Login

Patnaik, Srikanta

Recent Developments in Mechatronics and Intelligent Robotics

Patnaik, Srikanta - Recent Developments in Mechatronics and Intelligent Robotics, ebook

353,30€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9783319709901
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

1. Research on the Application of Beidou System in Aviation Ammunition Support
Wei Chen, Di Zhang, Haikun Zhang, Henhao Zhu

2. Research on the Aviation Ammunition Support Technology of American Air Force
Di Zhang, Wei Che, Jie Xu, Jiejun Dai

3. The Assembly Redesign of Cage Rotor Separator
Li Kunshan, Li Yang

4. Design and Analysis of Double-Arc Tooth Profile Harmonic Drive
Xincheng Cao, Shiyi Song, Huomu Xie, Mengmeng Wang

5. Second Order Difference Aided CRC Check Stopping Criterion for Turbo Decoding
Xuying Zhao, Xiaoqin Wang, Donglin Wang

6. Comparative Study on Energy Efficiency Evaluation Methods of Variable Frequency Motor System
Paerhati Abudoukelimu, Su’an Ge, Yanfeng Sun, Yongguang Ge, Peng Li

7. Integrated Optimal Speed Change Law of Hydro-Mechanical Continuously Variable Transmission Tractor
Mingzhu Zhang, Xiaoyang Hao, Yuxin Yin, Mingming Cui, Tingting Wang

8. Dynamic Three Parameter Range Shifting Law of the Multi-range Hydro-Mechanical CVT
Mingzhu Zhang, Yuxin Yin, Xiaoyang Hao, Tingting Wang, Mingming Cui

9. Study on Control Strategy of Microquadcopter
Hui-jun Deng, Guang-you Yang, Fan Liu, Jun Ma

10. Research and Simulation Analysis on Dynamic Matching Characteristics of Electric Vehicle Transmission System
Lei Zhang, Zeqi Wang, Haixin Zhao, Xiumin Yang

11. The Clutch Control Strategy of EMCVT in AC Power Generation System
Xiumin Yang, Yangyang Zhao, Song Zhang, Lei Zhang

12. Efficient Optimization Strategy of Fuzzy Search for Asynchronous Motor Vector Control System
Xing Chen, Fang He, Yayun Zheng

13. Analysis of Anti Interference of Channel Control Measure in 2.4GHz-Band Network
Xudong Chen, Jing Fan, Kang Cheng, Minmu Chen

14. A Curve Fitting Method for Evaluating Pilot Operation Quality
Li Tong, Chi Ying, Wu Qian

15. Simulation Design of Improved OPTA Thinnin Algorithm
Chenghao Zhang, Weifeng Zhong, Chunyu Zhang, Xi Qin

16. Fusion Evaluation of Ammunition Based on Bayes Method
Lei Ming, Liu Fang

17. Fault Diagnosis of Analog Circuits Based on Multi Classification SVDD Aliasing Region Identification
Shuang-yan Hu, De-qin Shi, Xiao-shan Song, Lin-bo Fang, Wei-jun Yang, Qi Tong

18. A Kind of New Method to Measure Tank Capacity
Cheng-Hui Yang

19. Design of a Compact Electrically Tunable Band-Pass Filter with Wide Tuning Range
Chun Li, Xiaofa Zhang, Naichang Yuan

20. Research on Growth Evaluation of New OTC Market of Science and Technology Enterprises
Li Qi, Tong Na

21. A WSN Semantic Web Service Discovery Method Based on User Context
Daoqu Geng, Qingming Zhang, Yanping Yu, Chuntang Chen, Guan Gong

22. Network Interconnection of PROFIBUS and MODBUS for Networked Control System
Qiang Wang, Fang He

23. Research on 3D Technology Based on Power Continuation
Guo Zhiqiang, Zhou Yiren, Zhou Chao, Li Kai, Wu Yunqiang, Wu Ting

24. Research on Electric Power Steering Test System of Vehicle Steering Device Based on Industrial Personal Computer
Ying Wang, Xiuqing Mu, Shaochun Zhai, Fengyang Gao, Xiaoqiang Chen, Qiyao Li, Jiarong Wang, Shiwen Liang, Wei Yan

25. Research on Fault Diagnosis of Power Transformer Equipment Based on KNN Algorithm
Huadong Yu, Qing Wu, Yongling Lu, Chengbo Hu, Yubo Wang, Guohua Liu

26. Research on Identification Method of Transformer Based on Improved Hu Invariant Moments
Hua-dong Yu, Qing-hai Ou, Qing Wu, Zhe Zhang, Wen-jing Li, Yubo Wang, Guohua Liu, Yongling Lu, Chengbo Hu, Na Liu, Rong Wang

