Login

Sun, Fuchun

Foundations and Practical Applications of Cognitive Systems and Information Processing

Sun, Fuchun - Foundations and Practical Applications of Cognitive Systems and Information Processing, ebook

350,45€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9783642378355
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

1. Effects of Stimulus Views on Mental Rotation of Hands: An Event-Related Potential Study
Xiaogang Chen, Guangyu Bin, Xiaorong Gao

2. Predictive Coding with Context as a Model of Image Saliency Map
Duzhen Zhang, Chuancai Liu

3. Multiclass Pattern Analysis of Whole-Brain Functional Connectivity of Schizophrenia and Their Healthy Siblings
Yang Yu, Hui Shen, Ling-Li Zeng, Dewen Hu

4. Network Organization of Information Process in Young Adults’ Brain
Shao-Wei Xue, Yi-Yuan Tang, Lan-Hua Zhang

5. Reconfigurable Control Allocation of Multi-Surfaces Aircraft Based on Improved Fixed Point Iteration
Kejun Bi, Weiguo Zhang, Chengzhi Chi, Jingkai Zhang

6. Particle Filter-Based Object Tracking and Handover in Disjoint View Multi-Cameras
Xiaoyan Sun, Faliang Chang, Wenhui Dong

7. Analyzing Effects of Pressing Radio Button on Driver’s Visual Cognition
Huacai Xian, Lisheng Jin, Haijing Hou, Qingning Niu, Huanhuan Lv

8. MAC Protocol Used Progressive Reservation Mechanism in Ad hoc Networks
Hai-dong Yang, Bo Jing, Jian-hai Li, Xin Xiang

9. An Automatic SSVEP Component Selection Measure for High-Performance Brain-Computer Interface
Zimu Zhang, Zhidong Deng

10. Human Gender Differences in Cognitive Preferences Toward Attractive Faces in a Visual Oddball Paradigm: An ERP Study
Zimu Zhang, Zhidong Deng

11. An Optimized Particle Filter Based on Improved MCMC Sampling Method
Aili Sang, Zhiquan Feng

12. A Novel Spectrum Sensing Algorithm in Cognitive Radio System Based on OFDM
Liu Yun, Qicong Peng, Fuchun Sun, Huaizong Shao, Xingfeng Chen, Ling Wang

13. Target Tracking Algorithm Based on Multi-Subblock Feature Matching
Faliang Chang, Wenhui Dong, Li Ma

14. Intuitive Systemic Models and Intrinsic Features for Radar-Specific Emitter Identification
Tao Han, Yiyu Zhou

15. RGBD SLAM for Indoor Environment
Rongyi Lin, Yangzhu Wang, Songpu Yang

16. Neighborhood-Based Variable-Scale Model in Mobile Maps
Chaode Yan, Wang Guo, Jianjun Bai, Tian He

17. ODE-LM: A Hybrid Training Algorithm for Feedforward Neural Networks
Li Zhang, Hong Li, Dazheng Feng

18. Weather Condition Recognition Based on Feature Extraction and K-NN
Hongjun Song, Yangzhou Chen, Yuanyuan Gao

19. Improvements of UMHexagonS Algorithm for Fast Motion Estimation in H.264
Hong-jian Cao, Gang Song

20. Research on Middle-Semantic Manifold Object Annotation
Wengang Feng, Shaozhong Wu

21. Research on HVS-Inspired, Parallel, and Hierarchical Scene Classification Framework
Wengang Feng, Xiping Zhou

22. Adaptive Sub-Channel Allocation Based on Hopfield Neural Network for Multiuser OFDM
Sufang Li, Mingyan Jiang, Anming Dong, Dongfeng Yuan

23. CUDA on Hadoop: A Mixed Computing Framework for Massive Data Processing
Zhanghu Wang, Pin Lv, Changwen Zheng

24. Human Appearance Matching Based on Major Color and Spatio-Texture Features Across Disjoint Camera Views
Biao Yang, Guoyu Lin

25. Fast Image Dehazing Using Fuzzy System and Hybrid Evolutionary Algorithm
Hongjun Song, Yuanyuan Gao, Yangzhou Chen

26. Anti-Interference Performance Improvement Using Probability Control in Cognitive CDMA Communication System
Sheng Hong, Bo Zhang, Hongqi Yang

