Login

Sun, Jiadong

China Satellite Navigation Conference (CSNC) 2012 Proceedings

Sun, Jiadong - China Satellite Navigation Conference (CSNC) 2012 Proceedings, ebook

202,95€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9783642291876
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

1. An Improved Method of Ionospheric Tomography
Bi Yan Chen, Wu Jiao Dai, Chang Sheng Cai, Cui Lin Kuang

2. The Research on the Coordinate Transformation Method of Wide Area CORS
Guofu Pan, Zhixiong Bao

3. Preliminary Analysis on Pseudorange Data Quality and Positioning Accuracy of Beidou Satellite Navigation System
Liang Chen, Qile Zhao, Zhigang Hu, Ying Zhao, Feng Xiang

4. The TOA Equation for the Autonomous Navigation of the Spacecraft Based on the Binary Pulsar System
Hongfei Ren, Jianfeng Ji, Qingyong Zhou, Min Rong

5. Analysis of GNSS IDM Situation and Its Revelation to Us
Li Chen, Chao Han, Liming Du, Weimin Zhen, Min Luo

6. Supporting Capability Analysis of Present Spectrum Management Resources to GNSS IDM in China
Liming Du, Chao Han, Li Chen, Weimin Zhen

7. The Applications of Satellite Navigation Technology in Complex Scenic Environment
Jun Li, Haitao Wei

8. Research on the Application of Web Inspection System Based on CORS in City Inspection
Xu Ding, Jiming Guo, Mingduan Zhou, Heng Zhang

9. Precise Determination of GNSS Trajectory in the Antarctic Airborne Kinematic Positioning
Yan Xu, Yuanxi Yang, Guochang Xu

10. Experimentation Research and Analysis of Application of Beidou Satellite Navigation System in Civil Aviation Aircraft
Hong Sun, Nengjie Yu, Fengshan Zhang, Hong Liang

11. Operating Mode and Method on Information Collection Systems of GPS Close-Range Photogrammetry
Da Wang, Jin-zhong Bei, Shou-zhou Gu, Ren-qi Nie

12. Passive Radar System Based on GNSS Signal Illumination
Bao Li, Kejin Cao, Jiangning Xu, Fangneng Li

13. Automatic Recognition Method of Operation Status for Agricultural Machinery Based on GNSS Data Mining
Yaping Cai, Caicong Wu, Mengjia Luo, Lianjun Ding, Huaihong Su

14. Research on the Establishment of Navigation Service under Cloud Computing
Yang Cui, Zhiping Lu, Zhengsheng Chen, Yupu Wang

15. A Primary Research on Marine Magnetic Disturbance Correction Method Using Dual Frequence GNSS
Xiaowen Luo, Jinyao Gao, Xianglong Jin, Jiabiao Li, Fengyou Chu

16. Research on Concept and Computation of Service Performance of Satellite Navigation System
Guozhong Li, Jianwen Li, Qingming Gui, Songhui Han

17. Performance Analysis of BeiDou Satellite Navigation System (4IGSO+3GEO) in Standard Positioning and Navigation
Zhouzheng Gao, Hongping Zhang, Zhigang Hu, Jun-huan
Peng

18. GPS-R Vegetation Scattering Model Study Using SMEX02 Data
Xuerui Wu, Ying Li, Chuanlong Li

19. Study on the Positional Stability of GPS Reference Stations in TJCORS
Ying Xu, Hui Liu, Yanfen Zhang, Yantong Feng

20. Model and Method of Establishing Horizontal Velocity Field in Mainland China
Xing Chen, Pengfei Cheng, Yingyan Cheng

21. Application of GNSS in School Bus Safety Monitoring
Tao Han, Xiaochun Lu, Decai Zou

22. Research on AutoNav-Guiding Technology for Airplane Taxiing
Hai-Tao Wu, De-Cai Zou, Tao Han, Xiao-Chun Lu

23. A Conceptual Design of Regional Search and Rescue System
Lijuan Xu, Jianghua Qu, Hong Yuan, Songchuan Liu

24. Soil Moisture Measuring on the Basis of GNSS Reflected Signals
Xuezhong Song, Aigong Xu, Dongkai Yang, Derong Liu, Jiayong Wan

