Login

Sun, Zengqi

Proceedings of 2013 Chinese Intelligent Automation Conference

Sun, Zengqi - Proceedings of 2013 Chinese Intelligent Automation Conference, ebook

236,75€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9783642385247
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

1. Formation Control of Autonomous Underwater Vehicles Based on Finite-Time Consensus Algorithms
Jian Yuan, Zhong-Hai Zhou, Hua Mu, Yu-Ting Sun, Lei Li

2. The Research on Fault Diagnosis of Building Electrical System Based on RBF Neural Network
Qian Wu, Yahui Wang, Long Zhang, Li Shen

3. Adaptive Dynamic Surface Control of Stochastic Strict Feedback Nonlinear Systems
Xiaocheng Shi, Tianping Zhang, Huating Gao, Fei Wang

4. Three-Dimensional Path Planning for AUV Based on Fuzzy Control
Lisha Jiang, Daqi Zhu

5. Consensus Analysis of Multi-Agent System with Impulsive Effects and Time-Varying Delays
Dandan Li, Mei Sun, Dun Han, Anna Gao

6. One Method of Judging Spatial Topological Relations in N-Dimensional Space and Its Application in Interpolation
Binhui Chen, Bofeng Wu, Jiaxiang Lin

7. Modified Ant Colony Optimization Algorithm for the Multi-Sensor Dynamic Scheduling
Hai Huang, Jing Zhang, Xiaomin Ran, Wengao Lv

8. Experimental Study on Improved Differential Evolution for System Identification of Hammerstein Model and Wiener Model
Weili Xiong, Minfang Chen, Le Yao, Baoguo Xu

9. The Coverage Optimization for Wireless Sensor Networks Based on Quantum-Inspired Cultural Algorithm
Yi-nan Guo, Dandan Liu, Yun Liu, Meirong Chen

10. Sensor Failure Detection and Diagnosis via Polynomial Chaos Theory—Part I: Theoretical Background
Weilin Li, Xiaobin Zhang, Wenli Yao, Huimin Li

11. Adaptive Tracking Control of Nonlinear Systems with Unmodeled Dynamics and Unknown Gain Sign
Zhiyuan Gao, Tianping Zhang, Yuequan Yang

12. Generalized Projective Synchronization of Takagi–Sugeno Fuzzy Drive-Response Dynamical Networks with Time Delay
Yongai Zheng, Lei Shang

13. Immune Mobile Agent and Its Application in IDS
Tao Ji, Yongzhong Li, Jing Xu

14. The Improved Discernibility Matrix Based on Decision Vector
Jingfu Li, Denghui Bu

15. Backward Circular Motion Control for Mobile Robot with Two Trailers
Jin Cheng, Yong Zhang, Zhonghua Wang, Li Gong

16. Instruments Fault Detection in Process Industry with Independent Component Analysis
Jichen Hu, Guoyong Huang

17. Nonlinear Process Fault Detection Based on Multi-Scale Sparse Kernel Classifier
Xiaogang Deng, Xuemin Tian

18. Backstepping Based Type-2 Adaptive Fuzzy Control for a Generic Hypersonic Flight Vehicle
Fang Yang, Ruyi Yuan, Jianqiang Yi, Guoliang Fan, Xiangmin Tan

19. Ahead of the End Dynamic Time Warping Distance Algorithm Application in Iterative Learning Control
Qun Gu, Xiaohong Hao

20. Application of Discrete Particle Swarm Optimization Algorithm to Aviation Rescue Base Location
Xiuyu Wu, Guoping Xing, Yongren Chen, Lijie Wu

21. Intelligent Control Based on ADRC for Large Container Ship Course Keeping
Yang Liu, Chen Guo, Zhengling Lei

22. Course Keeping Control of Underactuated Surface Vessels Based on Improved PSO Algorithm
Guangyu Li, Chen Guo, Yanxin Li

23. On-line Optimization of Fuzzy-Immune PID for PEMFC Temperature Control Based on RBF Neural Network
Dazi Li, Yadi Yu, Qibing Jin

