Login

Patnaik, Srikanta

Advances in Intelligent Systems and Interactive Applications

Patnaik, Srikanta - Advances in Intelligent Systems and Interactive Applications, ebook

421,50€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9783319690964
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

1. Prediction of Rolling Force Based on a Fusion of Extreme Learning Machine and Self Learning Model of Rolling Force
AZiGuLi, Can Cui, Yonghong Xie, Shuang Ha, Xiaochen Wang

2. User Behavior Profiles Establishment in Electric Power Industry
Wei Song, Gang Liu, Di Luo, Di Gao

3. The Optimal Pan for Baking Brownie
Haiyan Li, Tangyu Wang, Xiaoyi Zhou, Guo Lei, Pengfei Yu, Yaqun Huang, Jun Wu

4. Intelligent Steering Control Based the Mathematical Motion Models of Collision Avoidance for Fishing Vessel
Renqiang Wang, Yuelin Zhao, Keyin Miao, Jianming Sun

5. Dynamical Analysis of Fractional-Order Hyper-chaotic System
Junqing Feng, Guohong Liang

6. Evaluating the Performance of the Logistics Parks: A State-of-the-Art Review
Yingxiu Qi, Yan Sun, Maoxiang Lang

7. A Tabu Search Algorithm for Loading Containers on Double-Stack Cars
Zepeng Wang, Maoxiang Lang, Xuesong Zhou, Jay Przybyla, Yan Sun

8. Optimization Model Under Grouping Batch for Prefabricated Components Production Cost
Chun Guang Chang, Yu Zhang

9. Air Quality Evaluation System Based on Stacked Auto-Encoder
Yuxuan Zhuang, Liang Chen, Xiaojie Guo

10. Urban-Rural Difference of the Coupling Between Social-Economic Development and Landscape Pattern in Chengdu Plain
Zhang Huabing, Lu Dapei, Zhen Yan, Han Shuang, Chen Hongquan

11. A New Model and Algorithm for Clustering
Guohong Liang, Ying Li, Junqing Feng

12. Gibbs Phenomenon for Bi-orthogonal Wavelets
Jie Zhou, Hongchan Zheng

13.
$$ {varvec{upalpha}} $$α-Convergence Theory
Chun-Qiu Ji, Zhen-Guo Xu, Yi Wang

14. Feature Selection Optimization Based on Atomic Set and Genetic Algorithm in Software Product Line
Zhijuan Zhan, Weilin Luo, Zonghao Guo, Yumei Liu

15. Product Configuration based on Feature Model
Zhijuan Zhan, Yunjiao Zhan, Mingyu Huang, Yumei Liu

16. Research on Fast Browsing for Massive Image
Fang Wang, Ying Peng, Xiaoya Lu

17. RVM for Recognition of QRS Complexes in Electrocardiogram
Lu Bing, Xiaolei Han, Wen Si

18. The Architecture of the RFID-Based Intelligent Parking System
Xiao Xiao, Qingquan Zou

19. A Review of Cognitive Psychology Applied in Robotics
Huang Qin, Tao Yun, Wang Yujin, Wu Changlin, Yu Lianqing

20. Robot Vision Navigation Based on Improved ORB Algorithm
Sun-Wen He, Zhang-Guo Wei, Lu-Qiu Hong

21. An Improved Multi-label Relief Feature Selection Algorithm for Unbalanced Datasets
Yonghong Xie, Daole Li, Dezheng Zhang, Ha Shuang

22. Area Topic Model
Hongchen Guo, Liang Zhang, Zhiqiang Li

23. Predicting Popularity of Topic Based on Similarity Relation and Co-occurrence Relation
Lu Deng, Qiang Liu, Jing Xu, Jiuming Huang, Bin Zhou, Yan Jia

