Login

Battle, Thomas P.

6th International Symposium on High-Temperature Metallurgical Processing

Battle, Thomas P. - 6th International Symposium on High-Temperature Metallurgical Processing, ebook

298,70€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9783319482170
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

1. Recovery of Iron from Hematite-Rich Diasporic-Type Bauxite Ore
Tao Jiang, Zhuoxuan Li, Lin Yang, Guanghui Li, Yuanbo Zhang, Jinghua Zeng

2. Al Control in High Titanium Ferro with Low Oxygen Prepared by Thermite Reaction
Zhi-he Dou, Cong Wang, Shi-gang Fan, Guan-yong Shi, Ting-an Zhang

3. Production of Green Steel from Red Mud: A Novel Concept
Bhagyadhar Bhoi, Pravas Ranjan Behera, Chitta Ranjan Mishra

4. Production of ZrB2-TiB2 Ceramic Composite Powders by SHS
Mehmet Buğdaycı, Ayşe Ece Yıldızçelik, Onuralp Yücel

5. Study on Inclusions in CuCr25 Prepared by Thermit Reduction-Electromagnetic Casting
Zhihe Dou, Cong Wang, Guanyong Shi, Ting’an Zhang, Hongyan Zhang

6. Progress on Protection of Titanium-Bearing Materials in Chinese Blast Furnace
Qiuye Cai, Jianliang Zhang, Kexin Jiao, Cui Wang

7. Example of the Refractory Corrosion Test Work with Nickel Matte
D. Gregurek, A. Ressler, A. Spanring, C. Pichler

8. Effects of Functional Additives on the SHS of Boron Carbide
Onuralp Yucel, Hasan Ozer, Murat Alkan, Ahmet Turan

9. High Temperature Softening Behaviours of Iron Blast Furnace Feeds and Their Correlations to the Microstructures
Mao Chen, Weidong Zhang, Zhixing Zhao, Dongqing Wang, Tim Evans, Baojun Zhao

10. Sintering Behavior of Pelletizing Feed in Composite Agglomeration Process (CAP) of Iron Ore Fines
Zhengwei Yu, Ruijun Wang, Feng Zhou, Yuanbo Zhang, Guanghui Li, Tao Jiang

11. Effect of Anodic Polarization on Layer-Growth of Fe-Ni-Cr Anodes in Cryolite-Alumina Melts
GermainKouma Ndong, Jilai Xue, Luxing Feng, Jun Zhu

12. Influence of Mineralogy on Metallurgical Properties of Lump Ore
Jian Pan, Hongbin Yu, Deqing Zhu, Xun Hu, Yanhong Luo

13. Study on Thermal Physical Properties of 304 Stainless Steel
Dong Fang, Qie Jun-mao, Deng Hao-hua

14. Solubility of SC2O3 in NA3ALF6-K3ALF6-ALF3 Melts
Zhongliang Tian, Xun Hu, Yanqing Lai, Shu Yang, Shaolong Ye, Jie Li

15. Formation Mechanism of 2CaO·SiO2 and 3CaO·P2O5 Solid Solution in CaO-SiO2-FetO-P2O5 Slags
Xiaofei Dou, Mingmei Zhu, Tiancheng Lin, Yu Wang, Bin Xie, Bin Zhu, Hong Zhou

16. Liquidus in System Cu2O − CaO -Al2O3 at 1250°C
Joseph Hamuyuni, Pekka Taskinen

17. Cohering Behavior of Coal Ash with Pellet Scrap Powder and Relationship Between Coal Ash and Kiln Ringing
Yong-bin Yang, Yan Zhang, Qiang Zhong, Tao Jiang, Qian Li, Bin Xu

18. Improving the Pelletization of Chromite Concentrate by HPGR and its Mechanism
Deqing Zhu, Congcong Yang, Jian Pan, Yang Zhong

19. Influence of Sulfur on Dissolution of Graphite in Molten Iron
Zhijia Zhang, Jianliang Zhang, Kexin Jiao, Huichang Song, Zhengjian Liu