24. Adaptive Fuzzy Controller Design for Strict-Feedback Nonlinear System Using Command Filtering
Junsheng Ren

25. Consensus Problem of Second-Order Multi-Agent Systems with Communication Delay and Input Delay
Pingping Dai, Chenglin Liu, Fei Liu

26. An Image-Based Visual Servo Control of Robots with Omni-Directional Camera
Haiyong Chen, Guansheng Xing, Zihan Ma, Jinsuo Wang, Peng Yang

27. Simulation and Forecast About Vegetable Prices Based on PSO-RBFNN Model
Qigang Xu, Mingjun Liu

28. A Belief-Rule-Based Inference Method for Carrier Battle Group Recognition
Lianmeng Jiao, Quan Pan, Xiaoxue Feng, Feng Yang

29. Multi-Robot Cooperation Handling Based on Immune Algorithm in the Known Environment
Mingxin Yuan, Zhaoli Ye, Shuai Cheng, Yafeng Jiang

30. Global Exponential Synchronization Between Two Different Complex Networks with Time Vary Delays
Guoliang Cai, Yihong Du, Xianbin Wu

31. Pattern Recognition of the Thigh Amputee Motion Based on Genetic Algorithm and BP
Lei Liu, Peng Yang, Zuojun Liu, Lingling Chen, Yanli Geng

32.
R–Fuzzy Subsemigroups
Xiao-ying Zhu, Zu-hua Liao, Cui-yun Hao

33. A New Constant Gain Kalman Filter Based on TP Model Transformation
Fan Yang, Zhen Chen, Xiangdong Liu, Bing Liu

34. Spacecraft Attitude Control via New Non-Singular Fast Terminal Sliding Mode Control
Xin Lv, Zhen Chen, Xiangdong Liu, Binglong Cong, Liang Wang

35. Time-Variant Gait Planning for Under-Actuated Biped Robot via Optimization
Xiaowei OuYang, Gang Pan, Ling Yu

36. Immune Network Risk Evaluation Model Based on the Spreading of Infectious Diseases
Jin Yang, Tang Liu, Lingxi Peng

37. Recurrent Neural Network for Human Activity Recognition in Smart Home
Hongqing Fang, Hao Si, Long Chen

38. Optimization of an Advanced Guidance Scheme for Long-Range AAMs Based on SPSO
Xilian Li, Shutang Fu, Huitao Fan

39. Research on High-Accuracy Data Association of Space-Borne SAR and AIS
Zhi Zhao, Kefeng Ji, Xiangwei Xing, Huanxin Zou

40. A Control Method of Inclined Inverted Pendulum on a Mobile Foundation with Disturbances
Cheng Guo, Xiaoyu Han, Yingmin Jia

41. TiltRotor Aircraft Flight Control Study Based on Fuzzy Logic Control via Genetic Algorithm
Heng Chen, Xu Wang, Tengfei Lei

42. Hybrid Projective Synchronization of a New Hyperchaotic System
Jinchen Yu, Caiyan Zhang

43. Fuzzy Observer-Based Robust H
Guaranteed Cost Fault-Tolerant Design for Nonlinear NCS
Jun Wang, Wei Li, Zhanming Li

44. Study on Adaptive Parameters for GDFNN via Genetic Algorithms
Jin Chen, Shaojian Song, Xiaofeng Lin

45. A Decreased Extreme Learning Machine with Ridge Parameter for Online Identification of Nonlinear Systems
Mingtao Zhang, Yi Liu, Zengliang Gao

46. Security Region Estimation of the Peak of Track Irregularity Based on Dangerous Points Distribution Ratio and SVM
Yong Qin, Shan Yu, Yuan Zhang, Limin Jia, Zongyi Xing

47. On the Symmetry of Interval Type-2 Fuzzy Logic Controllers Using Different Type-Reduction Methods
Chengdong Li, Guiqing Zhang, Jianqiang Yi, Ming Wang

48. Development of Database System for Overhead Power Transmission Line Inspection Robot
Dezheng Zhao, En Li, Guodong Yang, Zize Liang

