Login

Cao, Jiuwen

Proceedings of ELM-2015 Volume 2

Cao, Jiuwen - Proceedings of ELM-2015 Volume 2, ebook

321,35€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9783319283739
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

1. Large-Scale Scene Recognition Based on Extreme Learning Machines
Yuanlong Yu, Lingying Wu, Kai Sun, Jason Gu

2. Partially Connected ELM for Fast and Effective Scene Classification
Dongzhe Wang, Rui Zhao, Kezhi Mao

3. Two-Layer Extreme Learning Machine for Dimension Reduction
Yimin Yang, Q. M. Jonathan Wu

4. Distributed Extreme Learning Machine with Alternating Direction Method of Multiplier
Minnan Luo, Qinghua Zheng, Jun Liu

5. An Adaptive Online Sequential Extreme Learning Machine for Real-Time Tidal Level Prediction
Jianchuan Yin, Lianbo Li, Yuchi Cao, Jian Zhao

6. Optimization of Outsourcing ELM Problems in Cloud Computing from Multi-parties
Jiarun Lin, Tianhang Liu, Zhiping Cai, Xinwang Liu, Jianping Yin

7. H-MRST: A Novel Framework for Support Uncertain Data Range Query Using ELM
Bin Wang, Rui Zhu, Guoren Wang

8. The SVM-ELM Model Based on Particle Swarm Optimization
Miao-miao Wang, Shi-fei Ding

9. ELM-ML: Study on Multi-label Classification Using Extreme Learning Machine
Xia Sun, Jiarong Wang, Changmeng Jiang, Jingting Xu, Jun Feng, Su-Shing Chen, Feijuan He

10. Sentiment Analysis of Chinese Micro Blog Based on DNN and ELM and Vector Space Model
Huilin Liu, Shan Li, Chunfeng Jiang, He Liu

11. Self Forward and Information Dissemination Prediction Research in SINA Microblog Using ELM
Huilin Liu, Yao Li, He Liu

12. Sparse Coding Extreme Learning Machine for Classification
Zhenzhen Sun, Yuanlong Yu

13. Continuous Top-K Remarkable Comments over Textual Streaming Data Using ELM
Rui Zhu, Bin Wang, Guoren Wang

14. ELM Based Representational Learning for Fault Diagnosis of Wind Turbine Equipment
Zhixin Yang, Xianbo Wang, Pak Kin Wong, Jianhua Zhong

15. Prediction of Pulp Concentration Using Extreme Learning Machine
Changwei Jiang, Xiong Luo, Xiaona Yang, Huan Wang, Dezheng Zhang

16. Rational and Self-adaptive Evolutionary Extreme Learning Machine for Electricity Price Forecast
Chixin Xiao, Zhaoyang Dong, Yan Xu, Ke Meng, Xun Zhou, Xin Zhang

17. Contractive ML-ELM for Invariance Robust Feature Extraction
Xibin Jia, Hua Du

18. Automated Human Facial Expression Recognition Using Extreme Learning Machines
Abhilasha Ravichander, Supriya Vijay, Varshini Ramaseshan, S. Natarajan

19. Multi-modal Deep Extreme Learning Machine for Robotic Grasping Recognition
Jie Wei, Huaping Liu, Gaowei Yan, Fuchun Sun

20. Denoising Deep Extreme Learning Machines for Sparse Representation
Xiangyi Cheng, Huaping Liu, Xinying Xu, Fuchun Sun

21. Extreme Learning Machine Based Point-of-Interest Recommendation in Location-Based Social Networks
Mo Chen, Feng Li, Ge Yu, Dan Yang

22. The Granule-Based Interval Forecast for Wind Speed
Songjian Chai, Youwei Jia, Zhao Xu, Zhaoyang Dong

23. KELMC: An Improved K-Means Clustering Method Using Extreme Learning Machine
Lijuan Duan, Bin Yuan, Song Cui, Jun Miao, Wentao Zhu

