Login

Downey, Jerome P

9th International Symposium on High-Temperature Metallurgical Processing

Downey, Jerome P - 9th International Symposium on High-Temperature Metallurgical Processing, ebook

421,50€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9783319721385
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

Part I. Energy-Efficient and Clean Metallurgical Technology

1. Simplified Process for Making Anode Copper
Zhi Wang, Haibin Wang, Xueyi Guo, Zhixiang Cui, Baojun Zhao

2. Techno-economic Analysis of Energy Recovery from Plastic Waste
Maryam Ghodrat, Bijan Samali

3. Development of Continuous Blast Furnace Slag Solidification Process for Coarse Aggregates
Yasutaka Ta, Hiroyuki Tobo, Hisahiro Matsunaga, Keiji Watanabe

4. An Innovative Oxygen-Enriched Flash Smelting Technology for Lead Smelting and Its Industrial Application
Baozhong Ma, Chengyan Wang, Yongqiang Chen, Peng Xing

5. Characteristics and Control Technology of Fine Particulate Matter (PM) in Iron Ore Sintering
Tie-jun Chun, Dong-sheng Li, Chao Ning, Zhen Wang, Hong-ming Long

6. Sintering Surface Spraying Steam to Reduce NOx and Dioxin Emissions in Shougang
Yuandong Pei, Sibin Zhang, Shengli Wu, Jiangshan Shi, Zhengyun Fan, Zhixing Zhao, Youhao Yin

Part II. Simulation and Modeling of High Temperature Metallurgical Process

7. Neural Prediction Model for Extraction of Germanium from Zinc Oxide Dust by Microwave Alkaline Roasting-Water Leaching
Wankun Wang, Fuchun Wang

8. Simulation of Velocity Field of Molten Steel in Electric Arc Furnace Steelmaking
Ze-shi Yang, Ling-zhi Yang, Yu-feng Guo, Guang-sheng Wei, Ting Cheng

9. Thermodynamic Modelling of Magnesium-Oxide, Calcium-Oxide and Strontium-Oxide Reduction Systems via Pidgeon Process
M. Bugdayci, K. C. Tasyurek, Onuralp Yücel

10. Metallization and Carburization Kinetics in DR Shaft Furnaces: The METCARB Model
Edelink Efrain Tinoco Falero, Jose Carlos D’Abreu, Mauricio Marcos Otaviano

11. CFD Modeling of Flow and Chemical Reactions in a Submerged Lance Copper Smelting Furnace
Guangwu Tang, Kaile Tang, Armin K. Silaen, Hongjie Yan, Zhixiang Cui, Zhi Wang, Haibin Wang, Ping Zhou, Chenn Q. Zhou

12. Numerical Simulation of Ultrasound-Induced Cavitation Bubbling in a Calcium Ferrite Melt
Ruirui Wei, Xuewei Lv, Mingrui Yang

Part III. Alloys and Materials Preparation

13. Synthesis of Nanocrystalline Carbide Ceramics Via Reduction of Anion-Loaded Activated Carbon Precursors
Grant C. Wallace, Jerome P. Downey, Jannette Chorney, Katie Schumacher, Alaina Mallard

14. Production of Lithium-Ion Cathode Material for Automotive Batteries Using Melting Casting Process
Delin Li, Wojciech Kasprzak, Gregory S. Patience, Pierre Sauriol, Hernando Villazón Amarís, Mickaël Dollé, Michel Gauthier, Steeve Rousselot, Majid Talebi-Esfandarani, Thomas Bibienne, Xueliang Sun, Yulong Liu, Guoxian Liang

Part IV. Fundamental Research on High Temperature Metallurgical Processing

15. Degradation Mechanisms of Refractories in a Bottom Blown Copper Smelting Furnace
Mao Chen, Zhixiang Cui, Chuandong Wei, Baojun Zhao

16. Reaction Routes of CaO–Fe2O3–TiO2 and Calcium Ferrite–TiO2 System in Continuous Heating Process
Chengyi Ding, Xuewei Lv, Gang Li, Chenguang Bai, Senwei Xuan, Kai Tang, Yang Xu

17. Thermodynamic Calculations on Electric Furnace Smelting Separation of Chromium-Bearing Vanadium Titanium Magnetite
Wenchao He, Xuewei Lv, Yu Zhang, Xueqin Li

18. Preparation for High Activity Degree Lime and Effect on Desulfurization of Hot Metal Pretreatment
Suju Hao, Jiann-Yang Hwang, Wufeng Jiang, Yuzhu Zhang