24. A New Bayesian-Based Method for Privacy-Preserving Data Mining
Guang Li

25. Gesture Recognition Algorithm Based on Fingerprint Detection
Ge-Yan Ru, Zhang-Guo Wei, Lu-Qiu Hong

26. Parka: A Parallel Implementation of BLAST with MapReduce
Li Zhang, Bing Tang

27. Research of Moving Target Tracking Algorithms in Video Surveillance System
Xu Lei, Peng Yueping, Liu Man

28. Study on Tumble Behavior Recognition Based on Mining Algorithm for Potential Behavior Association
Zhang Qiusheng, Lin Mingyu, Ju Jianping

29. Image Geometric Correction Based on Android Phone Sensors
Zhengyi Xiao, Zhikai Fang, Liansheng Gao, Baotao Xu

30. Fish-Eye Camera Model and Calibration Method
Cuilin Li, Guihua Han, Jianping Ju

31. Algorithm for Digital Location and Recognition of Digital Instrument in Complex Scenes
Hao Zhou, Juntao Lv, Guoqing Yang, Zhimin Wang, Mingyang Liu, Junliang Li

32. The Visualization Analysis on Present Research Situation and Trend of Tackling Overcapacity of Energy
Na Zheng, Dangguo Shao, Lei Ma, Yan Xiang, Ying Xu, Wei Chen, Zhengtao Yu

33. Hybrid Algorithm for Prediction of Battlefield Rescue Capability of Brigade Medical Aid Station
Wen-Ming Zhou, San-Wei Shen, Wen-Xiang Xia, Chun-Rong Zhang, Hai-Long Deng

34. The Design of Optimal Synthesis Filter Bank and Receiver for the FBMC System
Yan Yang, Pingping Xu

35. A Tool for IMA System Configuration Verification and Case Study
Lisong Wang, Ying Zhou, Mingming Wang, Jun Hu

36. Using Deep ConvNet for Robust 1D Barcode Detection
Jianjun Li, Qiang Zhao, Xu Tan, Zhenxing Luo, Zhuo Tang

37. Study of Agricultural Machinery Operating System Based on Beidou Satellite Navigation System
Fanwen Meng, Dongkai Yang, Youquan Wang, Yuxiang Zhang

38. Detection Algorithm of Slow Radial Velocity Ship based on Non-Negative Matrix Factorization by Over-The-Horizon Radar
Hui Xiao, Jun Yuan, Shaoying Shi, Runhua Liu

39. A v-Twin Bounded Support Tensor Machine for Image Classification
Biyan Dai, Huiru Wang, Zhijian Zhou

40. Super-resolution Reconstruction of Face Image Based on Convolution Network
Wenqing Huang, Yinglong Chen, Li Mei, Hui You

41. An Image Retrieval Algorithm Based on Semantic Self-Feedback Mechanism
Lang Pei, Jia Xu, Jinhua Cai

42. Using Supervised Machine Learning Algorithms to Screen Down Syndrome and Identify the Critical Protein Factors
Bing Feng, William Hoskins, Jun Zhou, Xinying Xu, Jijun Tang

43. A Multi-view Approach for Visual Exploration of Temporal Multi-dimensional Vehicle Experiment Data
Xianglei Zhu, Haining Tong, Shuai Zhao, Quan Wen, Jie Li

44. Impact Analysis of Geometry Parameters of Buoy on the Pitching Motion Mechanism and Power Response for Multi-section Wave Energy Converter
Biao Li, Hongtao Gao

45. Binary Tree Construction of Multiclass Pinball SVM Via Farthest Centroid Selection
Qiangkui Leng, Fude Liu, Yuping Qin

46. Research on Fractal Feature Extraction of Radar Signal Based on Wavelet Transform
Shen Lei, Han Yu-sheng, Wang Shuo

47. A Method of Moving Target Detection Based on Scaling Background
Yu-chen Tang, Xu-dong Yang

48. Facial Expression Recognition Based on Deep Learning: A Survey
Ting Zhang

49. A Fast Connected Components Analysis Algorithm for Object Extraction
Dai Dehui, Li Zhiyong

50. Bibliometrics and Visualization Analysis of Knowledge Map in Metallurgical Field
Ying Xu, Yan Xiang, Dangguo Shao, Zhengtao Yu, Na Zheng, Wei Chen, Lei Ma

