Login

Li, Ting

Outlook and Challenges of Nano Devices, Sensors, and MEMS

Li, Ting - Outlook and Challenges of Nano Devices, Sensors, and MEMS, ebook

177,30€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9783319508245
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

Part I. MOS

1. High-k Dielectric for Nanoscale MOS Devices
Ling-Xuan Qian

2. Challenge of High Performance Bandgap Reference Design in Nanoscale CMOS Technology
Zhang Jun-an, Li Guangjun, Zhang Rui-tao, Yang Yu-jun, Li Xi, Yan Bo, Fu Dong-bing, Luo Pu

3. Metal Oxide Semiconductor Thin-Film Transistors: Device Physics and Compact Modeling
Wanling Deng, Jielin Fang, Xixiong Wei, Fei Yu

4. AC Random Telegraph Noise (AC RTN) in Nanoscale MOS Devices
Jibin Zou, Shaofeng Guo, Ru Huang, Runsheng Wang

5. Passivation and Characterization in High-k/III–V Interfaces
Shengkai Wang, Honggang Liu

6. Low Trigger Voltage and High Turn-On Speed SCR for ESD Protection in Nanometer Technology
Jizhi Liu, Zhiwei Liu, Fei Hou, Hui Cheng, Liu Zhao, Rui Tian

7. Silicon-Based Junctionless MOSFETs: Device Physics, Performance Boosters and Variations
Xinnan Lin, Haijun Lou, Ying Xiao, Wenbo Wan, Lining Zhang, Mansun Chan

Part II. Sensor

8. Effect of Nanoscale Structure on Reliability of Nano Devices and Sensors
Jaya Madan, Rishu Chaujar

9. MEMS/NEMS-Enabled Vibrational Energy Harvesting for Self-Powered and Wearable Electronics
Kai Tao, Jin Wu, Ajay Giri Prakash Kottapalli, Sun Woh Lye, Jianmin Miao

10. The Application of Graphene in Biosensors
Ting Li, Zebin Li, Jinhao Zhou, Boan Pan, Xiao Xiao, Zhaojia Guo, Lanhui Wu, Yuanfu Chen

11. Modelling and Optimization of Inertial Sensor-Accelerometer
Zakriya Mohammed, Waqas Amin Gill, Mahmoud Rasras

12. Graphene for Future High-Performance Gas Sensing
Jin Wu, Kai Tao, Jianmin Miao, Leslie K. Norford

13. Nanoporous Palladium Films Based Resistive Hydrogen Sensors
Shuanghong Wu, Han Zhou, Mengmeng Hao, Zhi Chen

Part III. Nanostructured Oxide

14. Microstructure of the Nanostructured Oxide Composite Thin Films and Its Functional Properties
Xingkun Ning

15. Fabrication and Characterizations of Bi2Te3 Based Topological Insulator Nanomaterials
Z. H. Wang, Xuan P. A. Gao, Z. D. Zhang

Part IV. Other Nanoscale Devices

16. Micro/Nanoscale Optical Devices for Hyperspectral Imaging System
Li Li, Chengjun Huang, Haiying Zhang

17. Fabrication and Physical Properties of Nanoscale Spin Devices Based on Organic Semiconductors
Xianmin Zhang

Keywords: Engineering, Circuits and Systems, Electronic Circuits and Devices, Nanotechnology and Microengineering, Nanotechnology

Editor
 
Publisher
Springer
Publication year
2017
Language
en
Edition
1
Page amount
16 pages
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9783319508245
Printed ISBN
978-3-319-50822-1

Similar titles