Login

Wu, Yanwen

Software Engineering and Knowledge Engineering: Theory and Practice

Wu, Yanwen - Software Engineering and Knowledge Engineering: Theory and Practice, ebook

350,45€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9783642037184
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

1. Design and Implement of East China Sea Economic Fisheries Resources Forewarning System
Chen Qinghai, Wang Aiji, Zhang Chi

2. Personalized Academic Resources Information System Based on Agent Technology
Xianmin Wei

3. Research of Highway Integrated Traffic Control System Based on Multi-agent
Xianmin Wei

4. Research on the Mode of Computer-Aided Translation Teaching Process
Zhang Huiqin, Guo Pingjian, Ma Jun

5. Enhanced Mirror Adaptive Random Testing Based on I/O Relation Analysis
Janping Nie, Yueying Qian, Nan Cui

6. Emotion Recognition from Physiological Signals Using Support Vector Machine
Bo Cheng

7. Structural Damage Localization of Steel Arch Bridge Based on Wavelet Packet Transform
Huiyong Guo, Jianrong Lin, Zhengliang Li

8. Developing Research of Enterprise Portal Basing on Open Source Technology
Wenrong Jiang, Shiwei Lin

9. Based on Particle Swarm Engineering Project Progress Control
Xiao Zheng, Zhenning Liu

10. Arc Interpolation Control of Numerical Control Machine Tools and Its Realization Based on Multi-axis Motion Control Card
Xiumin Shi, Yi Dai, Xuecui Yang, Wei Liu

11. Fingerprint Segmentation Using Histogram Thresholding
Wenjuan Zhang, Jiayin Kang

12. QuickBird Remote Sensing Image Denoising Based on CNN
Wenjuan Zhang, Jiayin Kang

13. A Similarity Measure Model Based on Rough Concept Lattice
Xia Wang, Gongzhen Li

14. The Application of Data Mining Clustering Algorithm in Fuzzy Control
Li Guodong, Xia Kewen

15. A Novel Data Mining Method in Distributed Network
Yang Zhenjian, Xia Kewen

16. Application of Kingview SQL Database Technology in Traditional Chinese Medicine Dropping Pill Packing Control System
Jujiang Cao, Longgang Li, Xiuyu Meng

17. Identification of the Software Layers in COSMIC-FFP
Zhou Peng, He Hong-jun, Liu Qing-he, Zhu An-jing, Mai Xin-hui

18. Design and Implementation of the System Used to Evaluate and Manage the Overall Quality of University Students
Maobao Du, Fengxia Qiu, Yajun Lu

19. Seismic Collapse Resistance of Multi-story Buildings Focus on Structural Low-Cycle Fatigue Characteristic
Yuan Pan, Jianling Hou, Guohua Xing, Boquan Liu

20. Failure Mechanism and Seismic Behavior of Interior Joints with Different Depth Beams
Yuan Pan, Guohua Xing, Jianling Hou, Boquan Liu

21. Emergency Cases Ontology-Based Uncertain Similarity Matching
Songhe Mu, Yongmei Guo, Peng Yang, Wenjun Wang, Long Yu

22. Solid Reconstruction from Multi-view Engineering Drawings
Zi-Gang Fu, Bei-Ji Zou, Ling Wu, Yi-Ming Chen

23. Reliability Analysis of Seismic Shear-Type Structures
Ming Liu

24. Study on Performance Index of Reinforced Concrete Bridge Column
Ming Liu, Benyan Lu, Boquan Liu

25. An Optimization Method Based on XML Query Algebra
Qiuyu Zhang, Min Wang

26. The Study on Chinese Agricultural E-Commerce Development
Wen Yangeng, Kang Yuena, Zang Weihua

27. The Application of SQL Sever2000 in Digit Library Management System
Wu Yun-ting, Xiong-ting Wang, Zhong-zhuang

28. The Building of Network Training Information Management System
Zhang Yanjun, Shi Leina, Si Lingling

29. A Primary Exploring on the Development Strategy of Qinhuangdao Leisure Tourism
Qianghua Li, Xuewu Qin, Zhaochuan Qi, Zhiqiang Zhao

30. An Aspect-Base Trichotomy Modeling Approach
Xinxiu Wen, Huiqun Yu

31. Developmental Obstacles and Countermeasure for Asset Securitization in China
Chaoqiong Yang

32. Fixed Assets Accounting Drawbacks and Countermeasures in Colleges and Universities
Chaoqiong Yang

33. The Effect of Applied Compression Stress on Isothermal Phase Transformation Kinetics and Transformation Plasticity of Bainite for HQ785 Steel
Weijuan Li, Shoubin Zhang

