Login

Zhang, Tong-Cun

Proceedings of the 2012 International Conference on Applied Biotechnology (ICAB 2012)

Zhang, Tong-Cun - Proceedings of the 2012 International Conference on Applied Biotechnology (ICAB 2012), ebook

236,75€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9783642379222
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

Part III. Pharmaceutical Biotechnology

1. Promising Biomarkers: MicroRNAs at Diagnosis, Therapy and Prognostic Evaluation of Breast Cancer
Dalin Lu, Nan Wang, Xinghua Liao, Xuan Huang, Jianhua Zhang, Zhenyu Wang, Lian Duan, Jiajie Liu, Baoshu Jin, Yue Wang, Tong-Cun Zhang

2. Dimerization of Chemokine Receptors and its Novel Roles in Drug Discovery
Mingqing Wang, Baosheng Ge, Fang Huang

3. The Mechanism of Apoptosis in Adenocarcinoma of Lung Cancer A549 Cells Induced by Albumin-Derived from Peanut
Minhui Long, Yuejun Sun, Ni Chen, Zimin Zhang, Wen Chu, Yue Ma, Shenheng Luo, Zhongpeng Zhao, Aipo Diao

4. Serum miR-124 and TNF-α are Biomarkers of Ischemic Cerebrovascular Disease
Jiajie Liu, Xinghua Liao, Nan Wang, Jun Zhou, Lian Duan, Dalin Lu, Zhipeng Liu, Tingbao Yan, Deyun Ma, Xiumei Dong, Xueguang Sun, Tong-Cun Zhang

5. A New Process for Preparation of Hydroxytyrosol
Yinghao Gao, Xijuan Liang, Yuanmou Chen, Fei Hu, Weizhu Liu, Peng Yu, Erbing Hua

6. Design and Synthesis of 2-Arylbenzimidazole Analogues as Novel SIRT1 Activators for the Treatment of Type II Diabetes
Fei Hu, Yuanmou Chen, Yinghao Gao, Shaolong Jia, Weizhu Liu, Peng Yu, Erbing Hua

7. Design and Synthesis of SRT1 Activators for Potential Lead Compounds of Treatment of Diabetes
Weizhu Liu, Qiuyue Wang, Fei Hu, Yinghao Gao, Yingying Wang, Peng Yu, Erbing Hua

8. Synthesis of 1,3-benzodioxol-5-ethanol and Its Derivatives
Na Ji, Yinghao Gao, Yuanmou Chen, Shaolong Jia, Fei Hu, Peng Yu, Erbing Hua

9. Tetrandrine Inhibits Proteasomal Chymotrypsin-Like Activity and Induces Apoptosis in Human PC-3 Cells
Li Zhang, Wanxin Shi, Weihua Cao, Xiangru Liang, Yufu Hu, Mo Chen, Guoqing Shi

10. The Purifying Effect of Apocynum Venetum Seedlings on Estuarine Water
Yangcang Xu, Tao Yu, Yunshan Zhong, Xiaoyan Wang

11. Expression, Purification, and Activity Assay of Chicken Interferon-Alpha
Yue Ma, Minhui Long, Aipo Diao

12. Synthesis and Controlled Release of 5-Fluorouracil from Hydroxyethylchitosan: Based Polymer Prodrug
Yanfei Peng, Wanshun Liu, Baoqin Han, Ruixue Zhou

13. Telomerase is Significant as an Early Diagnostic Marker and Therapeutic Target
Lian Duan, Nan Wang, Xinghua Liao, Jun Zhou, Dalin lu, Jiajie Liu, Xueguang Sun, Tong-Cun Zhang

14. Isolation, Identification, Antibacterial Effects of Antibiotic Drugs, and Chinese Herbal Extracts to the Pathogenic Bacteria of Swollen Abdomen from Scophthalmus maximus in Vitro
Xuan Wu, Dongqing Bai, Guoxia Zhu, Yanbin Ji, Zhichao Jia, Peng Zhou

15. Lichen: A Potential Anticancer Officinal Resource
Meirong Ren, Xinli Wei, Feng Xu

16. Clinical Significance of Screening Impaired Glucose Tolerance in Essential Hypertension Patients
Jun Zhu, Peiqing Feng, Shu Guo, Xinghua Liao, Jiajie Liu, Junfang Zhang, Tingbao Yan, Yue Wang, Tong-Cun Zhang