20. Effect of MgO on Emergence of Blast Furnace Primary Slag with Comprehensive Furnace Burden
Kaifa Zhang, Shengli Wu, Wei Huang, Xinliang Liu, Juan Zhu, Kaiping Du

21. Volatilization Behavior and Mechanisms of Arsenic, Sulfur and Carbon in the Refractory Gold Concentrate
Li-chen Hou, Qian Li, Jian-jun Hu, Yong-bin Yang, Bing Xu, Tao Jiang

22. Study on Enhanced Reduction of Liquid Lead Slag with Coal Particles
Wei-feng Li, Jing Zhan, Chuan-fu Zhang, Li-Hua Jiang, Tian-Zu Yang, Yan-qing Fan, Jian-yang Huang, Shi-yan Xu

23. Comprehensive Research on Basicity and Coal Dosage of Sinter Based on Cost Analysis
Xiangwei Zheng, Xuewei Lv, Changyang Ji, Chengyi Ding, Rende Zhang

24. The Upper Limit of Trace Elements of Low-Grade Iron Ore Used in Sinter
Yi Qian, Jianliang Zhang, Kexin Jiao, Chao Zhang

25. Corrosion Mechanism of MgO-C Ladle Refractory in Contact with MgO-CaO-Al2O3-SiO2 Slag
Changyuan Lu, Xionggang Lu, Xingli Zou, Hongwei Cheng, Guangshi Li, Yuyang Bian, Xueliang Xie, Kai Zheng

26. High Temperature Investigation of Viscosity for FeCrMnNi As-Cast Trip/Twip Steel
Tobias Dubberstein, Hans-Peter Heller

27. Production of CrB2 Powder Via Self Propagating High Temperature Synthesis
Buket Tunçer, Mehmet Buğdaycı, Onuralp Yücel

28. Formation of Intermetallic Phases in Al-Sc Alloys Prepared by Molten Salt Electrolysis at Elevated Temperatures
Zengjie Wang, Chunyang Guan, Qiaochu Liu, Jilai Xue

29. Chemical Processing of a High Carbon FeCr Alloy Fine Powder
Eduardo Brocchi, Douglas Torres, Rogério Navarro, Rodrigo Souza, José Brant

30. Copper Removal from Ferronickel
Lingen Luo, Jianjun Wang, Jiaqing Peng, Yinghe Lin, Zhenbang li

31. Preparation of Al-Ti Master Alloys by Aluminothermic Reduction of TiO2 in Cryolite Melts at 960°C
Aimin Liu, Kaiyu Xie, Liangxing Li, Zhongning Shi, Xianwei Hu, Junli Xu, Bingliang Gao, Zhaowen Wang

32. On the Simultaneous Iron Oxide Reduction and Carburization Kinetics
Jose Carlos D’Abreu, Helio Marques Kohler, Edelink Efrain Tinoco Falero, Mauricio Marcos Otaviano

33. Slag Chemistry of Bottom Blown Copper Smelting Furnace at Dongying Fangyuan
Mao Chen, Zhixiang Cui, Baojun Zhao

34. Reduction Behavior of Multi-Nonferrous Metals-Bearing Iron Concentrate Pellet by Mixed CO/H2 Gas
Guanghui Li, Peidan Wen, Zhixiong You, Yuanbo Zhang, Tao Jiang

35. Viscosity Property of Gold-Antimony Smelting Slags by Blast Furnace
Yongbin Yang, Qiang Zhong, Tao Jiang, Qian Li, Bin Xu

36. Experimental Investigation on Reduction Kinetics of Stainless Steel-Making Slag in Iron Bath Smelting Reduction
Bo Zhang, Jienan Liu, Yanfeng Yang, Luming Liu, Jiechao Liu, Lijian Luo, Yubao Ma, Xin Hong

37. Kinetics of Vanadium Extraction from Hot Metal by Basic Slag
Tao Zhang, Bing Xie, Xuan Liu, Jiang Diao, Zhen Zhang, Hong-Yi Li