34. Improved Particle Swarm Algorithm and Its Application in Vehicle Routing Problem
Ding Pengxin, Zou Shurong, Zhang Hongwei

35. A KDD-Based Spinning Process Decision System
Zhi-Jun Lv, Jian-Guo Yang, Long-Di Cheng

36. Combining AHP with CSI in Assessment of Drinking Water Supply Engineering Services
Dan Chen, Jing Chen, Zhaohui Luo

37. Analysis of the Value of Portfolio Insurance Strategy
Yuan Yao

38. Design of EPON System Data Encryption Based on Time Function and Service Level
Dongxiao Wang, Longju Chen, Zhaolin Wu, Zhihui Li

39. An Adaptive Genetic Algorithm for Solving Ill-Conditioned Linear Equation Group
Pengfei Li, Xifeng Tong

40. A Cluster-Based Routing for UWB Ad Hoc Networks with Strategies
Jiang Fei-bo, Dong Li

41. A Novel Chinese Word Segmentation Method Utilizing Morphology Information
Xu Shuona, Zeng Biqing

42. An Unsupervised Framework of Video Event Analysis
Weiguang Xu, Jianjiang Lu, Yafei Zhang, Jiabao Wang

43. A Method of General Multi-Concept Learning Based on Cognitive Model
Shisong Zhu, Yunjia Wang, Xiaobo Huang

44. The Research on Aspect-Oriented Unified Modeling Language State Machine
Zhou Mingji, Chen Zhuoyi

45. An Adaptive Target Tracking Method Based on Motion Vector
Honghua Hu, Jiulu Gong, Derong Chen

46. A Method of Recommendation Based on Affection Semantic in E-Business
Wang Gang, Yin Fenxia

47. Study on Index System of Enterprise Security Support System and Comprehensive Evaluation Model
Wan Xi, Li Qiang, Lin Shi Gang

48. SOLAP Based on Novel Spatial Dimensions
ChengZhi Xu, Phillip C-Y Sheu

49. Workflow Instance Migration Responding to Process Evolution
Ping Sun

50. A New Defuzzification Method for Enhance Performance of Fuzzy Logic Control System
Li Na, Weng Jing

51. A Combination of Inference Method for Rule Based Fuzzy Classification
Li Na, Huang Xiaojuan

52. Individual Three-Dimensional Human Model Animation Based on Conformal Geometric Algebra
Liangwen Hu, Kuangrong Hao, Xin Huang, Yongsheng Ding

53. Visual Servo Control System of 2-DOF Parallel Robot
Na Zhou, Kuangrong Hao, Chongbin Guo, Yiwen Dou

54. Research on Knowledge-Based Rapid Design Optimization
Tong Yifei, He Yong, Gong Zhibing

55. Human Body Shape Digital Correction Based on Bone Rotation
Jiao Fang, Kuangrong Hao, Xin Huang, Yongsheng Ding

56. Leakage Prediction Model Based on RBF Neural Network
Wang Lijuan, Zhang Hongwei, Niu Zhiguang

57. A Leak Detection Method Based on EPANET and Genetic Algorithm in Water Distribution Systems
Wang Lijuan, Zhang Hongwei, Jia Hui

58. Optimal Licensing Schemes for Quality-Improving Innovation in the Bertrand Market
Qingyou Yan, Shunqing Xu, Liufan, Lili Zhu

59. The Empirical Analysis on the Quality of the Financial Services in China Rural Areas
Hong Jin

60. Formal Specification of Reconfigurable Architecture
Zhiming Chang, Yonghua Cui, Xueyan Han, Junan He

61. Optimizing Technology Research of Test Case Based on Fuzzy Cognitive Map
Huo Minxia, Duan Lunqian, Ding Xiaoming, Zhou Zhurong

62. Software Process Management Assessment Towards CMM a Systematic Approach to Optimize Internal Process Improvement
Gebeyehu Belay G., Zhongshi He, Dongsheng Zou

63. Research on University Student Employment of Tourism Management Applied by Knowledge Management
Jun Bi

64. Semi-supervised Discriminative Orthogonal Locality Preserving Projections for Face Recognition
Lintao Lü, Bei Fang, Minghua Zhao, Hui Lü

65. Research on Collaborative Forecasting Model Based on CPFR
Guorui Jiang, Ying Liu

66. Research on Product Cost Estimation Method of Machine Tool Based on Principal Component Analysis and Artificial Neural Network
Zhengying Lin

