Login

Wong, W. Eric

Emerging Technologies for Information Systems, Computing, and Management

Wong, W.  Eric - Emerging Technologies for Information Systems, Computing, and Management, ebook

309,85€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9781461470106
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

Part I. Information Systems

1. The Design for High Dynamic GPS Receiver in a Combinated Method of FLL and PLL
Na Shen, Xiangjin Zhang

2. The Modeling of Grid Workflow Service Based on GSCPN
Yaqian Yang, Jun Zheng, Wenxin Hu

3. A Voice Conversion Method Based on the Separation of Speaker-Specific Characteristics
Zhen Ma, Xiongwei Zhang, Jibin Yang

4. The Application of Information Security on the Computer Terminals of 3rd-Generation Nuclear Power Plant
Zhiping Song, Yi Luo

5. Comprehensive Feature Index for Meridian Information Based on Principal Component Projection
Jianhua Qin, Chongxiu Yu

6. The Centralized Maintenance Mode of SAP System Based on Finance Shared Service Center
Heng Cheng, Ye Wang

7. An Improved Method of Polyphase Filter Banks Channelization
Min Li, Fengming Bai

8. An Approach for Large Scale Retrieval Using Peer-to-Peer Network Based on Interest Community
Shuang Feng, Shouxun Liu, Yongbin Wang

9. A RouterUpdate Method for Tor Anonymous Communication System
Tianbo Lu, Bing Xu, Shixian Du, Lingling Zhao, Xiaomeng Zhang

10. Management of Construction Schedules Based on Building Information Modeling Technology
Lianying Zhang, Xiang Zhang, Teng Ma

11. P-Hub Airline Network Design Incorporating Interaction Between Elastic Demand and Network Structure
Lie Han, Ning Zhang

12. Aggregation Operators of Interval Grey Numbers and Their Use in Grey Multi-Attribute Decision-Making
Honghua Wu, Yong Mu

13. The Information Discovery Service of Electronic Product Code Network
Siwei Zheng, Ge Yu

14. Modeling Goals for Information System by a Heuristic Way
Bin Chen, Qiang Dong, Zhixue Wang

15. Environment Monitoring System Based on Internet of Things
E. Tang, Fu Chen, Quanyin Zhu

16. Utility Theory Based Approach for Converged Telecommunications Applications
Muhammad Athar Saeed, Li Jian, Sadia Murawwat

17. Open the Black Box of Information Technology Artifact: Underlying Technological Characteristics Dimension and its Measurement
Yuan Sun, Zhigang Fan, Jinguo Xin, Yiming Xiang, Hsin-chuan Chou

Part II. Algorithms and Applications

18. Joint Optimization About Pattern Synthesis of Circular Arrays Based on the Niche Genetic Algorithm
Yuan Fei, Zhao Ming, Huang Zhong Rui, Zhang Zhi

19. The Application of Wavelet Analysis and BP Neural Network for the Early Diagnosis of Coronary Heart Disease
Shengping Liu, Guanlan Chen, Guoming Chen

20. Using More Initial Centers for the Seeding-Based Semi-Supervised K-Harmonic Means Clustering
Lei Gu

21. Analysis and Optimization of CFS Scheduler on NUMA-Based Systems
Hongyun Tian, Kun Zhang, Li Ruan, Mingfa Zhu, Limin Xiao, Xiuqiao Li, Yuhang Liu

22. Web Crawler for Event-Driven Crawling of AJAX-Based Web Applications
Guoshi Wu, Fanfan Liu

23. On the Universal Approximation Capability of Flexible Approximate Identity Neural Networks
Saeed Panahian Fard, Zarita Zainuddin

24. A Spectral Clustering Algorithm Based on Particle Swarm Optimization
Feng Wang

25. A Framework for Porting Linux OS to a cc-NUMA Server Based on Loongson Processors
Kun Zhang, Hongyun Tian, Li Ruan, Limin Xiao, Yongnan Li, Yuhang Liu

26. Optimization for the Locations of B2C E-Commerce Distribution Network Based on an Improved Genetic Algorithm

Guanshi Li, Dong Wang

27. An Improved Multi-Objective Differential Evolution Algorithm with an Adaptive Crossover Rate
Huifeng Zhang, Jianzhong Zhou, Na Fang, Rui Zhang, Yongchuan Zhang