49. Two Methods for Solving the Parameters of Weibull Distribution of Wind Velocity
Baoqing Xu, Rui Tian, Guolin Yang

50. A Direct Robust Predictive Control Algorithm for Multi-Rate Systems
Xiaohua Liu, Rong Gao

51. Nonlinear Adaptive Control of Magnetic Levitation System with Uncertain Parameters and Unknown Disturbances
Baobin Liu

52. Mass Metrology Based on Robotic Mass Measurement System
Xiaoping Ren, Changqing Cai, Yi Li, Aibin Chen, Qingxiong Ren

53. A Reconfigurable Intelligent Gateway for Heterogeneous Networks
Tiantian Guo, Ming’an Zhou, Qing Shen

54. Robust Stability of a Class of Uncertain Discrete-Time Stochastic Systems
Fengwei Yang, Yali Dong, Yangang Wang

55.
H
2 Controller Design for Markov Jump Systems with Polytopic-Type Uncertainty and Partly Known Transition Probabilities
Quanyong Fan, Dan Ye, Xinglei Gao

56. A New Control Method in pH Neutralization Process
Juan Chen, Zhanfu Liu, Yawei Peng, Qing Guo

57. Control Technology Research of the Underground Hydraulic Support Motion Simulation
Guoying Zhang, Jiangwei You, Liang Xu, Yiyu Cheng

58. Research on Chilled Water Pressure Difference of the Model Reference Adaptive Control
Hongmei Jiang, Dongdong Cai, Yugui Nian, Qingchang Ren

59. Research on Greenhouse Climate Control Based on RBF Neural Networks
Baicheng Liu, Yifei Chen, Kai Qi, Shangfeng Du

60. Research on Neural Network Model for Greenhouse Temperature Predictive Control
Kai Qi, Yifei Chen, Baicheng Liu, Shangfeng Du

61. The Research on Fault Diagnosis Method of the Coal Mill Based on Information Fusion
Zheng Zhao, Xueyan Lu

62. Higher Sliding Mode Tracking Control for Underactuated Surface Vessel
Zhuang Lin, Benjie Dong, Zhiqun Guo

63. Modeling and Simulation of Biomimetic Motion Dynamics for Dextrous Hand
Mingkun Zhang, Yizhi Shi, Jun Shen, Yao Li

64. Nonlinear Integrator Sliding Mode Control for Brushless Double-Fed Wind Power Generation System
Zongkai Shao, Jichen Hu, Guoyong Huang

65. Time-Varying Constant Identification Based on PSO and Dynamic Compensation of Temperature Sensors
Chao Wang, Yakun Zhao, Hongbing Ding

66. Path Tracking Control of Underactuated AUVs Based on ADRC
Yushan Sun, Yinghao Zhang, Guocheng Zhang, Yueming Li

67. Fuzzy Method for Sub-Communities Identification in Complex Networks
Danling Wang, Yanfei Wang

68. Modeling for the Clarifying Process of Sugar Mills with ESN
Xiao-feng Lin, Yun-peng Liu

69. A Method of Metro Vehicle Auxiliary Inverter Fault Diagnosis Based on Weighted Fuzzy Clustering Algorithm
Zengtao Ma, Junwei Gao, Bin Zhang, Dechen Yao, Yong Qin

70. The Inverted Pendulum Control System Based on Two Degree of Freedom Model Driven PID
Lixiang Zhang, Haiyan Zhang

71. Delay-Dependent Robust Stabilization for Singular Nonlinear System with Markovian Jumping Parameters
Chunmei Duan, Hongqian Lu

72. A Free-Weighting Matrices Technique for Stochastic Stability Analysis of Uncertain Singular Hybrid System
Hongqian Lu, Wuneng Zhou, Xingping Liu

73. Application of EKF Training RBFNN in Fault Diagnosis of Subway Auxiliary Inverter
Junwei Gao, Ziwen Leng, Yong Qin, Xiaofeng Li, Dechen Yao

74. Fuzzy Combination Rule of Multiple Classifiers System Based on Yager Triangular Norm
Pengtao Jia, Shuhui Liang, Jun Deng