67. A Linguistic IRS Based on Prioritized Aggregation of Triangular Fuzzy Numbers
Songxin Wang

68. A Framework for Image Retrieval Based on Uncertainty Description Logic U-ALC
Songxin Wang, Hailiang Huang

69. UML Approach on Chain-Hotel Reservation MIS Demanding Analyzing
Xiaoyan Li, Jianping Cai

70. The Equivalence Property of Max Margins
Meiqin Pan, Zhijun Ding

71. QT Programming Technology and Application with Linux
Qing-Xiu Wu, Jun Ou

72. Temperature Monitoring and Information Releasing System in Linux
Qing-Xiu Wu, Jun Ou

73. Security Downgrading Policies for Competitive Bidding System
Jianbo Yao, Ye Tang

74. A Method of Secure Information Flow Based on Data Flow Analysis
Jianbo Yao

75. Research on Multi-dimensional Association Rules Algorithm Based on Rough Set
Zhu Feixiang, Liu Jiandao

76. Optimization for Cylindrical Cup Drawing Based on Multi-Objective Genetic Algorithm
Zhiguo An, Daniel Chang, Yu Zhang

77. Investigation on the “Black Box” Model of VSCF Doubly-Fed Wind Power Generation System Based on Pan_Boolean Algebra
Jin Chen, Yue Liu, Zhenhua Wang, Jin Zhou, Haihui Song, Zhihua Hu, Yang Li

78. Implementation of LwIP TCP/IP Protocol Stack Based on S1C33E07
Qi Hui, Li Qi

79. Information Entropy and GIA Based Unmanned Aerial Vehicle 3-D Track Plan Optimum Seeking Algorithm
Ke Zhao, Qi Xu, Zhong-hua Hu

80. Position Precise Control System of Ball Head Pin Riveting Machine’s Axis
Zhenhua Wang, Chenjin, Xiaohang Liu, Caiping Liang

81. A Reliability Metric Framework for Composite Web Service
Xizhe Zhang, Ying Yin, Bin Zhang

82. In-Motion Alignment Algorithm of Sins for Marching Vehicle
Minyue Wang, Suilao Li, Rong Ma, Jichao Jia, Yuexiang Leng

83. A Hybrid P2P Model of a Super-Node Functional Division
Guo Jun, Chen Chen

84. An Intelligent Surveillance System Base on Accelerated Human and Face Detection
Song XiaoFeng, Xie Di, Chen Deren, Zhang Weize, Tong RuoFeng

85. An Improved Simulation-Based Modeling Method for Electronic System
Xiaomei Chen, Xiaofeng Meng

86. Web Services Discovery with QoS Based on P2P
Jin Li, Bo Song

87. Web Services Integration in Intelligent Telephony System
Jin Li, Yongyi Zhao

88. Application and Illustration of Wavelet Analysis in Petroleum Sequence Stratigraphy
Wei Zhao, Zaixing Jiang, Qun Zhang

89. Hyperspectral Endmember Detection Method Based on Bayesian Decision Theory
Zhiming Liu, Weng Jing

90. Solving Finite Element Problem through Parallel Method Based on Cluster
Zhiming Liu, Xiaojuan Huang

91. Ship Maintenance Decision Support System Based on Data Base and Expert System
Zunfeng Du, Song Chai, Zhendong Tan

92. Application of Analysis and Forecast Model in Product Supply Information Analysis
Zou Ruirong

93. Resource Classification and Service Matching of the Mold Manufacturing Grid Service Platform
Fanxin Kong, Jianmin Zuo, Mengling Wu, Jiao Zhang

94. A Zero Standby Power Remote Control System
Li Shengduo

95. A Water-Saving Irrigation Monitoring System Based on Wireless Data Acquisition Network
Li Shengduo

96. Mining Typical Features of Highly-Cited Papers
Mingyang Wang, Guang Yu, Daren Yu

97. Characterizing the Knowledge Diffusion Strength: A Case for Nanoscience and Nanotechnology
Mingyang Wang, Guang Yu, Daren Yu

98. The Study of Lighting Controller Routing Algorithm Design
Zhang Jun-chao, Chen Jun-jie

99. Discussion of Apply Virtual Hand Techniques Adjuvant Therapy Upper Limb Rehabilitation
He Gu, NianFeng Li, Dan Shao

100. The Study on Library Service’s Transformation and Innovation Based on Web 2.0
Wu Jianjun

101. The Research on China’s Economic Growth
Chen Lijuan

102. A Power Flow Solution by Newton-Raphson and Time Domain Simulation
Changqing Kang, Lei Yuan

103. Application of Quartus II and FPGA Technology in Experiment of Principles of Computer Composition
Fenghua Zou, He Gu, Nianfeng Li

104. Comprehensive Application Platform Development of Rice Planthopper Monitoring System Based on Internet of Things
Keqiang Wang, Ken Cai, Yu Tang, Xiaoying Liang

