Login

Qian, Zhihong

Recent Advances in Computer Science and Information Engineering

Qian, Zhihong - Recent Advances in Computer Science and Information Engineering, ebook

236,75€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9783642257926
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

1. Study and Implementation of Remote Monitoring System Based on AVR Microcontroller
Wang Ning, Chunmao Li, Jin Zhou, Junfeng Zhu

2. A High-Performance Framework for Instruction-Set Simulator
Zhu Hao, Peng Chu, Tiejun Zhang, Donghui Wang, Chaohuan Hou

3. Eliminating Redundant Memory Operations at Function Calls
Hongmei Wang, Lei Shi, Tiejun Zhang, Donghui Wang, Chaohuan Hou

4. Reliability and Security Analysis of 3—Module Redundancy System Based on Common Mode Fault
Chen Zhou, Ni Ming

5. Design of 1.6GHz Bandwidth Four-Channels Digital-Correlator Based on FPGA
Hao Lu, Zhenzhan Wang, Jingyi Liu, Guoxing Gao

6. Design of a Video Matrix Based on Embedded Operating System
Zhengxian Yu, Xudong Cao, Yong Hu, Bo Gao, Chunyan Wang

7. Realization of Radix-4 FFT Algorithm Based on TigerSHARC DSP
Ziwei Chen

8. Multi-channel Detection System for Pesticide Residues
Lu Jia, Haitao Ma, Xinhao Chi

9. The Design and Implement of Smart Distributed Camera Network
Gu Haijun, Li Chenggui, Ma Dehua

10. Double Priority Based Simultaneous Multi-Threading Scheduling Strategy
Yang QuanSheng, Xie YuJie

11. A Fast Intra 4×4 Mode Decision Algorithm in H.264/AVC
Xinghui Fu, Fan Yang, Qingmin Liao

12. A High Speed Data Acquisition System Designed with DSP TMS320C6713
Yufei Song

13. Optimization of H.264/AVC Video Coding Based on DSP Platform
Yanfei Shen, JinTao Li, Zhenming Zhu

14. Video and Audio Synchronization Coding Based on Three Dimensional Matrix in Ubiquitous Computing
Aijun Sang, Moncef Gabbouj, Hexin Chen

15. A Novel Convolutive ICA for Seismic Data Denoising
Tian Yanan, Li Yue, Wang Bo, Liu Yanping, Zhong Tie

16. Attenuation of Random Noise for Seismic Data Based on Nonsubsampled Contourlet Transform
Pengtao Song, Yue Li, Haitao Ma, Huizhu Sun, Xiaobin He

17. cDNA Microarray Image Filtering Using Shape-Adaptive DCT
Guirong Weng, Yijun Hu, Zhiyao Li

18. Enhancement of Ultrasonic Image Based on the Multi-Scale Retinex Theory
Yali Huang, Yuehua Gao, Hong Wang, Dongmei Hao, Jinhui Zhao, Zhen Zhao

19. Local Iterative Searching Dechirp Algorithm for Linear Frequency-Modulated Signal Parameter Estimation in Low SNR Condition
Yingxiang Li, Yingjie Peng, Zhaibing Zhang

20. Medical CT Image Denoising Method Based on the Correlation Property of Directional Coefficients
Qian Li, Zhihong Qian, Yang Sun, Xue Wang

21. Study on Image Reconstruction Algorithms for Wire Mesh Tomography System
Ping Chen, Yanhu Ji, Ningde Jin

22. Study on the Key Image Processing Technology in Measuring the Length of Cigarettes
Yingwei Xia, Long Zhang, Hao Dong, Yi Jing, Xiaohui Li

23. The Extraction of Phase Axis Effective Signals from Noise Signals Based on the FASTICA Algorithm
Haitao Ma, Huan Shao, Yue Li, Xiaobin He

24. The Preliminary Research of Multiple Attenuation Based on Co-Core Trace Transform
Huizhu Sun, Yue Li, Ning Wu, Pengtao Song, Haitao Ma

25. The Research and Application of Intelligent Multi-point Displacement Meter
Zhan Ping, Ma Nianjie, Guo Shuying

26. Trace Transform and Its Application in Seismic Surface Wave Processing
Ning Wu, Yue Li, Haitao Ma

27. A Key Technologies for Commercial-Grade File Upload and Download Platform
Xin He, Ting Ding, Kun Liu

28. Edge Detection Based on Discrete Beamlet Transform
Zhiming Han, Xianping Liu, Qing’an Yao, Ziwei Li, Qiong Wu

29. Minimum End-to-End Delay of Generic Two-Channel Linear-Phase Perfect-Reconstruction FIR Filterbanks
Jingxu Li, Xiongming Zhang, Chunyuan Zhang