17. Cardiac Hypertrophy-Specific Genes are Synergistic Activated by Myocardin and CREB-binding protein (CBP) p300
Zhenyu Wang, Xuehua Zhao, Mingzhe Li, Dongsun Cao, Tong-Cun Zhang

18. Design, Synthesis and Biological Evaluation of the Novel Antitumor Agent 2-benzyl-3, 4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one and Its Derivatives
Jian Lv, Lei Lv, Xiaomin Zhang, Yao Zhou, Kui Lu, Yifei lu, Yuou Teng, Hua Sun, Peng Yu

19. Using Water Miscible Ionic Liquid to Improve the Efficiency of 15α-hydroxylation of 13-ethyl-gon-4-en-3,17-dione by Penicillium raistrickii

Shuhong Mao, Na Wang, Zhijiang Ge, Boyuan Hua, Yanqing Li, Fuping Lu

20. Nuclear Receptor Property of E2F1 for Novel Anticancer Drug Discovery
Ning Zhang, Jin Li, Aimin Meng

21. MRTF-A Promotes Migration of MCF-7 Breast Cancer Cells via Transactivation of CYR61
Xuegang Luo, Chunling Zhang, Wenwen Zhao, Lei Liu, Shu Guo, Zhipeng Liu, Jing Wang, Tong-Cun Zhang

22. The Analysis of the Inhibition Effect of Cholic Acid Derivatives on the Proliferation of Breast Cancer Cells
Xuegang Luo, Jing Wang, Xiangchao Gu, Chunling Zhang, Xiangzheng Hu, Tong-Cun Zhang

23. Design, Synthesis and Biological Evaluation of the Novel Antitumor Agent 5-Bromobenzofuran-3(2H)-One and its Derivatives
Lei Lv, Xiaomin Zhang, Jian Lv, Yao Zhou, Weiguo Hu, Peng Yu, Hua Sun, Yuou Teng

24. Preliminary Study on the Mechanism of Cartilage Polysaccharide Inducing H22 Cell to Engender Immunogenicity
Guoqiang Zheng, Pan Li, Anguo Teng, Jie Zheng, Wenhang Wang, Anjun Liu

25. Design and Synthesis of Novel 20-Substituted Hydroxycamptothecin Derivatives
Shaopeng Wen, Dewu Quan, Yao Zhou, Haiyong Jia, Peng Yu, Hua Sun, Na Guo

26. Design and Synthesis of 5-Azacytidine Analogs
Jianbo Xing, Hua Sun, Xijuan Liang, Yuou Teng, Peng Yu, Kui Lu

27. Stigmasterol from the Flowers of Trollius chinensis

Mengmeng Zhou, Min Wang, Daoqing Xu, Qin Pan

28. Design, Synthesis and Primary Biological Evaluation of the Novel Antitumor Agent Indoline-3-One and Its Derivatives
Haiyong Jia, Guojun Pan, Yiqian Wang, Shaopeng Wen, Qiannan Guo, Weiguo Hu, Peng Yu, Hua Sun, Yuou Teng

29. Research Progress on the Anti-Rheumatoid Arthritis Drugs
Peng Wang, Xuegang Luo, Chongxi Wang, Xinjia Wang, Guang Hu, Tong-Cun Zhang

30. Design and Synthesis of 1H-2, 3-Dihydro-1-Pyrrolizinones Derivatives
Changhai Sun, Jing Cao

31. Inhibition of iNOS to Protect Intermittent Hypoxia-Induced Hippocampal Neurons Impairment by Astragalus Extract in Rat
Qiang Zhang, Wenyuan Gao, Shuli Man, Yun Zhang, Baoyuan Chen

32. Prepared and Characterization of 12β, 15α-Dihydroxy- 16α,17-Epoxyprogesterone
Yibo Wang, Yanbing Shen, Jiajia Ren, Jianmei Luo, Min Wang

Part IV. Agricultural, Environmental, Marin Biotechnology and Bio-energy Technology

