Login

Patnaik, Srikanta

Recent Developments in Mechatronics and Intelligent Robotics

Patnaik, Srikanta - Recent Developments in Mechatronics and Intelligent Robotics, ebook

271,45€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9783319659787
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

1. Modified Chaos Particle Swarm Algorithm Using Interpolation of Zadoff-Chu Sequence
Wan Shaosong, Cao Jian, Li Gang, Wang Ke

2. Air Quality Index Prediction Using Error Back Propagation Algorithm and Improved Particle Swarm Optimization
Jia Xu, Lang Pei

3. Picture Reconstruction Optimization Using Neural Networks
Yiheng Hu, Zhihua Hu, Jin Chen

4. An Architecture Design for Fighting Method Decision Based on Course of Action
Zhu Jiang, Wen ChuanHua, Xu Xin Wei, Du Wei

5. Trajectory Generation and Optimization of Slider Crank for Servo Press Based on Bezier Curve Model and Genetic Algorithm
Juxin Qu

6. Double Half-Orientation Code and Nonlinear Matching Scheme for Palmprint Recognition
Chenghao Zhang, Weifeng Zhong, Chunyu Zhang, Xi Qin

7. Design of Digital Filters for the Contactless Conductivity Detection of Micro-fluidic Electrophoresis Chip Based on CIC and FIR
Hong-hua Liao, Hao Fu, Bing-bing Zhou, Yi Lv, Hai-lin Yuan

8. An Improved Artificial Fish-Swarm Algorithm Using Cluster Analysis
Zhang Li-hua, Dou Zhi-qian, Sun Guo-long

9. The Heart Rate Monitoring Based On Adaptive Cancellation Method
Wang Wei, Xiong Ying, Wang Xin

10. An Intelligent Heating Device Using Central Heating Technique for Northern China Family
Shuhao Yu, Fei Guo, Maosheng Fu, Huali Xu

11. Study on Estimation Method of Oil-Immersed Transformer Insulation
Ying Liu, Xiang-jun Wang, Xin-yi Jiang

12. Development of a Wireless Security Monitoring System for CCEL
Xue-jiao Liu, Xiang-guang Chen, Zhi-ming Li, Ni Du, Ling-tong Tang

13. Research and Application of a Developing Approach for PIMS Software
Ni Du, Ling-tong Tang, Xue-jiao Liu, Xiang-guang Chen

14. Study of Prediction Methods for Contamination in the Chlortetracycline Fermentation Process
Ling-tong Tang, Jian-wen Yang, Xiang-guang Chen, Min-pu Yao, Su-yi Huang, De-shou Ma, Qing Yu, Biao Zhou

15. Technical Study of an Improved PWM Controlling DC/DC Converter
Hui Li

16. Head-Related Transfer Function Individualization Based on Locally Linear Embedding
Xu Ming, Yan Binzhou, Guo Shuxia, Gao Ying

17. A Research on Information Security of University Libraries in the Era of Big Data
Likun Zheng, Yongxin Qu, Hui Zhang, Huiying Shi, Xinglan Wang

18. An Improved PID Algorithm Based on BP Neural Network of Ambient Temperature Controller
Yanfei Liu, Jieling Wang, Jingjing Yang, Qi Li

19. Study on Security of Mobile Payment
Yining Jin, Shi Wang, Yongxin Qu, Qingtian Guo, Jinping Li

20. An Undetermined Coefficients Method for a Class of Ordinary Differential Equation with Initial Values
Li Gao

21. A Gaussian-Surface Fit to Oceanic Mesoscale Eddies
Song Li, Liang Sun

22. Recurrent Neural Networks for Solving Real-Time Linear System of Equations
Xuanjiao Lv, Zhiguo Tan, Zhi Yang

23. Analysis of Relationships Between Amount of Physical Activity of Patients in Rehabilitation and Their ADL Scores Using Multidimensional PCA
Akio Ishida, Keito Kawakami, Daisuke Furushima, Naoki Yamamoto, Jun Murakami

24. A Feature Selection Algorithm for Big Data Based on Genetic Algorithm
Bo Tian, Weizhi Xiong

25. Bat Algorithm for Flexible Flow Shop Scheduling with Variable Processing Time
Han Zhonghua, Zhu Boqiu, Lin Hao, Gong Wei

26. Recognition of Facial Expressions and Its Applications Based on the GABOR Multi-directional Feature Integration
Siyu Wang, Li Zheng, Hua Ban, Shuhua Liu

27. A Novel Wind Power Prediction Technique Based on Radial Basis Function Neural Network
Yaqing Zhu, Shihe Chen, Jia Luo, Yuechao Wang

28. A Quantum Particle Swarm-Inspired Algorithm for Dynamic Vehicle Routing Problem
Bo Li, Guo Chen, Ning Tao

29. Design of Distributed Pipeline Leakage Monitoring System Based on ZigBee
Zhonghu Li, Jinming Wang, Junhong Yan, Bo Ma, Luling Wang

