Login

Berger, Dietmar P.

Concise Manual of Hematology and Oncology

Berger, Dietmar P. - Concise Manual of Hematology and Oncology, ebook

142,95€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9783540732778
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

1. Principles of Medical Oncology
Dietmar P. Berger, Hartmut Henß, Uwe Martens, Hartmut Bertz, Monika Engelhardt, Sebastian Fetscher

2. Special Diagnostics
Regina Kunzmann, Michael Luebbert, Hendrik Veelken, Jürgen Scheele, Uwe Martens, Rupert Engelhardt, Sebastian Fetscher, Florian Otto, D. Behringer, Eva Jüttner, Jan Burger, Meike Burger, Carsten Grüllich, Leonora Houet, Jürgen Finke

3. Pharmacology and Pharmacotherapy
Dietmar P. Berger, Rupert Engelhardt, Hartmut Henß, Jürgen Scheele, Claudia I. Müller, Alexandra Göbel, Beate Lubrich, Anna-Katharina Kaskel, Hendrik Veelken, Karin Potthoff, Ralph Waesch, Uwe Martens, Claudia Schmoor, Herbert Maier-Lenz, Antonia Müller

4. Supportive Treatment
Michael Daskalakis, Hartmut Bertz, Veronique Thierry, Claudia I. Müller, Monika Engelhardt, Antonia Müller, Gudrun Zürcher, U. Brunnmüler, Karin Potthoff, Jürgen Heinz, Elke Reinert, Hartmut Henß, Dietmar P. Berger, Alexander Kiani, Albrecht Leo, Eugen Leo, C. Keck, Hans-Peter Zahradnik, Ulrich Wetterauer, R. Schindler, S. Stobrawa, A. Schmid, Ursula Blattmann, Björn-Hans Rüter, Katrin Heeskens, Tanja Gölz, B. Stein, Alexander Wünsch, Gerhard Adam, Christoph Zeller

5. Particular Treatment Procedures
Barbara Deschler, Cornelius Waller, Monika Engelhardt, Antonia Müller, Michael Luebbert, Jürgen Finke, Hartmut Bertz, Gerald Illerhaus, Anna-Katharina Kaskel, A. Mackensen, Hendrik Veelken, F. M. Rosenthal, Claudia I. Müller, Jürgen Scheele, Uwe Martens

6. Hematology and Hemostasis
Jürgen Finke, Hartmut Bertz, Anna-Katharina Kaskel, Jürgen Heinz, A.K. Thomas, Dietmar P. Berger, Rupert Engelhardt, Oliver Schmah

7. Hematological Neoplasia
Ralph Waesch, Werner Digel, Michael Luebbert, Kristina Heining-Mikesch, Cornelius Waller, W. Lange, Jürgen Heinz, Jürgen Finke, Jan Burger, Gerald Illerhaus, Reinhard Marks, Alexandros Spyridonidis, Claudia I. Müller, Monika Engelhardt, Marcus Stockschläder

8. Medical Oncology
Michael Daskalakis, Karl Henne, Hartmut Henß, Uwe Martens, Werner Digel, Rupert Engelhardt, Florian Otto, Barbara Deschler, Dietmar P. Berger, H.-P. Allgaier, Jan Harder, D. Behringer, Cornelius Waller, Martin Trepel, Ingo Runnebaum, Christian Weissenberger, Alexandros Spyridonidis, Wolfgang Schultze-Seemann, K.G. Schrenk, Hartmut Neumann, Martin Reincke, Jochen Seufert, Michael Schwabe, Hendrik Veelken, Reinhard Marks, Jürgen Finke, Jürgen Heinz, M. Kleber

9. Hematological and Oncological Emergencies
Hartmut Bertz, Hartmut Henß, Beate Lubrich

10. Standard Operating Procedures (SOP)
Rupert Engelhardt, Andrea Engelhardt, Frank Gärtner, Stephan Mielke, Uwe Frank

11. Standardized Treatment Protocols
D. Behringer, Dietmar P. Berger, Werner Digel, Monika Engelhardt, Jürgen Finke, Hartmut Bertz, Hartmut Henß, Michael Luebbert, Roland Mertelsmann, Cornelius Waller

Keywords: Medicine & Public Health, Hematology, Oncology

Author(s)
 
 
 
Publisher
Springer
Publication year
2008
Language
en
Edition
1
Page amount
1023 pages
Category
Medicine, Health Care, Mode
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9783540732778

Similar titles