Login

Lu, Wei

Proceedings of the 2012 International Conference on Information Technology and Software Engineering

Lu, Wei - Proceedings of the 2012 International Conference on Information Technology and Software Engineering, ebook

236,75€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9783642345227
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

1. Discovering Core Architecture Classes to Assist Initial Program Comprehension
Muhammad Kamran, Farooque Azam, Aasia Khanum

2. Frequency Estimation on Power System Using Recursive-Least-Squares Approach
Liangliang Li, Wei Xia, Dongyuan Shi, Jianzhuang Li

3. GNSS Integrity Monitoring Based on the Robust Positioning Solution
Haibo Tong, Jing Peng, Guozhu Zhang, Gang Ou

4. Carrier-Aided Smoothing for Real-Time Beidou Positioning
Dengyun Lei, Weijun Lu, Xiaoxin Cui, Dunshan Yu

5. Life Feature Extraction Based on Hilbert Marginal Spectrum Entropy for ADT Vibration
Fengjin Wang, Xiaoyang Li, Tongmin Jiang

6. The Study of Emergency Response Dynamic Geographical Process Simulation Based On the Multi-Agent
Wensheng Zhou, Qiang Li, Jianxi Huang, Lihua Wang

7. What on Earth Drive the Propagation of Tweets on Chinese MicroBlog Network
Jing Wang, Bingqiang Wang, Ke Zhu, Juan Shen, Jing Yu

8. Tracking Control and Generalized Projective Synchronization of a Fourth-Order Circuit’s Hyperchaotic System with Unknown Parameter and Disturbance
Xuanbing Yang

9. A New Three-Dimensional Chaotic System with Different Wing
Xuanbing Yang

10. Geochemistry Records of Palaeoenvironment from Sanfangwan Neolithic Site in Jianghan Plain, Central China
Li Wu, Feng Li, Cheng Zhu, Wei Sun, Bing Li, Huaping Meng, Hui Liu, Tongbin Xu, Suyuan Li

11. Three Dimensional DNA Graph Structure Solution to Maximum Clique Problem
Xiaoling Ren, Xiyu Liu

12. Technique for In-flight Calibrating Installation Errors in Multi-IMU Redundancy System
Jinliang Zhang, Yongyuan Qin, Feng Wu

13. An Effective Energy-Saving Approach for Ferry Routing in Opportunistic Networks
Zhi Ren, Cai-mei Liu, Hong-jiang Lei, Ji-bi Li

14. Design of Nonuniform Quantizer in Satellite Navigation Receivers
Xianghua Zeng, Shaojie Ni, Rui Ge, Feixue Wang

15. A New Security Problem of USB: Monitoring Cable Attack and Countermeasures
An Wang, Zheng Li, Xianwen Yang, Boang Feng

16. BeiDou-1 Signal Simulation for Passive Location
Jianwei Zhan, Yong Wang, Jing Pang, Guozhu Zhang, Gang Ou

17. A Hybrid Approach of Fault Inference and Fault Identification for Aircraft Fault Diagnosis
Xianhui Liu, Zhijuan Liu

18. Division of Beijing Road Based on the Driving Pattern
Jingjing Chi, Jian Huang, Bowen Du, Zepeng Mao

19. The Influence of Turbulence Scintillation on The BER of THz Wireless Communication
Lianwei Bao, Hengkai Zhao, Guoxin Zheng, Weiwei Zhao

20. A Loosely-Coupled Platform for Urban Traffic Strategic Noise Mapping
Wensheng Xu, Nan Li

21. A Modified Particle Filter for Dynamic Multipath Mitigation in GPS Receivers
Yun Zhao, Xiaonan Xue, Tingfei Zhang

22. Prediction and Early Warning of the Teaching Process Based on CMM Model
Hua Wang, Ningning Chen, Jing Chen

23. A Method for Range Estimation Based on Image Processing
Qinghai He, Lianglong Da, Guojun Xu

24. A Terrain Model Generation Method Based on 2D Plan Laser Scanner for Micro UAV Autonomous Flight
Jiang Wu, Qianru Li, Miaozhuang He, Feng Zhang