30. Feature Extraction of Electrical Equipment Identification Based on Gray Level Co-occurrence Matrix
Qinghai Ou, Huadong Yu, Lingkang Zeng, Zhu Liu, Xiao Liao, Yubo Wang, Guohua Liu, Yongling Lu, Chengbo Hu, NanXia Zhang, Qian Tang

31. Practical Research of Bidding Mode for the Whole Substation of Substation Equipment
Wang Jian, Yang Zhenwei, Yi Wei

32. Automatic Age Estimation Based on Vocal Cues and Deep Neural Network
Guo Mei, Xiao Min

33. Variable Forgetting Factor Based Least Square Algorithm for Intelligent Radar
Bin Wang

34. Research on Logistics Cost Accounting of Iron and Steel Enterprises in the Environment of Big Data
Yulian Qiu, Huan Luo

35. Selection of Part’s Feature Processing Method Based on Genetic Algorithm
Yanwei Xu, Anbang Pan, Tancheng Xie

36. Research and Realization of Criminal Investigation Instrument Based on CIS
Guofu Wang, Si Hu, Jincai Ye, Xiaohong Wang, Jianqiang Lu

37. Cilin-Based Semantic Similarity Calculation of Chinese Words
Xianchuan Wang, Xianchao Wang, Zongtian Liu

38. Design and Implementation of Marine Engine Room Monitoring and Alarm System
Huibing Gan, Bo Lv, Guangsong Lu

39. Defining Limits of Resistance to Off-Line Password Guessing Attack and Denial-of-Service Attack in Multi-server Authentication Schemes
ChangYu Zhu, Hong Wang

40. Clustering-Based Self-learning Approach for Security Rules in Industrial Communication Protocol
Ming Wan, Wenli Shang, Peng Zeng

41. Study on Architecture of Wisdom Tourism Cloud Model
Fang Yu, Jiaming Zhong

42. Application of Cloud Platform in Nursing Clinical Teaching
Haiyan Deng, Zhihui Liu, Zhijuan Liu, Xiaoran Qiu

43. A Multi-objective Network-Related Genetic Algorithm Based on the Objective Classification Sorting Method
Lianshuan Shi, Li Jia

44. Design of Full Temperature Zone Tilt Sensor with the Function of Field Calibration
Na Yu, Zhiyuan Liu, Jialong Zhao

45. Design of Attitude Detection of 2-DOF Ultrasonic Motor Based on Optical Recognition Method
Jian Wang, Yang Bai, Zhe Guo, Jifeng Guo

46. Target Tracking Algorithm of Wireless Multimedia Sensor Networks
Jing Zhao, Zhuohua Liu, Songdong Xue

47. Design and Research of Iron Roughneck’s Clamping Device
Yongbai Sha, Xiaoying Zhao, Zitao Zhan

48. A Study on Wireless Sensor Network Data Collection Model Based on Real Perception Data Analysis
Yongfa Ling, Xiangxu Xie, Hui Wang, Jie Huang, Chuanghui Li, Wenya Lai

49. Analysis and Design of the Warning Process of the Road Slope Monitoring System
Xiao-rong Zhou, Xiang Wang, Rong-Xin Jin

50. Slope Monitoring and Early Warning System Implementation Based on the Internet of Things Technology
Xiaorong Zhou, Qianghua Shi

51. Numerical Simulation of Underwater Electric Field in Seawater Condition
Zhang Jianchun, Wang Xiangjun, Tian Jie

52. Analysis of Fouling Mechanism of a 10μm Metal Micro-sieve During Testing with a Medium-Blocking-Type Contamination Tester
Jixia Lu, Fang Zheng, Chenyu Fang, Ruiyu Guo, Cheng Wang

53. Three Cameras Car Seat Images Mosaic Based on Improved SIFT Method
Juan Zhu, Xiaoguang Li, Pingping Xiao

54. Biomechanical Principle of Slip Hip in Shadowboxing
Chun-Min Ma, Jun Guo, Yan Li, Kang-Hui Huang

55. A Real-Time Guiding System Based on ZigBee Network for Highway Traffic Safety in Fog Zone
Hao Li, Qiang Wang, Fang He

56. The Energy Model Does Depend on the Absolute Phase of the Input Images
Li Zhao

57. Assimilation of AMSU-A Microwave Observations Over Land
De Xing, Qunbo Huang, Bainian Liu, Weimin Zhang

58. Speech Emotion Recognition Based on Deep Learning and Fuzzy Optimization
Jian-cheng Xu, Nan-feng Xiao

59. Sensitive Information Protection of Power IOT Based on Fuzzy Control Logic
Zheng Wang, Yubo Wang, Yongling Lu, Changfu Xu, Zhenjiang Pang, Yan Guo

60. Retrieval of Satellite Microwave Observation over Land Surface by One-Dimensional Variational Data Assimilation
Qunbo Huang, Bainian Liu, De Xing, Weimin Zhang, Weifeng Wang

