Login

Sun, Jiadong

China Satellite Navigation Conference (CSNC) 2012 Proceedings

Sun, Jiadong - China Satellite Navigation Conference (CSNC) 2012 Proceedings, ebook

202,95€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9783642291753
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

1. Research on Radio Frequency Compatibility of Beidou User Equipment
Shusen Tan, Lin Li, Chi Xie

2. Interoperability Feasibility Analysis Between Beidou and GPS
Xiaochun Lu, Jun Lu, Xue Wang, Yan Bai, Tao Han

3. Cycle Structure Analysis of QC-IRA-B Codes Based on Circulant Permutation Matrices
Jianhui Wang, Kai Zhang, Xiaomei Tang, Gang Ou

4. Interference Analysis and Simulation Between GPS and Galileo in China
Yao Wang, Bo Zhang, Xianzhi Luo, Jian Xie

5. A New Method of Multipath Error Analysis for Band-Limited BOC Signal
Bin Tang, Wei Wang, Lei Wang

6. Optimum Waveform Design for GNSS Signals Based on PSWF
Chengeng Su, Shuren Guo, Hongwei Zhou, Sihui Liu, Wei Wang

7. Inter-satellite Traffic Data Modeling for GNSS
Feihong Dong, Jing Lv, Yong Yu, Qingqing Wang, Caiwu Wang

8. Analysis of Signal Distortion Impact on Code Tracking Bias for High-Order BOC Modulation
Zhengwen Zhang, Yanhong Kou, Jiansheng Liu, Jingtao Sui

9. Analog Distortion of Wideband Signal in Satellite Navigation Payload
Yibo Chen, Yanhong Kou, Zhengwen Zhang

10. The Analysis of Equivalent Power Flux-Density of COMPASS System in New RNSS Band
Chunhai Zhang, Hongtao Li, Wenjun Zhao, Xiaodong Zhao, Siliang Wu

11. Analysis of the Effect of Carrier’s Spurious Signals on the Code-Tracking Accuracy
Jiaxing Liu, Haibin Chu, Jinjun Zheng, Zhigang Han, Jun Chi

12. An Evaluation of Multi-GNSS Receiver’s Interoperability
Shuangna Zhang, Tao Ju, Chao Ren

13. Analysis of the Sun Transit Outage Impact on the Inter-satellite Link of the Navigation Satellite
Ying Guo, Meihong Li, Shanbao He, Pan Xin, Liu Tao

14. Estimation of Crosslink Equipment Delay and Its Contribution to GNSS Orbit Determination and Time Synchronization
Rengui Ruan, Laiping Feng, Xiaolin Jia, Xiaoyong Song, Xianbing Wu, Tao He

15. A New Ambiguity Resolution Method for PPP Using CORS Network and its Real-time Realization
Xuan Zou, Weiming Tang, Chuang Shi, Jingnan Liu

16. Ionosphere-Free Combinations for Triple-Frequency GNSS with Application in Rapid Ambiguity Resolution Over Medium-Long Baselines
Jinlong Li, Yuanxi Yang, Junyi Xu, Haibo He, Hairong Guo

17. Preliminary Analysis of Real-Time Orbit and Clock Error Based on BNC
Guangxing Wang, Qile Zhao

18. A Method on Constellation On-Orbit Backup of Regional Navigation Satellite System
Laiping Feng, Wenhai Jiao, Xiaolin Jia, Xianbing Wu, Kai Ren

19. SHA: The GNSS Analysis Center at SHAO
Junping Chen, Bin Wu, Xiaogong Hu, Haojun Li

20. MEO and HEO Satellites Orbit Determination Based on GNSS Onboard Receiver
Tao Geng, Xing Su, Qile Zhao

21. The Algorithm Research of Precise Point Positioning Based on Undifferenced Corrections of Reference Network
Shuhong Jia, Shirong Ye, Yanyan Liu, Chao Xiong

22. Secular Changes in Differential Code Bias of COMPASS System
Nan Xing, Xiaoli Wu, Xiaogong Hu, Ranran Su

23. Seasonal Variations Analysis of the Origin and Scale of International Terrestrial Reference Frame
Yan-yan Li, Shu-li Song, Wen-yao Zhu, Juan Zhao

24. A New Positioning Algorithm with Elevation-Dependent Data Weighting
Ranran Su, Lei Zhang, Li Liu, Guifen Tang, Guangming Hu

25. Analysis of Real Valued Ambiguity Variance for Long Baselines Between GNSS Reference Stations
Feng Zhang, Hui Ren, Chunyang Han, Teng Li, Man Sun

26. The Correction Method of Overall Pseudo-Rotation on Autonomous Navigation of Navigation Constellation
Haihong Wang, Xingyuan Han, Shanbao He, Haibin Chu, Xiangjun Wu

27. Analysis and Modeling of PPP Residuals from GPS and GLONASS
Qianxin Wang, Yingyan Chen, Jing Zhao

28. Improved Pseudorange Smoothing Method for Standing Multipath Mitigation
Bo Chen, Xuanying Zhou, Dechen Yin, Xiaoxiao Ma, Han Yu, Xiaojun Duan, Jiying Liu

29. Bayesian Methods for Cycle Slips Detection Based on Autoregressive Model
Qianqian Zhang, Qingming Gui, Jianwen Li, Yisong Gong, Songhui Han

30. Influence of Satellite-to-Ground Link on the Autonomous Navigation of Navigation Constellation
Wei Wang, Xurong Dong, Wanke Liu, Ying Liu, Sihui Liu, Chengeng Su

