Login

Cen, Kefa

Challenges of Power Engineering and Environment

Cen, Kefa - Challenges of Power Engineering and Environment, ebook

328,90€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9783540766940
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

1. Invited Lecture

1. The Role of Power Generation Technology in Mitigating Global Climate Change
Frank T. Princiotta

2. Biomass Utilization as a Clean Energy in Zhejiang University
Zhongyang Luo, Jinsong Zhou, Shurong Wang, Chunjiang Yu, Mengxiang Fang, Kefa Cen

3. The Next Generation of USC Technology in Japan
Masafumi Fukuda

4. The US Electrical Power Industry-A 2007 Perspective
William Stenzel

5. Reconsideration on Efficient Energy-Use Misunderstandings on Energy-Use and a Review of Technological Innovations
Teruhide Hamamatsu

6. Chinese Electric Power Industry Under Developing
Hongqiang Yan

2. Power Systems

7. The Installation & Testing of the Fog Inlet Air Cooling System for the Yazd Combined Cycle Power Plant
Mohammad Ameri, Saeed Seif Mohammadi, Heidar Roohi

8. Research on Heating Scope of Combined Heat and Power (CHP) Plant
Tai Lü, Zheng Wang, Hui Kang

9. The Study of Ambient Temperature Effects on Exergy Losses of a Heat Recovery Steam Generator
Mohammad Ameri, Pourya Ahmadi

10. Performance of Cogeneration System Incorporating Gas Engine Driven Heat Pump
Yingbai Xie, Liyong Lun, Zhun Yu, Xuedong Zhang

11. Discussion of the Key Problems on Designing 350 MW-Class Combined Cycle Power Plant
Tai Lu, Sike Hu, Wenrui Wu

12. Investigation on Performance of Cycle Combined Brayton and Ambient Pressure Gas Turbine
Lichao Xue, Wei Wang, Zhongyue Huang

13. Optimal Sizing for Residential CHP System
Hongbo Ren, Weijun Gao, Yingjun Ruan

14. Combustion of Methane and Carbon Monoxide Over Alumina-Supported Catalysts for the Purpose of the Synthesis Gas Combustion
Ke Zhao, Ke Qin, Tongmo Xu, Qulan Zhou, Shien Hui, Hongli Hu

15. Optimal Cycle Scheme of Direct Cycle Supercritical CO2 Gas Turbine for Nuclear Power Generation Systems
Yasushi Muto, Yasuyoshi Kato

16. Testing and Thermodynamic Analysis of Low-Grade Heat Power Generation System Using Organic Rankine Cycle
Wei Gu, Yiwu Weng, Guangyi Cao

17. Optimization Calculation of Characteristic Parameters of Gas-steam Combined Cycle System Combusting Crude Gas and Purge Gas
Chen Dong, Qulan Zhou, Tongmo Xu, Shi’en Hui, Jibing Huang

18. Modeling and Performance Prediction of a Solar Powered Rankin Cycle/Gas Turbine Cycle
Mohammed A. Elhaj, Kassim K. Matrawy, Jamal S. Yassin

19. Study on Thermodynamic System Analytical Method of Cogeneration Unit Based on Mass Unit
Hai-ping Chen, An-fei Lin, Wei-zhu Shi

20. Development of a New Cogeneration System for Local Community
Hideki Yamaguchi, Yoshinori Hisazumi, Hitoshi Asano, Hikaru Morita, Toshihiro Hori, Toshiki Matsumoto, Tetsuo Abiko

21. The General Topological Template and The General Steam-water Distribution Equation of Thermal System for the Coal-fired Power Unit
Shunlin Yan, hong Xu

3. Fuel Utilization

22. Basic Study on Plastic Pyrolysis in Fluidized Bed with Continuous-feeding
Shui-E Yin, Peng Dong, Ru-Shan Bie

23. The Study on Burning Tinpot Bituminous Coal and Anthracite in the Tangential Boiler’s Different Burner Layer
Can Chen, Jinyuan Tong, Yunhua Du, Enqing Ye, Suoshan Huo

24. Experimental Study on Rice Husk Flash Pyrolysis with Discontinuity Feed for Production of Bio-oil
Guoli Qi, Peng Dong, Ming Zhai, Li Wang

25. An Overview of Research and Development Activities of USC, IGCC and Oxy-fuel Combustion in Korea
Sangmin Choi, Jong Jin Kim, Jongsoo Kim

26. The Coal Geochemistry in Direct Coal Liquefaction Technique
Xiaohong Xia, Yong Qin, Yanyan Wu, Weifeng Yang

27. Experimental Investigation for effects of Pulverized-coal Fineness on Combustion Characteristics
Xiaozhong Yan, Xuwei Wang, Donglin Chen, Liang Liu

28. Thermogravimetric Analysis on the Combustion Characteristics for Blended Coals
Yuangang Xu, shizhuang Lin, Hongtao Yuan, Kun Zhu, Xiuli He, Gang Chen

29. Experimental research on the Fragmentation of Long-Yan anthracite with different lithotypes in Fluidized Bed Combustion
Hongzhou He, Zhongyang Luo, Kefa Cen

30. Characteristics of Air-blown Gasification for Woods in a Fixed-bed Downdraft Gasifier
Chih-Lun Hsi, Tzong-Yuan Wang, Chiu-Hao Liu, Jing-T Kuo

31. Characteristic and Evolution of Sulfur Functionalities in Coal and Sewage Sludge during Combustion
Yi Hu, Niansu Hu, Peisheng Li, Jie Li, Wan Yu, jun Yang, Yanan Yue, Guolu Yang

32. The Influence of High Oxygen Concentration on Ignition Characteristics of Pulverized Bituminous Coal
Yuesheng Fan, Zheng Zhou, Zidong Cao, Xiaoke Jiang, Yingchao Xu

33. Discussion on Gasification of High Ash Melting Point Pulverized Coal Using Excess Enthalpy Combustion
Zhiguo Tang, Peiyong Ma, Chaojun Tang, Xianjun Xing, Qizhao Lin

34. Research to Trace Element during Huadian Oil Shale Pyrolysis
Jingru Bai, Qing Wang, Chunyu Li, Xiaohui Guan, Shuyuan Li, Baizhong Sun

