Login

Lu, Wei

Proceedings of the 2012 International Conference on Information Technology and Software Engineering

Lu, Wei - Proceedings of the 2012 International Conference on Information Technology and Software Engineering, ebook

236,75€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9783642345319
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

1. Detecting Null Dereference with a Game
Jie Chen

2. Interactive and Collaborative E-Learning Platform with Integrated Social Software and Learning Management System
Zhao Du, Xiaolong Fu, Can Zhao, Qifeng Liu, Ting Liu

3. Neural Network Based Software Reliability Prediction with the Feed of Testing Process Knowledge
Tian Jie, Zhou Yong, Wang Lina

4. Complexity Metrics Significance for Defects: An Empirical View
Syed Muhammad Ali Shah, Maurizio Morisio

5. A Petri Net Based Automatic Executable Code Generation Method for Web Service Composition
Zhijun Ding, Jieqi Liu, Junli Wang

6. A SPMP Changeability Measurement Model for Reducing Software Development Risk
Sen-Tarng Lai

7. Timing Sequence Analysis Technology and Application of RVD Software Based on Black Box Testing Environment
Zhenhua Wang, Guofeng Zhang, Zhaohui Chen, Weijin Zhang, Suo Xuhua

8. Application Research of Two-Dimensional Barcode in Information Construction of Colleges
Yan Yan, Qifeng Li, Minghua Cao, Haiyan Chen, Jianbin Xue

9. Automatic Test of Space Rendezvous and Docking GNC Software
Zhenhua Wang, Zhaohui Chen, Guofeng Zhang, Hanxiao Zhang

10. Design and Implementation of Material Supply System Based on B/S and C/S Mixed Mode
Taiping Mo, Meng Wang, Kefeng Fan, Dan Wang

11. A Power System Distributed Computing Model Based on SOA
Ruifeng Zhao, Wei Yan, Jinge Zhang, Fang He

12. Measurability: A Key Problem for Test Systems
Jing Wang, Qi Zhang, Wei Jiang

13. MBCrawler: A Software Architecture for Micro-Blog Crawler
Gang Lu, Shumei Liu, Kevin Lü

14. Optimization Model of Software Fault Detection
Ye Jun-min, Chen Ying-xiang, Chen Jing-ru, Feng Jia-jie

15. Generic Contract-Regulated Web Service Composition Specification and Verification
Jie Zhai, Zhiqing Shao, Yi Guo, Haiteng Zhang

16. Adaptive Random Testing Through Dynamic Partitioning by Localization with Restriction and Enlarged Input Domain
Korosh koochekian sabor, mehran mohsenzadeh

17. Effective Test Case Generation via Concolic Execution
Yan Hu, He Jiang

18. An Integrated Method for Rapid Software Development and Effective Process Management
Jyhjong Lin, Chaoyu Lin, Weipang Yang

19. A Configuration and Analysis System for Box-Joint Assembly Tooling
Yiwei Wang, Lianyu Zheng, Qingjun Liu

20. A Ranking-Based Approach for Service Composition with Multiple QoS Constraints
Weidong Wang, Wei Lu, Liqiang Wang, Weiwei Xing, Zhao Li

21. Research of Multiple Tenants for Medical Information Service
Jie Liu, Qing Zhu

22. Automated Generation of Test Cases Based on Path Optimization Algorithm
Ci Liang, Wei Zheng

23. The Development of Jade Agent for Android Mobile Phones
Yu Weihong, Yan Chen

24. Test Case Selection Based on a Spectrum of Complexity Metrics
Bouchaib Falah, Kenneth Magel

25. Web Application Modeling and Anomaly Detection
Huihui Hou, Tongge Xu

26. The Impact of Module Attributes on Project Defect Density
Syed Muhammad Ali Shah, Maurizio Morisio

27. A New Method for Software Reliability Modeling
Weiyong Huang, Kui Chen, Yuqin Gao, Rong Bao

28. The Study on Chinese Speech Recognition Based on Android
Yaping Wang, Baoshan Li

29. A New Firmware Upgrade Mechanism Designed for Software Defined Radio Based System
Jianzhuang Li, Cheng Chang, Dongyuan Shi, Wei Xia, Lin Chen

30. A Practical Key Management Scheme in Software Layer and Its Applications
An Wang, Zheng Li, Xianwen Yang

31. CIE: Learner Behavior Modeling Oriented Component Model for Edutainment Game
Yue Zhang, Zhiqiang Dai, Fang Miao

32. T-Base: A Triangle-Based Iterative Algorithm for Smoothing Quadrilateral Meshes
Gang Mei, John C. Tipper, Nengxiong Xu