38. Phase Transformation in Magnesium-rich Nickel Oxide Ore after Reduction Roasting Process
Qian Li, Yonggang Wei, Bo Li, Shiwei Zhou, Hua Wang, Baozhong Ma, Chengyan Wang

39. Recovery of Cr during Smelting Treatment of Stainless Steel Dust
Yanling Zhang, Wenming Guo, Xinlei Jia

40. Effect of Additives on the Reduction and Melting Separation of Ludwigite/Coal Composite Pellet
Guang Wang, Qingguo Xue, Xuefeng She, Jingsong Wang

41. The Self-Reducing Pellet Production from Organic Household Waste
Alberto Nogueira, Cyro Takano, Marcelo Mourão, Adolfo Pillihuaman

42. The Application of a Recent Thermodynamic Model for Coke Crystallites: Chemisorption of Methyl Groups, Decomposition of Natural Gas, and the Reduction of Metal Oxides
Halvor Dalaker, Philippe Ouzilleau, Patrice Chartrand

43. The Use of Metallurgical Oil Sludge as a Reductant in a High Temperature Metallurgical Process
Shu-Jing Zhu, Ying Qin, Jiann-Yang Hwang

44. Kinetics Between SiO and CH4 at High Temperature
Kai Tang, Xiang Ma, Stefan Andersson, Halvor Dalaker

45. The Research on Process Characteristics of Different Fuels for Blast Furnace Injection
Run-sheng Xu, Jian-liang Zhang, Teng-fei Song, Hai-yang Wang, Di Zhao

46. Phosphorus Removal of Oolitic High Phosphorus Iron Ore Using Biomass Char
Huiqing Tang, Tengfei Qi, Liqiang Fan

47. A Prediction Model for the High-Temperature Performance of Limp Coal Used in Corex
Yuan She, Qihang Liu, Keng Wu, Hailiang Ren

48. Effective Utilization of Semicharcoal in Sintering
Zhe Wang, Jian-liang Zhang, Fan-yi Meng, Run-bo Wang

49. Influence of Coke Breeze Combustion Conditions on the Emission of NOx in Sintering Process
Bo Su, Sheng-li Wu, Guo-liang Zhang, Zhi-gang Que, Chao-gang Hou

50. Assessment of Gas-Metal-Slag Interaction in a Steel Making Ladle through Physical and Mathematical Modelling
Augusto Pereira Sa, Varadarajan Seshadri, Itavahn Alves Silva, Filipe Menezes Torres, Carlos Antonio Silva, Eliana Ferreira Rodrigues

51. Analysis of BF Hearth Reasonable Cooling System Based on the Water Dynamic Characteristics
Haibin Zuo, Kexin Jiao, Jianliang Zhang, Qian Li, Cui Wang

52. Simulation Study on Solution Foaming by Controlling Gas Generation Reaction in Water-Glycerol System
Xu Zhang, Guibao Qiu, Xuewei Lv

53. Distribution Behavior of Vanadium, Chromium and Phosphorous between Basic Slag and Semi-Steel
Xuan Liu, Jiang Diao, Tao Zhang, Bing Xie

54. Distribution Behaviours of Cu, Co and Fe during Cu Smelter Slag Cleaning Process
Chao-bo Tang, Yun Li, Yong-ming Chen, Sheng-hai Yang, Long-gang Ye, Hao-tian Xue

55. Discussion of the Investigation Method on the Reaction Kinetics of Metallurgical Reaction Engineering
Ruiling Du, Keng Wu, Jiazhi Zhang, Yong Zhao

56. Simulation Computation of 430 Ferritic Stainless Steel Solidification
Ruipeng Pang, Changrong Li, Fuming Wang, Lifu Hu

57. Analysis of Sulfidation Routes for Processing Weathered Ilmenite Concentrates Containing Impurities
Sazzad Ahmad, M. Akbar Rhamdhani, Mark I. Pownceby, Warren J. Bruckard