75. Application of Swarm Intelligence Optimization in EEG Analysis
Lu Huang, Hong Wang

76. Blind Detection of BPSK Signals Using Hysteretic Hopfield Neural Network
Shu-Juan Yu, Di Feng, Yun Zhang

77. Design of Sewage Treatment Using Iron Nanoparticles Based on Fuzzy Logic Control
Miaomiao Tan, Yinan Li, Hui Jiao

78. The Application of Fuzzy PI and RBF Neural Network Tuning PID in Servo System
Guozhi Li, Xiaohong Ren, Bing Ren, Ling Qiu

79. Navigation Control of Humanoid Robot Based on Motor Imaginary
Fei Wang, Chucheng Zhou, Guangda Yang, Xiang Hao, Song Wang

80. Stabilizability of a Class of Singularly Perturbed Systems via Switched Output Feedback
Hongwang Yu, Baoshan Zhang

81. Design and Stability Analysis of the RRD Fuzzy Controller with D-Stability Constraint
Wenying Zhang, Xiuyan Peng, Zhonghui Hu, Yan Chang

82. Short-Term Forecasting of Traffic Flow Based on Genetic Algorithm and BP Neural Network
Junwei Gao, Ziwen Leng, Bin Zhang, Guoqiang Cai, Xin Liu

83. Joint State and Parameter Estimation for a Robot Hydraulic Actuator
Guangbin Sun, Hong Wang

84. Delay-Dependent Robust Control for Output PDFs of Discrete-Time Non-Gaussian Stochastic Processes
Yao An, Yang Yi, Weixing Zheng, Tianping Zhang

85. Review and Perspective of Theories and Methods About Emergency Evacuation Plans for UMT Station
Yashu Kang, Jie Xu, Limin Jia, Jianyuan Guo, Xin Zhang

86. The Allocation of Berth and Quay Crane by Using a Particle Swarm Optimization Technique
Chutian Yang, Su Wang, Jun Zheng

87. Optimal Trajectory Planning of Gaze Shifts Based on Modified Simulated Annealing Algorithm
Ming Zeng, Zhanxie Wu, Haiyan Jia, Qinghao Meng, Hao Yang

88. Robust Dissipative Filter for Time-Varying and Time-Delay T-S Fuzzy Descriptor Systems with Parameter Uncertainties
Yuechao Ma, Huijie Yan

89. The Realization of Fuzzy Control in Fire-Proof Material Batching System
Xue Jun He, Jun Zhang

90. An Intuitionistic Fuzzy Neural Network with Triangular Membership Function
Xiaoguang Zhou, Renhou Zhao, Lili Zhang

91. Covariance Intersection Fusion Robust Steady-State Kalman Predictor for Two-Sensor Systems with Unknown Noise Variances
Wenjuan Qi, Peng Zhang, Zili Deng

92. Weighted Measurement Fusion Steady-State Robust Kalman Filter
Peng Zhang, Wenjuan Qi, Zili Deng

93. Research on Evaluation of Cabin Design in Naval Ship Based on the Method of Intuitionistic Fuzzy Multiple Attribute Group Decision-Making
Xiaowen Li, P. Li, Z. Lin, Z. Guo, D. Yang

94. Studying the Effect of the Group-Size on the Search Computing Cost of MEC for Function Optimization
Liai Wang, Chengyi Sun

95. Covariance Intersection Fusion Robust Steady-State Kalman Filter for Multi-Sensor Systems with Unknown Noise Variances
Wenjuan Qi, Peng Zhang, Wenqing Feng, Zili Deng

96. Study on Online εNN Q-Learning for Multi-Robot System Based on Community Perception Network
Lu Jin, Yuequan Yang, Chunbo Ni, Yifei Kong, Zhiqiang Cao

Keywords: Engineering, Control, Robotics and Automation, Computational Intelligence

Author(s)
 
Publisher
Springer
Publication year
2013
Language
en
Edition
2013
Series
Lecture Notes in Electrical Engineering
Page amount
18 pages
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9783642385247

Similar titles