35. Study on Combustion Characteristics of Pulverized Coal under High Oxygen Concentration by TG-DSC
Zheng Zou, Yuesheng Fan, Zidong Cao, Xiaoke Jiang, Yingchao Xu

4. Boilers

36. Coal-Fired Boiler Plant History for Malaysian Projects
Y. Oka, Mohd Raziff Embi

37. An Algebraic Thermal Calculation Method and Its Application to Determine Heat-Insulating Refractory on Furnace Waterwall of a Pulverized-coal Fired Boiler
Yanfei Chen, Donglin Chen

38. The Strength Analysis for U Drum Bolt of Large Capacity Boiler
Wu Ru Song, Mao Bing Hui

39. Development History and Operation Experience of Ultra-supercritical (USC) Power Plants
Tetsuo Otsuka, Makoto Kaneko

40. The Characters of DONGFANG® 300MW CFBB
Li Nie, Peng Wang, Suoshan Huo, Benrong Yao

41. Real-time Model and Simulation of Combustion System in a 440t/h CFB Boiler
Xiaolong Gou, Zhiheng Zhang

42. Development of Ultra-supercritical Power Plant in China
Yuchun Cao, Xinli Wei, Jinxin Wu, Baodong Wang, Yan Li

43. Research on Thermal Characteristics in Natural Circulation Coke Drying Quenching Boiler
Hongling Yu, Zhujing Cheng, Guojun Li, Jianming Hui, Weidong GE, Ruiyang Li

44. Wall Temperature Calculation of Drum for Large Capacity Boiler
Wu Ru Song

45. The Experimental and Calculation Studies on Steam Temperature Characteristics of Boiler Burning Pulverized Coal and BFG
Wen-huan Wang, Wei-guo Pan, Jian-rong Sun, Jiang Wu, Yun-long Zhou

5. Turbines

46. Steam Turbine Retrofits Technology for Improved Performance and Reliability
A. Sakuma, T. Matsuura, H. Kodama

47. Long Blade Developing and Manufacturing of LP Last Stage Series for Air-cooled Steam Turbine of Harbin Turbine Company Limited
Yufeng Li, Gang Huang, Junming Zhao

48. Analysis of Fretting Fatigue Strength of Integral Shroud Blade for Steam Turbine
Yasutomo Kaneko, Masayuki Tomii, Hiroharu Ohyama, Takayuki Kurimura

49. Research on Material for Ultra-Super Critical Steam Turbine Unit
Lu Zhiqiang, Ju Fengming

50. The Effect of the Shrouded Rotor Blade Tip Leakage Flow on the Aerodynamic Performance of a One and Half Turbine Stage
Jun Li, Xin Yan, Qiang Lv, Yonghui Xie, Zhenping Feng

51. Application of Controlled Extraction to Geothermal Steam Turbine
Kojiro Nishimaki

52. Application of Recursive Least Squares Method for Parameter Identification of DEH Governing System
Wei Li, Chunlin Meng, Deren Sheng, Jianhong Chen, Haoren Ren

53. An Experimental and Analytical Study on the Advanced Humid Air Turbine System
Shigeo Hatamiya, Hidefumi Araki, Yukinori Katagiri, Shinya Marushima

54. Dynamic Analysis of Rotor-Bearing-Foundation System for 1000MW Ultra-Supercritical Turbine-generator Set
Qing Sun, Qi Wei, Gong-wen Huang, Xiu-jin Wang

55. Finite Element Analysis of Dynamic Characteristics for Steam Turbine Interlocked Blades with Integral Shroud
Wen-jun Huang, Lu-ping Li, Xu-xiang Lu, Hong-de Rao, Feng-hua Jin

56. Gas Turbine Based Power Cycles - A State-of-the-Art Review
R. K. Bhargava, M. Bianchi, A. Pascale, G. Negri di Montenegro, A. Peretto

57. Damping Vibration Characteristics of Frictional Damping Structure in Steam Turbine Integrally Shrouded Blades
Xuxiang Lu, Wenjun Huang, Luping Li, Shuhong Huang

58. Experiment Investigation on Stator-rotor Interaction with Trailing Edge Blowing
Yadong Wu, Xiaocheng Zhu, Zhaohui Du

59. Effects of Nozzle Secondary Vortices on Unsteady Hub-Endwall Flow of a Turbine Rotor
Takayuki Matsunuma

60. Study on Effection of Embrittlement to Creep Crack Growth Life of Turbine Rotor Based on Electrical Resistance
Li-fang Yuan, Jian Chen, Jian-jun He, Xue-kun Rong

61. Analysis and Evaluation about Advanced Humid Air Turbine System
Toru Takahashi, Yoshinobu Nakao, Eiichi Koda

62. Design of 600MW Air Cooled Double Exhaust Steam Turbine
Shiquan Zhao

63. Development of Thrust and Journal Bearings with High Specific Load for Next Generation Steam Turbine
Takashi Nakano, Yuichiro Waki, Kazuhiko Yamashita, Takaaki Kaikogi, Motohisa Uesato, Yutaka Yamada

64. Lean Premixed and Low NO
x
Combustor with Recirculation Ratio of Fuel Gas Controllable
Qingwei Fan, Chengwen Tian, Shien Hui, Qulan Zhou, Tongmo Xu

65. Evaluation of Rotordynamic Stability of a Steam Turbine Due to Labyrinth Seal Force
Toshio Hirano, Takashi Sasaki, Hitoshi Sakakida, Tatsuro Uchida, Masaji Tsutsui, Kazunori Ikeda

66. A Neural Network Based Method for On-line Calculation of Equivalent Stresses in Steam Turbine Rotors
Jinyuan Shi, Yang Yu, Zhicheng Deng, Zhijie Zhu

67. The Largest Tandem Compound Steam Turbines in the world
Hiromitsu Iijima

68. The Practice of Natural Gas Fuel Booster for Gas Turbine
Qifeng Xin

69. Analysis on Interference Fit Calculation Method of Built-up Rotors of Turbo Machinery
Sun Tao

6. Generators

70. Design and Development of a Self-powered Street Light with Water Power Generator and Solar Cells
Haruo Sakamoto, Yoshiya Takemura

