Login

Patnaik, Srikanta

Recent Developments in Intelligent Systems and Interactive Applications

Patnaik, Srikanta - Recent Developments in Intelligent Systems and Interactive Applications, ebook

218,25€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9783319495682
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

1. Testing Paper Optimization Based on Improved Particle Swarm Optimization
Xiang-Ran Du, Shu-Jin Wu, Yu-Lin He

2. The Null Space Pursuit Algorithm Based on an Arbitrary Order Differential Operator
Weiwei Xiao, Taotao Xing

3. Parameters Estimation of Regression Model Based on the Improved AFSA
Yujia Jin, Zhuoxi Yu, Milan Parmar

4. Research on Hysteresis Modeling for Piezoelectric Displacement Actuators
Wang Rongxiu, Jiang Chaoyuan, Cheng Yao, Hu Weijun, Wang Bo

5. An Iterative Method for the Least Squares Anti-bisymmetric Solution of the Matrix Equation
Li Lin, Yuan Xiujiu, Liu Jing, Su Dongqing

6. Parallelization of the Conical Area Evolutionary Algorithm on Message-Passing Clusters
Weiqin Ying, Bingshen Wu, Yuehong Xie, Yuxiang Feng, Yu Wu

7. Design of Heat Preservation Bathtub with Water Saving
Zaiqiang Ku, Li Cheng

8. A Label-Correlated Multi-label Classification Algorithm Based on Spearman Rank Correlation Coefficient
Zhiqiang Li, Shihui Wang, Hongchen Guo

9. Effect of Film Thickness on Load-Carrying Property of Seawater Dynamic-Hydrostatic Hybrid Thrust Bearing
Zhao Jianhua, Gao Dianrong, Wang Qiang

10. Research on Static Performance of Water-Lubricated Hybrid Bearing with Constant Flow Supply
Zhao Jianhua, Gao Dianrong, Wang Qiang

11. A New Method for Desiccant Package Quality Check
Yingchun Fan, Zuofeng Zhou, Hongtao Yang, Jianzhong Cao

12. A Novel Algorithm for Laser Spot Detection Based on Quaternion Discrete Cosine Transform
Xiaodong Miao, Xiang Shi, Zhixing Xu, Aiqing Wang, Wei Wang

13. Natural Frequency Modification Using Frequency-Shift Combined Approximations Algorithm
Xue Liu, Qing Shao, Tao Xu, Guikai Guo

14. Adaptive Stochastic Ranking Schemes for Constrained Evolutionary Optimization
Yu Wu, Weiqin Ying, Bingshen Wu, Dongxin Peng

15. A Case-Based Reasoning Method with Relative Entropy and TOPSIS Integration
Jian Hu, Jinhua Sun

16. An Algorithm Design for Electrical Impedance Tomography Based on Levenberg Method
Mingyong Zhou, Xin Lu

17. A Return-Value-Unchecked Vulnerability Detection Method Based on Property Graph
Han Kun, Wu Bo, Xin Dan

18. GA Based Optimization of Sign Regressor FLANN Model for Channel Equalization
Jagyaseni Sahoo, Laxmi Mishra, Mihir Narayan Mohanty

19. Research of Chemical Fabric Style Prediction System Based on Integrated Neural Network
Jiang Chen, Hui Li

20. The Influencing Factor Analysis of Micro-blog User Adding Attend Object
Shuqin Li, Xiaohua Yuan, Xiaobin Ling

21. History Path Reconstruction Analysis of Topic Diffusion on Microblog
Yichen Song, Aiping Li, Jiuming Huang, Yong Quan, Lu Deng

22. A Novel Session Identification Scheme with Tabbed Browsing
Xie Yonghong, Wan Yifei, Zhang Dezheng

23. Research of Optimizing the System Partition in Android System
Hong Zhu, Quanxin Zhang, Lu Liu, Khaled Aourra, Yu’an Tan

24. The Research of User Satisfaction Model in Hybrid Cloud Environment
Li Hao, Huang Shaowei, Zhang Jianhong

25. Research into Information Security Strategy Practices for Commercial Banks in Taiwan
ShiannMing Wu, Dongqiang Guo

26. Cryptanalysis of an Efficient and Secure Smart Card Based Password Authentication Scheme
Chi-Wei Liu, Cheng-Yi Tsai, Min-Shiang Hwang

27. An Improved Password Authentication Scheme for Smart Card
Cheng-Yi Tsai, Chiu-Shu Pan, Min-Shiang Hwang

28. Design and Construction of Graphical Cloud Computing Platform
Zhang Lanyu

29. Research on Real-Time Flow Abnormal Traffic Detection System Based on DDoS Attack
Xin Yue, Xiuliang Mo, Chundong Wang, Xin Yao

30. An Improved Virtualization Resource Migration Strategy and Its Application in Data Center
WuXue Jiang, YinZhen Zhong, WenLiang Cao, ShuFei Li

31. Application of the Big Data Technology for Massive Data of the Whole Life Cycle of EMU
Han Liang, Liu Feng, Zhang Chun

32. Correlation-Merge: A Small Files Performance Optimization for SWIFT Object Storage
Xiguang Wang, Xueming Qiao, Weiyi Zhu, Yang Gao, Dongjie Zhu, Zhongchuan Fu

