Login

Sun, Jiadong

China Satellite Navigation Conference (CSNC) 2012 Proceedings

Sun, Jiadong - China Satellite Navigation Conference (CSNC) 2012 Proceedings, ebook

202,95€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9783642291937
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

1. Relative RAIM Based on IMM
Rui Li, Xinyuan Zhang, Zhigang Huang

2. Receiver Autonomous Integrity Monitoring Parameter Design and Analysis for Multi-Constellation Navigation
Peng Lijun, Jiang Kai, Duan Xiaojun, Zhen Yan, Yang Wenqiang

3. The Study and Analysis on ARAIM Performance
Fei Niu, Yisheng Zhang, Long Yang, Meijun Fan, Jianjun Fan

4. A Principle Design for Global Integrity of COMPASS
Lang Bian, Yansong Meng, Xiaoliang Wang, Wenshan Liu, Xiaoxia Tao, Xiaoping Qian, Lixin Zhang

5. Algorithm of Analysis for the Improved Integrity Index SISMA of GALILEO System
M. J. Fan, J. H. Zhou, Z. Q. Chang, F. Niu

6. The Research on Navigation and Position Augmentation System Based Cloud Computing
Hu Lu, Shuwei Shen, Zhengzhou Ji, Congmin Wang

7. Study on Power-Enhanced Technology of Global Navigation Satellites
Jian-jun Fan, Chun-xia Li, Liang Yuan, Fei Niu

8. An Amplification Method for Optimizing Distribution of Reference Stations in SBAS
Rui Li, Bo Shao, Zhi-Gang Huang

9. Research on Grouping Management and Control Model of Constellation in Global Navigation System
Xianqing Yi, Qiangwen Yang, Kai Yu, Shu Tang, Yaohong Zhang, Xueshan Luo

10. Analysis of Beidou Navigation Satellites In-orbit State
Xie Jun, Wang Jingang, Mi Hong

11. Fault Diagnosis of Navigation Satellite Attitude Control System Based on Data-Driven Combined with Artificial Intelligence
Su Lin, Zhao Ying

12. System Time Offset Based RAIM in Combined GPS/Beidou Navigation System
LongXia Xu, XiaoHui Li, YanRong Xue, ChengLin Cai, MeiJun Guo

13. The Impact of Carrier Leakage and Spectral Asymmetry Distortions on the Performance of Navigation Signals
Cheng-yan He, Ji Guo, Xiao-chun Lu, Xue Wang, Feng Liu

14. User Oriented Fault Analysis for Satellite Navigation System
Gang Wang, Dong Chu

15. Assessing CBOC Signal Quality Using Scatterplot
Yuanyuan Guo, Gang Wang

16. A Framework of Parallel Control and Management for Global Navigation Satellite System
Wei Wang, Wen-de Huang, Xiao-ning Xi

17. GPS IF Data Record and Replay System Based on FPGA
Kunlun Yan, Jiansheng Zheng, Tisheng Zhang, Di Zhang, Jinfeng Liu

18. The Design and Implement of the Cold Spare Parts Simulation Test System
Ting Zhang, Hongli Li, Hua Yang, Dawei Zhu

19. Rapid BCH Coding for Satellite Navigation Message Based on Look-Up Table
Pengyue Sun, Xin Zhang, Weihua Mou, Gang Ou

20. Study on Pseudorange Consistency for RDSS/RNSS Joint Simulation
Jianwei Zhan, Haibo Tong, Hai Sha, Guozhu Zhang, Gang Ou

21. Navigation Signal Quality Monitoring Based on Eye Diagram
Jian Xie, Xianzhi Luo, Yao Wang

22. Design Mode Analysis of Array Signal Simulators Based on Cable Delays
Qiwei Han, Pengpeng Li, Junwei Nie, Feixue Wang

23. Analysis of the Multipath Impact on Dual-Frequency Positioning Error Under GEO and IGSO Constellation
Wei Zhao, Hui Ren, Min Li, Yan Wang, ChunXia Liu, XiaoFei Li