28. Research on Semantic Based Distributed Service Discovery in P2P Environments/Networks
Feng Xu, Shusheng Zhang

29. Fast String Matching Algorithm Based on the Skip Algorithm
Wenqing Wu, Hongbo Fan, Lijun Liu, Qingsong Huang

30. Burst Signal Sorting Based on the Phase Continuity

Fangmin Yan, Ming Li, Ling You

31. Fast Recapture and Positioning Algorithm Based on PMF-FFT Structure
Xinpeng Yue, Haiyang Quan, Lidong Lan

32. An Evaluation Computing Method Based on Cloud Model with Core Space and its Application: Bridges Management Evaluation
Ling Chen, Le Ma, Zhao Liang

33. A Game Theory Based MapReduce Scheduling Algorithm
Ge Song, Lei Yu, Zide Meng, Xuelian Lin

34. Dynamic USBKEY System on Multiple Verification Algorithm
Yixiang Yao, Jinghua Gao, Ying Gong

35. Anomaly Detection Algorithm Based on Pattern Density in Time Series
Mingwei Leng, Weiyi Yu, Shuai Wu, Hong Hu

36. Integrative Optimal Design of Experiments with Multiple Sources
Hanyan Huang, Yuntao Chen, Mingshan Shao, Hua Zhang

37. Fast Image Reconstruction Algorithm for Radio Tomographic Imaging

Zhenghuan Wang, Han Zhang, Heng Liu, Sha Zhan

38. Reliability Monitoring Algorithm in Multi-constellation Satellite Navigation

Lin Yang, Hao Wu, Yonggang Sun, Yongzhi Zheng, Yongxue Zhang

39. CTL Model Checking Algorithm Using MapReduce

Feng Guo, Guang Wei, Mengmeng Deng, Wanlin Shi

40. LBSG: A Load Balancing Scenario Based on Genetic Algorithm

Shan Jin, Wei Zhou

41. Improved Ant Colony Algorithm for the Constrained Vehicle Routing
Guiqing Liu, Dengxu He

42. Active Queue Management Mechanism Based on DiffServ in MPLS Networks
Yang Jiao, Li Du

43. The Analysis and Implementation of Universal Workflow with Partition Algorithm on Finite Field
Wenxin Hu, Yaqian Yang, Guoyue Chen

44. Optimization for the Logistics Network of Electric Power Enterprise Based on a Mixed MCPSO and Simulated Annealing Algorithm
Lin Yuan, Dong Wang, Canquan Li

45. Bi-Level Programming Model and Taboo Search Algorithm in Industrial Location Under the Condition of Random Price
Yuan Qu, Zhong-ping Jiang

Part III. Pattern Recognition

46. Electrophysiological Correlates of Processing Visual Target Stimuli during a Visual Oddball Paradigm: An Event-Related Potential Study
Bin Wei, Bin Li, Yan Zhang

47. Realization of Equipment Simulation Training System Based on Virtual Reality Technology
Pin Duan, Lei Pang, Qi Guo, Yong Jin, Zhi-Xin Jia

48. Super Sparse Projection Reconstruction of Computed Tomography Image Based-on Reweighted Total Variation
Gongxian Liu, Jianhua Luo

49. Sea Wave Filter Design for Cable-Height Control System of Anti-Submarine Helicopter

Yueheng Qiu, Weiguo Zhang, Pengxuan Zhao, Xiaoxiong Liu

50. Reversible Watermarking Based on Prediction-Error Expansion for 2D Vector Maps
Mingqin Geng, Yuqing Zhang, Puyi Yu, Yifu Gao

51. An Object Tracking Approach Based on Hu Moments and ABCshift

Xingye Wang, Zhenhai Wang, Kicheon Hong

52. Motion Blur Identification Using Image Statistics for Coded Exposure Photography

Kuihua Huang, Haozhe Liang, Weiya Ren, Jun Zhang

53. Medical Images Fusion Using Parameterized Logarithmic Image Processing Model and Wavelet Sub-band Selection Schemes
Bole Chang, Wenbing Fan, Bo Deng

54. Insect Extraction Based on the Improved Color Channel Comparison Method

Yan Yang, Sa Liu, Xiaodong Zhu, Shibin Lian, Huaiwei Wang, Tingyu Yan

55. Combining Steerable Pyramid and Gaussian Mixture Models for Multi-Modal Remote Sensing Image Registration
Peng Ye, Fang Liu