27. A Stereo Matching Algorithm Based on Outline-Assisted Dynamic Programming
Pei Wang, Chen Chen, FangFang Wei

28. Dynamic Visual Time Context Descriptors for Automatic Human Expression Classification
Yi Ji, Shengrong Gong, Chunping Liu

29. Moving Objects Detecting and Tracking for Unmanned Aerial Vehicle
Binpin Su, Honglun Wang, Xiao Liang, Hongxia Ji

30. Object Recognition and Pose Estimation Based on Principle of Homology-Continuity
Zhonghua Hao, Shiwei Ma

31. Vision-Based Traffic Sign Recognition System for Intelligent Vehicles
Jing Yang, Bin Kong, Bin Wang

32. An Iterative Method for Classifying Stroke Subjects’ Motor Imagery EEG Data in the BCI-FES Rehabilitation Training System
Hao Zhang, Jianyi Liang, Ye Liu, Hang Wang, Liqing Zhang

33. The Research and Application of Multi-Resource Heterogeneous Data Fusion on Dynamic Traffic Routing System
Youli Ren, Depin Peng, Jianping Wu, Yuan Zhou

34. Data Fusion for the Diagnostics, Prognostics, and Health Management of Aircraft Systems
Zheng Liu, Nezih Mrad

35. Multiscale Image Segmentation via Exact Inference of Hidden Markov Tree
Yinhui Zhang, Zifen He, Jinhui Peng, Yunsheng Zhang

36. Cognitive Emotion Research of Humanoid Expression Robot
Jizheng Yan, Zhiliang Wang, Siyi Zheng

37. Detecting System of Ink Cells in Gravure Cylinder via Neural Network
Zifen He, Zhaolin Zhan, Yinhui Zhang

38. An Underwater Laser Image Segmentation Algorithm Based on Pulse Coupled Neural Network and Morphology
Bo Wang, Lei Wan, Tie-dong Zhang

39. Locality Preserving Discriminant Projection for Total-Variability-Based Language Recognition
Xianliang Wang, Jinchao Yang, Chunyan Liang, Ruohua Zhou, Yonghong Yan

40. Adaptive Spectrum Detecting Algorithm in Cognitive Radio
Yun Liu, Qicong Peng, Fuchun Sun, Huaizong Shao, Xingfeng Chen, Ling Wang

41. The Autonomous Positioning Method for the Mars Probes Based on Cognizing Optical Information
Yingli Chang, Xiaohua Yuan, Dongmei Huang

42. A Cognitive-Heuristic Framework for Optimization of Spaceplane-System Configurations
Ali Sarosh, Yun-Feng Dong, Shi-Ming Chen

43. Artificial Bee Colony Algorithm for Parametric Optimization of Spacecraft Attitude Tracking Controller
Shan Zhong, Yun-Feng Dong, Ali Sarosh

44. Routing for Predictable LEO/MEO Multi-Layered Satellite Networks
Heyu Liu, Fuchun Sun

45. Improved ICP Algorithm with Bounded Rotation Angle for 2D Point Set Registration
Chunjia Zhang, Shaoyi Du, Jianru Xue, Xiaolin Qi

46. Obstacle Detection for On-Road Vehicle Based on Range and Visual Information Fusion
Lipu Zhou

47. Decoupled Parameter Estimation for Coherently Distributed Source
Yinghua Han, Jinkuan Wang, Qiang Zhao

48. A Novel Blind Image Restoration Algorithm Using A SVR-Based Noise Reduction Technique
You Sheng Xia, Shi Quan Bin

49. Effects of Music’s Emotional Styles and Tempo on Driving Behavior and Eye Movement: A Driving Simulation Study
Meng Yang, Jianqiao Wang, Yuqi Xia, Fan Yang, Xuemin Zhang

50. An Improved HOG Based Pedestrian Detector
Chao Gao, Fengcai Qiao, Xin Zhang, Hui Wang

51. A Reconfigurable Array Synthesis Method Using the Correlation Weightings of Smooth Local Trigonometric Base
Sheng Hong, Bo Zhang, Hongqi Yang

52. A Multi-channel SSVEP-Based Brain–Computer Interface Using a Canonical Correlation Analysis in the Frequency Domain
Guang Chen, Dandan Song, Lejian Liao

53. Acquiring Brain Signals of Imagining Humanoid Robot Walking Behavior via Cerebot
Wei Li, Yunyi Li, Genshe Chen, Qinghao Meng, Ming Zeng, Fuchun Sun