30. Study of Multi-source Image Automatic Registration Based on B-spline Wavelet and Hybrid Genetic Algorithm
Heng Ma, Ying Xiang

31. A Design of Miniature Payload Data Handling System Based on ARM
Yufeng Zhang, Changbin Xue

32. A Method for Attacking Intensity Control in Benchmark of 3D Model Watermarking Schemes
Yana Zhang, Daxi Zhou, Ran Chen, Qi Zhang

33. Chirp Watermark Detection Based on Fractional Auto-correlation Statistic
Yi Xin, Bingzhao Li, Wenwang Zhao

34. Design and Implementation of Digital Image Watermark Based on FPGA
Xingfu Wang, Qixian Qin, Yongyuan Cheng

35. Image Digital Watermarking Techniques Based on Curvelet Transform
Xiuling Zhao, Aidi Wu

36. An Image Interpolation Method with Edge-Preserving
Yanhong Lu, Xiaobin Cai, Zhengjun Zhai, Xiaohong Qin

37. High Accurate Pattern-Based Sub-pixel Registration and Its Application in Super-Resolution Imaging
Huang Huijuan, Sun Weidong

38. A Fusion Scheme of Video Object Extraction
Wang Xuejun, Zhao Linlin, Wang Shuang

39. A New Boundary Treatment Algorithm in Eight-Connected Binary Images
Yan Liu

40. A New Method for Character Segmentation and Skew Correction on Chinese Seal Images
Chao Ren, Youbin Chen

41. A Novel Chaos PSO Clustering Algorithm for Texture Image Segmentation
Jian Yu

42. Digital Image Processing Research Basing on the Embedded Linux System
Guoqiang Wang, Wengao Rao, Yu Pan

43. Improved Kernel Density Background Estimation with Diversity Sampling and Neighbor Information for Traffic Monitoring
Yanfen Mao, Ming Chen, Qingyu Meng

44. One Rapid Segmentation Algorithm for Quasi-circular Fruits
Li Su, Tan Yonglong

45. A Novel Motion-Detection and Edge-Detection Algorithm Based on Motion Estimation
Zhenyu Liu, Zhiqiang Li, Guolong Li, Xueyan Zhang, Haiying Zhang

46. An Object Tracking Method Based on an Improved Particle Filter Algorithm
Bingsen Xie, Yaping Gu

47. Tracking Acoustic Target in Wireless Sensor Network Using Adaptive Particle Filter
Zixi Jia, Chengdong Wu, Mo Chen, Jian Zhang

48. Unscented Particle Implementation of Probability Hypothesis Density Filter for Multisensor Multitarget Tracking
Tianjun Wu, Jianghong Ma

49. A Fast Audio Information Retrieval Method Based on Part-Whole Recursion
Huijing Dou, Yanzhou Qian, Yan Feng, Guopeng Li

50. Image Retrieval Method Based on Multiple Weighted Features
Jian Yu

51. Video Shot Segmentation by Adaptive Thresholding with Color and Spatial Information
Jie Yin, ShiLin Wang, JianHua Li

52. A Camera Calibration Method in High-Precision Vision Measuring System
Wenchuan An, Zhongwen Gao, Xingang Wang

53. Arithmetic Analysis and Realization of Real-Time Video Screen Capture
Mingxi Liu, Fang Meng, Yaqi Hu, Chuanjun Peng

54. Color Classification for Structured Light of De Bruijn Based on Clustering Analysis
Cheng Han, Mingxun Li, Chao Zhang, Huamin Yang

55. Image Registration Algorithm Based on Modified GLOH Descriptor for Infrared Images and Electro-Optical Images
Bingjian Wang, Yapeng Li, Quan Lu, Li Fan, Qing Li, Hanlin Qin, Huixin Zhou, Shangqian Liu

56. Improve the Efficiency of the Seedling Transplanter Based on Machine Vision
Guohua Gao, Guangwei Xu, Zhen Tian, Zenchan Zou, Yunlong Bu

57. Pose Estimation of 3D Rigid Object Based on Tentative Point Correspondence
Dawei Leng, Weidong Sun

58. Research on Automatic Inspection and Classification for Complex Thin-Walled Magnesium Alloy Castings Based on Machine Vision Recognition Technology
Hong Zhao