51. Hierarchical Decision Tree Model for Human Activity Recognition Using Wearable Sensors
Cheng Xu, Jie He, Xiaotong Zhang

52. Human Motion Monitoring Platform Based on Positional Relationship and Inertial Features
Jie He, Cunda Wang, Cheng Xu, Shihong Duan

53. Three-Order Computational Ghost Imaging and Its Inverse Algorithm
Wenbing Zeng, Yi Xu, Dong Zhou

54. Face Recognition Using Deep Convolutional Neural Network in Cross-Database Study
Mei Guo, Min Xiao, Deliang Gong

55. Stock Market Forecasting Using S-System Model
Wei Zhang, Bin Yang

56. Online Detection Approach to Auto Parts Internal Defect
Lin Mingyu, Ju Jianping

57. Globalized Translation Talent Training Model based on Artificial Intelligence and Big Data
Fang Yang

58. A Study on the Relationship between Enterprise Education and Training and Operational Performance—A Cases Study of a Multinational Group
Yung Chang Wu, Lin Feng, Shiann Ming Wu

59. Online Handwritten Character Recognition of New Tai Lue Based on Online Random Forests
Yong Yu, Pengfei Yu, Haiyan Li, Hao Zhou

60. Web Information Transfer Between Android Client and Server
Baoqin Liu

61. Real-time Dynamic Data Analysis Model Based on Wearable Smartband
Xiangyu Li, Chixiang Wang, Haodi Wang, Junqi Guo

62. Investigation and Analysis on the Influencing Factors of Consumers’ Trust to Fresh Agricultural Products in E-commerce
Yipeng Li, Yong Zhang

63. A PROUD Methodology for TOGAF Business Architecture Modeling
Feng Ni, Fang Dai, Michael J. Ryoba, Shaojian Qu, Ying Ji

64. Application of SVM Based on Information Entropy in Intrusion Detection
Nuo Jia, Dan Liu

65. Research of Music Recommendation System Based on User Behavior Analysis and Word2vec User Emotion Extraction
Qiuxia Li, Dan Liu

66. Exploration of Information Security Education of University Students
Shi Wang, Yongxin Qu, Likun Zheng, Yawen Xiao, Huiying Shi

67. Research on the Path Monitoring Capability of Wireless Multimedia Sensor Network
Zhao Jing, Liu Zhuohua, Xue Songdong

68. Preopen Set and Preclosed Set on Intuitive Fuzzy Topological Spaces
Zhen-Guo Xu, Rui-Dan Wang, Zhi-Hui Chen, Ying Zhao

69. Neural Network Method for Compressed Sensing
Zixin Liu, Yuanan Liu, Nengfa Wang, Lianglin Xiong

70. A Survey on Microwave Surface Emissivity Retrieval Methods
De Xing, Qunbo Huang, Bainian Liu, Weimin Zhang

71. Design of Multi-mode Switching Damping Shock Absorber for Active Suspension and Ride Comfort Test
Zhao Jing-bo, Han Bing-yuan, Bei Shao-yi, Liu Hai-mei

72. Research on the System of Patrol Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Docking on Charging Pile based on Autonomous Identification and Tracking
Zinan Qiu, Kai Zhang, Yuhan Dong

73. On Data Analysis in Forest Fire Induced Breakdown of the Transmission Line
Jiaqing Zhang, Bosi Zhang, Hui Xie, Minghao Fan, Liufang Wang

74. Ultrasonic Guided Wave Testing Method of Gun Barrel Crack Defects Based on L (0, 2) Mode
Jin Zhang, Xin Wang, Ying Wei, Yang Shen

75. Target Re-identification Based on Dictionary Learning
Gong Lianyou, Shi Guochuan

76. Research on High Impedance Fault Detection Method of Distribution Network Based on S Transform
Li Mengda

77. Research on the Protocols of VPN
Shuguang Zhang, Ailan Li, Hongwei Zhu, Qiaoyun Sun, Min Wang, Yu Zhang

78. Penetration Level Permission of Small Hydropower Station in Distributed Network
Xin Su, Xiaotian Xu, Genghuang Yang, Xiayi Hao