25. Lunar High Frozen Orbit Relay Satellite Constellation and Its Deployment and Maintenance
Yi Lu, Yi-kang Yang, Xue Li, Zhi-yong Zhu, Hai-tao Li, Guang-liang Dong

26. Study and Establishment of Regional Elastic Block Strain Model Based on GPS data
Wei Qu, Qin Zhang, Shuang-Cheng Zhang, Li Wang, Qin-Liang Wang, Zhen-Hong Li

27. Design and Implementation of GNSS-R Software Receiver Based on FFT
MingLi Li, DongKai Yang, WeiQiang Li, Yi Huang, YiQiang Zhang

28. The NLOS Error Mitigation Joint Algorithm in Hybrid Positioning System Combining DTMB and GPS
Hong Wu, Yao Chen, Nan Zhang, Zhen Zhang, Kun Xiang

29. The Impact of Tohoku-Oki Earthquake on “CMONOC” Stations
Kejie Chen, Rongxin Fang, Min Li, Chuang Shi

30. Continuous Monitoring of Landslide and Atmospheric Water Vapor Using GPS: Application in Pubugou Hydropower Resettlement Zone
Ruya Xiao, Xiufeng He, Linhong Li

31. Study on Secular Influence Factors of Station’s Vertical Displacement
Xinhui Zhu, Fuping Sun

32. Stochastic Model of GPS/BD Combined Standard Single Point Positioning
Wenkun Yu, Wujiao Dai, Xiaoli Ding, Wentao Yang, Xiao Gao

33. A Study of Ionospheric Scintillation Effects on Differential GNSS
Dun Liu, Zhongxin Deng, Jian Feng, Weimin Zhen

34. A Method to Estimate DCB of COMPASS Satellites Based on Global Ionosphere Map
WenHai Jiao, ChangJiang Geng, YinHu Ma, XiaoRui Huang, HongPing Zhang, Min Li, ZhiGang Hu

35. The Preliminary Design of Return Link in the Global Satellite Search and Rescue System
Chunyang Zhi, Zhaodong Xing, Lu Huang

36. Estimation of Compass Satellite Differential Code Biases Using Combined GPS/Compass Observation
Long Tang, Xiaohong Zhang, Xiaojing Lin, Yuyang Chen

37. The Study of Electromagnetic Scattering in the Problem of Detecting a Moving Target Above a Ground Using GNSS Reflected Signals
Lei Kuang, Wen-Chao Xu, Zheng-Qi Zheng, Da-Nan Dong

38. Medium-Range Kinematic Positioning Constraint by Ionospheric Pseudo-Observation with Elevation-Dependent Weight
Yihe Li, Yunzhong Shen

39. Stochastic Model of GPS Doppler: Evaluation, Modeling and Performance
Zebo Zhou, Yunzhong Shen, Bofeng Li

40. Multi-GNSS System Time Offset Determination and Its Effect on Positioning Performance
Yue Jiao, Yanhong Kou, Dongyang Xu

41. The Impact of a Non-Tidal Ocean Loading Model of High Temporal Resolution on Geodetic GPS Height Time Series
Jianghui Geng, Simon D. P. Williams

42. Effects of the MW 9.0 Tohoku Earthquake on GPS Position Time Series in China
Xiaoming Wang, Yingyan Cheng, Zhihao Jiang, Li Liu

43. Evaluation of Ionospheric Correction Models in the Middle Latitude
JiaHong Bi, Yun Tang, XiaoLi Wu, JiDong Cao, Min Ma

44. Ionosphere TEC Short-Term Forecast Based on Frequency Spectrum Analysis
Chuanhua Zhao, Yamin Dang, Jinzhong Bei, Huifang Yin

45. Analysis and Modeling of GLONASS Broadcast Ephemeris Errors
ChenXi Zhang, QianXin Wang, YaMin Dang, ZhiGang Yu, Jing Zhao