33. A High Efficient Real-Time Look-Ahead NURBS Interpolator
Jianhua Hu, Yunkuan Wang, Hui Wang, Ze Zong

34. A Combinatorial Pruning Algorithm for Voronoi Skeletonization
Hongzhi Liu, Zhonghai Wu, Xing Zhang, D. Frank Hsu

35. Three-Dimensional Geometric Invariant Construction from Images
Xiaodong Wang, Xiao Chen, Shanshan Qu

36. A Novel (k, n) Visual Secret Sharing Scheme Based on Random Grids
Guanshi Zhong, Jianjun Wang

37. Web 3D Model Library System Based on Cloud Platform
Mingang Chen, Wenjun Cai, Shida Lu, Luwei Zhang, Lizhuang Ma

38. A New Framework for Layered Depth Video Coding
Zhu Ting, Dongxiao Li, Wang Lianghao, Ming Zhang

39. Standard Speaker Selection in Speech Synthesis for Mandarin Tone Learning
Yanlu Xie, Jinsong Zhang, Shuju Shi

40. Separating Algorithm for Quasi-Circle Overlapping Images Based on Improved Hough Transform
Siming Cheng, Kangling Fang, Xinhai Liu

41. A Video Watermarking Scheme Resistant to Geometric Attacks
Hua Jiang, Tiexin Xu, Xin Wang

42. A Fast Tracking Algorithm for Multiple-Objects in Occlusions
Zhigang Zhang, Lei Bai, Junqin Huang

43. An Improved Video Target Tracking Algorithm Based on Particle Filter and Mean-Shift
Zheyi Fan, Mo Li, Zhiwen Liu

44. Video Content Retrieval System Based on the Contextual Color Features
Lei Niu

45. A Semi-Supervised Active Learning FSVM for Content Based Image Retrieval
Guizhi Li, Changsheng Zhou, Wei Wang, Yahui Liu

46. Low-Cost Virtual Driving Simulator Design and Its Application
Xingquan Cai, Limei Sun

47. Real-Time Facial Expression Recognition System Based-On Geometric Features
Qiqiang Zhou, Xiangzhou Wang

48. Alignment Error Analysis on Mask and Sensor in Light Field Camera with Attenuating Mask
Xiubao Zhang, Yushun Fan, Haojiang Gao

49. Makeup Transfer Using Multi-Example
Hui Du, Lianqing Shu

50. A Method for Removing Rain from Videos
Gang Liu, Yufen Sun, Xianqiao Chen

51. Chaos System and YCbCr Color Space Based Semi-Fragile Watermarking Algorithm for Color Images
Zhenzhen Zhang, Jianjun Hou, Zhaohong Li, Zhengchao Yang

52. Sparse Representation Based Gender Recognition Algorithm
Longfei Cui, Ming Zhu, Rui Liu, Wenke Zhang

53. Region-Based Image Annotation Using Gaussian Mixture Model
Xin Luo, Kenji Kita

54. Web-Based Multi-Dimensional Medical Image Collaborative Annotation System
Gaihong Yu, Dianfu Ma, Hualei Shen, Yonggang Huang

55. Real-Time Simulation and Visualization of Buoy in Irregular Wave
Xiufeng Zhang, Yong Yin, Guixin Zhan, Hongxiang Ren

56. License Plate Location Based on Projection Method and Genetic Algorithm
Xin-Yan Cao, Ya-Juan Song, Tan Xu

57. Image Segmentation Based on Edge Growth
Xiuyan Cao, Weili Ding, Shuo Hu, Liancheng Su

58. The Study on Network Three Dimensional GIS Terrain Data Transmission Methods Based on the Terrain Features
Dong Wei, Lijuan Niu

59. Distorted Document Image Rectification Based on Inflection Detection and Heterogeneous Registration
Lijing Tong, Quanyao Peng, Guoliang Zhan, Yifan Li

60. Target Recognition and Tracking Method Based on Multiple Templates in Complex Scenes
Zhifeng Gao, Bo Wang, Mingjie Dong, Yongsheng Shi

61. A Framework of Static Hand Shape Recognition System
Shufen Zhang, Liling Ma, Junzheng Wang

62. Face Recognition Using Semi-Supervised Sparse Discriminant Neighborhood Preserving Embedding
Feng Li

63. ODTMIS: An On-Demand Transmission Based Medical Image System for Movable Analysis
Sujun Sun, Dianfu Ma, Hualei Shen, Yongwang Zhao

64. Ship Target Segmentation in ISAR Images
Wang Jun, Wan Dongdong

65. The Study of Target Tracking Method in Video Surveillance
Guoqiang Wang, Lan Wang, Jingquan Wang

66. Inner-Knuckle-Print Recognition Based on Improved LBP
Ming Liu, Yongmei Tian, Yinghui Ma

67. Fingerprint Classification Based on Sparse Representation Using Rotation-Invariant Features
Yong A, Tiande Guo, Xiao Liu, Guangqi Shao

68. Human Action Recognition for Home Sensor Network
Yingyuan Gu, Chun Yuan

69. Hardware Implementation of Tier1 Coding for JPEG2000
Shijie Qiao, Yuan Yang

70. Development of a Single-Leaf Disease Severity Automatic Grading System Based on Image Processing
Guanlin Li, Zhanhong Ma, Haiguang Wang

71. Pornographic Image Filtering Method Based on Human Key Parts
Ni Pengyu, Huang Jie

72. Imaging of Transmission Equipment by Saliency-Based Compressive Sampling
Jingjing Zhao, Xingtong Liu, Jixiang Sun, Shilin Zhou