58. Use of Recycled Fluxes Substituting Fluorspar for Refining Operation in a BOF Reactor
Valdeci Paula Alvarenga, Varadarajan Seshadri, Itavahn Alves Silva, Carlos Antonio Silva, Filipe Bueno Carvalho, Sergio Luiz Costa

59. Research on Foam Concrete Features by Replacing Cement with Industrial Waste Residues
Saynbaatar, Qiqige, Gangping Ma, Jianhua Fu, Jinghua Wang

60. Study on Reduction Disintegration of Sinter from Titanomagnetite Concentrate
Guanghui Li, Feng Zhou, Zhengwei Yu, Zhixiong You, Yuanbo Zhang, Zhiwei Peng

61. Techno-Economic Assessment of Recycling BOF Offgas Cleaning System Solid Wastes by Using Zinc-Free Scrap
Naiyang Ma

62. Modeling and Recovery of Iron (Fe) from Red Mud by Coal Reduction
Xiancong Zhao, Hongxu Li, Lei Wang, Lifeng Zhang

63. Utilization of Iron-Bearing Dusts in Iron Ore Sintering by Composite Agglomeration Process
Bin Xu, Xiao Kang, Chen Liu, Yuanbo Zhang, Guanghui Li, Tao Jiang

64. Thermodynamics Analysis and Industrial Trials of Bottom-Blowing Smelting for Processing Lead Sulfate-Containing Materials
Wei-feng Li, Li-hua Jiang, Jing Zhan, Chuan-fu Zhang, Gui Li, Jian-yang Hwang

65. Strengthening Reduction Process of Vanadium Titanao-Magnetite with CaF2 Added at High Temperature
Zhen-yang Wang, Jian-liang Zhang, Xing-le Liu, Xiang-dong Xing

66. Research on the Technology of Producing Building Stone by Using Blast Furnace Slag
Bingji Yan, Jianliang Zhang, Hongwei Guo, Zhiwen Shi, Feng Liu

67. Recovery of Gallium from Secondary V-Recycling Slag by Alkali Fusion
Lei Gao, Zhe Shi, Gui-fang Zhang

68. Activities of Titanium Ions in Molten Calcium Chloride
Jianxun Song, Liwen Hu, Qiuyu Wang, Shuqiang Jiao, Hongmin Zhu

69. Study on the Influence of Rich Oxygen Atmosphere for the Properties and Structure of Castables Used in Hot Wind Pipe of Blast Furnaces
Guotao Xu, Yue Wang, Honglei Zhang, Li Liu

70. Study on the Removal of Gases in RH Refining Progress through Experiments Using Vacuum Induction Furnace
Deliang Niu, Qingcai Liu, Zhu Wang, Shan Ren, Yuanpei Lan, Minren Xu

71. Apparent Viscosity Measurement of Iron Particles
Yanling Zhang, Zhuoqing An, Qi Li, Zhancheng Guo

72. Effect of Al2O3 on Precipitation Behavior of Phosphorus Enrichment Phase in Dephosphorization Slag
Lu Jiang, Jiang Diao, Xiao-Man Yan, Zhen Zhang, Bing Xie, Yi Ren, Tao Zhang

73. Thermodynamic Analysis of Titanium Behavior in Hot Metal and Titanium Load Foundation
Jian-liang Zhang, Zhen-yang Wang, Xiang-dong Xing

74. Deoxidation Study on V-Ti-Fe as Hydrogen Storage Alloy
Bin Wang, Jinjing Du, Kuiren Liu, Jun Zhu, Xiaolei Wu

75. Study on Damage Mechanism of Ductile Cast Iron Cooling Stave
Cui Wang, Jianliang Zhang, Haibin Zuo, Bing Dai

76. Application of Carbon Composite Bricks for Blast Furnace Hearth
Haibin Zuo, Cong Wang, Jianliang Zhang, Yongan Zhao, Kexin Jiao

77. Oxidation Character of Carbon Composite Bricks Used in Blast Furnace
Haibin Zuo, Cong Wang, Jianliang Zhang, Kexin Jiao, Yongan Zhao