46. An Improved Inverse Distance Weighted Method for Interpolating ZTD Based on Regional GPS Network
Huifang Yin, Yamin Dang, Shuqiang Xue, Qianxin Wang, Hui Yi

47. Analysis of the Tidal Effect on GNSS Kinematic and Static Positioning
Xiaohui Liu, Qianxin Wang, Yamin Dang, Xiaoguo Yang, Jing Zhao

48. Performance Analysis for Time Synchronization with Compass Satellite Common-View
Guifen Tang, Li Liu, Jidong Cao, Ranran Su, Xin Shi

49. A Real-Time Maximum Correlation Matching Based on Approximated Local Gravity Map
Yu-de Tong, Shao-feng Bian, Bing Ji

50. Robust Unscented Transformation Based Terrain-Aided Inertial Navigation Algorithm
Long Zhao

51. Research on Angles-Only/SINS/CNS/GNSS Relative Position and Attitude Determination Algorithm for Uncooperative Target
Lijun Zhang, Shifeng Zhang, Shan Qian

52. Analysis on Pulsar Based Inter-Satellite Link Autonomous Navigation
Yue Mao, Xiaoyong Song, Xiaolin Jia, Xianbing Wu, Yisong Gong

53. Performance Improvement of Attitude Estimation via X-Ray Pulsar for the Spin-Stabilized Spacecrafts
Nan Luo, Luping Xu

54. Application of Pressure Sensor in Chinese Area Positioning System
Lirong Zhang, Lihua Ma, Xiaolan Wang, Haifu Ji, Zhengqun Hu

55. RSSI System Based on Differential Barometric Altimetry: Research and Analysis
Zhengqun Hu, Lirong Zhang, Huli Shi, Jun Pei, Xiaolan Wang

56. Performance Analysis of Carrier Loop on the Deep Coupling of Low Cost INS/GNSS
Wang Qian, Gao Feng

57. The Quick Search Algorithm of Pulsar Period Based on Unevenly Spaced Timing Data
Qingyong Zhou, Hongfei Ren, Fumei Wu, Jianfeng Ji, Zhenhe Zhai, Bohao Ban

58. Ultra Miniature MEMS/Satellite Integrated Navigation System
Peisheng Wang, Lidong Lan, Yifei Han, Chongfei Shen

59. MAP Pulse Phase Estimation of X-ray Pulsars
Hua Zhang, Luping Xu, Dajun Feng

60. A Deeply Coupled GPS/INS Integrated Navigation System Suitable for High Dynamic Environments
Huan Che, Peng Liu, Fengshan Zhang, Qin Wang

61. Bispectra-Mellin Transform and Its Application in Doppler-Distorted Pulsar Signals
Zhe Su, Lixin Zhang, Xiaoping Qian, Qibing Xu, Yisong Li

62. An Algorithm for Integrated Navigation Based on Multi-Loop Adaptive Switching
Yuan Gao, Feng Liu, Teng Long

63. Comparison of Two Algorithms on Improving GPS/INS Positioning Accuracy During GPS Outage
Wanliang Hao, Fuping Sun, Po Chen

64. Study on the Coordinate Reference Frame of the Indoor/Outdoor Seamless Positioning System
Cheng Liu, Huli Shi, Ziping Lv, Zhongliang Deng

65. Rapid Water-Sky-Line Detecting Algorithm in Marine Celestial Navigation
Chonghui Li, Yong Zheng, Yulei Yuan, Yufei Yang

66. An Integrated MEMS IMU/Camera System for Pedestrian Indoor Navigation Using Smartphones
Shuang Du, Bei Huang, Yang Gao

67. Simulation Analysis for the Influences of Vehicle Maneuvers to the Attitude Estimations of GNSS/INS Navigation Systems
You Li, Qijin Chen, Xiaoji Niu, Chuang Shi

Keywords: Engineering, Aerospace Technology and Astronautics, Communications Engineering, Networks, Astronomy, Observations and Techniques, Geophysics/Geodesy

Author(s)
 
 
 
Publisher
Springer
Publication year
2012
Language
en
Edition
2012
Series
Lecture Notes in Electrical Engineering
Page amount
19 pages
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9783642291876

Similar titles