Login

Zhang, Tianbiao

Instrumentation, Measurement, Circuits and Systems

Zhang, Tianbiao - Instrumentation, Measurement, Circuits and Systems, ebook

350,45€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9783642273346
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

1. Range of Query Processing in Peer to Peer Networks
R. Saravanan, P. Vivekananth

2. A Scene Detection Based Scheme for Supporting VCR Functions
Shu-bin Xu

3. Constructing Digital Campus Using Campus Smart Card System
Fang Wang, Zhuo-sheng Jia

4. Research about Pattern Matching Algorithm
Minjie Wang, Lianxuan Zhu

5. Study of E-mail Filtering Based on Mutual Information Text Feature Selection Method
Shangfu Gong, Xingyu Gong, Yuan Wang

6. Research on the Moving Vehicle Detection Algorithm Based on the Motion Vector
Jian Gong, Fuqiang Liu, Chunlin Song, Jianzhu Cui, Zhipeng Li

7. A Robust Blind Watermarking of Vector Map
Lian-quan Min, Xian-zhen Zhu, Qiang Li

8. Implementation of Spectrum Sensing Based on Covariance in Cognitive Radio
Hongyu Li, Yuchen Wang, Yading Chen, Shaoqian Li

9. Simulation and Analysis of Quiet DDOS Attacks
Jing Zhang, Bo Liu, Huaping Hu, Lin Chen, Tianzuo Wang

10. VV&A Resources Management System of Guidance Simulation
Zhenjun Li, Peng Jiao

11. Web-Based Collaborative Construction of Curriculum Texts in Higher Education
Wenxin Deng, Fang Lu

12. Study on LDPC Application in Wireless Communication System
Li Wang, Tikui Wang, Jianqiang Guo, Jinlong Li, Xiaorong Gao

13. Coding of Magnetic Ruler in Cylinder
Gengbiao Chen, Yang Yang

14. Edge Detection of Level Ruler with Digital Level
Gengbiao Chen, Caiyi Wang

15. New Approaches to Apply Multi-stereo Matching into 3DCG Modeling
Ningping Sun, Hiroshi Nagaoka

16. Research on Sleep Mode in WANDAS
Li Meng, Su Han, Kang Yu, Yun Chao

17. Design and Realization of Integrated Ultrasound Transmitting Circuit
Hao Liu, Changyun Miao, Yongmao Feng, Feng Rong

18. Special Way of Optical Communications the Technique of Superluminal Communications
Zi Hua Zhang

19. Design and Process Simulation on High Voltage VDMOS
Shouguo Zheng, Jian Zhang, Xinhua Zeng, Zelin Hu, Zede Zhu

20. Parameters Estimation of Stratospheric Airship and Model of Inflating and Deflating Air
Shaoxing Hu, Erbing Wu, Aiwu Zhang

21. A New Method for Improving Life Time in Wireless Sensor Network by Using Genetic Algorithm
Shahram Babaie, Arash Khadem

22. Modern Education Technology and the Transformation of Teacher Role
Canlong Wu, Shuying Zhan

23. Network Security Risk Assessment Model and Method Based on Situation Awareness and CORAS
Yong Qi, Yan Wang, Qianmu Li

24. Unit Transient Based Protection for High Voltage Wind Power Transmission Lines
Mingchao Xia, Yong Lin, Edward W. C. Lo

25. Assessment of EXPO’s Impact on Regional Economy
Shiyun Yu, Hao Li

26. An Optimal Model for Repeater Coordination
Shiyun Yu, Hao Li

27. Copyright Self-registration and Its Secure Authentication Based on Digital Watermark
Jianbo Liu, Cheng Yang

28. A New Approach for SQL-Injection Detection
Cong-cong Shi, Tao Zhang, Yong Yu, Weimin Lin

29. Cloud Computing Concept in the Application of HIT Library
Xiaodan Wang, Tingbo Fu, Guang Yu, Jiaomei Sun

30. Customer Segmentation and Marketing Strategy of Commercial Banks Based on CLV
Xia Wang, Lan Liu

31. Design and Implementation of Media Independent Handover on Heterogeneous Wireless Networks
Chang-Yi Kao, Chin-Shyurng Fahn, Jia-Liang Tsai