27. Simulation Analysis of Error Separation Precision of Three-Probe Method
Lei Zhang, Rui Ma, Dianqing Yu, Jun Cheng

28. A Modeling Method Supporting Turbine Blade Structure Design
Tian Wang, Bifu Hu, Ping Xi, Jixing Li

29. Simulation Analysis of Influencing Factors for Resonant Frequency of PCB Coil Based on HFSS
Haokun Chi, Zhiqiang Wei, Yanping Cong, Bo Yin, Feixiang Gong

30. Research on Combinatorial Test Case Generation of Safety-Critical Embedded Software
Ge Zhou, Xiang Cai, Chi Hu, Jun Li, Wenxiang Han, Xiaopin Wang

31. Robust Stability Testing of Time-Delay Bilinear Systems with Nonlinear Norm-Bounded Uncertainties
Chien-Hua Lee

32. TMM: Entity Resolution for Deep Web
Chen Lijun

33. The Development and Application of Information Security Products Based on Cloud Computing
Haohao Song

34. A Discussion on the Application of the Smoothing Function of the Plus Function
Shu-ting Shao, Shou-qiang Du

35. Mixed Power Saving Mode for D2D Communications with Wi-Fi Direct
Shuo Xiao, Wei Li

36. Evidence Combination Based on Singular Value
Dawei Xue, Yong Wang, Chunlan Yang, Kangkai Gao

37. The New Mechanism of Advancing Hierarchical Mobile IPv6 Handoff
Shilin Fang

38. Improve Communication Efficiency Between Hearing-Impaired and Hearing People - A Review
Lei Wei, Hailing Zhou, Junsheng Shi, Saeid Nahavandi

39. Numerical Analysis of Water Bursting Mechanism and Safety Thickness of Mine Fault
Huitao Wang, Honglu Yang, Shucai Li, Rentai Liu, Haojie Liu, Jiwen Bai, Dazhuang Gui, Yanan Liu, Qichen Jiang

40. Numerical Simulation on Seepage Law and Thickness of Reinforcing Ring of Mine Ordovician Aquifer
Huitao Wang, Haojie Liu, Rentai Liu, Shucai Li, Honglu Yang, Dazhuang Gui, Qichen Jiang, Yanan Liu

41. Recommend Algorithm Combined User-user Neighborhood Approach with Latent Factor Model
Xiaojiao Yao, Beihai Tan, Chao Hu, Weijun Li, Zhenhao Xu, Zipei Zhang

42. Numerical Simulation of Mould in Autoclave Process for Fiber Reinforced Composites
Fengyang Bi, Bo Yang, Tianguo Jin, Changxi Liu, Xiaohong Wang

43. Analysis for Sensitivities of the Mould Stiffness and Heat Transfer Design Result to the Mould Structure Design Parameters
Fengyang Bi, Bo Yang, Tianguo Jin, Changxi Liu, Xiaohong Wang

44. A Low Cost Instrumented Insole to Measure the Center of Pressure During Standing
Xinyao Hu, Jun Zhao, Yonghao Li, Yingting He, Xingda Qu

45. A Minimum Distance Cluster Based on Region Growing Method
Kai Zhao, FengYun Cao, AiPing Wang, Jia Jing, Fengmei Yin, XueJie Yang

46. The Minimum Perimeter Convex Hull of a Given Set of Disjoint Segments
Yiyang Jia, Bo Jiang

47. Spatial Effect and Influencing Factors Analysis of Waste-to-Energy Environmental Efficiency in China
Liang Cao, Song Xue, Yunhua Zhang

48. Dynamic Characteristics of Canard-Controlled Rocket with Deflected Canard
Xinbao Gao, Yongchao Chen, Qingwei Guo, Tianpeng Li

49. Teaching Methods of Hydraulic Circuits Based on Hydraulic-Eelectrical Analogy
Yuesong Li

50. Theoretical Modeling and Parameters Simulation of Positioning System
JingShu Wang

51. CFD Simulation of Internal Fluid Characteristics of Vehicle Friction Damper
Li Xiang Qin, Dong Zhao, Dong Mei Cai, Yan Zhou, Zhuang Zhuang Fan, Kai XiChuan

52. Study on Optimization of Impeller Structure Parameters of ESP for Offshore Oilfield Based on ANSYS
Wen-duo He, Qing Zhang, Jin-xin Zhang

53. Research on a Portable Heat Dissipation System for Cable Splicing
Zhang Hao, Li Yan, Zhang Yong, Liu Han, Liang Kun

54. Optimization and Simulation of Key Parameters of Gas - Type Stirling Engine Burner
Wang Qin, Chen Hua, Tian Junwei, Jiang Zhiyi, He Xiping