71. Research on a Method of Wetness Measurement Based on Resonant Cavity Perturbation for Hydrogen in Generator
Song-feng Tian, Qian Zhang, Zhong-he Han, Kun Yang

72. Design and Manufacturing Technology of Fuji Electric’s Large-Capacity, Air-Cooled Turbine Generator
Toshinori Itagaki, Hiromichi Hiwasa, Kohji Haga

73. Accomplishment of a Compact and High Efficiency 2p-50Hz, 1,000MW Turbine Generator
T. Otaka, H. Katayama, K. Nagakura, S. Nakayama, Xianhao Ma, Junting Li, Yanbin Wang

74. Experimental Study on the Interaction of Wedge’s Pickup Capability in Gap-pickup Diagonal Flow Ventilation System
Xiaohong Hu, Yichao Yuan, Yuzheng Liu, Youfu Ma

75. Fretting Fatigue in Slot Dovetail of Turbo-generator Rotor Shaft
H. Ito, K. Matsuyama, H. Koinuma, K. Saito, Y. Yoshioka, K. Nagata

7. Components, Equipments and Auxiliaries

76. A Computational Method for Compressible Flows with Condensation in Power Plant Condensers
Fumio Takahashi, Iwao Harada

77. A Bowed Blade based on’ spline Curve’ and Investigations on Its Aerodynamic Performance
Qikun Wang, Kangmin Chen

78. 3D Numerical Simulation of Centrifugal Fan inside Flow Field and Modification Investigation
Yu-kun Lü, Quan Lu, Jian Wang, Jian Zhang

79. Evaluation of Tube Wall Thickness of Feed Water Heater
Takahisa Uchikura, Kouichi Morisaki, Seiichi Hamada

80. Numerical Simulation Research on Shell-and-tube Heat Exchanger Based on 3-D Solid Model
Xin Gu, Qiwu Dong, Ke Wang

81. Numerical Study on the Outlet Flow Field of the 300MW Steam Turbine’s Condenser Throat with Flow Guide Devices
Li-hua Cao, Yong Li, Ping-li Huang

82. Investigation on the Integrated External Heat Exchanger for a New Type CFB Boiler Arrangement
Bin Xiong, Xiaofeng Lu, Hanzhou Liu, Jihui Chen

83. Heat Transfer Characteristics of Boiling Two-Phase Flow in a Plate Heat Exchanger
Lan Jiang, Hitoshi Asano, Nobuyuki Takenata, Katsumi Sugimoto

84. Measure for Coal Amount of Ball Mill basic on Frequency Spectrum
Ding-ping Liu, Weiran Xiao, Xiang-rong Ye

85. Modeling of the Velocity Profile and Experimental Study on Velocity Uniformity in the Electrostatic Precipitator
Zhong-Zhu Qiu, Peng Li, Wei-Guo Pan, Jian-xing Ren, Wen-Huan Wang, Jiang Wu, Qun-Zhi Zhu

86. Advanced Feed Water and Cooling Water Treatment at Combined Cycle Power Plant
Ryo Takeishi, Kunihiko Hamada, Ichiro Myogan, Shigeo Mitsuma

87. Characteristics of Fluid flow and heat transfer in Shellside of Heat Exchangers with Longitudinal Flow of Shellside Fluid with Different Supporting structures
Yongqing Wang, Qiwu Dong, Minshan Liu

88. Application of Horizontal Natural-Circulation Evaporator in High Pressure CDQ Waste-Heat Boiler
Ruiyang Li, Haisu Huang, Hongling Yu, Runge Wang, Jianming Hui, Qiuhong Geng

89. The Technology Development Analysis of Double Suction Rinsing Centrifugal Pump between Domestic and Abroad
Jiegang Mu, Shuihua Zheng, Hongying Deng, Shengchang Zhang, Huimei Bao

90. Influence of Two-Way Operation on Performance in Horizontal Axial-Pumping Systems
Long Li, ze Wang, Mei Cen, Zhongsheng Chen

91. Condition Monitoring of Cracked Shaft using Active Magnetic Bearings
Chunliang Zhou, Michael I. Friswell, Jiying Li

92. Ventilation Optimization in Pulverizing System of Intermediate Storage Bunker Based on GRNN-GA
Ding-ping Liu, Xiang-rong Ye

93. Numerical and Experimental Investigation into the Axial Cooling Fan on Electric Locomotive
Li-li Li, Xiao-fang Wang, Cunfei Ge, Rong Xie, Tao Sun

94. Research on the Effect of Cross-wind to Temperature Difference and Efficiency of Natural Draft Counter flow Wet Cooling Tower
Ming Gao, F. Z. H. Sun, Y. T. Shi, Kai Wang, Y. B. Zhao

95. Experimental Study on a Stirling Cycle Machine of 100W Design Capacity
Toshio Otaka, Itaru Kodama, Masahiro Ota

96. The Third Superharmonic Resonance of the Belt Driver Mechanism
Zhi-an Yang, Gao-feng Li

8. Operation and Maintenance

97. Applied Study of On-line Evaluation for Operating Performance of 102J Turbo-Compressor Sets based on Thermodynamic Parameter Diagnosis
Jian-tao Zheng, Xiao-fang Wang, Wei Wang, Yong-mao Sun

98. Flow Detect of DCS Network
Wanye Yao, Yang Long, Dongfeng Zhang, Guiwen Zheng

99. The Features of the Steam Temperature Change of CFBB
Min Lin, jun hua Mao, Zheng Wang, Gang Qian, xiao feng Zhu

100. The AE Law of Sliding Bearings in Rotating Machinery and its Application in Fault Diagnosis
Qi Huang, Lu-ping Li, Hong-de Rao, Feng-hua Jin, Yue-qing Tang

101. Measuring Frequencies of the Turbine Blade Based on Fiber Bragg Grating
Xue-feng Huang, De-ren Sheng, Ke-fa Cen, Jian-hong Chen, Wei Li, Hao-ren Ren

102. Novel Repair Technique for Life-Extension of Hydraulic Turbine Components in Hydroelectric Power Stations
Jun Ishii, Yoichi Hiramatsu, Kazuhiro Funato