79. Research on Smooth Switching Method of Micro-Grid Operation
Wenbin Sun, Genghuang Yang, Xin Su, Xiaotian Xu

80. A New BDD Algorithm for Fault Tree Analysis
Wei Liu, Yong Zhou, Hongmei Xie

81. A Sparse Nonlinear Signal Reconstruction Algorithm in the Wireless Sensor Network
Zhao Xia-Zhang, Yong-Jiang

82. Chinese POS Tagging with Attention-Based Long Short-Term Memory Network
Nianwen Si, Hengjun Wang, Wei Li, Yidong Shan

83. A New Weighted Decision Making Method for Accurate Sound Source Localization
Yingxiang Sun, Jiajia Chen

84. The Efficiency Factors of Point-to-Point Wireless Energy Transfer System in a Closed Satellite Cavity
Yue Yin, Xiaotong Zhang, Fuqiang Ma, Tingting Zou

85. Personalized POI Recommendation Model in LBSNs
Zhong Guo, Ma Changyi

86. Verification of CAN-BUS Communication on Robots Based on xMAS
Xiujuan Cao

87. Network Traffic Classification Using Machine Learning Algorithms
Muhammad Shafiq, Xiangzhan Yu, Dawei Wang

88. Fault Analysis and Fault Diagnosis Method Review on Active Distribution Network
Zhang Tong, Liu Jianchang, Sun Lanxiang, Yu Haibin

89. Extensive Survey on Networked Wireless Control
Li Lanlan, Wang Xianjv, Ci Wenyan, Chalres Z. Liew

90. Research and Design of Smart Home System Based on Cloud Computing
Huiyi Cao, Shigang Hu, Qingyang Wu, Zhijun Tang, Jin Li, Xiaofeng Wu

91. Website Structure Optimization Based on BS Matrix
Yonghong Xie, Can Cui, Aziguli, DaoLe Li

92. The Effects of Bank Employees’ Information Security Awareness on Performance of Information Security Governance
Shiann Ming Wu, Dongqiang Guo, Yung Chang Wu

93. A Comparative Study on Agglomeration Effects of the Central Cities of Three Urban Agglomerations in China– A Case Study of Producer Services
Qingmin Yuan, Xiao Luo, Jian Li

94. A Dynamic Node’s Trust Level Detection Scheme for Intelligent Transportation System
Ge-ning Zhang

95. An Application of Multi-Objective Genetic Algorithm Based on Crossover Limited
Shi Lianshuan, Chen YinMei

96. A Method for Extracting Objects in Physics Using Unit Semantic Model
Yanli Wang, Pengpeng Jian

97. A Novel Matching Technique for Two-Sided Paper Fragments Reassembly
Yi Wei, Lumeng Cao, Wen Yu, Hao Wu

98. An Improved Memetic Algorithm with Novel Level Comparison for Constrained Optimization
Xinghua Qu, Wei Zhao, Xiaoyi Feng, Liang Bai, Bo Liu

99. FPGA Based Real-Time Processing Architecture for Recurrent Neural Network
Yongbo Liao, Hongmei Li, Zongbo Wang

100. Publication Recommendations of Manuscripts Using Improved C4.5 Decision Tree Algorithm
Didi Jia, Wu Xie, Zhiyong Chen, Baohua Qiang

101. Design Replica Consistency Maintenance Policy for the Oil and Gas Pipeline Clouding SCADA Multiple Data Centers Storage System
Miao Liu, Jia Shimin, Yuan Mancang

102. SPSS-Based Research on Language Learning Strategy Use
Yang Xu

103. Study on Intelligent Monitoring of Power Transformer Based on FPGA
Fu-Sheng Li, Xin-Dong Li, Hong-Xue Bi, Guang Jin

104. Mutual Fund Performance Analysis Using Nature Inspired Optimization Techniques: A Critical Review
Zeenat Afroz, Smruti Rekha Das, Debahuti Mishra, Srikanta Patnaik