24. The Simulation of GEO Satellite Trajectory
Zhaorui Wang, Jie Zhang, Shengming Li, Xiaolan Wang

25. Absolute Calibration Algorithm of RNSS Signal Transmission Channel of Navigation Satellite Based Multi-rate Digital Signal Processing
Xiaozhun Cui, Hong Mi, Qingjun Liu, Yi Li

26. Research on the Trend Prognostic Technology Based on the Telemetry Parameters of the Navigation Satellite
Wenjing Feng, Dongwei Bai, Yuqian Pan, Gong Zhang

27. Research on the Zero Value Measuring Technique of BD Receiver
Wang Xiangkun

28. The Analysis on Uncertainty of Testing Equipment Combination Time Delay
Liang Yuan, Heng-Lin Chu, Hua Yang, Hongbing Wang, Cheng Liu, Wei Zhao

29. The Analysis and Simulation of Multipath Error Fading Characterization in Different Satellite Orbits
Yang Gao, Xiaowei Cui, Mingquan Lu, Hong Li, Zhenming Feng

30. The Design of Multi-Stage Nested Wiener Filter Employing Krylov Subspace for GNSS Interference Direction Detection
Guangwei Fan, Baoguo Yu, Zhixin Deng, Yi Luo

31. Time-Domain Propagation Characteristics Analysis of Indoor Satellite Navigation Signal
Jian Dai, Taosheng Wang, Xiao Li, Zhao Yang

32. Analysis of the Routing Algorithm and Using Probability of Inter-Satellite Link in Walker-δ Constellation
Songhui Han, Qingming Gui, Jianwen Li, Chen Po, Yuanlu Du

33. A Novel High Precision Pseudo-range Delay Simulation Method
Yuanyuan Song, Bocheng Zhu

34. Study on the Selection and Estimation of the Technique Index System of Time and Frequency of Satellite Navigation Systems
Ren Xiaoqian, Hua Yu, Wu Haitao, Guo Wei, Qin Weijin

35. A CUDA-Based Real-Time Software GNSS IF Signal Simulator
Qiushi Li, Zheng Yao, Hong Li, Mingquan Lu

36. Performance of Triple-Frequency High-Precision RTK Positioning with Compass
Hairong Guo, Haibo He, Aibing Wang, Jinlong Li

37. Analysis of Code Tracking Accuracy Under Interference Environment
Wang Lu, Zhao Yi, Li Peng, Zhai Junwu

38. Estimating Stability and Reliability of Satellite Clock Jump
Jinhui Zhang, Lan Du, Ruopu Wang

39. Optimization of GPS Receiver’s Kalman Filter Solution for Navigation Under High Dynamics
Hefen Zhang, Long Zhao

40. Accuracy Analysis of BOC Signal Dual Sideband Algorithm on Non-Ideal Channel
Lei Chen, Caihua Li, Pengpeng Li, Gang Ou

41. A Design of High Performance Dual System Module Based on the Nebulas SOC Chip
Rui Zheng, Yi Qian, Bingyu Liao, Tingting Wang, Jun Mo

42. Algorithmic Research and Realization of GPS/COMPASS Combined Relative Positioning
Benyin Yuan, Zhixiong Bao

43. Study of Ranging Using Dual Orthogonal Linear Polarized Antenna in Chinese Area Positioning System
Meng Wang, Lihua Ma, Guoxiang Ai, Feng Pang, Haifu Ji, Shengming Li

44. Development of a Spaceborne GPS Receiver for Precise Relative Navigation of Formation Flying Small Satellites
Yong Li, Eamonn Glennon, Rui Li, Yuanyuan Jiao, Andrew G Dempster

45. Methods and Performance of the Acquisition of AltBOC Modulation Signal Based on PMF-FFT
Yang Zhang, Zhigang Huang, Shengqun Geng