103. A Meanwhile Accurate On-line Monitoring Method of Both Energy Consumption Rate and the Exhaust Steam Dryness in a Steam Turbine Set
Chunfa Zhang, Ning Zhao, Huijie Wang

104. A Performance Detection System for Steam Turbine-units Based on Universal Kernel Modules and Configuration
Tian-jing Fan, Nian-su Hu, jie Liu, kun Qian, Xiao-qiong Zhu, wen-jun Wang

105. A Theoretical Investigation on Experimental Model of Torsional Vibration for Turboset Shafting
Danmei Xie, Hengliang Zhang, Chuan Dong, Zhanhui Liu, Zhuchang Yang

106. Effects of Carbon Content in Coal on Flame Radiation in Large-scale Pulverized-Coal-Fired Boiler Furnaces
Chun Lou, Huai-Chun Zhou

107. Smart Control of Flow Separation around an Airfoil
Hiroyuki Abe, Takehiro Nomura, Yoshihiro Kikushima, Hiro Yoshida

108. Research on Power Supply Enterprise CRM based on DSM
Yunyan Li, Ting Wang, Caiqing Zhang

109. Application of NSGA-II in Parameter Optimization of Extended State Observer
Qiang Ma, Daping Xu, Peng lv, Yuntao Shi

110. Research on Optimal Operation in Large-Scale Steam Piping System
Hongling Yu, Guojun Li, Fan Zhu, Qilin Gui, Ruiyang Li

111. The Application of Objective-Oriented Utility-Based Association Rules in the Operation Optimization of the Thermal Power Plant
Ling Fu, Zhongguang Fu, Ke Bi

112. An Optimal Regulation Model for Steam Piping System of Large-scale Steel Enterprise
Yanyun Qian, Xibing Wang, Hongling Yu, Guojun Li

113. The Optimization of a Pulverizing System Based on Genetic Algorithm and Neural Network
Ao Liu, Yan Fen Liao, Xiao Qian Ma

114. Performance Diagnosis using Optical Torque Sensor for Selection of a Steam Supply Plant among Advanced Combined Cycle Power Plants
Shuichi Umezawa

115. The Sootblowing Optimization System for 900MW Supercritical Boilers
Daolin Li, Meiping Yu, Yue Dai, Po Jun, Guoxiong Chen

116. RES Induced for Combustion Optimized Control and Low NO
x
Emission in Thermal Power Generating Units
Zixue Luo, Huaichun Zhou, Hui Zhang, Guang Zhou

117. Study on Several Problems of Load Dump Test on Lunnan Gas Turbine Power Plant
Zhi-Ming Xu, Zhong-Bin Zhang, Bin Wu

118. Determination of the Characteristic Parameters on Thermal Calculation of CDQ Waste-heat Boiler
Wei Dong, Lingqiong Fu, Hongling Yu, Jianming Hui, Dong Fu, Ruiyang Li

119. Development of Control System for Supercritical 600MW Steam Turbine Made in Domestic
Yiliang Li, Danmei Xie, Changzhu Yang, Chuan Dong, Yunpeng Wu

120. Edge Detection and Geometric Feature Extraction of A Burner’s Jet in FNBZ Images Using Seeded Region Growing Algorithm
Hui-yong Li, Zhen Zhou, Dong-lin Chen

121. Experimental and Simulation Investigations of Combustion Optimization on a 125 MW Tangentially Anthracite-fired Boiler
Danping Sun, Qingyan Fang, Huajian Wang, Huaichun Zhou

122. Measuring Particle Size and Concentration of Dense Slurry By Ultrasonic Method
Minghua Xue, Mingxu Su, Xiaoshu Cai

123. Life Assessment and Management of Easily Damaged Power Equipment Components
Jinyuan Shi, Jun Zou, Zhicheng Deng, Haihua Shen, Yu Yang, Zhijie Zhu

124. Visualization Study on the Interface of Core-annulus Flow in a Circulating Fluidized Bed Riser by PIV
Huixian Shi, Qinhui Wang, Lihong Xu, Zhongyang Luo, Kefa Cen

125. Dropwise Condensation on Nickel-based Coating Tube
Naihua Wang, Dan Zhou, Huidong Fang, Yuetao Shi, Fengzhong Sun, Xinyuan Huang

126. Experimental Study of Thermoacoustic Instability under Different Swirl Intensities
G. N. Li, H. Zhou, K. F. Cen

9. Environmental Protection

127. Study on the Mechanism of Calcium Oxide Combustion Desulfurization Catalyzed by Nano-titanium Oxide
Shuqin Wang, Yi Zhao

128. The Ammonia Injection System on the Flue Gas Duct before the Electrostatic Precipitator Inlet in Zhangjiang Orimulsion Power Plant
H U Kun, M A Xue-song

129. Experimental Study of Hybrid Reburning and SNCR Process for NO
x
Reduction in Various Oxygen-Enriched LPG Flame
Chang Yeop Lee, Seung Wook Baek

130. Deactivation Effect of Different Components From Coal-fired Flue Gas on DeNO
x
Activity of V2O5-WO3/TiO2 Catalyst
Chongbing Zhu, Baosheng Jin, Feng Li

131. Experimental Study of Factors Affecting Mercury Speciation in Coal-fired Flue Gases
Hong-liang Gao, Jijing Li, Jin-song Zhou, Zhong-yang Luo, Kefa Cen

132. Experimental Study on Ash-unloader for Magnetic Seal without Abrasion
Yongtao Yuan, Liqiang Qi, Qian Yang, Jing Liu

133. Phoenix-NASA Low Temperature Multi-Pollutant (NOx, SOx & Mercury) Control System for Fossil Fuel Combustion
Landy Chung, Hann S. Huang

134. Experimental Study on Simultaneous Desulfurization and Denitrification by Highly Active Absorbent
Yi Zhao, Xiaoying Ma, Zhouyan Chen, Shuang-chen Ma, Lidong Wang

135. Study on the Effect of a Cogeneration System Capacity on its CO2 Emissions
J. G. S. Fonseca, H. Asano, T. Fujii, S. Hirasawa

136. Effect of Pulverized Coal Concentration on Emission Characteristics of NO
x


Guo-Liang Song, Qing-Gang Lv, Jun-Hu Zhou, Ke-Fa Cen

137. Experimental Study on the Conversion of Desulfurization Residues into Sulphoaluminate Cement
Wenlong Wang, Yong Dong, Chunyuan Ma, Zhanlong Song, Xiren Xu