56. Offset Modify in Histogram Testing of Analog-to-Digital Converter Based on Sine Wave
Chaotao Liu, Shirong Yin

57. Image Text Extraction Based on Morphology and Color Layering

Zhen Zhang, Feng Xu

58. Face Detection Using Ellipsoid Skin Model

Wei Li, Fangyuan Jiao, Chunlin He

59. Emergency Pre-Warning Decision Support System Based on Ontology and Swrl
Baohua Jin, Qing Lin, Huaiguang Wu, Zhongju Fu

60. Feature Reduction Using Locally Linear Embedding and Distance Metric Learning

Bo Yang, Ming Xiang, Liuwu Shi

61. An Autonomous Rock Identification Method for Planetary Exploration

Chen Gui, Zuojin Li

62. Recognition of CD4 Cell Images Based on SVM with an Improved Parameter
Yinfeng Liu

63. A Method of Automatic Regression Test Scope Selection Using Features Digraph
Yifan Li, Jun Guo

64. The Development of the Wireless Vehicle Detector Data Receiving and Processing Host System
Hongyu Li, Yuan Tian

65. The Feature Extraction of Rolling Bearing Fault Based on Wavelet Packet—Empirical Mode Decomposition and Kurtosis Rule
Cheng Wen, Chuande Zhou

66. Robot Perception Based on Different Computational Intelligence Techniques
Nacereddine Djelal, Nadia Saadia

67. Study on Technique for GPS IF Signal Simulation
Huaijian Li, Jun Dai, Wenguang Li, Li Liu

68. New Method of Image Denoising Based on Fractional Wavelet Transform
Peiguang Wang, Yan Yan, Hua Tian

69. Semantic Representation of Role and Task Based Access Control
Guang Hong, Weibing Bai, Shuai Zhang

70. New Immersive Display System Based on Single Projector and Curved Surface Reflector

Xiao-qing Yin, Ya-zhou Yang, Zhi-hui Xiong, Yu Liu, Mao-jun Zhang

Part IV. Data Processing

71. Self-Adaptive Cloth Simulation Method Based on Human Ring Data
Wenhua Hou, Bing He

72. Combination Approach of SVM Ensembles and Resampling Method for Imbalanced Datasets
Xin Chen, Yuqing Zhang, Kexian Wu

73. Join Optimization for Large-Scale Data Analysis in MapReduce
Li Zhang, Shicheng Xu, Chengbao Peng

74. Key Technologies of Data Preparation for Simulation Systems
Xiangzhong Xu, Jiandong Yang

75. Suspend-to-PCM: A New Power-Aware Strategy for Operating System’s Rapid Suspend and Resume
Chenyang Zi, Chao Zhang, Qian Lin, Zhengwei Qi, Shang Gao

76. A Web Content Recommendation Method Based on Data Provenance Tracing and Forecasting
Zuopeng Liang, Yongli Wang

77. Research and Implementation of Massive Data Atlas Visual Strategy
Peng Wang, Shunping Zhou

78. The Autonomous System Topology Build Method Based on Multi-Source Data Fusion

Jingju Liu, Guozheng Yang, Huixian Chen

79. Salinity Time Series Prediction and Forecasting Using Dynamic Neural Networks in the Qiantang River Estuary
Xingguo Yang, Hongjian Zhang, Hongliang Zhou

80. An Adaptive Packet Loss Recovery Method for Peer-to-Peer Video Streaming Over Wireless Mesh Network
Hamid Reza Ghaeini, Behzad Akbari, Behrang Barekatain

81. Measurement of Deformed Surface and Key Data Processing Based on Reverse Engineering

Yongjian Zhu, Jingxin Na, Shijie Wei

82. Post-Hoc Evaluation Model for Development Workload of Gait Characteristic Database System
Dan Tang, Xiao-Hong Kuang

83. Acquisition Time Performance of Initial Cell Search in 3GPP LTE System
You Zhou, Fei Qi, Hanying Hu

84. Multi-Agent System Set for Software Maintainability Design
Xiaowei Wang, Wenhong Chen, Luping Pan, Yanping Cui, Xinxin Tian, Si Wu

85. Wireless Video Transmission System Based on WIFI
Shouhuan Jiang, Zhikao Ren

86. The Self-Adapted Taxi Dispatch Platform Based on Geographic Information System
Yi-ren Ding, Jing Xiong, Heng-jian Liu