31. Research on Integrated Orbit Determination Combined Satellite-Ground and Inter-Satellite Observation Based on Helmert Method of Variance Components Estimate
Xing Su, Tao Geng, Qile Zhao, Lizhong Qu, Xingkai Li

32. Combined Prediction of Earth Orientation Parameters
X. Q. Xu, L. Zotov, Y. H. Zhou

33. Analysis of the Impact of Satellite Payload’s Channel Characteristic on the Performance of Carrier Tracking
Caihua Li, Lei Chen, Xiangyu Wu, Fan Chen

34. Application of Inter-system Hardware Delay Bias in GPS/GLONASS PPP
Xiao Pei, Junping Chen, Jiexian Wang, Yize Zhang, Haojun Li

35. A New Method of Satellite Link Antenna Pointing Error Analysis for the Mixed Constellations
Zheng Song, Qinghua Wang, Lifang Yuan, Wenyu Hao

36. Present Status Analysis on the Construction and Application of CORS in China
Hui Liu, Sitong Guo, Jingnan Liu, Zongbiao Tian, Donghai Zhang

37. The Distributions of HDOP and VDOP in GNSS and a Corresponding New Algorithm of Fast Selecting Satellites
Haifu Ji, Lihua Ma, Guoxiang Ai, Meng Wang

38. Research on the Technology of Calibration of Satellite Constellation Crosslink
Xianbin Li, Chuansheng Zhang, Jianyun Chen

39. Research on Relative Navigation for Formation Flying Spacecrafts Based on Differential GNSS
Yi Li, Shancong Zhang, Changqing Wu, Wei Xu

40. Precise Orbit Determination of GEO Satellite Based on Helmert Variance Component Estimation Method
Shan Wu, YanYu Liu, Li Liu, Rui Guo, Feng He, XiaoJie Li, Hua Huang

41. Processing Method and Verification of Local Correlation for Spacecraft DOR Signals
Lue Chen, Geshi Tang, Songtao Han, Mei Wang, Fei Fan

42. A Modified Extend Kalman Particle Filter with Application to Relative Navigation
Xiaoliang Wang, Lixin Zhang, Xiaoping Qian, Qibing Xu, Yansong Meng, Zhe Su

43. Design of a Miniaturized Cavity for Space Hydrogen Masers
R. F. Yang, T. Z. Zhou, L. S. Gao

44. The Unsymmetrical Delay Compensation in WDM Time Transmission Using Optical Fiber
Xiaofeng Li, Shuangyou Liang, Faxi Chen, Kan Zhao, Shougang Zhang

45. Time Scales and Time Transformations Among Satellite Navigation Systems
Pengfei Zhang, Chengdong Xu, Chunsheng Hu, Ye Chen, Jing Zhao

46. Comparison of Short-Term Stability Estimation Methods of GNSS On-Board Clock
Hang Gong, Wenke Yang, Yong Wang, Xiangwei Zhu, Feixue Wang

47. An Integrity Monitoring Algorithm for Satellite Clock Based on Test Statistics
Xinming Huang, Hang Gong, Wenke Yang, Xiangwei Zhu, Gang Ou, Jing Zhao

48. Satellite Clock Parameter Short-Term Prediction Using Piece-Wise Adaptive Filter with State Noise Compensation
Li Liu, Lan Du, LingFeng Zhu, ChunHao Han, GuiFen Tang, Xin Shi

49. Scalar Weighed Least Square Combination Model for Clock Offset Prediction
Chao Song, Jinming Hao

50. Study of Main Techniques for Space Passive Hydrogen Masers
Yonghui Xie, Jiayu Dia, Wenxing Chen, Yong Zhang, Jiayang Liu, Jixing Peng, Tiexin Liu, Chuanfu Lin

51. Generation of Broadband Frequency Entangled Biphotons for Quantum Clock Synchronization
Run-ai Quan, Rui-fang Dong, Fei-yan Hou, Yun Bai, Yu Zhang, Tao Liu, Shou-gang Zhang

52. Study of the Physics Package for High Performance Rubidium Frequency Standards
Songbai Kang, Wenbing Li, Pengfei Wang, Feng Zhao, Feng Qi, Fang Wang, Gang Ming, Baihua Xia, Shaofeng An, Da Zhong, Ganghua Mei

53. A Quantitative Testing Method of Quartz Resonators’ Acceleration Sensitivity Based on a MEMS Sensor
Longzhe Ji, Qingxiao Shan, Qian Tang, Jun Yang, Ming Lin

54. The Exploration of Satellite Clock and Ephemeris Error Correction in Wide Area Differential System
ChengLin Cai, XiaoHui Li, HaiTao Wu

55. Study on Microwave Circuit for Chip Scale Atomic Clock
Jiehua Chen, Deng Wei, Zhang Yi, Yuanchao Wang, Sihong Gu

56. Analysis on Performance Relation Between Time–Frequency Architecture and Positioning Service of a Satellite Navigation System
Jun Lu, Zhi-Wu Cai, Hong-Wei Zhou

Keywords: Engineering, Aerospace Technology and Astronautics, Communications Engineering, Networks, Astronomy, Observations and Techniques, Geophysics/Geodesy

Author(s)
 
 
 
Publisher
Springer
Publication year
2012
Language
en
Edition
2012
Series
Lecture Notes in Electrical Engineering
Page amount
18 pages
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9783642291753

Similar titles