46. A New Space–Time Interference Suppression Method for GNSS Receiver
Guo Yi, Fan Ming

47. Application of Kalman Filter in UM220 as a Dual System Satellite Positioning and Navigation Unit
Jun Mo, Liang Liu, Bingyu Liao, Jianning Qiu

48. Analysis of a Fast Hot-Start Algorithm in GPS Receiver
Zhong-liang Deng, Jing-chao Liu, Lei Yang, Lu Yin

49. Analyzes of Anti-Spoofing Threshold for GNSS Receivers
Long Huang, Junwei Nie, Yuanling Li, Feixue Wang

50. Research of RDSS Passive Positioning Based on Differential Virtual Pseudo Range
Yong Wang, Jianwei Zhan, Hang Gong, Xiaomei Tang

51. Study on Channel Mismatch Estimation Method for GNSS Antenna Arrays
Feiqiang Chen, Junwei Nie, Shaojie Ni, Feixue Wang

52. A Robust BOC Code Tracking Technique in Non-ideal Channel
Yingxiang Liu, Weihua Mou, Yuanling Li, Feixue Wang

53. Time Domain Filtering Based Compensation Technique for Space-Time Adaptive Processing
Yang Peng, Zhixin Deng, Guangwei Fan, Peilin Chen

54. Multipath Estimation Using Particle Filtering with Kinematic Model of the Direct Signal
Ke Chen, Qingming Gui

55. Design of the CAPS Navigation and Communication Incorporated Terminals
Shengming Li, Jinshuang Hou, Zhaorui Wang, Jiangtao Fan

56. The Comparison of Two Adaptive Anti-Jamming Algorithm of Navigation Receiver
Chanjuan Wei, Jian Liu, Fengshan Zhang, Peng Liu

57. An Effective Algorithm for Pull-in and Tracking Processing of Weak GNSS Signal
Xiaohui Ba, Yun Wang, Jie Chen, Jian Li, Zhenpeng Lu

58. A Double Difference Measuring Method of Pseudo-Range Precision Using to the Real Environment
Chunxia Li, Jinping Chen, Henglin Chu

59. Analysis and Test of Unambiguous Tracking Performance for High-Order BOC Signals
Jingtao Sui, Yanhong Kou

60. A Vector Tracking Loop Based on ML Estimation in Dynamic Weak Signal Environments
Jing Liu, Xiaowei Cui, Mingquan Lu, Zhenming Feng

61. The Upper Bound of Anti-Jamming Capability for GNSS Receivers with Finite Quantization Bits
Tianqiao Zhang, Haixing Zhao, Xiaowei Cui, Mingquan Lu

62. Multipath Mitigation Technique Based on Modifications to GNSS Monitor Station Antennas Field
Feng Xiaochao, Wu Xiaoli, Zhang zhixue, Sang Huaisheng, Xie Jinshi

63. Simulation and Analysis of Satellite Visibility and DOP for Multi-Constellation and Their Combinations
Linfeng Zhang, Zheng Yao, Youquan Zheng, Minquan Lu, Aibing Wang

64. The Expanded Central Difference Filter for GNSS with Unknown State Dynamics
Jian Jun Yin, Si Hao Zhao, Jian Qiu Zhang

65. A Fast Acquisition Algorithm for L1C Based on L1CA and L1C Combined Detection
Huadong Yuan, Jing Lv, Yong Yu, Jiang Chang

66. Study on Mitigation of Multipath Effect in Real-Time Kinematic PPP with a Single Shipborne GNSS Receiver
Kun Zheng, Wenhua Zhao, Shutao Pang, Yang Yang, Shenghui Wan

Keywords: Engineering, Aerospace Technology and Astronautics, Communications Engineering, Networks, Astronomy, Observations and Techniques, Geophysics/Geodesy

Author(s)
 
 
 
Publisher
Springer
Publication year
2012
Language
en
Edition
2012
Series
Lecture Notes in Electrical Engineering
Page amount
19 pages
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9783642291937

Similar titles