87. Contract-Based Combined Component Interaction Graph Generation
Haiqiang Li, Min Cao, Jian Cao

88. An Improved Weighted Averaging Method for Evidence Fusion
Ye Li, Li Xu, Yagang Wang, Xiaoming Xu

89. Optimization for Family Energy Consumption in Real-Time Pricing Environment
Weipo Wu, Genke Yang, Changchun Pan, Changjiang Ju

90. The Implementation with the Network Data Security on the Secure Desktop
Yi Liao, Xiao-Ting Li

91. The Integration of Temporal Database and Vague Set
Qifang Li, Chuanjuan Yin

92. New Regional Investors Discovery by Web Mining
Ting Chen, Jian He, Quanyin Zhu

Part V. System Identification

93. Enhancing Ability of Fault Detection for Component Systems Based on Object Interactions Graph
Fuzhen Sun, Lejian Liao, Jianguang Du, Guoqiang Li

94. A Method of Deploying Virtual Machine on Multi-core CPU in Decomposed Way
Qing-hua Guan

95. An MDA Based Widget Development Framework
Peng Xiao, Minghui Wu, Bin Peng, Jing Ying

96. Design of Real-Time Fire Evacuees’ State Information Verification System for Fire Rescue
Donghyun Kim, Seoksoo Kim

97. Detection and Analysis of Unidirectional Links in Mobile Ad Hoc Network Under Nuclear Power Plants Environment
Kai Ji, Tian-Jian Li

98. Real-time Motion Detection in Dynamic Scenes
Zhihua Li, Zongjian He

99. Using Kohonen Cluster to Identify Time-of-Day Break Points of Intersection
Yang Jun, Yang Yang

100. Botnet Emulation: Challenges and Techniques
Bo Lin, Qinfen Hao, Limin Xiao, Li Ruan, Zhenzhong Zhang, Xianchu Cheng

101. A New System for Summoning and Scheduling Taxis
Hengjian Liu, Jing Xiong, Yiren Ding

102. A Social Interest Indicator Based Mobility Model for Ad Hoc Network
Kaikai Yue, Demin Li, Peng Li

103. Topological Map and Probability Model of the Multiple Plane and Multiple Stage Packet Switching Fabric
Xiangjie Ma, Xiaozhong Li, Xinglong Fan, Lingling Huo

104. Virtual Reality Enhanced Rehabilitation Training Robot for Early Spinal Cord Injury
Yanzhao Chen, Yiqi Zhou, Xiangli Cheng, Zheng Wang

105. Syntactic Rules of Spatial Relations in Natural Language
Shaonan Zhu, Xueying Zhang

106. An Improved Plagiarism Detection Method: Model and Sample
Jing Fang, Yuanyuan Zhang

107. The Application of I/O Virtualization Framework in TaiShan Nuclear Power Plant
Kongtao Li, Yao Yu, Yi Luo

108. Application of Virtual Reality Techniques for Simulation in Nuclear Power Plant

Junjun Zhang, Xuan Zhang

109. SCM-BSIM: A Non-Volatile Memory Simulator Based on BOCHS
Guoliang Zhu, Kai Lu, Xu Li

110. Model of Horizontal Technological Alliance Based on Energy Efficiency
Chunxin Yu, Qing Zhan

111. Evaluating Life-Cycle Matrix Model for Mobile Social Network
Guo-feng Zhao, Bing Li, Juan Wang, Hong Tang

Part VI. Management Science

112. Regulation and Environmental Innovation: Effect and Regional Disparities in China
Qingjiang Ju, Tianli Feng, Ya Ding

113. The Organizational Innovation Path Formation Mechanism of Innovative-Oriented Enterprises Based on Effect Elements
Peng Wang, Chunsheng Shi

114. Assessment of S&T Progress’ Share in China Provincial Economy Growth
Qiang Li

115. Inter-Firm Innovation Networks: The Impact of Scale-Free Property on Firm Innovation
Xiaolong Lu, Wen Zhou, Yan Zhao, Ying Zhu, Shengnan Fei

116. Dynamic Analysis on Significant Risk of Innovative Enterprise During the Strategic Transformation Period
Zejian Li, Hongwu Zuo

117. The Development of State-Level Science and Technology Industrial Parks in China: Industry Clustering or Enterprises Gathering?
Qiang LI