138. Methods for Studying the de novo Formation of Dioxins at a Laboratory Scale
Alfons Buekens, Palina Tsytsik, Robert Carleer

139. Feasibility of Sequential Removal of NO and SO2 Using Non-Thermal Plasma and Adsorbent Simultaneously
Gang Yu, Qi Yu

140. The Application of RBF Neural Networks Soft-Measurement Technology in the CO Exhaust Emission of the Gasoline Engine
Huanchun Gong, Yihu Wu

141. Test Results of Oxy-fuel Combustion and Outline of Demonstration Project in Australia
Toshihiko Yamada, Masato Tamura, Toshiro Ffjimori, Nobuhiro Misawa, Takashi Kiga, Chris Spero

142. Effect on Collection Efficiency of Three-dimensional Concentration Distribution in ESP
Manyin Hu, Songtao Liu, Shuqin Wang, Lili Zhang

143. Current Situations of Emission and Collection on Fly Ash of Power Plants in China
Liqiang Qi, Yongtao Yuan, Jing Liu

144. Experimental Study on Limestone Dissolution in Acid Solution
Bo Sun, Qulan Zhou, Tongmo Xu, Shi’en Hui, Zhenghai Shi

145. Study on Economic Aspects and the Introduction of Clean Coal Technologies with CCS
Yoshizaki Haruki, Toshihiko Nakata

146. Numerical Simulation and Optimized Design of the Wet Flue Gas Desulphurization Spray Tower
Fang Zeng, LianQing Yin, Li Chen

147. Experimental Research for the Effect of Sorbents on the Mercury Removal
Jiang Wu, Weiguo Pan, Yuying Du, Ping Lu, Zhongzhu Qiu, Y. Cao, W. -P. Pan, Ping He, Wenhuan Wang

148. An Experimental Study on NO
x
Emission and Carbon Burnout from a Radial Bias Whirl Coal Burner
Shan Xue, Shi’en Hui, Qulan Zhou, Tongmo Xu

149. Carbonation of Fly Ash in Oxy-fuel CFB Combustion
Chunbo Wang, Lufei Jia, Yewen Tan, E. J. Anthony

150. Comparison of NO
x
Emission Reductions with Exclusive SOFA and the Combination of SOFA and CCOFA on Tangentially-fired Boilers
Sen Li, Tongmo Xu, Shien Hui, Houzhang Tan, Qulan Zhou, Hongli Hu

151. Experimental Study on Air- Staged Combustion of Low NO
x
Emission in a Pulverized Coal Utility Boiler
Fang-qin Li, Jian-xing Ren

152. A Mathematic Model for Flue Gas Denitrification in Circulating Fluidized Bed with Highly Active Absorbent
Pei-yao Xu, Yi Zhao, Xi Kang, Li-dong Wang, Feng Liu

153. The Combination Control Techniques of the Pollutants Generated in the Coal-fired Power Plant
Yingdan Zhang, Weiguo Pan, Wenhuan Wang, Jiang Wu, Jie Zhang, Weiguo Zhou

154. Vitrification of MSWI Fly Ash Using Thermal Plasma Technology
Xin Tu, Jianhua Yan, Zengyi Ma, Qin Wang, Kefa Cen, Bruno Chéron

155. CFD Modelling of Industrial Plant from a Viewpoint of Dioxins Formation
Alfons Buekens, Jim Swithenbank

156. Analysis of Calcium Sulfate Decomposition by Thermodynamics under O2/CO2 Atmosphere
Yan Liu, Hong-min Wei, Jun-hu Zhou, Ka-fa Cen

157. Fixed-bed Experiments and Mathematical Modeling for Adsorption of Mercury Vapor
Jianli Ren, Jinsong Zhou, Zhongyang Luo, Yingjie Zhong, Zhang Xu

158. Mercury Control for Coal-fired Power Plants
Robert E. Hall, Chun-Wai Lee, Nick D. Hutson

159. Effect Element of Circulating Fluidized Bed Boiler Eliminate Sulfur
Linzhuan Ma, Ping Ning, Shan Qing, Weidong Zhao

160. DBC’s Advanced Pure Seawater Flue Gas Desulphurization Technology and Engineering Application in Power Station
Zhizhong Yang, Jun Zhang, Jianyong Shen

161. Factors Related to the Residence Time of Fine Particle Concerning the Burnout of Fujian Anthracite During Combustion in CFB Boiler
Jieqing Zheng, Hongzhou He

10. Heat Transfer, Combustion and Dynamics

162. Combustion of Solid Fuels under the Conditions of High Temperature and Various Oxygen Concentration
P. Anna, W. Yang, W. Blasiak

163. An Investigation on Fluidized Bed Combustion Process of Coarse Coal Particles
Baiqian Liu, Qibo Li, Lianqi Sun

164. Experimental Study of Convective Heat Transfer in Pulsating Air Flow inside Circular Pipe
Hua Li, Yingjie Zhong, Xuemei Zhang, Kai Deng, Haihao Lin, Luyin Cai

165. Computational Fluid Dynamic Modeling and Field Results for Co-Firing Gas over Coal in a Stoker Boiler
Kenneth Maloney, Susan, Leigh-Erin, Jeffrey, Allen Xie

166. Numerical Investigation of Flow and Heat Transfer in the 7×7 Multi-channel of CC Primary Surface Recuperators
Yanyan Liu, Wei Wang

167. Prediction of Thermal Conductivity of Composite Materials
Yibin Xu, Masayoshi Yamazaki

168. Numerical Investigations of Flow Structure and Heat Transfer in Rectangular Narrow Channel with Longitudinal Vortex Generators Periodically Mounted on One Side
Ling Wang

169. Experimental Study on the Flame Characteristic of Mixed Fuel Gas
Juan Du, S. E. Hui, Q. L. Zhou, T. M. Xu

170. Support Vector Machine Based Identification of Inverse Dynamic Model of Thermal System and Its Application
Shuguang Shen, Guangjun Wang, Hong Chen

