Login

Cao, Jiuwen

Proceedings of ELM-2015 Volume 1

Cao, Jiuwen - Proceedings of ELM-2015 Volume 1, ebook

321,35€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9783319283975
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

1. Extreme Learning Machine for Multi-class Sentiment Classification of Tweets
Zhaoxia Wang, Yogesh Parth

2. Efficient Batch Parallel Online Sequential Extreme Learning Machine Algorithm Based on MapReduce
Shan Huang, Botao Wang, Yuemei Chen, Guoren Wang, Ge Yu

3. Fixed-Point Evaluation of Extreme Learning Machine for Classification
Yingnan Xu, Jingfei Jiang, Juping Jiang, Zhiqiang Liu, Jinwei Xu

4. Multi-layer Online Sequential Extreme Learning Machine for Image Classification
Bilal Mirza, Stanley Kok, Fei Dong

5. ELM Meets Urban Computing: Ensemble Urban Data for Smart City Application
Ningyu Zhang, Huajun Chen, Xi Chen, Jiaoyan Chen

6. Local and Global Unsupervised Kernel Extreme Learning Machine and Its Application in Nonlinear Process Fault Detection
Hanyuan Zhang, Xuemin Tian, Xiaohui Wang, Yuping Cao

7. Parallel Multi-graph Classification Using Extreme Learning Machine and MapReduce
Jun Pang, Yu Gu, Jia Xu, Xiaowang Kong, Ge Yu

8. Extreme Learning Machine for Large-Scale Graph Classification Based on MapReduce
Zhanghui Wang, Yuhai Zhao, Guoren Wang

9. The Distance-Based Representative Skyline Calculation Using Unsupervised Extreme Learning Machines
Mei Bai, Junchang Xin, Guoren Wang, Xite Wang

10. Multi-label Text Categorization Using L_{21}L
21-norm Minimization Extreme Learning Machine
Mingchu Jiang, Na Li, Zhisong Pan

11. Cluster-Based Outlier Detection Using Unsupervised Extreme Learning Machines
Xite Wang, Derong Shen, Mei Bai, Tiezheng Nie, Yue Kou, Ge Yu

12. Segmentation of the Left Ventricle in Cardiac MRI Using an ELM Model
Yang Luo, Benqiang Yang, Lisheng Xu, Liling Hao, Jun Liu, Yang Yao, Frans Vosse

13. Channel Estimation Based on Extreme Learning Machine for High Speed Environments
Fang Dong, Junbiao Liu, Liang He, Xiaohui Hu, Hong Liu

14. MIMO Modeling Based on Extreme Learning Machine
Junbiao Liu, Fang Dong, Jiuwen Cao, Xinyu Jin

15. Graph Classification Based on Sparse Graph Feature Selection and Extreme Learning Machine
Yajun Yu, Zhisong Pan, Guyu Hu

16. Time Series Prediction Based on Online Sequential Improved Error Minimized Extreme Learning Machine
Jiao Xue, Zeshen Liu, Yong Gong, Zhisong Pan

17. Adaptive Input Shaping for Flexible Systems Using an Extreme Learning Machine Algorithm Identification
Jun Hu, Zhongyi Chu

18. Kernel Based Semi-supervised Extreme Learning Machine and the Application in Traffic Congestion Evaluation
Qing Shen, Xiaojuan Ban, Chong Guo, Cong Wang

19. Improvement of ELM Algorithm for Multi-object Identification in Gesture Interaction
Liang Diao, Liguo Shuai, Huiling Chen, Weihang Zhu

20. SVM and ELM: Who Wins? Object Recognition with Deep Convolutional Features from ImageNet
Lei Zhang, David Zhang, Fengchun Tian

21. Learning with Similarity Functions: A Novel Design for the Extreme Learning Machine
Federica Bisio, Paolo Gastaldo, Rodolfo Zunino, Christian Gianoglio, Edoardo Ragusa