105. Recursive Software Rejuvenation for High Available E-Business Cluster Systems
Wang Jiwen

106. On Reusability Metric Model for Software Component
Li Yingmei, Shao Jingbo, Xia Weining

107. Research on Pervasive Computing Model
Guiquan Jiang, Bing Li, Xiao Yu

108. The Application of Semantic Grid in Digital Library Knowledge Management
Li Yi

109. The Application of Factor-Criteria-Metric Model in Network Security Evaluation
Zhou Mingji

110. The Research on AD HOC Networks Security
Zhou Mingji

111. The Financing Policy Analysis on Medium and Small Enterprises Based on Role Theory
Wu Chunan

112. The Government Financing Guidance in Venture Investment Based on Extended Model
Wu Chunan

113. The Criminal Law Legal Status in Judicial Specific Application
Li Wei

114. The Study on Invading Personal Information Crime in Criminal Law
Liu Lu

115. An Empirical Analysis on China’s Regional Knowledge Productivity Efficiency Based on SFA
Wenbo Li, Xiuling Xu

116. An Improved Algorithm H-Vegas for Enhancing Compatibility with TCP Reno
Zhang Hua, Liao Ming-hua

117. Key Issues of the Remote Monitoring-control System of Sluice Gate in the Tarim River Basin
Xiangwu Li, Zhenglong Yan, Rui Zhuo

118. Spectrum Warping Based on Sub-glottal Resonances in Speaker-Independent Speech Recognition
Hou Limin, Du Min, Xie Su, Huang Zhenhua

119. Extenics Data Mining and Its Application in Satellite Data Processing
Li Zhong, Wang Ai-ling, Sun Xiao-ling, Zhang Wei, Zhang Xue-min

120. Retrieving Land Surface Temperature in FuZhou Base on Landsat ETM+ Image Data
Deng Jiao, Li Hu, Wang Zuo, Yu Tao, Cheng Tian-hai, Xie Dong-hai

121. Risk Management in the Application of Subway Construction
Wang Li, Hu Yalan

122. Dynamic Programming Based Grid Workflow Scheduling Algorithm
Hui-min Luo, Chao-kun Yan, Jun-wei Luo

123. Research on Infrared Radiation Characteristics of Target Based on NETD and Atmospheric Transmittance
Xia Chen, Junshan Li, Yu Tang

124. Temperature Distributing Contrast between Vehicle and Background
Xia Chen, Junshan Li, Yu Tang, Bo Hu

125. IDSA-UP: An Improved Dynamic Spectrum Access Algorithm Based on User’ Priority
Shijiao Zhang, Pinyi Ren, Chao Zhang

126. The Technical Research of Ferrography Division of Morphology
Jin Lu, Jingqiu Wang, Chao Wang

127. Study on the Application of Ant Colony Clustering in Fault Early Warning of Equipment Management
Guixian Xu, Huaichang Du, Hongsheng Wang, Jing Meng

128. Asymmetric Random Subspace Method for Imbalanced Credit Risk Evaluation
Gang Wang

129. Application of Matlab/Simulink and Orcad/PSpice Software in Theory of Circuits
Liangyu Peng, Lei Bao

130. A Clusters Algorithm Based on the Threshold for Wireless Sensor Network
Liao Ming-hua, Zhang Hua

131. Research of TD-SCDMA Joint Data Detection Algorithm
Zhao Shuaijun, Zhang Huaqing, Zhang Lulu, Wang Jiaye

132. An Efficient Data Encrypting Approach Based on DBMS Kernel
Duan Guoding

133. The Study on College Education Method Reform Based on Online Teaching Mode
Zhao Wanhua

134. Research on Automatic Monitoring System for Temperature and Humidity of Granary Based on DSP
Xinmin Xiong, Wei Zheng, Zhiqiang Li, Zhenhai Liu

135. The Application of WEB-Based Data Mining on Electronic Information Commerce Statistics
Xing Nana, Wei Jia, Yang Yuanfan

136. A Novel Data Mining Algorithm Based on Rough Set
Yufeng Yao

137. Fuel Cell Network Monitoring System Based on the Embedded Web Server
Zhang Yi, Xiao Duo, Zhao Hui-zhang

138. Design and Implementation of Online Training System of Fire Fighting Certification Examination
Wang Wei

139. BRM—A Behavior Based Requirements Modeling Method
Li Wan, Bo Huang, Xiang Ling, Guoqing Wu

140. A Pulse Denoising Method Based on Wavelet Transform
Li Guang-hui, Zhang Xing-hui

Keywords: Engineering, Computational Intelligence, Artificial Intelligence (incl. Robotics), Software Engineering

Author(s)
Publisher
Springer
Publication year
2012
Language
en
Edition
2012
Series
Advances in Intelligent and Soft Computing
Page amount
18 pages
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9783642037184

Similar titles