Part V. Extraction and Recovery of Metals

19. Pyrometallurgical Processing of Secondary Lead Material: An Industry Overlook
Camille Fleuriault

20. Recovery of Aluminium and Its Compounds with Hydro and Pyrometalurgical Methods from Non-metallic Residue
Osman Halil Celik, Onuralp Yücel, Hakan Morcali

21. Purification of Molten Zinc Chloride-Alkali Chloride by Cementation Reaction
Gen Kamimura, Hiroyuki Matsuura

22. Thermodynamic Analysis of Smelting of Spent Catalysts for Recovery of Platinum Group Metals
Zhiwei Peng, Zhizhong Li, Xiaolong Lin, Yutian Ma, Yan Zhang, Yuanbo Zhang, Guanghui Li, Tao Jiang

23. Preparation of Titanium Foams Through Direct Electrolysis of the Sintered CaO-TiO2 in Molten Salt CaCl2

Zhengfeng Qu, Meilong Hu, Leizhang Gao, Pingsheng Lai, Chenguang Bai

24. Experimental Study on Oxidative Desulfurization and Selective Reduction of Molten Copper Slag
Wang Yun, Zhu Rong, Chen Qizhou

25. Recycling SiO2 and Al2O3 from the Laterite Nickel Slag in Molten Sodium Hydroxides
Donggen Fang, Jilai Xue, Liu Xuan

26. Removal of Sulfur from Copper Dross Generated by Refining Lead
Baoqiang Xu, Xutao Guo, Yong Deng, Heng Xiong, Bin Yang, Dachun Liu, Wenlong Jiang

Part VI. Treatment and Recycling of Metallurgical Slag/Solid Wastes

27. Recovery of Fe–Cu Alloys from Copper Slag
Mario Sánchez, José Palacios, Fernando Parada

28. Physicochemical Properties of High Alumina Blast Furnace Slag
Zhiming Yan, Zhengde Pang, Xue-wei Lv, Guibao Qiu, Chenguang Bai

29. Effect of Cooling Rate on the Acidolysis of Titania Slag
Yu Zhang, Zhixiong You, Jinsheng Wang, Xuewei Lv, Jie Dang

30. Structural Analysis of Germanium (Ge)-Containing Ferrous Calcium Silicate Magnesia Slag for Applications of Black Copper Smelting
M. A. H. Shuva, M. A. Rhamdhani, G. A. Brooks, S. H. Masood, M. A. Reuter

31. Selective Recovery of P and Mn from Steelmaking Slag by Carbothermic Reduction
Dong Jun Shin, Xu Gao, Shigeru Ueda, Shin-ya Kitamura

32. The Use of Zirconia-Based Solid Electrolytes Oxygen Sensor for High Titanium Slag
Kai Hu, Run Zhang, Xuewei Lv

33. In-situ Observation of the Precipitation Behavior of a Dy2O3 Containing Slag System
Fei Wang, Bin Yang, Bart Blanpain, Muxing Guo

34. Recovery of Zn and Mn from Spent Alkaline Batteries
Guozhu Ye, Marcel Magnusson, Pekka Väänänen, Yang Tian

Part VII. Ironmaking, Steelmaking and Casting

35. Optimization of Exothermic Riser Sleeve Design Parameters
Onuralp Yücel, Ahmet Turan, K. Can Candeğer

36. Assessment of Gas-Slag-Metal Interaction During a Converter Steelmaking Process
Lingling Cao, Yannan Wang, Qing Liu, Lefei Sun, Sangsang Liao, Weida Guo, Keshe Ren, Bart Blanpain, Muxing Guo

37. On the Role of Nb on the Texture and Microstructure of a Novel As-Rolled Medium Carbon Wear Resistant Slurry Pipeline Steel
Vahid Javaheri, Tun Tun Nyo, David Porter

38. A Statistical Analysis of Process Abnormalities in Slab Casting
Ender Keskinkilic

39. Effect of Density Difference on Particle Segregation Behaviors at Bell-Less Top Blast Furnace with Parallel-Type Hopper
Yang Xu, Kaihui Ma, Chengfeng Sun, Zhehan Liao, Jian Xu, Liangying Wen, Chenguang Bai

40. The Effect of Austenitizing Temperature on Hardenability, Precipitation and Mechanical Properties of Boron Bearing Cr–Mo Alloy Steel
Yaxu Zheng, Fuming Wang, Changrong Li, Dan Wu, Xi Chen, Shuai Liu