32. On-Line Detection and Evaluation of Cavitation in Large Kaplan Turbines Based on Sound Wave
Huixuan Shi, Xuezheng Chu, Zhaohui Li

33. Network Capacity Analysis for Survivable WDM Optical Networks
Zhenrong Zhang, Zhengbin Li, Yongqi He

34. Study on Traffic Information Dissemination Scheme in Transit of Highway Network
Jun-jun Tang

35. Analysis and Emulation of a Layered Aggregation Method Based on Fair
Youjun Chen, Yunbing Zeng, Hongying He

36. MIP: A New Routing Metric for Wireless Mesh Networks
Sufen Zhao

37. A Wireless Coordinating Scheme Proposed to Improve the Dispatching Security in China’s Railway System
Junfeng Lu, Wen-qiang Lu

38. The Prospects and Development on FTTH Technology in China
Jin Cai, Zhiyong Tao, Huijuan Zhang, Lu Qin, Qian Mao

39. Cooperative Behavior in Evolutionary Snowdrift Game on a Growing Complex Network
Qingke Zeng, Haiyong Yang, Hong Wang

40. Research and Implementation on a Collaborative Style of Test Bank System
Yi-Bing Liu

41. Thermal Power Plant Pressure Dense Phase Pneumatic Ash PLC Control System Design and Implementation
Binlin Li, Wen You, Dianbin Song, Quan Tao

42. Communication Design for I2C Bus Based on Proteus
Fengjie Wu, Liming Wu, Tangmei He

43. Application of Proteus in Microcontroller Comprehensive Design Projects
Fengjie Wu, Tangmei He

44. Modelling Three-Dimensional Foundation Pit Using Python Scripts
Shi-lun Feng, Yong Han, Pu-lin Li, Jun Li

45. The Research of the Cloud Security Architecture
Hu Xiangyi, Ma Zhanguo, Liu Yu

46. The Energy Harvesting Tipping Point for Wireless Sensor Applications
Alan Pang, Ross Bannatyne

47. Design of Broadband Optical Access Network Based on 10G-EPON
Duo Peng, Jianbiao Wang

48. Comprehending Collective Wisdom in Hall for Workshop of Metasynthetic Engineering Based on Semantic Web
Sao-qi Zhou, Ren Deng, You-hong Fan

49. A General Result on the Convergence of Online BP Learning
Rui Zhang, Zuo-Zhi Liu

50. Research and Application of Data Synchronization Based on Group Communication Technology
Li-xin Li, Jue Wang

51. Kinetic Study of Vanadium-Oxides’ Magneto-sputter Deposition Based on Experimental Reaction Data
Zheng Cui, Yu Lu, Zuochun Shen, Jianye Lu

52. Cost Forecast of Overhead Transmission Line Based on BP Neural Network
Jun Zhou, Hanliang Wang, Yueguang Yang, Jiangjun Ruan

53. Dynamic Aggregation Method of Induction Motors Based on Coherent Characteristics
Jun Zhou, Jian Zhang, Yueguang Yang, Yifeng Ju

54. Application of the Monopulse Tracking in Mimo Radar
Guodong Qin, Baixiao Chen

55. A Class of Differential 4 Uniform Functions from Gold Functions
Dabin Zheng

56. The Stability of USO to Mars Orbiter Influence
Zhen Wang, Kun Shang, Nan Ye, Na Wang, Jin Song Ping

57. Review of the Check Method in Metrology Support for Equipment
Wei Jiang

58. Fuzzy Control of Denitrifying Phosphorus Removal via Nitrite
Bin Ma, Yongzhen Peng, Shuying Wang, Qing Yang, Xiyao Li, Shujun Zhang

59. Application and Challenge of It Service Management to University Informatization
Hong Lin, Yajuan Sun

60. A Novel Method for Iris Recognition Based on Zero-Crossing Detection
Li Yu, Xue Zhou

61. Fast Iris Location Based on Window Mapping Method
Li Yu, Xue Zhou

62. The Principles of Disk Taint Analysis of Temu and How to Write a Plugin
Lanlan Qi, Jiangtao Wen, Bing Zhou, Yu Chen, Zhiyong Wu