22. A Semi-supervised Low Rank Kernel Learning Algorithm via Extreme Learning Machine
Bing Liu, Mingming Liu, Chen Zhang, Weidong Wang

23. Application of Extreme Learning Machine on Large Scale Traffic Congestion Prediction
Xiaojuan Ban, Chong Guo, Guohui Li

24. Extreme Learning Machine-Guided Collaborative Coding for Remote Sensing Image Classification
Chunwei Yang, Huaping Liu, Shouyi Liao, Shicheng Wang

25. Distributed Weighted Extreme Learning Machine for Big Imbalanced Data Learning
Zhiqiong Wang, Junchang Xin, Shuo Tian, Ge Yu

26. NMR Image Segmentation Based on Unsupervised Extreme Learning Machine
Junchang Xin, Zhongyang Wang, Shuo Tian, Zhiqiong Wang

27. Annotating Location Semantic Tags in LBSN Using Extreme Learning Machine
Xiangguo Zhao, Zhen Zhang, Xin Bi, Xin Yu, Jingtao Long

28. Feature Extraction of Motor Imagery EEG Based on Extreme Learning Machine Auto-encoder
Lijuan Duan, Yanhui Xu, Song Cui, Juncheng Chen, Menghu Bao

29. Multimodal Fusion Using Kernel-Based ELM for Video Emotion Recognition
Lijuan Duan, Hui Ge, Zhen Yang, Juncheng Chen

30. Equality Constrained-Optimization-Based Semi-supervised ELM for Modeling Signal Strength Temporal Variation in Indoor Location Estimation
Felis Dwiyasa, Meng-Hiot Lim, Yew-Soon Ong, Bijaya Panigrahi

31. Extreme Learning Machine with Gaussian Kernel Based Relevance Feedback Scheme for Image Retrieval
Lijuan Duan, Shuai Dong, Song Cui, Wei Ma

32. Routing Tree Maintenance Based on Trajectory Prediction in Mobile Sensor Networks
Junchang Xin, Teng Li, Pei Wang, Zhiqiong Wang

33. Two-Stage Hybrid Extreme Learning Machine for Sequential Imbalanced Data
Wentao Mao, Jinwan Wang, Ling He, Yangyang Tian

34. Feature Selection and Modelling of a Steam Turbine from a Combined Heat and Power Plant Using ELM
Sandra Seijo, Victoria Martínez, Inés Campo, Javier Echanobe, Javier García-Sedano

35. On the Construction of Extreme Learning Machine for One Class Classifier
Chandan Gautam, Aruna Tiwari

36. Record Linkage for Event Identification in XML Feeds Stream Using ELM
Xin Bi, Xiangguo Zhao, Wenhui Ma, Zhen Zhang, Heng Zhan

37. Timeliness Online Regularized Extreme Learning Machine
Xiong Luo, Xiaona Yang, Changwei Jiang, Xiaojuan Ban

38. An Efficient High-Dimensional Big Data Storage Structure Based on US-ELM
Linlin Ding, Yu Liu, Baoyan Song, Junchang Xin

39. An Enhanced Extreme Learning Machine for Efficient Small Sample Classification
Ying Yin, Yuhai Zhao, Ming Li, Bin Zhang

40. Code Generation Technology of Digital Satellite
Ren Min, Dong Yunfeng, Li Chang

41. Class-Constrained Extreme Learning Machine
Xiao Liu, Jun Miao, Laiyun Qing, Baoxiang Cao

Keywords: Engineering, Computational Intelligence, Artificial Intelligence (incl. Robotics), Computational Biology/Bioinformatics, Bioinformatics, Data Mining and Knowledge Discovery

Editor
 
 
 
Publisher
Springer
Publication year
2016
Language
en
Edition
1st ed. 2016
Series
Proceedings in Adaptation, Learning and Optimization
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9783319283975
Printed ISBN
978-3-319-28396-8

Similar titles