Login

Tan, Honghua

Informatics in Control, Automation and Robotics

Tan, Honghua - Informatics in Control, Automation and Robotics, ebook

236,75€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9783642258992
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

1. A Neural Network Based Temperature Control for Air Handling Unit
Binhui Zheng, Jiangang Lu, Qinmin Yang, Youxian Sun

2. Exploration on Principles of Engineering Network Course Design
Ying Xiao, Yan Shi, Xiaoping Li

3. A Combined Modular Parametric and Non-parametric Method for Planar Ship Motion’s On-Line Prediction
Jianchuan Yin, Zaojian Zou

4. Ultrasonic Sensor Based Material Level and Liquid Level Measurement Technology
Gong-chang Ren, Hai-chun Guo, Yong Yang, Zhi-wei Yang

5. Design of a 23-DOF Small Humanoid Robot with ZMP Force Sensors
Awais Yasin, Qian Xu, Bo Chen, Qiushi Lu, M. Waqas Khan

6. An Advanced Ontology Mapping Framework Based on Similarity Calculating
Hao Tian

7. Analysis and Design for the Financial System in ERP Simulation Instruction Based on SOA
Gao Chang-yuan, Chen Zhi, Yang Cai-xia, Tian Shi-hai

8. Variational Surface Reconstruction from Sparse and Nonparallel Contours for Freehand 3D Ultrasound
Shuangcheng Deng, Yunhua Li, Lipei Jiang, Yingyu Cao, Junwen Zhang

9. STGRs over Topological Spaces for Value-Passing Processes
Huanbao Wang

10. Memetic Algorithm for a University Course Timetabling Problem
Khang Nguyen, Tien Lu, Trung Le, Nuong Tran

11. A Class of Autonomous Robots Prepared for Unfriendly Sunny Environment
Lucian Grigore, Recep Ileri, Cristian Neculăescu, Anton Soloi, Ticuşor Ciobotaru, Valentin Vînturiş

12. Step by Step Modeling and Tuning for Fuzzy Logic Controller
Mohammed Majid Mohammed Al-Khalidy, Fatma Abdulnabi Al-attar

13. A Novel Method for BLDCM Control Based on Phase Back-EMF Observation
Pan Lei, Wang Beibei, Gong Wei

14. Design of Wireless Monitoring System Based on CAN Bus and ZigBee Technology of Tower Crane
Xijian Zheng, Hong Zhang, Zhengyi Xie

15. A Security Risk Model Using Game Theory
Marn-Ling Shing, Chen-Chi Shing

16. HDR Image Synthesis Based on Multi-exposure Color Images
Hua Wang, Jianzhong Cao, Linao Tang, Yao Tang

17. The Further Decomposition of Actuarial Notation’s Expression on Credibility Space
Min-ying Yuan, Da-jun Sun

18. Research on the Layout of Shipbuilding Steel Structure Machining Plant Based on CATIA
Yang Liu

19. High-Speed Facial Recognition Using Log-Polar Transformation
Yue Bao, Bin Qi, Fei Gu

20. Farmland Water Potential Soft-sensing Network Based on WSN
Liguo Tian, Meng Li, Zhiliang Chen, Shengli Lu, Yue Liu

21. A Method for Searching Image Using Characteristic Point
Yusuke Umeda, Yue Bao, Fei Gu

22. One Step Method for Capturing a Multi-view 3D Image
Tashuya Haga, Yue Bao, Fei Gu

23. A Method for Searching Image Using Color Sketch
Masaya Hashimoto, Yue Bao, Fei Gu

24. A Touch Screen Using One Camera and Two Mirrors
Akinobu Shimoyama, Yue Bao, Fei Gu

25. Hamiltonian of Line Graph under Condition of Constraint
Yong-Zhi Kan

26. The Performance Persistence of Mutual Fund: The Empirical Research Based on Cross-Sectional Regression
Cunzhi Tian, Qiuping Guo, Haijun Wang

27. A Driving Method of the Electro Hydraulic Proportional Valve Based on Compensation Network
Wei Shen, Junzheng Wang

28. The Structure and Realization of a Compact Weeding Robot in Stamping Mode for Paddy Fields
Qin Zhang, Huan Xia, Xiaogang Huang

