Login

Sandhu, Adarsh

Wide Bandgap Semiconductors

Sandhu, Adarsh - Wide Bandgap Semiconductors, ebook

164,95€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9783540472353
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

1. Development and Applications of Wide Bandgap Semiconductors
Akihiko Yoshikawa, Hiroyuki Matsunami, Yasushi Nanishi

2. Fundamental Properties of Wide Bandgap Semiconductors
Sadafumi Yoshida, Toshimichi Ito, Akio Hiraki, Hiroshi Saito, Shizuo Fujita, Yoshihiro Ishitani, Shiro Sakai, Takao Miyajima, Yoichi Yamada, Yoichi Kawakami, Ikuo Suemune, Kazumasa Hiramatsu, Hideo Kawanishi, Hiroshi Amano, Hajime Okumura, Takashi Mizutani

3. Photonic Devices
Yoichi Kawakami, Satoshi Kamiyama, Gen-Ichi Hatakoshi, Takashi Mukai, Yukio Narukawa, Ichirou Nomura, Katsumi Kishino, Hideki Hirayama, Masashi Kawasaki, Akira Ohtomo, Hideyo Okushi, Yoshitaka Taniyasu, M. Kasu, T. Makimoto, A. Hirano, Kohtaro Kohmoto, H. Kanie, Naoki Shibata, Takao Nakamura, Kazuyuki Tadatomo, Masaru Kuramoto, Tomoya Yanamoto, Hiroshi Amano, Katsuhiro Akimoto

4. Electronic Devices
Hironobu Miyamoto, Manabu Arai, Hiroshi Kawarada, Naoharu Fujimori, Sadafumi Yoshida, Takashi Shinohe, Akio Hiraki, Hirohisa Hiraki, Hideomi Koinuma, Masao Katayama

5. Novel Nano-Heterostructure Materials and Related Devices
Hidekazu Kumano, Ikuo Suemune, Katsumi Kishino, Shizuo Fujita, Adarsh Sandhu, Nobuo Suzuki, Kazuhiro Ohkawa

6. Crystal Growth
Noboru Ohtani, Takao Nakamura, Hitoshi Sumiya, Fumio Hasegawa, Seiji Sarayama, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Shinsuke Fujiwara, Yasube Kashiwaba, Ikuo Niikura, Tsunenobu Kimoto, Takashi Egawa, Hideyo Okushi, Kentaro Onabe, Kazuyuki Tadatomo, Kazumasa Hiramatsu, Akihiko Yoshikawa, Hideo Kawanishi, Katsuhiro Akimoto, Takafumi Yao, Takashi Hanada

Keywords: Chemistry, Optical and Electronic Materials, Solid State Physics and Spectroscopy, Microwaves, RF and Optical Engineering, Laser Technology and Physics, Photonics, Electronics and Microelectronics, Instrumentation

Author(s)
 
 
Publisher
Springer
Publication year
2007
Language
en
Edition
1
Page amount
485 pages
Category
Natural Sciences
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9783540472353

Similar titles