Part VIII. Agglomeration and Direct Reduction of Complex Iron Ores

41. Study on Direct Reduction Melting Separation-Leaching Process of Disposal Rare Earth Composite Iron Ore
Ma Tengfei, She Xuefeng, Feng FU, Wang Jingsong

42. Reduction Behavior of Garnierite Using Methane by Roasting-Magnetic Separation Method
Bo Li, Yindong Yang, Mansoor Barati, Alexander McLean, Yonggang Wei

43. Effect of Calculation Method of CaO Addition on Liquid Phase Fluidity
Lixin Qian, Tiejun Chun, Zhengwei Yu, Huan Wang, Yifan Wang, Hongming Long

44. Effect of Carbon Coating on Magnetite Reduction
Wufeng Jiang, Jiann-Yang Hwang, Suju Hao, Yuzhu Zhang

45. Optimization Method for Iron Ore Blending Based on the Sintering Basic Characteristics of Blended Ore
Ning Li, Jiaxin Li, Hongming Long, Tiejun Chun, Gutian Mu, Zhengwei Yu

46. Study on Direct Reduction of Low-Grade Iron Ore-Coal Mini-pellets in Coal-Based Rotary Kiln
Zhikai Liang, Zhucheng Huang, Lingyun Yi, Ronghai Zhong

Part IX. Poster Session I

47. Controlled Synthesis of TiC Nanoparticles Using Solid Oxide Membrane Technology in Molten CaCl2

Kai Zheng, Xingli Zou, Xionggang Lu, Shangshu Li, Yinshuai Wang, Zhongya Pang

48. Effect of Chemical Components of Mould Flux on Dissolution Rate of Al2O3 into Molten Flux for High Manganese High Aluminum Steel
Kun-peng Xu, Ya-bing Zhang, Qian Wang, Sheng-ping He

49. Effect of Temperature on Oxidation Behavior of Cr–Mo–V Steel with Different Cr Contents for High-Speed Train Brake Discs
Dan Wu, Fuming Wang, Changrong Li, Yaxu Zheng, Wei Shen

50. Electrochemical Preparation of Ti5Si3/TiC Composite from Titanium-Rich Slag in Molten CaCl2

Shangshu Li, Xingli Zou, Xionggang Lu, Kai Zheng, Xin Li, Yinshuai Wang

51. Evolution of Al-Ti-Mg-O Inclusions During Refining and Casting Process of Interstitial Free Steel
Pengcheng Xiao, Xiaoyan Wu, Qingjun Zhang, Yihua Han, Liguang Zhu

52. Experimental Study on Carburization of Higher Vanadium-Bearing Hot Metal
Deng Ma

53. Hematite Precipitation from High Iron Solution in Hydrometallurgy Process
Zhigan Deng, Chang Wei, Xingbin Li, Cunxiong Li, Gang Fan, Minting Li

54. Influence on the Crystallization Phase of Mold Flux by Magnetic Fields
Lu-ming Zhao, Yu Wang, Li Zhao

55. Kinetics Study on Limestone Decomposition in Early Converter Slag
Nan Wang, Haohua Deng, Min Chen, Ming Chen, Ying Wang, Cuihuan Huang

56. Mathematical Modeling and Analysis of Converter Slagging and Steelmaking Process by Replacing Part of Lime with Limestone
Haohua Deng, Nan Wang, Min Chen, Lei Xu, Jianhua Xin

57. Research of Digital Platform and Process Guidance Model in EAF Steelmaking Process
Ling-zhi Yang, Rong Zhu, Kai Dong, Guang-sheng Wei

58. Research on Factors Affecting and Prediction Model of Silicon Content in Hot Metal of COREX
Bingjie Wen, Shengli Wu, Heng Zhou, Jiacong Zhang, Kai Gu

59. Study of the Cooling Effect of CO2 on the Temperature of Vanadium in a Converter
Zheng-Lei Guo, Yu Wang, Wei-Tong Du, Shu-Chao Wang

60. Study on Grain Size and Porosity of the Produced Lime from Limestone in Early Converter Slag
Guangzong Zhang, Nan Wang, Min Chen, Haohua Deng, Xiaoao Li

61. Study on Reducing Al2O3 Inclusions by Optimized Refining Slag
Jun Wang, Guang-liang Wu, Ming-feng Ye

62. Study on the Volatilization of Sb2S3 in Vacuum
Heng Xiong, Zhengen Zhou, Bin Yang, Dachun Liu, Baoqiang Xu, Yong Deng, Jia Yang

63. The Effects of ZrO2, Y2O3 and Sc2O3 on the Properties of Mould Fluxes for High Manganese High Aluminum Steels
Shaoda Zhang, Qian Wang, Lilong Zhu, Shengping He