118. Evaluation of Person-Job Fit on Knowledge Workers Integrating AHP and BP Neural Network

Qing Wang, Guo Chen

119. Discussion of ITM-Based Human Resources Planning and Management: An Example of W Corporation
Hong-ming Chen, Ya-nan Kang

120. Is Inequality or Deficiency the Real Trouble?—The Influencing Factors of the Income Satisfaction of Chinese Sci-tech Personnel
Yi Yang

121. Understanding Knowledge Sharing Willingness in Virtual Academic Community: A Survey Study on College Students

Rui Liu, Xiao Shao

122. An Application of Entrepreneurship Score Model in College Student Entrepreneurship Education

Guanxin Yao, Jing Xu, Jian Xu

123. The Research on Teaching Methods of Object-Oriented Approach in Management Information Systems Curriculum
Xianhong Liu

124. Engineering Material Management Platform for Nuclear Power Plant

Zhifeng Tan, Zheng Zhang, Liqing Hu, Shan Chen, Zhijun Wang

125. An Analysis of IT Customer Service Quality System
Yongrui An

126. The Research and Application of IT Room Monitoring System in Nuclear Power Plant
Li-Xuan Ye, Yang Jiao

127. Communication Resource Management Technology of Nuclear Power Plant
Yanliang Zhou, Tianjian Li

128. Institutional Factors Analysis of Listed Company’s Equity Financing Preference: Based on the Latest Data of Listed Company in Manufactory Industry
Jianqiang Guo, Hang Zhang, Hongna Wang

129. Empirical Analysis of Positive Feedback Trading in Chinese Stock Market

Jianqiang Guo, Qian Yang, Qi Li

130. Asymmetric Foreign Exchange Rate Exposure of Listed Commercial Banks
Chi Xie, Liangqiu Zhou

131. Influence of Highway Construction on Foreign Trade Based on Multivariate Regression Analysis
Rui Hua

132. Construction of Heilongjiang Forest Products Processing Industry E-Commerce Platform

Ying Cao

133. Multiple Case Studies of Global Enterprise System Implementation in China
Roger L. Hayen, Zhenyu Huang

134. Service-Based IT Management Model with Emphasis on Existing Outsourcing Areas
Michal Sebesta, Jiri Vorisek

135. An Empirical Study of Customers’ Intentions by Using Logistics Information Systems (LIS)
Yu Liu

136. Measurement of Gender Segregation in Chinese Industry
Dingquan Yang, Zongwei Xu, Lihua Ma

137. Construction of Linguistic Resources for Information Extraction of News Reports on Corporate Merger and Acquisition
Wenxin Xiong

138. Research on the Improvement of Business Age Model
Long Liu, Yanmei Xu, Lucheng Huang, Xiang Yao

139. Sales Forecast Using a Hybrid Learning Method Based on Stable Seasonal Pattern and Support Vector Regression

Fei Ye, J. Eskenazi

140. Establishing a Project Management Model Based on CMMI: Experiences from Victory Soft Case Study
Xinmin Wang, Ling Liu, Yingjie Wei

141. Refining the Producer–Consumer Problem and Lamport Clocks
Yanchun Ma

142. An Improved Risk Assessment Expert System for Elevator in Use
Yingjie Liu, Xingjun Wu, XinHua Wang, Weixiong Wang, Yuechao Song, Guojian Huang, Xinhua Wang

143. Real-Time Service Integration Based on Business Process Execution Language
Le Zhao, Peng Xu, Ting Liu

144. City Logistics Network Design and Optimization Under the Environment of Electronic Commerce
Yan Jiao, Dong Wang, Canquan Li

145. The Evolution Process of Agri-Products Supply Chain System of “Company & Farmer”
Jiemei Li, Youjin Gu, Hao Wu

146. Performance Evaluation of Distribution in the Distribution Center of Chain Supermarket Based on Unascertained and Analytic Hierarchical Model
Hongyu Li, Jichang Dong, Peng Gao, Xianyu Meng

147. An Application of Radio-Frequency Identification Systems in Chinese Clothing Supply Chain
Luyang Liu

Keywords: Engineering, Communications Engineering, Networks, Computing Methodologies, Information Systems and Communication Service

Author(s)
 
Publisher
Springer
Publication year
2013
Language
en
Edition
2013
Series
Lecture Notes in Electrical Engineering
Page amount
25 pages
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9781461470106

Similar titles