73. A Noise-Insensitive Algorithm for Pixel Level Image Registration Based on Centroid
Song Feng, Linhua Deng, Jiaben Lin, Hui Deng, Kaifan Ji

74. A Human Skin-Color-Preserving Extension Algorithm for Wide Gamut Displays
Xiankui Meng, Gang Song, Hua Li

75. A Three-Dimensional CBM Reservoir System Based on Web3D Technology
Jian Wang, Lin Cao

76. Model and Analysis on Time Complexity for Graph-Based Segmentation
Li Sun, Liu Jia, Lv Caixiai, Li Zheying

77. Modified Binary Image Thinning Using Template-Based PCNN
Zuoyong Li, Runhong Wang, Zuchang Zhang

78. A Method for Extracting Skeleton of Objects with Fuzzy Boundary
Yongliang Zhang, Ling Li, Yan Yu

79. Relevance Feedback Based on Particle Swarm Optimization for Image Retrieval
Lijun Cai, Xiaohui Yang, Shuncai Li, Dengfeng Li

80. Improve the Resolution of Medical Image Using POCS Algorithm
Jun Luo, Ying Chen

81. A Survey of JND Models in Digital Image Watermarking
Wei Li, Yana Zhang, Cheng Yang

82. Camouflage Images Based on Mean Value Interpolation
Hui Du, Lianqing Shu

83. The Simulation of Land Distribution Based on Strategy of Urban Space Development in Nanjing
Zaizhi Zhang, Yizhong Sun, Yi Lu

84. A Fast Mode Selection Algorithm of Intra-Frame Used in Logistics Video Surveillance
Li Ma, Jianbin Song, Xiuying Wang

85. Research of Image Segmentation Based on Watershed Transformation
Bingren Sun, Sanxing Cao

86. A Type of Block Matching Algorithm Based on Image Edge Extraction
Kexiang Liu, Chao Chang, Lu Zhao

87. Non-Photorealistic Tree Creating Based on Stroke and Multipass Rendering
Buying Lai, Xiaoming Wang, Lifei You

88. Comparison of Image-Based Measuring Methods for Analysis of Particle Mixing in Rotary Drum
X. Y. Liu, Lei He

89. Research on the Confidentiality Oriented Image Slicing and Recovering System
Shiliang Yan, Hua Zhang

90. Stereo-Based Dense Disparity Estimation for Lunar Surface
Yingkui Du, Wei Zheng, Dengke Zhao, Yaonan Wang, Jianda Han

91. The Weighted Submodule LDA for Face Recognition
Ye Peng, Shunfang Wang, Longbin Liang

92. A Novel Anti-Vignetting Algorithm for CMOS Image Sensor
Shengli Zhu, Suying Yao, Jiangtao Xu, Chenfeng Zhong

93. Point Target and Plane Target Imaging of De-Chirped LFM-CW SAR
Huo He, Hong Wang, Xue gang Wang, Xue lian Yu

94. Improvement of Image Decomposition for Cartoon-Texture Based on the VO Model
Qiubo Gong, Mingri Zhu, Nian Wang

95. Application of Binary Image Authentication Algorithm in Digital Watermarking
Wang Chunxian, Li Huishan

96. A Novel Audio Information Hiding Scheme based on rMAC
Litao Yu, Liehuang Zhu, Dan Liu, Yuzhou Xie

97. An Approach to Computer 3D Modeling of Horizon with Complex Faults
Leiyin Jiao, Hongzhuan Lei, Ziliang Yu, Li Luo, Tao He

98. Digital Watermark of Static Image Based on Wavelet Transform
Wei Qi, Fan Xia, Yanjuan Wen

99. Snore Formant Detection Method Based on Software Multi-Filtering
Li Zhang, Lei Xue

100. Real-Time Simulation of the 3D Explosive Effects
Xin Li, Yue Cao, Ruijiao Tian, Shuai Zhao, Leiting Chen

101. A Texture Image Denoising Model Based on Image Frequency and Energy Minimization
Chanjuan Liu, Xu Qian, Caixia Li

102. Optimal Ellipse Fitting Method Based on Boundary of Least Square Approach
Wanguo Wang, Zhengfei Xu, Shirong Wang, Zhenli Wang, Wenbo Yang

103. Research on Shared Ontology Model for Coal Mine Emergency Case
Zhenfeng Hu, Shangheng Yao, Yangtong Liu

104. Simplified Skeleton Model Based Hand Gesture Recognition
Yuan Shi, Qi Wei, Ruijie Liu, Yuli Ge

105. Ear-Clipping Based Algorithms of Generating High-Quality Polygon Triangulation
Gang Mei, John C. Tipper, Nengxiong Xu

Keywords: Computer Science, Information Storage and Retrieval, Information Systems Applications (incl. Internet), Multimedia Information Systems, Management of Computing and Information Systems, Software Engineering

Author(s)
 
 
 
Publisher
Springer
Publication year
2013
Language
en
Edition
2013
Series
Lecture Notes in Electrical Engineering
Page amount
18 pages
Category
Information Technology, Telecommunications
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9783642345319

Similar titles