25. The Research on Performances of Dual Receivers Positioning System
Jun Cheng, Huijing Dou, Qian Lei, Wenxue Li

26. Precise Fundamental Matrix Estimation Based on Inlier Distribution Constraint
Yan Zhen, Xuejun Liu, Meizhen Wang

27. State of Charge Estimation Based on a Composite Method for Power Lithium Battery
Danming Zhang, Yan Zhou

28. The Research on Algorithm of Determining LR-Visibility in a Simple Polygon
Lijuan Wang, Qi Wei, Yuan Shi, Dandan He

29. Empirical Mode Decomposition of Long-term Solar Flare Activity
Lin-hua Deng, Song Feng

30. Multiple Pitch Estimation Based on Modified Harmonic Product Spectrum
Xuemei Chen, Ruolun Liu

31. Semi-Physical Research for INS/GPS Integrated Navigation
Guangxin Li, Jiabin Chen

32. The Demand Forecasting Method for Repairable Spare Parts Based on Availability
Lianwu Zhang, Fanggeng Zhao, Jiangsheng Sun, Xiaoyan Shi

33. Service Efficiency Evaluation of Distribution Facilities in Comprehensive Passenger Transport Hub
Zhe Zhang, Changxu Ji, Maojing Jin, Qian Li, Lifen Yun, Long Gao, Hong Lan, Ling Huang

34. Analysis and Modeling of the Distribution Control Strategy of Comprehensive Passenger Transportation Hub
Lifen Yun, Changxu Ji, Maojing Jin, Qian Li, Long Gao, Zhe Zhang, Hong Lan, Ling Huang

35. Research on the Internal Environment Evaluation Method of Comprehensive Passenger Transportation Hub
Long Gao, Changxu Ji, Maojing Jin, Qian Li, Lifen Yun, Zhe Zhang, Hong Lan, Ling Huang

36. Research of National Historic City Dynamic Monitoring by Remote Sensing: A Case Study of Kashgar Historic Urban Area
Jianbo Tang, Wensheng Zhou

37. Comparison Research of Reconstruction Algorithms About Airborne Electromagnetic Response Data
Dawei Yin, Jun Lin, Kaiguang Zhu

38. Gamma Model-Based Target HRRP Rejection
Daiying Zhou, Rong Wang, Chundan Zheng, Jinzhou Su, Xiaozhong Liu

39. Application of Fuzzy Chance Constrained Programming in Research on Travel Intention of Passengers Within Comprehensive Transportation Corridor
Yanhong Li, Xiaonian Sun, Zhenzhou Yuan, Xianguang Wang

40. Active Vibration Isolation System to Improve Free Space Optics Communication
Asan G. A. Muthalif, Khairiah K. Turahim, Syazwani Ab. Rahim

41. The Design and Implementation of a Multi-Source Information Wide Area Adaptive Switching Equipment
Hang Zheng

42. Solving Fuzzy Job Shop Scheduling Problem Based on Interval Number Theory
Chuan He, Dishan Qiu, Hao Guo

43. Tags Recommending Based on Social Graph
Benyang Xu, Hongming Zhu

44. GPS Location History Data Mining and Anomalous Detection: The Scenario of Bar-Headed Geese Migration
Yan Xiong, Ze Luo, Baoping Yan, Diann J. Prosser, John Y. Takekawa

45. Wave-Front Correction Based on Improved Particle Swarm Optimization
Huizhen Yang, Yaoqiu Li

46. Data Scheduling Strategy in P2P VoD System Based on Adaptive Genetic Algorithm
Ya Zhou, Yunping Dai, Guimin Huang, Pingshan Liu, Xuanfeng Li

47. Detecting Items in Text Using Large-Scale Knowledge Base
Dianhui Hou, Jiuming Huang, Yunyi Xu, Siyu Jiang, Bin Zhou

48. Q-Gram Variation for EBOM
Hongbo Fan, Nianmin Yao

49. Research on FOPI Controller for Current Loop of PMSM Servo System
Youbin Zhang, Youguo Pi

50. Optimization Design of Operating Parameters for Hydrogen Cyanide Conversion Rate Based on an Improved Particle Swarm Optimization and BP Neural Network
Yuantao Zhang, Taifu Li