171. Analysis of In-line Tube Bundle Heat Transfer to Vertical Foam Flow
Jonas Gylys, Stasys Sinkunas, Tadas Zdankus, Vidmantas Giedraitis

172. The Ignition Criterion of Pulverized Coal Flow and Its Experimental Verification
Qulan Zhou, Qinxin Zhao, Tongmo Xu, Shi’en Hui

173. Power Density Optimization of an Irreversible Closed Intercooled Regenerated Brayton Cycle Coupled to Variable-temperature Heat Reservoirs
Junhua Wang, Lingen Chen, Fengrui Sun

174. Lin’s Theory of Flux and Nuclear Fusion Reaction for Energy Production
Ping-Wha Lin

175. A Time-Space Multi-Scale Parallel Method for Dynamic Behavior Analysis of Complex Power System
Yu-ying Zhang, Chen Yang, Li-peng Wan

176. PSD Characteristics of Air-water Two-Phase Cross Flow Based on Pressure-difference Fluctuation Signal
Wenpeng Hong, Yunlong Zhou, Dong Deng

11. Fuel Cell

177. The Feasibility Study for the Application of Solid Oxide Fuel Cell for the Power Generation in Iran
Mohammad Ameri, Mohammad Javad Heidari

178. Characterization and Stability of La0.7Sr0.3Co0.3Fe0.7O3 Perovskite-type Oxide
Yan Li, Zhongyang Luo, Chunjiang Yu, Xinli Wei, Kefa Cen

179. The Current Status and Future Prospects of PAFC Power System at Fuji Electric Group
Kenichi Kuroda, Toru Kiyota, Yoshihiro Oka, Hiroshi Yoshioka

180. Visualization and Measurement of Dynamic Water Behavior in Polymer Electrolyte Fuel Cell by Neutron Radiography
Tadanobu Ueda, Nobuyuki Takenaka, Hitoshi Asano, Kazumi Tanimoto, Koh-ichi Mochiki, Yuji Kawabata, Masahito Matsubayashi

181. A Novel Battery System Combined H2-FeCO3 Generation
Hong-wei Chen, Jin-quan Wang, Yong-hua Li, Jian-qiang Gao

182. Thermal Characteristics of Heavy-Hydrocarbons-Fuel Reactor for Fuel Cell System
Jiro Funaki, Kazuya Tanigawa, Toshio Shinoki, Hirochika Tanigawa, Katsuya Hirata

183. Hydrogen Production Using Ethanol-Steam-Reforming Reactor with Cu/ZnO/Al2O3 and Ru/Al2O3 Catalysts
Toshio Shinoki, Yuichi Sono, Kenji Ota, Jiro Funaki, Katsuya Hirata

12. Micro, Nano Heat Transfer and Flow

184. Experimental Study on Convection Heat Transfer of Nanocolloidal Dispersion in a Turbulent Flow
Tao Wang, Zhongyang Luo, Chunhui Shou, Shaobo Zhang, Kefa Cen

185. Heat Transfer Enhancement at Nanostructured Surface in Parallel-plate Microchannel
Gyoko Nagayama, Seishi Sibuya, Masako Kawagoe, Takaharu Tsuruta

186. Analytical Model Study of Critical Heat Flux in Rectangular Narrow Channel
Jun Huang, Qiu-Wang Wang, Yan-Ping Huang, Bo-Feng Bai

187. An Experimental Investigation of Flow Characteristics for Laminar Flow in Silicon Microchannels
Yunhua Gan, Jinliang Xu, Zeliang Yang

13. Materials for Energy Systems

188. Corrosion Fatigue Evaluation on Low-pressure Steam Turbine
L. Yan, S Inagaki, M. Arimura

189. Comparison of 30Cr2Ni4MoV Rotor Steel with Different Treatments on Corrosion Resistance in High Temperature Water
Fu-Zhen Xuan, Xiaoqing Huang, Shan-Tung Tu

190. Oxidation and Cracking Behavior of Nickel Base Superalloys Under Bending Stress in Advanced Steam Condition Beyond 700°C
Yoichi Takeda, Masataka Kanaya, Shuhei Yamamoto, Akio Ohji

191. The Influence of Nitric Acid on Iron Ion on the Primary Loop of Nuclear Power Station
Ying-min Chen, Hai-yan Deng, Fei Wang

192. Wear Conditions and Anti-wear Measures in CDQ Waste-Heat Boiler
Jianming Hui, Runge Wang, Hongling Yu, Wei Dong, Ruiyang Li

193. Creep Rupture Properties of Welded Joints of Heat Resistant Steels
Masayoshi Yamazaki, Takashi Watanabe, Hiromichi Hongo, Masaaki Tabuchi

194. The Study of New Type Stainless Steel’s Welding Procedure
Runbang Yin, Qiangang Pan, Zhiyong Liu, Yongbo Li

195. Cavitation Resistance of Steam Turbine Blades after Laser Alloying
Jianhua Yao, Liang Wang, Chunyan Yu, Fanzhi Kong, Qunli Zhang, Chenghua Lou, Jibin Fu

196. Long-term Creep Strength of Creep Strength Enhanced Ferritic Steels
Kazuhiro Kimura, Kota Sawada, Hideaki Kushima, Yoshiaki Toda

197. Experimental Investigations on Mechanical Properties of a High Cr Ferritic Steel for USC Steam Turbine Rotor
Huatang Yao, Shufang Shen, Fu-Zhen Xuan, Zhengdong Wang, Shan-Tung Tu

14. Alternative Energy

198. Energy and Climate Change Impacts of Thermal Treatment of Municipal Solid Wastes
Nickolas J. Themelis

199. A Measurement of the Three-Dimensional Near-Wake Velocity Field of a Model Horizontal-Axis Wind Turbine
Danmei Hu, Jianxing Ren, Zhaohui Du

200. Experiment and Numerical Simulation of a Seawater Solar Pond
Hua Wang, Wence Sun, Jianing Zou

201. Pyrolysis and Combustion Characteristics of Waste Wood Biomass in a Pilot-scale Pyrolysis-Melting Incinerator
Ju Won Park, Bong Keun Kim, Gi Bang Lee, Sang Shin Park, Won Yang, Tae U Yu, Keum Ha Jeon

