Login

Jain, Lakhmi C.

Advances in Intelligent Information Hiding and Multimedia Signal Processing

Jain, Lakhmi C. - Advances in Intelligent Information Hiding and Multimedia Signal Processing, ebook

177,30€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9783319638560
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

1. A Survey of Reversible Data Hiding Schemes Based on Two-Dimensional Histogram Modification
Chin-Feng Lee, Jau-Ji Shen, Yu-Hua Lai

2. Steganographic Image Hiding Schemes Based on Edge Detection
Chin-Feng Lee, Jau-Ji Shen, Zhao-Ru Chen

3. A New Data Hiding Strategy Based on Pixel-Value-Differencing Method
Hui-Shih Leng

4. Data Hiding Scheme Based on Regular Octagon-Shaped Shells
Hui-Shih Leng

5. A Web Page Watermarking Method Using Hybrid Watermark Hiding Strategy
Chun-Hsiu Yeh, Jing-Xun Lai, Yung-Chen Chou

6. Integrated Health Check Report Analysis and Tracking Platform
Tzu-Chuen Lu, Wei-Ying Li, Pin-Fan Chen, Run-Jing Ren, Yit-Ing Shi, HongQi Wang, Pei-Ci Zhang

7. A Study of the Multi-Organization Integrated Electronic Attendance System
Xi-Qing Liang, Wei-ying Li, Tzu-Chuen Lu

8. A Content Analysis of Mobile Learning on Constructivism Theory
Ling-Hsiu Chen, I-Hsueh Chen, Po-Hsuan Chiu, Hsueh-Hsun Huang

9. An Independence Mechanism Design for the Software Defined Device
Ling-Hsiu Chen, I-Hsueh Chen, Po-Hsuan Chiu, Hsueh-Hsun Huang

10. An Ontology-Based Herb Therapy Recommendation for Respiration System
Hung-Yu Chien, Jian-Fan Chen, Yu-Yu Chen, Pei-Syuan Lin, Yi-Ting Chang, Rong-Chung Chen

11. Robust Optimal Control Technology for Multimedia Signal Processing Applications
En-Chih Chang, Shu-Chuan Chu, Vaci Istanda, Tien-Wen Sung, Yen-Ming Tseng, Rong-Ching Wu

12. Implementation of an eBook Reader System with the Features of Emotion Sensing and Robot Control
Jim-Min Lin, Jan-Hwa Hsu, Zeng-Wei Hong

13. On the Automatic Construction of Knowledge-Map from Handouts for MOOC Courses
Nen-Fu Huang, Chia-An Lee, Yi-Wei Huang, Po-Wen Ou, How-Hsuan Hsu, So-Chen Chen, Jian-Wei Tzengßer

14. Automated Music Composition Using Heart Rate Emotion Data
Chih-Fang Huang, Yajun Cai

15. Inter-vehicle Media Distribution for Driving Safety
Sheng-Zhi Huang, Chih-Lin Hu, Ssuwei Chen, Liangxing Guo

16. High-Capacity ECG Steganography with Smart Offset Coefficients
Ching-Yu Yang, Wen-Fong Wang

17. An Automatic People Counter in Stores Using a Low-Cost IoT Sensing Platform
Supatta Viriyavisuthisakul, Parinya Sanguansat, Satoshi Toriumi, Mikihara Hayashi, Toshihiko Yamasaki

18. Determination of Coefficient of Thermal Expansion in High Power GaN-Based Light-Emitting Diodes via Optical Coherent Tomography
Ya-Ju Lee, Yung-Chi Yao, Yi-Kai Haung, Meng-Tsan Tsai

19. Compression-Efficient Reversible Data Hiding in Zero Quantized Coefficients of JPEG Images
Jen-Chun Chang, Yu-Hsien Lee, Hsin-Lung Wu

20. Using Optical Coherence Tomography to Identify of Oral Mucosae with 3D-Printing Probe
Ying-Dan Chen, Cheng-Yu Lee, Trung Nguyen Hoang, Yen-Li Wang, Ya-Ju Lee, Meng-Tsan Tsai

21. Novel Approach of Respiratory Sound Monitoring Under Motion
Yan-Di Wang, Chun-Hui Liu, Ren-Yi Jiang, Bor-Shing Lin, Bor-Shyh Lin

22. A General Auto-Alignment Algorithm for Three-Degree Freedom Stage by Local Inverse Information with Regression Method
Yu-Min Hung, Yao-Chin Wang

23. Initial Phase of Building up a Portable Multiple-Wavelength Biomedical Sensing System
Yen-Lin Yeh, Zu-Po Yang, Yao-Chin Wang

24. On the Security of a Certificateless Public Key Encryption with Keyword Search
Tsu-Yang Wu, Chao Meng, Chien-Ming Chen, King-Hang Wang, Jeng-Shyang Pan