63. Study for the Cooperation of Commercial Procedure Basing on Agent Technique
Shiyong Ding, Shuli Wang

64. An Analysis and Assessment Method of WCDMA Network Traffic
Xinzhou Cheng, Jian Guan

65. Research on Embedded Parallel System Based on Ethernet
Li Ying, Li Bo

66. A PMAC Motor Drive with a Minimum Number of Sensors
Li Ying, Nesimi Ertugrul

67. The Integrated Concept of the Ground Segment for Space Internet
Jian-ping Liu, Chun-yan Luo, Xiao-ying Li, Fan Yang

68. Related-Mode Attacks on PMAC
Jin Xu, Qiaoyan Wen, Dayin Wang

69. Process Management of Civil Aircraft Development Project Based on Workflow
Zeng Yuqin, Yan Guangrong, Zhao Gang

70. JMF-Based Video Surveillance and Playback
Gao Xiuhui, Wang Wei, Zhao Gang

71. New Aspects of Phoneme Synthesis Based on Chaotic Modeling
Marius Crisan

72. Image Processing Scheme for Mobile Communication Equipment
Ye Liang

73. Realization of a Multimedia Conferencing System Based on Campus Network
Wang Yun

74. Study on the Wireless Access Communication of Line Condition Monitoring System of Smart Transmission Grid
Jinghong Guo, Hao Zhang, Yaxing Liu, Hongbin Liu, Ping Wang

75. Forgery Attacks of a Threshold Signature Scheme with Fault-Tolerance
Yingda Yu, Chuanda Qi, Junjie He, Yuefen Chen

76. Performance Assessment and Detection of Instant Messaging Software Based on the AHP&LCA Model
ZongRen Liu, LeJun Chi

77. Chinese Accents Identification with Modified MFCC
Qin Yan, Zhengjuan Zhou, Shan Li

78. A 24GHz Microstrip Array Antenna with Low Side Lobe
Zhang Zhong-xiang, Chen Chang, Wu Xian-liang, Fu Ming-gang

79. Resources Allocation of Multi-project in Railway Construction
Zhang Yunning, Jin Yao

80. The Research on Development Risk of Green Construction Material Based on Fuzzy Comprehensive Evaluation
Zhang Yunning, Liu Gang

81. Design and Development of Provincial Master Station of Metering Automation System of Guangdong Power Grid
Yang Jinfeng, Chen Ruimin, Xiao Yong, Dang Sanlei, Wei Fusheng

82. The Research of Acceptance and Scheduling Scheme Based on the Overall Network QoS
Xu Zhanyang, Huang Li Ping

83. Template-Based Image Composition on the iPhone
Qingjie Sun, Wenjuan Chen, Lei Liu

84. Bag-of-Visual-Words Based Object Retrieval with E2LSH and Query Expansion
Zhao Yongwei, Li Bicheng, Gao Haolin

85. Online Learning Algorithm of Direct Support Vector Machine for Regression Based on Matrix Operation
Junfei Li, Xiaomin Chen

86. Cable Geometric Modeling Technology in Virtual Environment
Ma Long, Liu Pengyuan, Mi Shuangshan

87. Communication between Vehicle and Nomadic Device Used for Assistance and Automation
Daniel Thielen, Christian Harms, Tobias Lorenz, Frank Köster

88. Texture Synthesis Based on Wang Tiles
Yan Liu, GuangLin Cheng

89. Research on the Control Strategy of the Driving System for a Kind of Hybrid Electric Vehicle
Lu Fang, Wang Deng-feng, Li Da-peng

90. The Wireless Ranging System Based CSS Technology
Sun Hao, Wang Xin, Lv Changzhi, Gong Weimin

91. Research on Communication Network of Smart Electricity Utilization for Residence Community
Zhang Xin-lun, Wang Zhong-jian, Bu Xian-de, Zhu Yu-jia