51. Q-Grams Suffix Type Single Pattern String Matching Algorithms
Zhiwei Zhang, Lijun Liu, Hongbo Fan, Qingsong Huang

52. Fast Multi-Pattern String Matching Algorithms Based on Q-Grams Bit-Parallelism Filter and Hash
Peng Yang, Lijun Liu, Hongbo Fan, Qingsong Huang

53. An Improved Memetic Algorithm and its Application in Multi-Constrained Test Paper Generation
Zhihao Wang, Xiangwei Zheng

54. A Short Term Load Forecasting Based on Bagging-ELM Algorithm
Ru-zhi Xu, Xiao-feng Geng, Fan-ya Zhou

55. Information Extraction Based on Event Driven from Template Web Pages
Xiuhong Zhang, Zhe Gong

56. An Improved Simulated Annealing Algorithm for Traveling Salesman Problem
Yong Wang, De Tian, Yuhua Li

57. The Selection of Information Diffusion Monitoring Nodes in Directed Online Social Networks
Yongcheng Li, Shuguang Huang, Chaoran Fan, Guozheng Yang

58. A Correcting Method for Article Error in English Essays of Chinese Students Based on Hybrid Features Classification
Ya Zhou, Xiaojuan Wang, Guimin Huang, Xiaolan Zeng, Xiangyan Zeng

59. Adaptive Determining for Optimal Cluster Number of K-Means Clustering Algorithm
Jiankai Sun, Zhong Li, Fengyuan Zou, Yunchu Yang

60. A Linked Data-Based Approach for Personalized Multimedia Retrieval
Dehai Zhang, Tianlong Song, Tianming Liu, Jun He, Qing Kang

61. A Genetic Algorithm for Multiple Mobile Data Collectors’ Path Planning in WSNs
Zhuowei Shen, Min Cao

62. Statistics Analysis of the Structural Stress Process Based on the Wavelet Neural Network
Lihong Gao, Shenquan Liu, Jing Huang, Chuanliangzi Liu

63. Evolving Activation Dynamics in Feedforward Neural Networks
Yu Chen, James A. Reggia

64. Multi-Objective Model and Optimization for Airport Gate Assignment Problem
Dongxuan Wei, Changyou Liu

65. A Simulation- and Metaheuristic-Based Approach for Inventory Optimization of Complex Distribution Systems
Dianjun Fang, Cong Li

66. A Novel Algorithm for Text Classification Based on KNN and Chaotic Binary Particle Swarm Optimization
Hui Xu, Shoudong Lu, Shixiang Zhou

67. Clustering and Recommendation of Scientific Documentation Based on the Topic Model
Bin Liao, Weihua Wang, Chunmei Jia

68. The Application of Hybrid Immune Algorithm in Distributed Generation Distribution Planning
Chun Li, Xiaoliu Shen

69. An Improved Market-Based Auction Algorithm for UAVs Task Assignment Problem
Xin Liu, Ronggang Zhu

70. Experimental Analysis of Non-Rollbackable Pseudo Random Number in Optimistic Parallel Simulation
Bing Wang, Bo Deng, Lili Chen, Fei Xing, Yiping Yao

71. Imbalanced Data Classification Method Based on Clustering and Voting Mechanism
Rui Tang, Yuquan Zhu, Geng Chen

72. The Worst Case Minimized Upper Bound in #2-SAT
Honglin Wang, Wenxiang Gu

73. A Frequent Concept Lattice Algorithm Based on FP-tree for Mining Association Rules
Wang Hui

74. The Research of Embedded Database Hybrid Indexing Mechanism Based on Dynamic Hashing
Huijie Chen, Jianwei Li

75. Question Understanding and Similarity Computation Method Based on Semantic Analysis
Xia Yan

76. A Universal Heterogeneous Data Integration Standard and Parse Algorithm in Real-Time Database
Fei Chang, Li Zhu, Jin Liu, Jin Yuan, Xiaoxia Deng

77. The Research of Efficient Algorithm to Generate Sudoku Puzzle
Sen Huang, Jin-cai Huang, Qing Chen, Sheng-yun Liu, Yan-jun Liu

78. Oriented to the Privacy Protection Role Based on Access Control Model and Conflict Studies
Chen Wang, Lianzhong Liu, Lijie Gao