33. The Research of Cyber Situation Awareness Model
Jing An, XueHu Li, ChunLan You, Lei Zhang

34. High Performance Low Latency Network Address and Port Hopping Mechanism Based on Netfilter
Yue-Bin Luo, Bao-Sheng Wang, Gui-Lin Cai, Xiao-Feng Wang, Bo-Feng Zhang

35. Sampling Online Social Networks for Analysis Purpose
Jiajun Zhou, Bo Liu, Zhefeng Xiao, Yaofeng Chen

36. Study Security Technology of Complex Network Based on Trust Data Aggregation
Yuan Chunlong, Zhao Hai

37. The Design and Implementation of Medical Wisdom Based on Internet of Things Technology
Jie-Min Yang, En-Hong Dong

38. Fast Gesture Recognition Algorithm Based on Superpixel Distribution and EMD Metric
Cheng Ming, Xu Jianbo

39. Comparative Analysis of Different Techniques for Image Fusion
Shigang Hu, Huiyi Cao, Xiaofeng Wu, Qingyang Wu, Zhijun Tang, Yunxin Liu

40. Mickey Mouse 3D CAD Model Reconstruction Based on Reverse Engineering
Zhang Mei, Wen Jinghua

41. Age Estimation of Asian Face Based on Feature Map of Texture Difference Model
Jie Yang, Peng Liu, Yuxin Jiang, Songbin Li

42. User Intent for Virtual Environments
Wei Ge, Cheng Cheng, Ting Zhang, Jing Zhang, Hong Zhu

43. An Image Based on SVM Classification Technique in Image Retrieval
Jiang Qianyi, Zhong Shaohong, Yang Yuwei

44. Constructing Kinematic Animation of Products in Virtual Assembly Environments
Jing Zhang, Cheng Cheng, Wei Ge, Ting Zhang, Hong Zhu, Sebai Mounir

45. Null Space Diversity Fisher Discriminant Analysis for Face Recognition
Xingzhu Liang, Yu’e Lin, Gaoming Yang, Guangyu Xu

46. Research on 3D Imaging Based on Linear Ultrasonic Phased Array
Zhiwei Han, Chao Lu, Zhihao Liu

47. A Survey on Deep Neural Networks for Human Action Recognition based on Skeleton Information
Hongyu Wang

48. Picture Reconstruction Methods Based on Multilayer Perceptrons
Yiheng Hu, Zhihua Hu, Jin Chen

49. Scattered Workpiece Identification Using Binocular Vision System
Shengli Li, Yunfeng Gao, Chao Li

50. Investigation on the Sugar Content Distribution of Grape Using Refraction and Vision Processing Model
Jun Luo, Qiaohua Wang, Yihua Tang, Ruifang Zhai, Hui Peng, Shanmei Liu, Liang Wu, Yuhua Zong

51. An Effective Motion Deblurring Method with Sound Extendability
Wei Ji, Jin Fang, Yong Zhao

52. Automatic Image Segmentation of Grape Based on Computer Vision
Jun Luo, Yue Wang, Qiaohua Wang, Ruifang Zhai, Hui Peng, Liang Wu, Yuhua Zong

53. Automatic Color Detection of Grape Based on Vision Computing Method
Yue Wang, Jun Luo, Qiaohua Wang, Ruifang Zhai, Hui Peng, Liang Wu, Yuhua Zong

54. Design Study on the Digital Correlator Using for Radio Holography
Linfen Xu, Yingxi Zuo

55. Edge-Adaptive Structure Tensor Nonlocal Kernel Regression for Removing Cloud
Guohong Liang, Ying Li, Junqing Feng

56. The Research on Bluetooth Technologies for Non-invasive FHR Monitoring
Rongyue Zhang, Mingrui Chen, Wei Wu

57. No-Reference Network Packet Loss Video Quality Assessment Model Based on LS-SVM
Jin Wang, Yi bin Hou

58. Blind Separation of Radar Signals Based on Detection of Time Frequency Single Source Point
Xude Cheng, Fuli Liu, Xuedong Xue, Bing Xu, Yuan Zheng

59. The Mechanisms of Wireless Resource Management of MBSFN
Shuguang Zhang, Min Wang, Qiaoyun Sun, Yu Zhang

60. A Novel Design of Sharp MDFT Filter Banks with Low Complexity Based on DPSO-MFO Algorithm
Yang Yan, Xu Pingping

61. Modeling and Evaluating of Decision Support System Based on Cost-Sensitive Multiclass Classification Algorithms
Xiaobo Wu, Hong Sun, Zhaohui Wu, Xuna Miao

62. Quality of Company D Welding Workshop
Yanhua Ma, Lingyu Li, TianRong Bai, Chao Jin

63. Design of ANFIS Based E-Health Care System for Cardio Vascular Disease Detection
Lokanath Sarangi, Mihir Narayan Mohanty, Srikanta Patnaik

64. CGSA-CFAR Detector in Urban Traffic Environments
Guiru Llu, Lulin Wang, Jun Wang, Jun Qiang

65. Information Navigation System of Pulse Radar Employing Augmented Reality
Chen Kai, Zhou Lujun, Yuan Chenghong

Keywords: Engineering, Computational Intelligence, Artificial Intelligence (incl. Robotics)

Editor
 
 
Publisher
Springer
Publication year
2017
Language
en
Edition
1
Series
Advances in Intelligent Systems and Computing
Page amount
16 pages
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9783319495682
Printed ISBN
978-3-319-49567-5

Similar titles