33. Structure Elucidation of Two Triterpenoid Saponins from Leaves of Schima
superba Gardn. et Champ
Guanghua Huo, Changling Zhang, Yingjun Zhang

34. Study on Extraction of Xylan from Bamboo Shoot Shell
Nengfu Yu, Nengliang Wu, Yu Wang, Yegou Tu

35. Study on Preparation of Low Alcoholic Wine from Tomato
Kai-ye Deng, Er-na Li

36. Effects of Glucose Assimilation on Lutein and Chlorophyll Biosyntheses in the Green Alga Chlorella pyrenoidosa

Tao Li, Yi-han Liu, Fu-ping Lu, Yue Jiang

37. RNA Interference and Applications in Plants
Yunrong An, Zhongyou Pei, Nan Xin, Haifeng Wang

38. Isolation, Identification and Degradation Characteristics of Three Thick Oil Degrading Bacteria Strains
Chan Tian, Shengyan Tian, Xianbin Liu, Lulu Qin

39. Effect of Anti-Nematode Preparations on Physiological Traits of Cucumber Leaves Affected by Root-Knot Nematode
Shuchang Lu

40. Enzymolysis and Microbial Transformation of Geniposide in Gardenia Jasminoides into Genipin by Aspergillus niger

Yu Li, Wenbin Jin, Wei Jing, Mengcheng Yao, Yanyang Tang, Fuping Lu

41. Study on the Application of a Thermotolerant Saccharomyces cerevisiae in the Production of Bioethanol
Yueqiang Li, Yefu Chen, Jian Dong, Xinxin Zhang, Tong Shen, Dongguang Xiao

42. Different Chemicals Stimulate Diapause Termination of Artemia Embryos
Yuqing Chen, Bo Zhang

43. Dominant Bacteria TCCC15005 Used for Treatment of Alkaline Wastewater from Oil Refinery in a SBR
Jing Yang, Hua Zhao, Xi Wang, Xin Feng, Xinhua Wang

44. Isolation and Characterization of a New Moderately Halophilic Bacterium Strain SM. 200-5 from Solar Saltern Ponds
Gaochao Xu, Yuangao Deng, Donghui Song, Liying Sui

45. Preparation of Wetting Powder for Biocontrol Bacillus Subtilis

Fang Chen, Shangjing Guo, Haiying Shi, Deduo Han, Yuanjun Kang, Yu Zheng, Min Wang

46. Isolation and Characterization of s-Butanol Tolerant Microorganisms
Litao Shi, Hongjiang Yang, Qian Li, Xuying Qin

47. Application of Support Vector Machine in Base Liquor Classification
Junsen Lu, Liping Du, Haimei Ding, Ziping Du, Dongguang Xiao

48. Isolation and Characterization of n-Butanol Tolerant Microorganisms
Yue Yu, Hongjiang Yang, Qun Li, Xuying Qin

49. Effects of Dual-Frequency Ultrasound with α-amylase on the Properties and Structure of Mung Bean Starch
Aijun Hu, Jing Lu, Jie Zheng, Xiaoqing Zhang, Ying Zhang, Tong-Cun Zhang, Qian Li, Lin Yang

50. Relationship Between Diet and Stable Carbon and Nitrogen Isotope Composition in Beef Tissues
Fengmei Sun, Guangyu Shi, Huiwen Wang, Shuming Yang

51. Expression and Sequence Analysis of ChRpS3, a Ribosomal Protein S3 cDNA, and its Potential Role in Ovary Development of Cymbidium hybridium

Xiaoqiang Chen, Xiulan Li, Ning Sun, Wenqin Song

52. Lichen Flora on the Genera Alectoria, Pseudephebe, and Sulcaria (Lichenized Ascomycota, Parmeliaceae)from the Hengduan Mountains in China (4)
Xinyu Wang, Dong Liu, Jianwen Li, Hiroshi Harada, Lisong Wang

53. Discussion on the New and the Old Country Mark in Detecting the Coliform Bacteria
Lin Huang, Chunxia Wang, Ying Zhang, Fan Mei, Yan Huang, Jinpeng Wang, Bo Zheng

