Login

Tadokoro, Satoshi

Rescue Robotics

Tadokoro, Satoshi - Rescue Robotics, ebook

124,00€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9781848824744
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

1. Earthquake Disaster and Expectation for Robotics
Satoshi Tadokoro

2. An Overview of the DDT Project
Satoshi Tadokoro, Fumitoshi Matsuno, Hajime Asama, Masahiko Onosato, Koichi Osuka, Tomoharu Doi, Hiroaki Nakanishi, Itsuki Noda, Koichi Suzumori, Toshi Takamori, Takashi Tsubouchi, Yasuyoshi Yokokohji, Mika Murata

3. Disaster Information Gathering Aerial Robot Systems
Masahiko Onosato, Satoshi Tadokoro, Hiroaki Nakanishi, Kenzo Nonami, Kuniaki Kawabata, Yasushi Hada, Hajime Asama, Fumiaki Takemura, Kiyoshi Maeda, Kenjiro Miura, Atsushi Yamashita

4. Information Infrastructure for Rescue Systems
Hajime Asama, Yasushi Hada, Kuniaki Kawabata, Itsuki Noda, Osamu Takizawa, Jun-ichi Meguro, Kiichiro Ishikawa, Takumi Hashizume, Tomowo Ohga, Kensuke Takita, Michinori Hatayama, Fumitoshi Matsuno, Satoshi Tadokoro

5. In-Rubble Robot System for USAR Under Debris
Koichi Osuka, Tomoharu Doi, Satoshi Tadokoro, Naoji Shiroma, Takashi Tsubouchi, Hideyuki Tsukagoshi, Shigeo Hirose, Fumitoshi Matsuno, Takumi Hashizume, Masamitsu Kurisu, Hiroyuki Kuwahara, Toshi Takamori, Yasuyoshi Yokokohji, Shugen Ma, Tatsuo Arai, Koichi Suzumori

6. On-Rubble Robot Systems for the DDT Project
Fumitoshi Matsuno, Takashi Tsubouchi, Shigeo Hirose, Iwaki Akiyama, Takao Inoh, Michele Guarnieri, Kenji Kawashima, Takahiro Sasaki, Naoji Shiroma, Tetsushi Kamegawa, Kazunori Ohno, Satoshi Tadokoro, Noritaka Sato, Yoshikazu Inoue, Takahide Takeuchi, Hideyuki Tsukagoshi, Masashi Sasaki, Ato Kitagawa, Takahiro Tanaka, Yasuhiro Masutani, Haruo Soeda, Koichi Osuka, Masamitsu Kurisu, Tomoharu Doi, Tadahiro Kaneda, Xin-Zhi Zheng, Hiroshi Sugimoto, Noriyuki Matsuoka, Teruaki Azuma, Masahiro Hatsuda

7. Design Guidelines for Human Interface for Rescue Robots
Yasuyoshi Yokokohji, Takashi Tsubouchi, Akichika Tanaka, Tomoaki Yoshida, Eiji Koyanagi, Fumitoshi Matsuno, Shigeo Hirose, Hiroyuki Kuwahara, Fumiaki Takemura, Takao Inoh, Kensuke Takita, Naoji Shiroma, Tetsushi Kamegawa, Yasushi Hada, Xin-Zhi Zheng, Koichi Osuka, Taro Watasue, Tetsuya Kimura, Hiroaki Nakanishi, Yukio Horiguchi, Satoshi Tadokoro, Kazunori Ohno

8. Information Sharing and Integration Framework Among Rescue Robots/Information Systems
Itsuki Noda, Yasushi Hada, Jun-ichi Meguro, Hiroki Shimora

9. Demonstration Experiments on Rescue Search Robots and On-Scenario Training in Practical Field with First Responders
Takashi Tsubouchi, Koichi Osuka, Fumitoshi Matsuno, Hajime Asama, Satoshi Tadokoro, Masahiko Onosato, Yasuyoshi Yokokohji, Hiroaki Nakanishi, Tomoharu Doi, Mika Murata, Yuko Kaburagi, Ikuko Tanimura, Naoko Ueda, Ken’ichi Makabe, Koichi Suzumori, Eiji Koyanagi, Tomoaki Yoshida, Osamu Takizawa, Toshi Takamori, Yasushi Hada, Itsuki Noda

10. Summary of DDT Project, Unsolved Problems, and Future Roadmap
Satoshi Tadokoro

Keywords: Engineering, Control, Robotics, Mechatronics, Artificial Intelligence (incl. Robotics), Emergency Services, User Interfaces and Human Computer Interaction, Biomedical Engineering

Author(s)
Publisher
Springer
Publication year
2009
Language
en
Edition
1
Page amount
214 pages
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9781848824744

Similar titles