61. A Discourse Analysis Based Approach to Automatic Information Identification in Chinese Legal Texts
Bo Sun

62. Real-Time Serial Communication Data Collection
Jinji Zheng, Wei He, Xicai Li, Huafu Li, Lei Xie, Jiawei Zhang

63. Defect Detection and Recognition Algorithm of Capacitive Touch Panel ITO Circuits
Fan Liao, Yanming Quan, Changcheng Jiang

64. Fault Diagnosis of Rolling Bearing Based on Information Fusion
Yanwei Xu, Xianfeng Li, Tancheng Xie, Yicun Han

65. Design and Application of Full-Adder
Jing Zhao, Lan-Qing Wang, Zhi-Jie Shi

66. Safety Device for Stamping Equipment Based on Fuzzy Neural Network Information Combined with Identification Technology
Qingfang Deng

67. The Study and Application of High Pressure Water Injection Flow Automatic Control Instrument Based on IOT
Chaodong Tan, Guishan Ren, Haoda Wu, Guangjun Wu, Xinlun Li

68. The Influence of Driver’s Different Degree of Participation on Path Following
Wen-Liang Li, Zhou Wei, Chen Cao, Xuan Dong

69. The Structure and Control Analysis of AMR Automatic Harvesting Robot
Cao Dong, Fuyang Tian, Xiaoning Dong, Xinqiang Zhao, Fade Li

70. Design and Implementation of Virtual Instructor Based on NAO Robot
Ni Zeng, Shijue Zheng, Jun Zhou, Qingyu Cai

71. Design and Implementation of an New Embedded Image Tracking System for Micro UAV
Yanfei Liu, Yanhui He, Qi Tian, Pengtao Zhao

72. Design and Implementation of Platform of Educational Mobile Robots Based on ROS
Xinguo Yu, Lvzhou Gao, Bin He, Xiaowei Shao

73. Practical Secure Certificateless Cryptographic Protocol with Batch Verification for Intelligent Robot Authentication
Qiang Nong

74. Research on Hierarchical Intelligent Control-Based Unmanned Vehicle Control System
Cheng-Hui Yang

75. Research on Route Planning Technology of Micro-UAV with SAR
Qiang Liu

76. Design of Motion Control System for Frog-Inspired Bionic Hopping Robot
Qimin Zhang, Jieru Zhao, Shuquan Wang

77. Automatic Crowd Detection Based on Unmanned Aerial Vehicle Thermal Imagery
Yonghao Xiao, Hong Zheng, Weiyu Yu

78. Research on Networked Collaborative Operations Based on Multi-agent System
Ying Shao, Jing Yang, GuangHao Chen

79. A New Fast Grouping Decision and Group Consensus of the Multi-UAV Formation
Li Cong, Wang Yong, Zhou Huan, Wang Xiaofei, Xuan Yongbo

80. Research and Implementation of Global Path Planning for Unmanned Surface Vehicle Based on Electronic Chart
Yanlong Wang, Xu Liang, Baoan Li, Xuemin Yu

81. Kinect Sensor-Based Motion Control for Humanoid Robot Hands
Bo Hu, Nan-feng Xiao

82. A New Behavior Recognition Method of Nursing-Care Robots for Elderly People
Xiaojun Zhang, Huanhuan Liu, Minglu Zhang

83. Dynamic Force Modeling for Robot-Assisted Percutaneous Operation Using Intraoperative Data
Feiyan Li, Yonghang Tai, Junsheng Shi, Lei Wei, Xiaoqiao Huang, Qiong Li, Minghui Xiao, Min Zou

84. Trajectory Planning of Robot Based on Quantum Genetic Algorithm
Guo Qingda, Quan Yanming, Liu Peijie, Chen Jianwu

85. Experimental Analysis on Motion Energy Consumption for the Caudal Fin of Robotic Fish
Hao Si, Yan Shen, Qixin Xu, Jie Zhang

86. Motion Energy Modeling for Tail-Actuated Robotic Fish
Qixin Xu, Yan Shen, Hao Si, Jie Zhang

87. Detection and Maintenance Technology for Oil and Gas Pipeline Based on Robot
Zhengyu Liu, Xulong Yuan, Maosheng Fu, Shuhao Yu

88. Non-rigid Image Feature Matching for Unmanned Aerial Vehicle in Precision Agriculture
Zhenghong Yu, Huabing Zhou

89. A Comprehensive Evaluation Approach to Aviation Maintenance Support Ability Based on PCA
Yanming Yang, Weituan Wu, Ping Fang

90. Design and Implementation of an Underwater Manipulator
Qin Wang, Junwei Tian, Yanfei Zhao, Zhiyi Jiang

Keywords: Engineering, Computational Intelligence, Artificial Intelligence (incl. Robotics)

Editor
 
 
Publisher
Springer
Publication year
2018
Language
en
Edition
1
Series
Advances in Intelligent Systems and Computing
Page amount
18 pages
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9783319659787
Printed ISBN
978-3-319-65977-0

Similar titles