29. Study on the Identification of Noise Sources and Reducing Noise for Diesel Engine
Liu Shuai, Wang Zhong, Chen Lin, Xia Heng, Zhang Yifeng, Xu Guangju

30. The Design of UART Controller Based on FPGA
Ying Wang, Zhan Shen

31. Synchronization of Fractional-Order Chaotic System with Application to Communication
Tan Wen, Jiang Fengling, Liu Xianqun, Liu Jian Xun, Wu Feng

32. Infrared Smoke Online Automatic Monitoring System of Multi Components of Stationary Pollution Sources
Dan Zhang, Chengying Li

33. Servo System of 6 DOF Electro-hydraulic Shaking Table
Liyi Yin, Zhengmao Ye, Gang Shen, Junwei Han

34. Study and Design of Vehicle Black Box Hardware System Based on ARM and DSP
Xu Hui, Li Jing-zhao, Yin Zhi-xiang, Sun Xia

35. The Perfect on Urban Natural Function Space under Artificial Environment
Fugang Zhang, Qiong Xue, Shanshan Jiang

36. Development of Real-Time Temperature Monitoring System Based on GPRS
Jianzhong Wu, Jianping Cai, Meimei Huo, Minghui Wu

37. Multi-Signal Intelligence Data Fusion Algorithm Based on Pca
Jianbin Xiong, Qinruo Wang, Haoyi Wu, Baoyu Ye, Jinghong Zhang

38. Research on Simulation of Motion Compensation for Omnidirectional Platform Based on Neural Network
YuNan Zhang, ShuangShuang Wang, Peng Tian, YuHui Zhao

39. Study of Thrust Lever Control Loading System in Flight Simulator
Jinsong Zhao, Zhengmao Ye, Gang Shen, Junwei Han

40. Survey of BMI Distribution among University Students Aged 17 - 24 in Wenzhou
Chen Jun

41. Robotic Sound Source Localization with Mirror Effect of Echo from an Obstacle Board
Juan Huo, Alan Murray

42. An Multi-agent Artificial Immune Network Algorithm and Its Application
Xuhua Shi

43. A Novel Anti-collision Protocol Based on Binary Tree without Prior Information about RFID Tags
Deng Zhongting, Wu Haifeng, Wang Qian, Shi Wenyu

44. Application of Visual Attention in Object Search for a Mobile Robot with an Omni-directional Vision System
Dongyi Lin, Bingwei He

45. Monitoring System Design of Suspension Bridge of Health Status Based on CAN-BUS
Yang Yu, Ming-ye He, Ying-ji Hao

46. Research on New Neural Oscillator in CPG Model Used in Robotic Fish
Wang Gang, Zhang Daibing, Shen Lincheng

47. Synthesis of Adaptive Control System for Formation of Program Speed of Multilink Manipulator
Vladimir Filaretov, Anton Gubankov

48. Optimal Single Quantum Measurement of Multi-level Quantum Systems between Pure State and Mixed State
Haiwei Liu, Yaoxiong Wang, Feng Shuang

49. Development of the Infrared Thermal Wave Detection System and Experimental Study
Wei Zhang, Guo-wei Wang, Zheng-wei Yang, Yuan-jia Song, Guo-feng Jin

50. A Study on Micro Grooving Using PZT Actuator
Pradipta Vaskar Biswas, Se-Yun Lee, Kyung-Hwan Hwang, Dong-Bae Kang, Jung-Hwan Ahn

51. The Test Principle and Algorithm of Laser Measuring Tree Height
Hong-e Ren, Wei Yan

52. A Method of Calculation for the Shearer Drum Cutting Path
Wei Guo, Ning Zhu, Shuanfeng Zhao

53. Study on Vapour Insulation Technology in MOSS-Type Tanks of LNG Carrier
Boyang Li, Yunqiu Zhang, Diyang Li, Lixun Ding

54. Study of Whole Network Control Based on Ethernet for FAST Main Reflector
Haitao Shen, Lichun Zhu, Yi Sha

55. Design and Implementation of the Marine Environmental Monitoring Database Construction-Cum-Visual Management System
Xiaohui Gao, Xiangyu Zhao, Juan Wang