64. Thermogravimetric Analysis and Kinetic Study of the Calcification Roasting of Vanadium Slag
Junyi Xiang, Qingyun Huang, Wei Lv, Xuewei Lv, Chenguang Bai

65. Viscosity of Mould Flux Under Electromagnetic Field
Li Zhao, Yu Wang, Lu-ming Zhao

Part X. Poster Session II

66. Analysis of Microwave Drying Behavior of Nickel Laterite
Wei Lv, Junyi Xiang, Jinsheng Wang, Xueming Lv, Xuewei Lv, Chenguang Bai

67. Analysis of Operational Parameters Affecting the Degree of Metallization of DRI in a Reduction Shaft of the COREX Process and Improvement Measures
Shengli Wu, Jiacong Zhang, Mingyin Kou, Bingjie Wen, Heng Zhou

68. Dechlorination of Zinc Oxide Dust by Microwave Roasting with RSM Optimization
Aiyuan Ma, Tingfang Xie, Guojiang Li, Xuemei Zheng, Libo Zhang, Jinhui Peng

69. Effect of TiO2 on the Viscous Behavior of High Alumina Blast Furnace Slag
Zhiming Yan, Zhengde Pang, Xue-wei Lv, Guibao Qiu, Chenguang Bai

70. Fundamental Research on the Iron Nugget Process from Carbon Composite Pellet
Shihan Zhang, Guang Wang, Yaxing Du, Jingsong Wang, Qingguo Xue

71. Influence of Coke Quality on Main Technical Indexes of Blast Furnace
Kai Gu, Shengli Wu, Mingyin Kou, Heng Zhou, Laixin Wang, Shun Yao, Binbin Du

72. Kinetic Analysis of Blast Furnace Dust Recycling with Flash Reduction Process at High Temperature
Jin Xu, Jianhua Xin, Nan Wang, Min Chen, Hui Li, Ming Chen

73. Preparation and Characterization of Iron-Coke Briquette
Peiye Yan, Huiqing Tang

74. Preparation of Oxidized Pellets with Chrome Ore
Ming-feng Ye, Guang-liang Wu

75. Research and Application of Sintering Surface Steam Spraying Technology for Energy Saving and Quality Improvement
Yuandong Pei, Jun Xiong, Shengli Wu, Shuhai Ou, Huaiying Ma, Zhixing Zhao, Jiangshan Shi

76. Study on Bonding Mechanism of Sinter Grate Bar
Yuandong Pei, Zhengming Cheng, Haijun Kang, Shaoguo Chen, Wen Pan, Zhixing Zhao, Jiangshan Shi, Yaosheng Luo, Shengli Wu

77. Optimizing Iron Ore Matching for Sintering Based on High Temperature Characteristic Numbers
Yong Zhao, Keng Wu, Wen-long Zhan, Chun-en Zhu, Xiao-dong Du

78. Mineral Composition and Microstructure Changes of Iron Ore Sinter During the Gas-Solid Reduction
Xia Zhao, Ze-jun Ma, Yan-juan Yang, Yong Zhao, Wen Pan

79. Roasting Kinetics of Molybdenite Concentrates
Selcuk Kan, Kagan Benzesik, Onuralp Yücel

80. Study on Influences of Different Ti-Bearing Materials on MgO-Bearing Pellets Metallurgical Properties
Yan Zhang, Gele Qing, Wenbin Huang, Yunqing Tian, Wenwang Liu, Ming Li, Luyao Zhao, Li Ma, Haoyu Cai

81. Supergravity Separation of Pb and Sn from Waste Printed Circuit Boards
Long Meng, Zhe Wang, Yiwei Zhong, Kuiyuan Chen, Zhancheng Guo

82. The Effect of Temperature and Additive on Transport and Transformation of P of High-Phosphorus Iron Ore During Carbothermic Reduction
Yuanyuan Zhang, Qingguo Xue, Guang Wang, Jingsong Wang

83. Thermodynamic Calculations on Direct Reduction of Chromium-Bearing Vanadium Titanium Magnetite
Wenchao He, Xuewei Lv, Xueqin Li, Yu Zhang

Keywords: Materials Science, Characterization and Evaluation of Materials, Metallic Materials, Materials Engineering

Editor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publisher
Springer
Publication year
2018
Language
en
Edition
1
Series
The Minerals, Metals & Materials Series
Page amount
24 pages
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9783319721385
Printed ISBN
978-3-319-72137-8

Similar titles