105. Synthesis Algorithm based on the Pre-evaluation of Quantum Circuits for Linear Nearest Neighbor Architectures
Dejun Wang, Zhijin Guan, Yingying Tan, YiZhen Wang

106. Study of an SIR Epidemic Disease Model with Special Nonlinear Incidence and Computer Simulation
Xiuchao Song, Miaohua Liu, Hao Song, Guohong Liang

107. An Improvement Response Surface Method Based on Weighted Regression for Reliability Analysis
Xingchen Yu, Zhangxue Gang

108. The Greedy Algorithm and Its Performance Guarantees for Solving Maximization of Submodular Function
Yunxia Guo, Guohong Liang, Jia Liu

109. Model of Evaluation on Quality of Graduates from Agricultural University Based on Factor Analysis
Xuemei Zhao, Xiang Gao, Ke Meng, Xiaojing Zhou, Xiaoqiu Yu, Jinhua Ye, Yan Xu, Hong Tian, Yufen Wei, Xiaojuan Yu

110. Distributed Collaborative Control Model Based on Improved Contract Net
Zhanjie Wang, Sumei Wang

111. K Distribution Clutter Modeling Based on Chebyshev Filter
Bin Wang, Fengming Xin

112. Influence of Liquid Film Thickness on Dynamic Property of Magnetic-Liquid Double Suspension Bearing
Zhao Jianhua, Wang Qiang, Zhang Bin, Chen Tao

113. Characteristics Analysis on Open-Type Liquid Hydrostatic Guideway with Unequal Area Oil Pocket
Zhao Jianhua, Wang Qiang, Zhang Bin, Chen Tao

114. Influence of Liquid Film Thickness on Static Property of Magnetic-Liquid Double Suspension Bearing
Zhao Jianhua, Wang Qiang, Zhang Bin, Chen Tao

115. The Research on the Thinking of Large Data for Agricultural Products Market Consumption in Beijing
Chen Xiangyu, Gong Jing, Yu Feng, Chen Junhong

116. The Application of Decision Tree in Workflow
Lisong Wang, Yifan Chu, Min Xu

117. Constructing and Analysis of the State Spaces of Workflow Process Models
Lisong Wang, Yifan Chu, Min Xu, Yongchao Yin, Ping Zhou

118. Analysis on the Causes of Bad PCBA Heavy Tin
Junjie Lv

119. Characteristics of Solder Paste and Reflow Process Analysis
Junjie Lv, Xu Li

120. Design and Implementation of ARM7 Instruction Set Based on GDB Framework
Tao Yongchao, Wu Xianghu, Qu Mingcheng

121. Simulation and Research on the Rotor Flux Linkage Model of Asynchronous Motor
Xiayi Hao, Genghuang Yang, Xin Su, Xiaotian Xu

122. Application of Fuzzy PID Control for Oil Temperature in Overvoltage Withstand Test
Qiang Fang, Xin Su, Xiaotian Xu, Genghuang Yang

123. Study on High Overload Characteristics of Ultrasonic Electric Actuator
Xu Xuerong, Tian Xiu, Fu Hongwei, Wang Yanli, Hao Yongqin

124. Design and Analysis of Resonator for the Resonant Accelerometer
Yan Li, Xi Chen, Yunjiu Zhang

125. Analysis on Quality and Safety of Toys for Children—Based on the Survey Data of Beijing
Liu Xia, Liu Bisong, Wu Qian, Li Ya

Keywords: Engineering, Computational Intelligence, Artificial Intelligence (incl. Robotics)

Editor
 
 
Publisher
Springer
Publication year
2018
Language
en
Edition
1
Series
Advances in Intelligent Systems and Computing
Page amount
18 pages
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9783319690964
Printed ISBN
978-3-319-69095-7

Similar titles