78. Control of the Forming Behavior of Anosovite in the Reduction of Ilmenite by Hydrogen
Yufeng Guo, Pengfei Li, Tao Jiang, Andrew Yakovlevich Travyanov, Fuqiang Zheng, Guanzhou Qiu

79. Characteristic and Kinetics of Oxidation of Coke by CO2 Based on Isothermal Method
Jian Guo, Jianliang Zhang, Guangwei Wang, Weiwei Geng, Changle Zheng, Yifan Chai

80. Research Progress of Iron Carburization in Blast Furnace
Zhijia Zhang, Jianliang Zhang, Kexin Jiao, Zhengjian Liu

81. Adsorptive Removal of Pb(II) from Aqueous Solution Using Raw and Wasted Low Grade Iron Ore with Phosphorus as Adsorbent
Xiaoli Yuan, Wentang Xia, Jianguo Yin, Juan An, Wenqiang Yang

82. Fundamental Study of High Al2O3 Sinter Softening and Melting Behavior
Fan-yi Meng, Zhe Wang, Jian-liang Zhang, Run-bo Wang

83. Suitable Water Flow and Water Temperature Difference of Blast Furnace
Hai-bin Zuo, Qian Li, Jian-liang Zhang, Meng Shen, Jin-yan Tie, Ke-xin Jiao

84. The Study on Vacuum Degassing Process of AlV55 Alloy
Jie Sun, Honggang Zhong, Qijie Zhai, Yong Xian, Zhaohui Sun

85. Mathematical Heat Transfer Model of Surface Quenching Process for Hot Charging
Jing Zhong, Qian Wang, Yugang Li, Shaoda Zhang, Chen Yan

86. Investigation of the Slag Forming Route When Smelting Medium-Phosphorus Hot Metal
Tiancheng Lin, Mingmei Zhu, Xiaofei Dou, Xin Qiu, Yu Wang, Bing Xie

87. High Temperature Interaction between Sinter and Lump Ores/Pellet in Cohesive Zone of Blast Furnace
Xinliang Liu, Shengli Wu, Wei Huang, Jinming Zhu

88. Research on Deep Reduction and Magnetic Separation of Marine Placer Based on Carbon Composite Pellet
Yiran Liu, Jianliang Zhang, Zhenyang Wang, Zhengjian Liu, Xiangdong Xing

89. Study on Arsenic Removal in Molten Steel
Lingen Luo, Jianjun Wang, Lei Wang, Zhengbang Li

90. Study on Crystallization Properties of Mold Flux in Magnetic Field
Congjing Zhang, Yu Wang, Lang Hu, Mingmei Zhu, Hongpo Wang

91. Separation of Non-Metallic Inclusions from Aluminum Melt by Super Gravity
Gaoyang Song, Bo Song, Yuhou Yang, Shujian Jia, Mingming Song

92. The Slagging Behavior of Single Furnace Burden
Kaifa Zhang, Shengli Wu, Wei Huang, Xinliang Liu

93. Economical Research of Dephosphorization in Single Slag Melting Process
Lu Lin, Yan-ping Bao, Min Wang

94. Thermal Design Method for Strures of Microwave Hot Air Reactor
Guo Chen, Jin Chen, Jinhui Peng

95. The Phase Transformation of Bayan Obo Ore Treated with Insufficient Reductant
Guoding Gao, Yanling Guo, Bingyi Bai, Wangjun Peng, Jieyu Zhang

96. Study on the Evolution of Nonmetallic Inclusions in N510L Beam Plate during Production Process
Xiang Li, Yanping Bao, Lu Lin, Linzhu Wang, Xiaobai Yan

Keywords: Materials Science, Characterization and Evaluation of Materials, Materials Engineering, Engineering Acoustics

Editor
 
 
 
 
 
 
 
 
Publisher
Springer
Publication year
2016
Language
en
Edition
1
Page amount
794 pages
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9783319482170
Printed ISBN
978-3-319-48603-1

Similar titles