54. Multimodal Mixed Conditional Random Field Model for Category-Independent Object Detection
Jian-Hua Zhang, Jian-Wei Zhang, Sheng-Yong Chen, Ying Hu

55. Research on Orbiting Information Procession of Satellites Based on Parallel Management
Yining Song, Dongdong Yan

56. Multi-Sensor Multi-Target Detection Based on Joint Probability Density
Can Xu, Zhi Li, Lei Shi

57. Robot Learning of Everyday Object Manipulation Using Kinect
Nan Chen, Ying Hu, Jun Zhang, Jianwei Zhang

58. Research and Development of Automatic Driving System for Intelligent Vehicles
Weizhong Zhang, Tao Mei, Huawei Liang, Bichun Li, Jian Huang, Zhaosheng Xu, Yi Ding, Wei Liu

59. The Application of V Test Method in Detecting Auditory Steady-State Response
Jun Ying, Zheng Yan, Guangyu Bin, Xiaorong Gao

60. Neural Network-Based Adaptive Dynamic Surface Control for Inverted Pendulum System
Enping Wei, Tieshan Li, Junfang Li, Yancai Hu, Qiang Li

61. Unmanned Aircraft Vehicle Path Planning Based on SVM Algorithm
Yanhong Chen, Wei Zu, Guoliang Fan, Hongxing Chang

62. Modeling Passenger Flow Distribution Based on Disaggregate Model for Urban Rail Transit
Da-lei Wang, En-jian Yao, Yang Yang, Yong-sheng Zhang

63. Information Consensus in Distributed Systems Under Local Communication and Switching Topologies
Shijie Zhang, Yi Ning

64. How Can We Find the Origin of a Path We Visually Traveled? The Effect of the Visual Environment on Path Integration
Huiting Zhang, Kan Zhang

65. Missile Turbofan Engine Fault Diagnosis Technology and Its Application
Rui Cheng, Jiayuan Dan

66. A Novel Acquisition Scheme for a GPS Software Receiver Based on Two Stand-Alone One-Dimensional Search Processes
Zhiguo Liu, Dacheng Luo, Shicheng Wang, Zhanxin Cheng, Lihua Chen

67. In-hand Manipulation Action Gist Extraction from a Data-Glove
Gang Cheng, Norman Hendrich, Jianwei Zhang

68. Development of an Intelligent Omnivision Surveillance System
Hannes Bistry, Jianwei Zhang

69. Active Scene Analysis Based on Multi-Sensor Fusion and Mixed Reality on Mobile Systems
Denis Klimentjew, Sebastian Rockel, Jianwei Zhang

70. Object Learning with Natural Language in a Distributed Intelligent System: A Case Study of Human-Robot Interaction
Stefan Heinrich, Pascal Folleher, Peer Springstübe, Erik Strahl, Johannes Twiefel, Cornelius Weber, Stefan Wermter

71. Verbally Assisting Virtual-Environment Tactile Maps: A Cross-Linguistic and Cross-Cultural Study
Kris Lohmann, Junlei Yu, Matthias Kerzel, Dangxiao Wang, Christopher Habel

72. Structural Similarity-Optimal Total Variation Algorithm for Image Denoising
Yu Shao, Fuchun Sun, Hongbo Li, Ying Liu

73. Dexterous Robotic-Hand Grasp Learning Using Piecewise Linear Dynamic Systems Model
Wei Xiao, Fuchun Sun, Huaping Liu, Chao He

74. Low-Rank Matrix Recovery for Traffic Sign Recognition in Image Sequences
Deli Pei, Fuchun Sun, Huaping Liu

75. Locality-Constrained Linear Coding with Spatial Pyramid Matching for SAR Image Classification
Shanshan Zhang, Fuchun Sun, Huaping Liu

76. Quantitative Evaluation of Interictal High Frequency Oscillations in Scalp EEGs for Epileptogenic Region Localization
Yaozhang Pan, Cuntai Guan, How-Lung Eng, Shuzhi Sam Ge, Yen Ling Ng, Derrick Wei Shih Chan

Keywords: Engineering, Computational Intelligence, Data Mining and Knowledge Discovery, Artificial Intelligence (incl. Robotics), Signal, Image and Speech Processing, Information Systems Applications (incl. Internet), Information Storage and Retrieval

Author(s)
 
 
Publisher
Springer
Publication year
2014
Language
en
Edition
2014
Series
Advances in Intelligent Systems and Computing
Page amount
20 pages
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9783642378355

Similar titles