202. Research on an Approach to High Temperature Flameless Combustion Technology of Biomass
Peiyong Ma, Zhiguo Tang, Qizhao Lin, Abuliti, Feng Jiang

203. Experimental Study on the Combustion Characteristics of Municipal Solid Waste
Yong-hua Li, Jian Guo, Jian-qiang Gao, Hong-wei Chen, Chun-bo Wang, Guo-xin Ding, Hong-yan Su

204. Experimental Study on CFBC Co-combustion of Municipal Solid Wastes and Oil Shale
Hong Tian, Chen Yang, Xiao-long Gou, Yu-ying Zhang, Zheng-zhu Liao

205. Experimental Study on the Combustion Characteristics of Stalk Biomass Fuel
Jian-xing Ren, Fang-qin Li, Qi-fen Li, Zhong-zhu Qiu

206. A Transient Modeling about Temperature Changes in a Melting Chamber of a Pyrolysis Melting Incinerator
Bong Keun Kim, Won Yang, TaeU Yu, Keum Ha Jeon

207. Research Progress on Aerogels as Transparent Insulation Materials
Qunzhi Zhu, Yongguang Li, Zhongzhu Qiu

208. Inverse Gas Chromatographic Method for Determining Sorption of Water and Ethanol on Sweet Potato
Xiuli Han, Jindun Liu, Xiaojian Ma

209. Accelerator Driven Systems for Transmutation: Safety Considerations and Analyses of EFIT Type Cores
P. Liu, X. Chen, C. Matzerath Boccaccini, W. Maschek, P. Smith, V. Sobolev

210. Design and Optimization of Fluid-bed Reactor of Biomass Pyrolysis System
Xin li Wei, Xiang rui Meng, Xin ling Ma, Jun Zhang, Xin yan He

211. Analysis of the Internal Working Process in Biomass Pyrolysis Fluidized-bed Reactor
Hongling Yu, Yanyan Du, Wugang Li, Ruiyang Li

212. Experimental Investigation of Energy Losses due to Icing of a Wind Turbine
Xin Wang, Eric L. Bibeau, Greg F. Naterer

213. Study on the Kinetics of Barks of Trees Pyrolysis by TG/DTG Analysis
Hui Liu, Liang Liu, Guowei Xiahou, Cuizhen Zhang, Luping Li, Xunhua Cen, Zhou Li, Jieming Zhou

214. Experimental Study on the Biomass Flash Pyrolysis
Hongling Yu, Youyou Liu, Wei Dong, Wugang Li, Ruiyang Li

215. Experimental Study on Solar Collector with Different Thermal Storage Materials
Jingmin Zhang, Huilan Huang, Hua Zhang

216. Simulation Calculation on Solar Chimney Power Plant System
HuiLan Huang, Hua Zhang, Yi Huang, Feng Lu

217. Study on the Optimization Design of MSW Incinerator Combustion in O2/CO2 Atmosphere
Guo Hui Liu, Xiao Qian Ma, Zhao Sheng Yu

218. Structural Design and Numerical Simulation for Furnace Arch in Straw-fired Boiler
Zhao Sheng Yu, Xiao Qian Ma, Guo Hui Liu

219. Modeling and Experiments of Biomass Combustion in a Large-scale Grate Boiler
Chungen Yin, Lasse Rosendahl, Søren K. Kær, Henrik Sørensen, Sønnik Clausen, Torben Hille, Søren L. Hvid

220. Predicting Stall Delayed Performance of Rotating HAWT and Its Inherent Mechanical Driving Forces
D A I Ren, Haiang Wang

221. CFB Combustion of Pre-processed Municipal Solid Waste: the Adjustment of the Proper Bed Particle Zize Distribution
Kai Redemann, Joachim Werther

222. The Effect of the Inclined Angel on the Output in a Solar Chimney Power Plant System
J. M. Sun, M. Yang, Y. G. Shan

223. Optimal Heliostat Layout for Concentrating Solar Tower Systems
Motoaki Utamura, Yutaka Tamaura, Minoru Yuasa, Rina Kajita, Takashi Yamamoto

224. Research and Application of Two-stage Reciprocating MSW Incenirator
bairui Tu, jun Bian, xiancheng Fu, jianzheng Ji, huiping Cai, zuohe Chi, xinqun Zhang, ke Wang

225. Utilization of Solar Energy in a Coal-fired Plant
Yinghong Cui, Yongping Yang, Juan Chen

226. Biomass Gasification in Dual Fluidized Bed Gasifier
Toshiyuki Suda, Takahiro Murakami, Satoko Aoki, Yoshiaki Matsuzawa, Guangwen Xu, Hidehisa Tani

227. Gasification Characteristics of Biomass in Different Ambiences
Gang Xiao, Baosheng Jin, Ying Zhu, Xiaofang Wang

228. Mathematical Modeling of Medical Waste Incinerator
Shan Qing, Hua Wang, Shi-bo Wang

229. Upgrading of Wet Biomass by Oil Slurry Dewatering Process: Calcium Addition and Catalytic Activity for Gasification
Yan Zhang, Masami Ashizawa, Shiro Kajitani

230. Analysis on Prospects of Solar Trough Thermal Power in China
Bin Li, Shenghong Ma

231. Demonstrative Research on Hybrid Control System of Wind, Photovoltaic and Diesel Power Generation in Myanmar
Tadashi Hashimoto, Morihiro Kubo, Hironari Kawazoe, Ken-ichiro Yagi

232. The Study on Combustion Characteristics and Kinetics of Coal and Biomass
Hongbo Lu, Chunxia Jia, Lei Zhang, Guiqiu Su

233. Low NO
x
Combustion of DME by Means of Flue Gas Recirculation
Ryosuke Matsumoto, Mamoru Ozawa, Shinya Terada, Takenori Iio

234. Catalytic Hydrogen Production from Municipal Sludge in Supercritical Water with Partial Oxidation
Qinming Zhang, Shuzhong Wang, Liang Wang, Donghai Xu

235. Experimental Study on Sludge Dewatering under Additives Conditioning
Guolu Yang, Shentang Dou, Shifu Qin, Zhongyao Tong