54. Screening Autotetraploid Plantlets of Glycyrrhiza uralnesis Fisch by Colchicine-Treated Bud Culture
Xinglin Li, Junting Lu, Xuefei Cao, Na Zhao, Yang Han, Aijia Cao, Jie Ding, Jun Zhao

55. Screening of Antimicrobial Marine Microorganisms and Purifying of Its Bioactive Substances
Zhiwen Liu, Qiankun Ruan, Sirigulen Qian, Lina Cong

56. Determination of Dichloromethane in Waste Water Using Headspace Gas Chromatography
Chaozheng Zhang, Huijing Xu, Yutao Li, Fuhai Wang

57. Simulation of Bio-syngas Production from Biomass Gasification via Pressurized Interconnected Fluidized Beds
Fei Feng, Guohui Song, Laihong Shen, Jun Xiao

58. Research on Salt-tolerant Gene GPD1 in Zygosaccharomyces rouxii

Lihua Hou, Yanfei Yu, Cong Wang, Chunling Wang

59. Mutagenic Research on Ciliary Neurotrophic Factor (CNTF) in Escherichia coli After Heavy Ions Irradiation

Xiaodong Jin, Qingfeng Wu, Xinguo Liu, Yan Liu, Yong Chen, Jian Lu, Lin Jiang

60. Molecular Characterization and Expression of Ribosomal Protein L15 Gene (RPL15) From Arachis hypogaea

Qi Wu, Xiuzhen Wang, Hongtao Yu, Yufei Ding, Fenggao Cui, Jiancheng Zhang, Yueyi Tang, Chuantang Wang

61. Optimization of Extraction Conditions for Glycosaminoglycan from Urechis unicinctus by Response Surface Methodology
Chunying Yuan, Xu Han, Qingman Cui, Ping Liu

62. Quantitative Trait Loci Mapping of Unstripped Germ Rate in Milled Rice
Shengbin Liu, Fang Wang, Zetian Hua, Meng Meng, Fei Zhao, Xin Liu

63. The Application of the GSI in the Preservation and Quality Control of Oat Beverage
Yuzhu Liu, Min Zhang

64. The Effect of Carbon Nanotubes on Rice Seed Germination and Root Growth
Yumei Jiang, Zetian Hua, Yiqing Zhao, Qindai Liu, Fang Wang, Qin Zhang

65. Study on the Accumulation Laws of Protein in Japonica Rice Seed During Development
Fang Wang, Bolian Sun, Chunkai Gu, Jiajia Mi, Qin Zhang, Zetian Hua

66. Prevalence Investigation of Tetracycline Resistant Bacteria in Raw Milk
Xiaomei Zhang, Hongjiang Yang

67. Study on Biological Denitrification Removal Technologies Treating Eutrophication Water
Zongzheng Yang, Huan Zhang, Deqiang Zhang, Jinzhao Pang

68. Study on Decolorization Effect of Biological Strengthening the Activated Carbon with White Rot Fungi
Zongzheng Yang, Junxia Xu, Peng Yu, Jinzhao Pang

69. The Removal of Crude Oil in Waste Drilling Muds by a Constructed Microbial Consortium
Yunkang Chang, Xingbiao Wang, Yifan Han, Manman Wang, Chenggang Zheng, Yongli Wang, Zhiyong Huang

70. Isolation and Identification of Saline Tolerance Phosphate-Solubilizing Bacteria Derived from Salt-affected Soils and Their Mechanisms of P-solubilizing
Yang Han, Chunmei Wang, Xinglin Li, Xuefei Cao, Aijia Cao, Na Zhao

71. Isolation and Characterization of a Bacillus Strain for Alkaline Wastewater Treatment
Kun Chen, Wenyu Shi, Jing Yang, Tong-cun Zhang, Hua Zhao

Keywords: Chemistry, Biotechnology, Biological Techniques, Environmental Engineering/Biotechnology, Biomaterials, Pharmaceutical Sciences/Technology, Industrial Chemistry/Chemical Engineering

Author(s)
 
 
 
Publisher
Springer
Publication year
2014
Language
en
Edition
2014
Series
Lecture Notes in Electrical Engineering
Page amount
18 pages
Category
Natural Sciences
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9783642379222

Similar titles