25. Efficient Mining of High Average-Utility Itemsets with Multiple Thresholds
Tsu-Yang Wu, Jerry Chun-Wei Lin, Shifeng Ren

26. Cryptanalysis of an Anonymous Mutual Authentication Scheme for Secure Inter-device Communication in Mobile Networks
Tsu-Yang Wu, Weicheng Fang, Chien-Ming Chen, Guangjie Wang

27. DCT-Based Compressed Image with Reversibility Using Modified Quantization
Chi-Yao Weng, Cheng-Ta Huang, Hung-Wei Kao

28. Studying the Influence of Tourism Flow on Foreign Exchange Rate by IABC and Time-Series Models
Pei-Wei Tsai, Zhi-Sheng Chen, Xingsi Xue, Jui-Fang Chang

29. A New Solution Method for a Class of Fuzzy Random Bilevel Programming Problems
Aihong Ren, Xingsi Xue

30. A New Decomposition Many-Objective Evolutionary Algorithm Based on - Efficiency Order Dominance
Guo Xiaofang

31. A Large Scale Multi-objective Ontology Matching Framework
Xingsi Xue, Aihong Ren

32. A New Evolutionary Algorithm with Deleting and Jumping Strategies for Global Optimization
Fei Wei, Shugang Li, Le Gao

33. Estimation of River Water Temperature from Air Temperature: Using Least Square Method
Heng Ouyang, Xingsi Xue, Zongxin Qiu, Yongsheng Lu

34. Short-Term Forecasting on Technology Industry Stocks Return Indices by Swarm Intelligence and Time-Series Models
Tien-Wen Sung, Cian-Lin Tu, Pei-Wei Tsai, Jui-Fang Chang

35. Image Segmentation for Lung Lesions Using Ant Colony Optimization Classifier in Chest CT
Chii-Jen Chen

36. Auto-Recovery from Photo QR Code
Shang-Kuan Chen

37. Using Color Converting to Hide Image Information
Wen-Pinn Fang, Yu-Feng Huang, Lu-Hsuan Li, Yan-Ru Pan

38. A Novel Visible Watermarking Scheme Based on Distance Transform
Guo-Jian Chou, Ran-Zan Wang, Yeuan-Keun Lee, Ching Yu Yang

39. Using Digital Hiding to Revitalize Traditional Chinese Proverb
Wen-Pinn Fang, Yan-Jiang, Jiu-Sheng Kuo, Verna Ip

40. Robust Unseen Visible Watermarking for Depth Map Protection in 3D Video
Zhaotian Li, Yuesheng Zhu, Guibo Luo

41. An Improved ViBe Algorithm Based on Salient Region Detection
Yuwan Zhang, Baolong Guo

42. Boosted HOG Features and Its Application on Object Movement Detection
Junzo Watada, Huiming Zhang, Haydee Melo, Diqing Sun, Pandian Vasant

43. SURF Algorithm-Based Panoramic Image Mosaic Application
Junzo Watada, Huiming Zhang, Haydee Melo, Jiaxi Wang, Pandian Vasant

44. Simulation of Long-Distance Aerial Transmissions for Robust Audio Data Hiding
Akira Nishimura

45. Digital Watermarking Scheme Based on Machine Learning for the IHC Evaluation Criteria
Ryo Sakuma, Hyunho Kang, Keiichi Iwamura, Isao Echizen

46. SIFT Feature-Based Watermarking Method Aimed at Achieving IHC Ver.5
Masaki Kawamura, Kouta Uchida

47. Data Hiding for Text Document in PDF File
Minoru Kuribayashi, Takuya Fukushima, Nobuo Funabiki

48. Tally Based Digital Audio Watermarking
Kotaro Sonoda, Shu Noguchi

49. Variable-Length Key Implementation Based on Complex Network WSN Clustering
Hongbin Ma, Wei Zhuang, Yingli Wang, Danyang Qin, Xiaojie Xu

50. An Infrared Small Target Detection Method Based on Block Compressed Sensing
Jingli Yang, Zheng Cui, Shouda Jiang

51. Development of Packet Codec Software Based on User Interface Protocol
Xiangyu Tian, ZhanQiang Ji, Chang’an Wei

52. Hyperspectral Image Segmentation Method Based on Kernel Method
Lianlei Lin, Jingwen Du

53. An Encryption Algorithm for ROI Images
Chao Sun, Li Li, Yuqi Liu

Keywords: Engineering, Computational Intelligence, Artificial Intelligence (incl. Robotics), Signal, Image and Speech Processing, Multimedia Information Systems

Editor
 
 
 
Publisher
Springer
Publication year
2018
Language
en
Edition
1
Series
Smart Innovation, Systems and Technologies
Page amount
17 pages
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9783319638560
Printed ISBN
978-3-319-63855-3

Similar titles