79. Simulation and Stability Analysis of SRM Speed Control System Based on Fuzzy Self-Tuning PID
Jialiang Gan, Zhimin Li

80. MPPT Control Method of PV System with PSO Algorithm Based on Minimal Particle Angles
Tianpei Zhou, Wei Sun

81. Research of Nesting Problem of Difform Parts Based on Optimization Theories
Fengqi Zhang

82. The Prediction of Short-term Traffic Flow Based on the Niche Genetic Algorithm and BP Neural Network
Chuan-xiang Ren, Cheng-bao Wang, Chang-chang Yin, Meng Chen, Xu Shan

83. An Algorithm Based on Predicate Path Graph for Mining Multidimensional Association Rules
Hengmin Zhu, Qing Li

84. Manifold Learning Technique for Remote Sensing Image Classification
Kang Liu, Xu Qian

85. Complex Vehicle Scheduling Optimization Problem Based on Improved Ant Colony Algorithm
Yong Zeng, Dacheng Liu, Xiangyu Hou

86. The Spacecraft Diagnostics Expert System Based-on the Flexible Knowledge Modeling
Hongzheng Fang, Jian Sun, Liming Han, Haobo Yang

87. The Modern City Central Business District Evolution Simulation
Lianpeng Zhu, Shuming Jiang, Shijie Xu, Jinfeng Miao

88. DDR: A Multidimensional Case Retrieval Optimization Algorithm
Jing-Bin Wang, Xuan Hu

89. Method to Increase Diversity in the Artificial Immune System
Jing Xie, Yaobin Hu, Huiling Zhu, Yulin Wang

90. Research on Contextual Design in Human–Computer Interaction Under the Framework of Activity Theory
Xiaoxiao Cao, Lijue Wang, Shijian Luo

91. Multi-Objective Particle Swarm Optimization Based on Self-Update and Grid Strategy
Jianguo Wang, Wenjing Liu, Wenxing Zhang, Bin Yang

92. Research on the Prediction of the Machining Quality of Maintenance Parts of Vehicle Equipment Based on LS-SVM
Qiaoyun Wu, Gang Chang, Huaijun Zhang

93. A Personification and Genetic Combinational Algorithm for the Placement Problem of Digital Microfluidics-Based Biochips
Jingsong Yang, Zhenjing Yao, Yanxing Song, Chuncheng Zuo

94. Incremental Update Algorithm of the Skyline Cube Over Label Security Database
Pengxin Ban

95. Improved MPPT Method Applied to PV System
Wenchao Li, Yuchao Sun, Xin Li, Xiaopeng Sha, Zhiquan Li, Yiying Du

96. Character Recognition Based on Genetic Algorithm and Neural Network
Xin-Yan Cao, Hong-Li Yu, Ying-Yong Zou

97. Simulation of Sliding Mode Control for Artillery Velocity Servo System
Shu An, Zhengchun Liu, Fengbiao Yang

98. Attitude Control System Research of Unmanned Airship
Bo Tian, Song Wang, Wang Guo, Juan Li

99. The Identification of Main Contradictory Information
Rui Zhao, Yongquan Yu, Tao Zeng

100. A Semi-Supervised Network Traffic Classification Method Based on Incremental Learning
Pinghong Li, Yong Wang, Xiaoling Tao

101. Tuning the EBOM Algorithm with Suffix Jump
Hongbo Fan, Nianmin Yao

102. Implement IP Core of the Conversion Between Fixed-point Format and Floating-point Format on FPGA
Jianye Wang, Cang Liu, Peng Jing, Chao Zhou

103. A New Method of Self-Adaptive Tracking Based on IMM-CS
Jiesheng Liu, Dengyi Zhang, Zhiyun Zhang, Biyin Zhang

104. Chinese Text Filtering Based on Domain Keywords Extracted from Wikipedia
Xiang Wang, Hu Li, Yan Jia, SongChang Jin

105. An Evolutionary Semi-Supervised Subtractive Clustering Method by Seeding
Lei Gu

Keywords: Computer Science, Information Storage and Retrieval, Information Systems Applications (incl. Internet), Multimedia Information Systems, Management of Computing and Information Systems, Software Engineering

Author(s)
 
 
 
Publisher
Springer
Publication year
2013
Language
en
Edition
2013
Series
Lecture Notes in Electrical Engineering
Page amount
19 pages
Category
Information Technology, Telecommunications
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9783642345227

Similar titles