55. Research on Attitude Estimation of Quadrotor Based on Improved Complementary Filter
Guo Jiahui

56. Optimization of Vehicle Aerodynamic Drag Based on EGO
Chenguang Lai, Chengping Yan, Boqi Ren, Bao Lv, Yuting Zhou

57. Comprehensive Evaluation Research of Campus Network Based on Rough Set
Xia Ouyang, Jiaming Zhong

58. Angle Cosine Method for Judgment Matrix Similarity in Group AHP
Yanling Li, Qifei Yan, Qian Miao

59. Based on the Plastic Screw Holes Research into the Causes of the Fracture
Junjie Lv

60. The Methodology of Multi-valued Dynamic Uncertain Causality Graph for Intelligent Selection of Excellent Teachers
Kun Qiu, Qin Zhang

61. An Action-Based Constraint Satisfaction Algorithm for Planning Problems
Xiao Jiang, Yuting Zhao, Rui Xu, Wenming Xu

62. Adaptive Control with Parameters Compensator for Aircraft Boundary Control System
Qian Kun, Liu Kai, Yan Hao, Liao Kaijun

63. Complete Sets of Aquaculture Automation Equipment and Their Monitoring Cloud Platform
Jiayi Huang, Xiangbao Meng, Qiubo Xie, Wanyun Chen, Shuyang Wang

64. Application of Genetic Algorithm and Neural Network in Ship’s Heading PID Tracking Control
Jianming Sun, Renqiang Wang, Kang Yu, Keyin Miao, Hua Deng

65. Rapid and Automated Analysis of Portable Flow Cytometer Data
Xianwen Wang, Peng Li, Jianggang Wu, Qingyong Zhang, Xiaoliang Li, Zhiqiang Yang, Li Li

66. Control of Lower Extremity Exo-skeleton Based on Admittance Method
Wenhao Chen, Shengli Song, Husheng Fan, Ming Zhao

67. A Two-Loop Control for All-Electric Tank Gun System Based on Disturbance Observer and SMVSC
Hong-yan Wang, Li-hui Wang, Jie Ma

68. Image Fusion Study by Inversible System of Neural Network
Cao Jian, Li Gang, Zhao Sen, Yan Cong

69. Research and Realization of Crowd Density Estimation Based on Video
Guangdong Zhang, Yan Piao

70. Eye Movement Analysis on Driving Behavior for Urban Road Environment
Ziyi Qin

71. Infrared Thermal Wave Image Segmentation Based on 2D Tsallis Entropy and Artificial Immune Algorithm
Jin-Yu Zhang

72. Target Image Detection Algorithm for Substation Equipment Based on HOG Feature
Meiting Zhang, Weimin Zhang, Junyong Hu, Yafei Wang, Guoqing Yang, Jian Li, Guangting Shao

73. Research on the Method of Finding the Face of Single Mortise-Tenon Work Line Graph
Zhu Tang, Zhiqiang Wang, Qing Zhu

74. The Design and Implementation of a Computer Display Fixed Device Based on “Internet+” Network Education
Lang Pei, Jia Xu

75. The Motif Detection of Turning Points in Stock Time Series
Zhiyuan Zhou, Wengang Che, Pengyu Quan, Jing Long

76. Research on Video Transmission Technology Based on Wireless Network
Liqiang Liu

77. Real-Time Visuo-Haptic Surgical Simulator for Medical Education – A Review
Yonghang Tai, Junsheng Shi, Lei Wei, Xiaoqiao Huang, Zaiqing Chen, Qiong Li

78. Development of NSCLC Precise Puncture Prototype Based on CT Images Using Augmented Reality Navigation
Zhibao Qin, Yonghang Tai, Junsheng Shi, Lei Wei, Zaiqing Chen, Qiong Li, Minghui Xiao, Jie Shen

79. A Binocular Vision Motion Capture System Based on Passive Markers for Rehabilitation
Zhang Mei, Lin Lin, Yang Lei, Liang Lan, Fang Xianglin

80. Highlight Removal of Workshop Floor Images
Sibo Quan, Weiguang Li

81. Hyperspectral Image Feature Extraction Based on Multilinear Sparse Component Analysis
Dong Guangjun, Zhou Yawen, Shao Lei, Yao Qiangqiang

82. Solder Paste on the Quality of the Welding and 3D Detection Method
Junjie Lv

Keywords: Engineering, Computational Intelligence, Artificial Intelligence (incl. Robotics)

Editor
 
 
Publisher
Springer
Publication year
2018
Language
en
Edition
1
Series
Advances in Intelligent Systems and Computing
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9783319709901
Printed ISBN
978-3-319-70989-5

Similar titles