
 
Publisher
Springer
Publication year
2014
Language
en
Edition
2014
Series
Springer Earth System Sciences
Page amount
16 pages
Category
Natural Sciences
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9783642418013

Similar titles