56. One Multi-ocular Image Mutual Segmentation Method
Li Xin, Zhu Jingfu

57. Simulation and Analysis Groove of Wet Friction Based on Computational Fluid Dynamic
Yu Long Lei, Jie Tao Wen, Han Yong, Zhenjie Liu, Hua Bing Zeng

58. Study on Dynamic Simulation Model of Telescopic Cylinder Based on Power Bond Graph and Simscape
Yulong Lei, Huabing Zeng, Zhenjie Liu, Xingzhong Li, Jietao Wen

59. Progress of Coal Gangue Research
Jianguo Feng, GuiHua Li, Liping Zhang

60. Verb Consciousness Passwords in the Fingers (2)
Yunfeng Zhu

61. Sparse Representation-Based Face Recognition for Single Example Image per Person
Zhen Wang, Ming Zhu

62. Analysis of Zero-Sequence Circulating Current in Parallel PWM Inverter System with Difference of Carrier Wave Phases
Jianbao Liu, Xinxin Qin, Zhonglin Yang

63. A Novel Robust Controller for the Speed Control of Permanent Magnet Synchronous Motor
Wei Guo, Jian-Ping Wen

64. Micro Machined Diaphragm Based Fiber Fabry-Perot Acoustic Sensor
Li Zhenyu, Shao Jie, Wu Zhizong, Chen Jianyong

65. Catastrophe Modeling of a Nonlinear System
Zengkun Qi

66. Dynamics of a Tuberculosis Model with Treatment and Self-cure
Yayi Xu, Guorong Huang, Zhan Zhao

67. Headland Turning of Autonomous Robot in Corn Field
JinLin Xue

68. The Study on Wide Area Antenna Array Algorithm and Its Experiments
Zhu Xinying, Kong Deqing

69. Performance Evaluation of Listed Household Appliance Enterprises Based on Factor Analysis and Cluster Analysis
Yiwei Guo, Wenting Liu, Jia Han

70. Research of the Correlation between EVA-Based Corporate Value and Stock Yield
Yiwei Guo, Fulian Shi, Xu Zhang

71. Analysis of Pollution Abatement Status and Policy Recommendations of China’s Agro-Food Processing Industry
Yiwei Guo, Jing Guo, Pingdan Zhang

72. Rapid Prototyping for Preoperative Planning of Fibula Free Flap in Mandible Reconstruction
Chen Yadong, Wang Hang, Qin Xingjun, Wu Wenzheng, Li Hu, Wang Wanshan

73. Numerical Simulation of Inner Hydro-field and Comfortable Evaluation Based on Human Thermal Comfortable Model in Cockpit
Junwei Zhao, Xuming Mao, Ruhua Wang, Wenjiang Wang, Zhenwei Zhang, Hongjun Xue

74. Research on the Correlation between Extraordinary Profit and Loss and Financial Report’s Quality of Chinese Listed Companies
Fulian Shi, Jing Guo, Zhongzheng Xiang, Yan Zhang

75. Internal Influence Factors Study of Cash Dividend Policy of China’s A and H Share Listed Companies
Fulian Shi, Jing Guo, Yan Zhang, Ran Li

76. Correlation Study of EVA and Corporate Value
Fulian Shi, Yuanbin Jiang, Xu Zhang

77. Study of the Impact of Legal Protection of Investors on the Cash Dividend Policy
Fulian Shi, Jing Guo, Ran Li

78. Design of Greenhouse Environment Wireless Monitoring System Based on ZigBee
Hui Wang, Xue-ren Dong, Yu-zhen Ma, Xiao-wei Yang, Feng-nan Liu

79. A Novel Method to Measure the Projectiles Velocity and Position of Twin-Tube Volleyed Weapons with Multi-screen Target
Yugui Song, Wenbo Wang, Guohui Wang

80. The Improvement on Lucene Text Analyzer
Wu Daiwen

81. Satellite Pseudo-range Positioning Based on Time Series Analysis
Guojun Zhang, Siliang Wu

82. H ∞  Control for Inverted Pendulum: Input Time Delay Considered
Keyong Shao, Miaomiao Tian, Qingyu Wu

83. Energy Saving of Plant Cultivation System Using LED Control System Based on Ultrasonic Sensor
Hyung-Sun Kim, Jae-Hyun Lim

