Login

Jain, Lakhmi C.

Advances in Smart Vehicular Technology, Transportation, Communication and Applications

Jain, Lakhmi C. - Advances in Smart Vehicular Technology, Transportation, Communication and Applications, ebook

177,30€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9783319707303
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

1. Easy i-Move: Structured Image Recognition Solution for Automatic Guided Vehicles
Yen-Hui Kuo, Shu-Hui Lin, Eric Hsiao-Kuang Wu

2. Evaluating Multi-dimensional Abilities of Bus Drivers
Ting-An Kuo, Chiuhsiang Joe Lin, Po-Hsiang Liu

3. Research on Detection Algorithm of Roadway Intersection Rule Detection Based on Big Data
Meirun Zhang, Fumin Zou, Yanling Deng, Xinhua Jiang, Lvchao Liao, Yun Chen

4. Predicting the Travel Time in Using Recurrent Neural Networks: A Case Study of Fuzhou
Luming Li, Xinhua Jiang

5. Driving Behavior Motivation Model Research Based on Vehicle Trajectory Data
Yun Chen, Xin-hua Jiang, Lyuchao Liao, Fu-min Zou, Mei-run Zhang

6. A Ranging Algorithm for Mobile Vehicles Based on Kalman Filter
Junmin Wang, Fumin Zou, Maolin Zhang, Lyuchao Liao, Yaxue Pang

7. The Evaluation of the Video Codec Performances on the Driving Recorder with Different Vehicle Speeds
Shi-Huang Chen, Zhi-Quan Huang, Wen-Kai Liu, Jui-Yang Tsai

8. Railway Train Working Diagram Plan System
Shaoquan Ni, Miaomiao Lyu, Hongxia Lv

9. Railway Passenger Service Mode on “Internet+”
Tao Chen, Zhen-ning Zhou, Jie-ru Zhang, Shao-quan Ni

10. Design of High Speed Train Operation Plan Simulation System
Dingjun Chen, Xinyi Lin, Hui Zhang, Kaiteng Wu

11. Service Quality Evaluation of Railway Freight Transportation Network Based on Bayes Theory
Xuepeng Zhang, Shengdong Li, Xiucong Li, Xinyi Lin, Xiaoyuan Lv

12. Train Headway Calculation and Simulation System for High-Speed Railway
Guolong Gao, Jie Zhang, Wenjing Lai, Yuchao Xin

13. Train Scheduling for Heavy Haul Railway
Pei Wang, Jie Zhang, Baoheng Feng, Wengao Peng

14. Research on Train Delay Diagnosis in Train Diagram Based on Big Data Technology
Yong Zhang, Wenqing Li, Shaoquan Ni, Xiaowei Liu

15. On Linear Precoding of Unitary Space-Time Modulation for Spatial-Temporal Correlated Flat Fading Channel
Caihong Yu, Kejun Jia, Zheng Yang

16. The Integration of DFX Principles with TRIZ for Product Design – A Case Study of Electric Scooter
Tien-Lun Liu, Yi-Chen Li, Ji-Ze Xiao

17. Adaptive Nonsmooth Attitude Tracking Control of Quadrotor UAV with Dynamic Uncertainties
Dongwei He, Pei Gao, Lisang Liu, Xuecheng Jiang, Jishi Zheng

18. Design of the Classroom Intelligent Light Control System Based on ARM9
Xiu-Zhen Zhang, Li-Sang Liu

19. Electromagnetic Compatibility Analysis of PIND Equipment for Rocket Engine Attached Pipes
Guotao Wang, Qun Ding, Leizhen Gao, Qiang Wang, Liang Guo

20. Application of Double-Hidden Layer BP Neural Network in Transformer Fault Alarm
Xin Su, Xin-hua Jiang, Shun-miao Zhang, Yao He

21. An Artificial Indoor Farm that Subverts Traditional Farming Patterns
Lin Yao, Sheng-Hui Meng, Lin Shu Hua

22. Design for Intelligent Control System of Curtain Based on Arduino
Sheng-Hui Meng, An-Chi Huang, Chia-Jung Lee, Tian-Jiun Huang, Jian-Nan Dal

23. Graphene Saturable Absorption and Applications in Fiber Laser
Hancong Wang, Jinyang Lin, Shihao Huang

24. Power Supply Loss Riding Through Method for High-Voltage Great-Power Cascaded H-Bridge Multilevel Inverters
Xinjian Cai, Tianjian Li, Jiaxin Chen