59. Research on Method for Constructing High-Dimensional SURF
Weilu Zhong, Hongzhe Xu, Weibin Zheng, Ge Wen, Baiyang Fu

60. A Dynamic Batch Sampling Mode for SVM Active Learning in Image Retrieval
Xiaoyu Zhang, Jian Cheng, Changsheng Xu, Hanqing Lu, Songde Ma

61. An Edge Detection Method Based on Directional Tracing
Bo Yu, Jiao Tu, Sheng Zheng

62. Car License Plate Location Based on Mathematical Morphology
Hongping Hu, Zheng Zhang, Yanping Bai

63. Experimental Study on Microwave NDT of Metal Pipeline Surface Defects
Chen Yang, Zihua Duan, Haitao Ma, Shiqian Wang, Yuan Yao

64. Multispectral Palmprint Recognition by Feature Level Fusion
Nan Luo, Zhenhua Guo, Gang Wu, Changjiang Song

65. Object Categorization by an Augmented Bag-of-Visual-Words Approach
Shuang Bai, Noboru Ohnishi

66. Sequential Lip Region Segmentation Using Fuzzy Clustering with Spatial and Temporal Information
Shi-Lin Wang, Nicolas Machabert

67. Technique of Automatic Judgment of Offside Based on Soccer Video
Jian Di, Fengming Liang, Hongtao Xu, Xiaopeng Shao

68. A Curve Fitting Based Virtual Camera Centers Generation Approach of Arc Cameras Array
Wang Guozhong, Wang He, Zhang Zhaoyang

69. A Deblocking Scheme Using DCT Domain and Space Domain Filtering
Xuequan Zhang, Xiaomin Chen

70. A Novel Connected Component Labeling Algorithm Using Depth-First Search
Genfang Chen, Wenjun Zhang

71. A Panoramic Image Registration Algorithm Based on SURF
Yanju Liang, Qing Li, Zhenzhen Lin, Dapeng Chen

72. Advanced Cartoon and Texture Decomposition Using Lifting Wavelet Transform
Xincun Wang, Xiancheng Fang, Xingda Li, Yujing Guan

73. Automatic Contrast Enhancement Using Pixel-Based Calibrating and Mean Shift Clustering
Yu-Yi Liao, Jzau-Sheng Lin, Ping-Jui Liu, Shen-Chuan Tai

74. Computer Automatic Measurement of Outside Square Factor of Cashmere Fiber Scales
Li Shien, Shang Shuyuan

75. Detecting of Multi-Dim-Small-Target in Sea or Sky Background Based on Higher-Order Cumulants and Wavelet
Qi Wang, Gang Liu, Yaowu Shi

76. Four-Scale Image Contrast Enhancement Base on Adaptive Inverse Hyperbolic Tangent Algorithm
Cheng-Yi Yu, Hsueh-Yi Lin, Yen-Chieh Ouyang, Tzu-Wei Yu

77. Generalization of Arnold Transform—FAN Transform and Its Application in Image Scrambling Encryption
Li Honglian, Fan Jing

78. Image Filtering Model Based on Adaptive LP Norm and Fidelity Term
Jing Wang, Mingju Chen, Yi Yao

79. Improving SIRT Algorithm for Computerized Tomographic Image Reconstruction
Wei Guo, Hexin Chen

80. Joint D-S Evidence Theory and Priority Computation for Image Completion
Shuwen Wang, Yongsheng Xu, Xuesong Yang

81. Non-Uniform Cube Fourier Moments Based Image Representation
Caihui Li, Zhengyan Zhang, Qun Zhang, Qiyong Lu

82. Research in a Method for Tracking Molecules Based on 2D Images
Wenhao Yang, Han Yang

83. Subpixel Edge Location in the Fiber’s Application
Lin Zhan, Liu Xiuzhen

84. Visual ACFM Inspection System for Defect Based on Labview
Ren Shang-kun, Li Zhong-ji, Yang Yao

85. A New Cloud Detection Algorithm for HJ-1B Images
Han Jie, Liu Li, Yang Leiku, Xie Yujuan, Yu Tao, Sun Yuan

86. An Improved Marker-Controlled Watershed Crown Segmentation Algorithm Based on High Spatial Resolution Remote Sensing Imagery
Guang Deng, Zengyuan Li

