Login

Gu, Jianren

Primary Liver Cancer

Gu, Jianren - Primary Liver Cancer, ebook

213,50€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9783642287022
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

1. Concepts, Challenges and Perspectives in Cancer Research
Jianren Gu, Wenxin Qin, Zhigang Zhang

2. Systemic Dysregulation in the Development of Hepatocellular Carcinoma
Jianren Gu, Xianghuo He, Zhenfeng Zhang, Weijie Guo, Zhiao Chen, Yingjun Zhao

3. Genomics of Hepatocellular Carcinoma
Chunming Wong, Irene Oi Lin Ng

4. Biomarkers of Hepatocellular Carcinoma
Hongyang Wang, Wen Wen

5. Metabonomics of Hepatocellular Carcinoma
Peiyuan Yin, Guowang Xu

6. Signal Transduction of Hepatocellular Carcinoma
Hongyang Wang, Yaqin He, Wen Yang

7. Cancer Stem Cells of Hepatocellular Carcinoma
Gangming Zou, Jinjun Li, Jianren Gu

8. Immunology of Liver
Zhigang Tian, Yongyan Chen

9. Immunosuppresssion and Immune Escape in Liver Cancer
Qingqing Wang, Xuetao Cao

10. Immunotherapy of Hepatocellular Carcinoma
Zhinan Chen, Huijie Bian, Jinliang Xing, Jianli Jiang, Yu Li, Xiaoling Yu, Li Wang, Xiangmin Yang, Chengong Liao

11. Chemoprevention of Hepatic Cancer in Aflatoxin Endemic Areas
Thomas W. Kensler, John D. Groopman, Patricia A. Egner, Alvaro Muñoz, GengSun Qian, JianGuo Chen

12. Metastasis of Hepatic Cancer
Zhaoyou Tang

13. Integrated Treatment of Hepatic Cancer
Mengchao Wu, Feng Shen, Jiamei Yang, Weiping Zhou, Yiqun Yan, Xiaohui Fu

14. Liver Transplantation for Hepatocellular Carcinoma
Shusen Zheng

Keywords: Medicine & Public Health, Oncology, Epidemiology, Immunology, Cancer Research

Author(s)
Publisher
Springer
Publication year
2012
Language
en
Edition
1
Page amount
486 pages
Category
Medicine, Health Care, Mode
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9783642287022

Similar titles