92. Security Audit Based on Dynamic ACCESS CONTROL
Li Weiwei, Zhang Tao, Lin Weimin, Deng Song, Shi Jian, Wang Chen

93. A Study on Information Systems Risk Management Based on Control Self-assessment
Gengshen Yu, Xiaohuan Zhu

94. An Implementation of User Interaction Effect by Extending jQuery in Web Application
Seon Ung Lee, II-Young Moon

95. An Intelligent Agent-Based Framework for Information Security Management
Chengzhi Jiang, Bo Zhang, Yong Yu, Xiaojian Zhang

96. Effect of Atmospheric Turbulence Coherence Degradation on the Scintillation Index for a Partially Coherent Laser Beam
Ruike Yang, Xiaoning Kang, Xiaobo Zhang

97. The Application of Mobile-Learning in Collaborative Problem-Based Learning Environments
Chien Yun Dai, Tzu-Wei Chen, Dar-Chin Rau

98. Modeling Parallel MPI Programs in Petri Nets
Peng Zhang, Mei Qi

99. The Design and Implementation of the IDS Catalogue Data Archive System
Li Jingang, Liu Shibin, Liu Wei

100. Dem Generation with ALOS_PRISM Stereo Data for Zijinshan Diggings
Xiaomei Zhang, Guojin He, Chunxiang Chen

101. A Novel Smart Home System
Ligeng Yu, Xueen Li, Weijuan Han

102. Problem and Countermeasure on the Development of Mobile Electronic Commerce in China
Jiangjing Wang, Jiulei Jiang, Feng He

103. Information Inquiry and Volume Analysis System on Urban Traffic Based on VB and MATLAB
Xiangcai Zhu, Yingkun Hou, Jian Xu, Yuncai Luan

104. Multivariate Analysis on System Reliability and Security
Xiaoyan Wu, Zihui Che, Jing Jia

105. Design and Application of a Network Platform for Electronic Contract Making
Yang Jianzheng, Xia Yunchao

106. Implementation of the Building Decoration Design Demonstration System Based on Virtual Reality
Wu Feng, Wang Wei, Liu Xiuluo

107. Expanded Study on Criticality in Schedule Plan of Project
Li Dayun, Guo Shu-hang

108. WCF Applications in RFID-Based Factory Logistics Management System
Zhang Jianqi, Li Changzheng, Bao Fumin

109. Research on Construction Method of Multimedia Semantic Model for Intangible Cultural Heritage
Guoxin Tan, Tinglei Hao, Shaoquan Liang, Zezhao Lin

110. Improved Photonic Crystal 90° Bends for Millimeter—Wave Transmission
Q. Z. Xue, S. J. Wang

111. Simulation of Algorithm of Binary Offset Carrier Signal
Xu Jia, Bi Mingxue

112. The Performance Test Research for Application System of Internet of Things
Song Qizhu, Ma Aiwen, Peng Xiao, Wang Junfeng, Zhang Junchi

113. The Selection of the Solar Battery Board Applied in New-Type Photovoltaic Generation Awnings
Xu-ping Chen, De-min Xiong

114. Unbalanced Three-Phase Power Flow Calculation Based on Newton Method for Micro-Grid
Jiang Guixiu, Shu Jie, Wu Zhifeng, Zhang Xianyong

115. Research of the Design of a Scene Simulation General Framework
Yao Linhai, Kang Fengju, Han Hong

116. Research on the Prediction of Web Application System Aging Trend Oriented to User Access Intention
Jun Guo, Hao Huang, Bo Wang, Yunsheng Wang

117. The Dynamic Control of the Process Parameters of MAG
Chuntian Li, Changhua Du, Huibin Xu, Yi Luo

118. Analysis of Occupational Accidents during Construction of Buildings Using Classification and Regression Tree
Chia-Wen Liao

119. Weapons Program Based on an Integrated Management Model of the Hall
Yongtao Yu, Ying Ding

120. Opinion Search and Opinion Mining: A New Type of Information Technology Bringing about New Scientific and Talent Revolution
Liu Yidong

Keywords: Engineering, Computational Intelligence, Electronics and Microelectronics, Instrumentation, Circuits and Systems

Author(s)
Publisher
Springer
Publication year
2012
Language
en
Edition
1
Series
Advances in Intelligent and Soft Computing
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9783642273346

Similar titles