87. High-Precision Direct Geolocation Based on Estimation of View Vector Error
An Yang, Sun Weidong, Ma Hongbing

88. Transfer and Conversion of Space Monitoring Data from Chang E Satellite
Yanlong Bu, Qingxuan Sheng

89. A Signal Process System for Photoelectric Encoder Based on C8051F021 MCU
Qiuhua Wan, Xu Gao, Ronghong She

90. Design and Implement of Low-Power General Inverter
Yong Yan

91. Gas-Water Stratified Flow Identification Based on Electromagnetic Image Logging
Liu Zaibin, Wu Xiling

92. Key Techniques of Class D Audio Power Amplifier
Fei Zhao, Yong Xu, Cheng Hu, Yuanliang Wu, Limei Ma

93. Single-Channel Blind Signal Separation Based on Empirical Mode Decomposition and Fast Independent Component Analysis
Xinjie Wu, Rongrong Fu, Sheng Hu, Chao Xu

94. Study on a New Vibration Method for Measuring the Fill Level of the Ball Mill
Peng Huang, Minping Jia, Binglin Zhong

95. Wavelet Noise Reduction in Dynamic Light Scattering
Jin Shen, John C. Thomas, Xinjun Zhu, Yajing Wang

96. Design and Implementation of Noise Measurement System of Solar Cells Based on LabVIEW
Qiuzhan Zhou, Jian Gao, Chao Liu, Pingping Liu, Dan’e Wu

97. Adaptive Noise Cancellation: A Comparison of Adaptive Filtering Algorithms Aiming Fetal ECG Extraction
Wajid Mumtaz, Ahmad Rauf Subhani

98. Study on Turbine Flowmeter’s Precision Based on the Variable-Cycle Frequency Measurement
Tang Yue, Zhang Xinpeng, Wang Hui, Huang Zhipan

99. Application of Trend Extrapolation Method to Spectrum Analysis of Microtremor Signal
Xiaohua Zhou, Tongjian Guo, Jian Jiao

100. Automatic Recognition of Intra-pulse Modulation Type of Radar Signal Based on Ambiguity Function
Guoyi Zhang, Changyu Wang, Feng Chen

101. Error Analysis on Strong-Motion Recordings
Yefei Ren, Ruizhi Wen, Baofeng Zhou

102. Musical Intelligence Analysis
Rui Che, Xingda Li, Dongfang Li, Yujing Guan

103. Research on the Location Method of Phase Difference Change Rate to the Radar of PRI Variety Signal
Guoyi Zhang, Dongmei Li, Changyu Wang

104. A New Algorithm Simulation Study of Wavelet Package Speech De-noising
Tian Yu-jing, Zuo Hong-wei, Shao Jin-ling

105. An Automatic Grading Method for Singing Evaluation
Zeyu Jin, Jia Jia, Yuxiang Liu, Yongxin Wang, Lianhong Cai

106. Analysis and Improvement of Auto-correlation Pitch Extraction Algorithm Based on Candidate Set
YongJin So, Jia Jia, LianHong Cai

107. Integrated Voice Remote Control System for Domestic Intelligent Living Space
Jzau-Sheng Lin, Yen-Fu Lu

108. An Optimized SIFT Feature Point Algorithm for Matching Human Faces
Bingsen Xie, Yaping Gu

109. Application of Multi-wavelet Seismic Trace Reconstruction and Volume-Based Seismic Waveform Decompositon in Precaspian Basin
Zhen Wang, Yankun Wang

110. Driving Simulator Data Acquisition System Based on Labview
Hailin Wang, Hanhui Liu, Zhumei Song

111. Inversion Method on Azimuth Angle Orientation of Non-direction Borehole Strain Meter
Anxu Wu, Leyin Hu, Layue Li

112. Automatic Scoring System for Middle-School Students’ Oral Translation Examination
Ke Yan, Dan Liu

113. Gapless Acoustic Transfer Model of Period Drill Pipes
Jing Zhou, Haiming Xie

114. Beyond the Picture
Andrea Bottino, Andrea Martina

115. Efficient Panorama Mosaicing Based on Enhanced-FAST and Graph Cuts
Xun Wang, Jie Sun, Hao-Yu Peng

Keywords: Engineering, Electrical Engineering, Computer Engineering

Author(s)
 
 
 
 
Publisher
Springer
Publication year
2012
Language
en
Edition
2012
Series
Lecture Notes in Electrical Engineering
Page amount
26 pages
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9783642257926

Similar titles