24. Wind Power Ramp Events Classification Using Extreme Learning Machines
Sujay Choubey, Anubhav Barsaiyan, Nitin Anand Shrivastava, Bijaya Ketan Panigrahi, Meng-Hiot Lim

25. Facial Expression Recognition Based on Ensemble Extreme Learning Machine with Eye Movements Information
Bo Lu, Xiaodong Duan, Ye Yuan

26. Correlation Between Extreme Learning Machine and Entorhinal Hippocampal System
Lijuan Su, Min Yao, Nenggan Zheng, Zhaohui Wu

27. RNA Secondary Structure Prediction Using Extreme Learning Machine with Clustering Under-Sampling Technique
Tianhang Liu, Jiarun Lin, Chengkun Wu, Jianping Yin

28. Multi-instance Multi-label Learning by Extreme Learning Machine
Chenguang Li, Ying Yin, Yuhai Zhao, Guang Chen, Libo Qin

29. A Randomly Weighted Gabor Network for Visual-Thermal Infrared Face Recognition
Beom-Seok Oh, Kangrok Oh, Andrew Beng Jin Teoh, Zhiping Lin, Kar-Ann Toh

30. Dynamic Adjustment of Hidden Layer Structure for Convex Incremental ExtremeLearning Machine
Yongjiao Sun, Yuangen Chen, Ye Yuan, Guoren Wang

31. ELMVIS+: Improved Nonlinear Visualization Technique Using Cosine Distance and Extreme Learning Machines
Anton Akusok, Yoan Miche, Kaj-Mikael Björk, Rui Nian, Paula Lauren, Amaury Lendasse

32. On Mutual Information over Non-Euclidean Spaces, Data Mining and Data Privacy Levels
Yoan Miche, Ian Oliver, Silke Holtmanns, Anton Akusok, Amaury Lendasse, Kaj-Mikael Björk

33. Probabilistic Methods for Multiclass Classification Problems
Andrey Gritsenko, Emil Eirola, Daniel Schupp, Edward Ratner, Amaury Lendasse

34. A Pruning Ensemble Model of Extreme Learning Machine with L
1/2 Regularizer
Bo He, Tingting Sun, Tianhong Yan, Yue Shen, Rui Nian

35. Evaluating Confidence Intervals for ELM Predictions
Anton Akusok, Yoan Miche, Kaj-Mikael Björk, Rui Nian, Paula Lauren, Amaury Lendasse

36. Real-Time Driver Fatigue Detection Based on ELM
Hengyu Liu, Tiancheng Zhang, Haibin Xie, Hongbiao Chen, Fangfang Li

37. A High Speed Multi-label Classifier Based on Extreme Learning Machines
Meng Joo Er, Rajasekar Venkatesan, Ning Wang

38. Image Super-Resolution by PSOSEN of Local Receptive Fields Based Extreme Learning Machine
Yan Song, Bo He, Yue Shen, Rui Nian, Tianhong Yan

39. Sparse Extreme Learning Machine for Regression
Zuo Bai, Guang-Bin Huang, Danwei Wang

40. WELM: Extreme Learning Machine with Wavelet Dynamic Co-Movement Analysis in High-Dimensional Time Series
Heng-Guo Zhang, Rui Nian, Yan Song, Yang Liu, Xuefei Liu, Amaury Lendasse

41. Imbalanced Extreme Learning Machine for Classification with Imbalanced Data Distributions
Wendong Xiao, Jie Zhang, Yanjiao Li, Weidong Yang

Keywords: Engineering, Computational Intelligence, Artificial Intelligence (incl. Robotics), Computational Biology/Bioinformatics, Bioinformatics, Data Mining and Knowledge Discovery

Editor
 
 
 
Publisher
Springer
Publication year
2016
Language
en
Edition
1st ed. 2016
Series
Proceedings in Adaptation, Learning and Optimization
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9783319283739
Printed ISBN
978-3-319-28372-2

Similar titles