236. Characteristics of Products from Rubber Woodchip Gasification in a Fluidised-Bed Reactor: Effect of Equivalent Ratio
Sommas Kaewluan, Janewit Wannapeera, Suneerat Pipatmanomai

237. Experimental Investigation of Gas Hydrates Production in a Spraying Reactor
Ni Liu, Daoping Liu, Yingming Xie, Hanhua Hu

238. Study on The Kinetic Characteristics in Pyrolysis Process of Huadian Oil Shales by Isoconversional Method
Qing Wang, Feng Xu, Baizhong Sun, Jingru Bai, Shaohua Li

239. Geothermal Binary Power Generation System Using Unutilized Energy
Hiroaki Shibata, Hiroshi Oyama, Shigeto Yamada

240. Investigation on Combustion of Blends Between HUADIAN Oil Shale and Semicoke
Shaohua Li, Baizhong Sun, Hongpeng Liu, Qing Wang, Baomin Sun

241. Sewage Sludge Drying Based on Heat Pump
Wan Yu, jun Yang, Peisheng Li, Yi Hu, Jie Li, Yanan Yue, Niansu Hu, Guolu Yang

15. Economics of Energy System

242. The On-line Guide System for Energy-saving of Power Plant Based on Logical Matrix
Hui-jie Wang, Chunfa Zhang, Zhiping Song

243. A General Matrix Equation of Unit Exergy Loss in Regenerative System Heat Controlled Volume of Fossil Fired Power Unit
Yonghua Li, Sangao Hu

244. Improvements on the Equivalent Enthalpy Drop Method And Its Application in Thermal Economy Diagnosis of Thermal System of Steam Turbine
Yong Li, Lihua Cao

245. Energy Saving in a Hospital : Assessing Economic and Technical Potential
Satoru Okamoto

246. Competition Analysis of LNG Power Plant in Guangdong Province
Zeliang Yang, Jianjian Zhao

247. Operating Economic Analysis on Multi-Plans of Boiler Feedwater Pump under Variable Flow
Sike Hu, Tai Lu, Weiran Wang

248. The Part Load Operation Calculation Model about Thermo-economics in Hailler Air-cooled System
Hai-ping Chen, Cong Jiang, Wei-zhu Shi, Jing Li

249. The Unit Fuel Consumption Analysis and Energy Saving of the Building Heating
Yuanyuan Jiang, Shaoxiang Zhou

16. Numerical Simulation

250. Numerical Simulation of Wet Steam Condensing Flow Based on a Two-fluid model
Xiaoming Wu, Liang Li, Guojun Li, Zhenping Feng

251. Computational Simulation of Asymmetric Combustion Conditions Induced by Uneven Air Supply in a Power Plant Oil Burner
Younggun Go, Sangmin Choi

252. A Numerical Simulation about Thermal Processing of the Regenerator in the Regenerative Chamber
Shibo Wang, Hua Wang

253. Numerical Simulation and PIV Study of the Turbulent Flow in a Cyclonic Separator
Bo Zhang, Shien Hui

254. Numerical Analysis and Optimization of the Volute in a Centrifugal Compressor
Chunjun Ji, Yajun Wang, Lixin Yao

255. Effects of Jet Geometries on Film-cooling Effectiveness
Ling Zhang, Tingting Guo, Shaohua Li, Jianhong Liu

256. Numerical Simulation of Vortex Shedding Frequency and the Oscillation Lift Based on Gas-liquid Two-phase Flow Around Circular Cylinders in the Vertical Pipeline
Yunlong Zhou, Wenpeng Hong, Guangpei Wang, Bin Sun, Wei Liu

257. Numerical Simulation of Oscillatory Flow in Self-excited Rijke Tube: Investigation on Mechanisms of Pulsation
Kai Deng, Yingjie Zhong, Xuemei Zhang, Hua Li, Haihao Lin, Luyin Cai

258. Numerical Simulation of Turbine Blade Film-cooling with Different Blowing Ratio and Hole-to-hole Space
Shaohua Li, Tao Peng, Li-xian Liu, Ting-ting Guo, Bin Yuan

259. Numerical Study of Flame Properties and Nitrogen Oxide Formation in High Temperature Air Combustion
Aihua Wang, Jiuju Cai, Guowei Xie

260. Multi-scale Modeling of Energy System via the Means of Coupling Process and CFD Models
Chen Yang, Xaio-long Gou, Sheng-li Tang

261. A Mathematic Model with Total Differential Equations of Combustion in Thermobalance
Na Li, Ruwei Liu, Qulan Zhou, Tongmo Xu, Shi’en Hui

262. Numerical Study on Performance of Axial Turbine in Ship Turbocharger and Off-design Performance Analysis
Ying Liu, Rong Xie, Xiao-fang Wang, Hong-en Jie

263. Computational Fluid Dynamics Analysis Approach to the Aerodynamic Performance of a Nozzle Controlling Stage for a 600MW Steam Turbine
Xin Yan, Jun Li, Yonghui Xie, Zhenping Feng, Gangyun Zhong, Qilin Wu, Jianlu Wang

264. Numerical Optimization of the Collision Humidification Processin the Multifluid Alkaline Spray Generator for a 75t/h Incinerator Flue Gas Cleaning System
Yuegui Zhou, Mingchuan Zhang, Weicheng Cao, Lei Wang

265. Simulation and Experiment Study of Flow Field and Dynamic Performance in Stirred Reactor
Xinli Wei, Jie Ren, Xiangrui Meng

266. Numerical Investigation on the Vortices of Multiple Turbulent Jet in Crossflow
Shao-hua Li, Li Zhu, Bin Yuan, Ting-ting Guo, Li-xian Liu

267. Large Eddy Simulation of Film Cooling
Tingting Guo, Shaohua Li, Jianhong Liu

268. Investigation of a Steam Turbine with Leaned Blades by Through Flow Analysis and 3D CFD Simulation
Xiaodong Wang, Shun Kang, Ke Yang

269. Anumerical and an Experimental Study for Optimization of a Small Annular Combustor
Norihiko Iki, Andrea Gruber, Hiro Yoshida

Keywords: Engineering, Energy Technology

Author(s)
 
 
Publisher
Springer
Publication year
2007
Language
en
Edition
1
Page amount
12 pages
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9783540766940

Similar titles