25. Prediction of Hourly Power Consumption for a Central Air-Conditioning System Based on Different Machine Learning Methods
Si-qi Gao, Fu-min Zou, Xin-hua Jiang, Lyuchao Liao, Yun Chen

26. Compact Evolutionary Algorithm Based Ontology Meta-matching
Xingsi Xue, Shijian Liu

27. Transfer Knowledge Based Evolution of an External Population for Differential Evolution
Zhenyu Meng, Jeng-Shyang Pan, Xiaoqing Li

28. Research on Ships Collision Avoidance Based on Chaotic Particle Swarm Optimization
Lisang Liu, Dongwei He, Ying Ma, Tianjian Li, Jianxing Li

29. Design of Gear Reducer Based on FOA Optimization Algorithm
Xiaojia Lin, Fuquan Zhang, Lin Xu

30. Review of Intelligent Computing Application
Yiou Wang, Tianyuan Liu, Fuquan Zhang, Lin Xu, Gangyi Ding, Rui Xiong, Fei Liu

31. Directional Shuffled Frog Leaping Algorithm
Lingping Kong, Jeng-Shyang Pan, Shu-Chuan Chu, John F. Roddick

32. A Bidirectional Collaborative Filtering Recommender System Based on EM Algorithm
Yu Mao, Fuquan Zhang, Lin Xu, Dakui Zhang, Hui Yang

33. A Novel Hybrid GWO-FPA Algorithm for Optimization Applications
Jeng-Shyang Pan, Thi-Kien Dao, Shu-Chuan Chu, Trong-The Nguyen

34. Seam Carving Algorithm Based on Saliency
Wen Lin, Fuquan Zhang, Renbao Lian, Lin Xu, Xueyun Chen, Linghong Kuang

35. Time Domain Acoustic Scattering from Locally Perturbed Flat Substrates
Bo Chen, Fuquan Zhang, Lin Xu, Minghui Liu

36. Adversarial Multiarmed Bandit Problems in Gradually Evolving Worlds
Chia-Jung Lee, Yalei Yang, Sheng-Hui Meng, Tien-Wen Sung

37. A Video Coloring Method Based on CNN and Feature Point Tracking
George Guan, Fuquan Zhang, Gangyi Ding, Meng Niu, Lin Xu

38. Opinion Target Extraction for the Chinese Formal Text Based on Dependency Relations
Xiao-Yan Yang, Ge Xu, Fu-Quan Zhang, Xiang-Wen Liao, Lin Xu

39. Chaotic Sequence Generator Based on m Sequence Perturbation
Chuanfu Wang, Qun Ding

40. Research on the Complexity of Binary Chaotic Sequences
Liu Chunyuan, Ding Qun, Xu Wei

41. Designing a Lightweight Cipher Algorithm Based on Chaos Theory and LoRaWAN
Chunlei Fan, Qun Ding

42. Research on Multiple Classifiers Combination Method for Remote Sensing Images
AiPing Jiang, Shengjie Xiao, LongYun Wei, YanLin Zhu

43. An Implementation of Relay Function Based on LTE Technology for Multi-UAV Communication
Wen-Chung Tsai, Nien-Ting Huang, Shih-Hsuan Lin, Mao-Lun Chiang

44. Tendency of Connected VIP and ITS Evolution
Tang-Hsien Chang, Ying-Chih Lu, Xiao-Ting Dai

45. Simulation and Modeling of a Solidly Mounted Resonator
Sheng-Hui Meng, An-Chi Huang, Ying-Chung Chen

46. Joint I/Q Mismatch Calibration, Compensation and Channel Equalization Approach for STBC 2
]]>
×
]]>

2 MIMO OFDM Transceivers
Chih-Feng Wu, Yi-Hung Lin, Muh-Tian Shiue, Jeng-Shyang Pan

47. A Constructive Problem-Based Course Design for Internet of Things
Xiaohu Ma, Yeh-Jong Pan, Fang Chen, Xinyi Ding, Shih-Pang Tseng

Keywords: Engineering, Transportation Technology and Traffic Engineering, Computational Intelligence, Artificial Intelligence (incl. Robotics)

Editor
 
 
 
Publisher
Springer
Publication year
2018
Language
en
Edition
1
Series
Smart Innovation, Systems and Technologies
Page amount
15 pages
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9783319707303
Printed ISBN
978-3-319-70729-7

Similar titles