84. Context-Aware Architecture for Improvement of Energy Efficiency and Growth Promotion of Plants
Hyung-Sun Kim, Heon-Taek Kong, Jae-Hyun Lim

85. Trajectory Estimation of Hypersonic Vehicle Based on Observations from Infrared Sensor on LEO Satellite
Nan Wu, Lei Chen

86. Improvement of Energy Efficiency in Plant Factories through the Measurement of Plant Bioelectrical Potential
Sookyoun Kwon, Jaehyun Lim

87. The Identification Algorithm Study of Given Area Weld Image
Qing Jia, Ma Guo-hong, Wang Cong

88. Application of an Improved Performance Evaluation Model Based on Cloud Theory
Li-jun Xie, Zhi-qiang Zhu, Zhe Chen, Yuan-ning Liang

89. Study on Ontology-Based Reference Model of Software Configuration Management
Zhe Chen, Xin Li, Hong Yao, Yuan-ning Liang

90. The Discuss on the Machine Design Course Teaching Method
Li Xing-hua

91. Automatic Recognition Algorithm of Traffic Signs in Road Tunnel
Wang Weizhi, Liu Binghan

92. License Plate Localization Based on Edge Detection and Morphology
Ying Wang, Wei Wang

93. Oilfield of Video Monitoring and Alarm System Based on DM642
Ying Wang, Xiao Feng Guo

94. The Application of Multi-scale Modeling Technology in Artificial Bone Graft
Hu Li, Yadong Chen, Zhiguang Zhang, Tianbiao Yu, Wanshan Wang

95. Observer Generalized Representation for Unstable Delayed Systems
Omar Jímenez-Ramírez, Mario A. Quiroz-Juárez, Rubén Vázquez-Medina

96. Model Driven Synthesis of Behavioral Models from Textual Use Cases
Zuohua Ding, Mingyue Jiang

97. A New Design of PC104 Host Controller Based on STM32F103
Sun Shuying, Li Jun, Chen Zhijia

98. Design of Auxiliary Power Supply for the Solar PV Inverter
Yunhai Hou, Shihua Sun, Ershuai Li

99. Modeling Method for Centralized Control of Load-Tap-Changing Transforms Based on Neural Networks
Yu Sun

100. Design of System for High-Frame Frequency Image Acquisition and Remote Transmission
Dingjin Huang, Tao Zhang, Honglu Hou, Wenfang Zhang

101. A New Video Feature Extraction Method Based on Local Class Information Preserving
Yongliang Xiao, Shaoping Zhu, Weizhong Luo, Xiangbao Li, Wenbin Liu, Gelan Yang

102. Quadrature Kalman Probability Hypothesis Density Filter for Multi-Target Tracking
Pu Zhang, Hongwei Li, Yuan Huang

103. Kaiser Window Function Non-Local Means for Image Denoising
Hongwei Li, Pu Zhang, Yuan Huang

104. A Method Based on FFT and Invariable Moment Features for UTAN
Zunyi Xu, Yi Liu, Dongwu Huang

105. Analysis of Singular Value under Kalman Filtering for Strapdown Inertial System Online Calibration
Guangtao Zhou, Jian Wang, Kai Li

106. Design of Automatic Block Section Signalling Layout of Appling Chaos Embedded Particle Swarm Optimization Algorithm Based on Skew Tent Map
Hua Rong

107. Tourism Demand Forecast and Analysis to Shanxi Based on SVM
Jinling Guo

108. A Divide and Conquer Approach for Obstacles Surpassing of a Legged Robot
Antonio Bento Filho, Paulo Faria S. Amaral, Benedito G. Miglio Pinto

109. Hallucinating Face by Sparse Representation
Xue Cuihong, Yu Ming, Jia Chao, Yan Gang

Keywords: Engineering, Robotics and Automation, Control, Electrical Engineering, Simulation and Modeling, Signal, Image and Speech Processing

Author(s)
Publisher
Springer
Publication year
2011
Language
en
Edition
2012
Series
Lecture Notes in Electrical Engineering
Page amount
14 pages
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9783642258992

Similar titles