Login

Xing, Song

Unifying Electrical Engineering and Electronics Engineering

Xing, Song - Unifying Electrical Engineering and Electronics Engineering, ebook

472,20€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9781461449812
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

Part I. Power Generation, Transmission and Distribution (1)

1. Methodology of Detection for Power Cable Insulation Defects Based on DC Voltage Withstand Test
Yusheng Quan, Yu Zhou, Yuliang Wu, Zisen Ning, Jiacheng Xiong, Zhongyang Liu

2. Methodology of Forecasting the Developing Tendency of a GIS PD Based on the Fractal Dimension and Catastrophe Theory
Yu-sheng Quan, Bo Yi, Yu-liang Wu, Bo Zhao, Shao-yu Liu, Liang Guo, Chun Deng

3. Calculation of Lightning Surge Distribution in Transformer Windings
Jian He, Jiazhu Xu, Xilin Yan, Rong Jiang, Wusheng Lan

4. The Detecting Methodology of GIS Insulation Defects Based on the AC Withstand Voltage Test
Yu-sheng Quan, Bo Yi, Yu-liang Wu, Bo Zhao, Shao-yu Liu, Liang Guo, Chun Deng

5. The Methodology of Detection for GIS Insulation Defects Based on Lightning Impulse Test
Yusheng Quan, Bo Zhao, Yuliang Wu, Bo Yi, Zhida Sun, Shaoyu Liu, Liang Guo, Chun Deng

6. The Methodology of Detection for Power Cable Insulation Defects Based on AC Voltage Withstand Test
Yusheng Quan, Lixin Ji, Bo Zhao, Zhenhong Liao, Shaoyu Liu, Liang Guo, Chun Deng

7. Moisture Real-Time Identification for Utility Boiler Based on Mechanism Analysis
Xiaobin Huang, Haoyuan Tang, Danyi Chi

Part II. Power Generation, Transmission and Distribution (2)

8. Identification of Coherent Generator Groups Based on Stochastic Subspace Algorithm
Wei Xin, Yingyun Sun, Wei Wang, Ting Yu, Haotian Li, Hanzhi Zhang

9. Substation Topology Analysis Based on Improved Tracking Algorithm
Shi Jianlei, Zhang Xuan, Zhao Qiang, Zhang Jinfang, Wang Zengping

10. Evaluation Methodology About the Effect of the Sophisticated Test of GIS
Yusheng Quan, Bo Zhao, Yuliang Wu, Bo Yi, Peng Ye, Shaoyu Liu, Liang Guo, Chun Deng

11. Harmonic Flux Distribution in Transformer Based on Harmonic-Balance Finite Element Method
Qiang Hu, Derong Luo, Yong Wang

12. A Resonant Transformer with High Output Voltage Ratio
Mingfei Wei, Fang Yang, Zhongxing Duan, Ying Wang

13. Field Tests and Optimization Operation Research of a 600 MW Power Plant WFGD
Zongliang Qiao, Lei Zhang, Jie Li, Fengqi Si, Zhigao Xu

Part III. Power System Modeling and Simulation

14. Simulation Models and Stability of PV Grid-Connected Power System Based on PSASP
Siqing Sheng, Lei Hou, Xin Wu, Junsheng Li, Cuiyan Huang, Hui Fan

15. Delay-Dependent Small Signal Stability for Power System with Constant and Time-Varying Delays
Bo Yang, Yuanzhang Sun

16. An Improved Dynamic Stability Analysis Method for Time-Delay Power System
Bo Yang, Yuanzhang Sun

17. Identification of Excitation System under the Environment of Wide Area Measurement
Yazhou Zhang, Yuan Liu, Meng Yao, Zhiqiang Li, Liang Zhao

18. Variable Parameter Equivalent Model for the Loadability of Key Transmission Line
Likai Liang, Xueshan Han, Yanling Wang

Part IV. Load Modeling, Forecasting and Management

19. A Hybrid Model for Short-Term Wind Speed Forecasting Based on Wavelet Analysis and RBF Neural Network
Xiao-bin Huang, Pei-lin Mao, Xiao-peng Dong, Hao-yuan Tang

20. Z-BUS Loss Redistribution Based on Average Loss Coefficient
Tiantian Lu, Wenying Liu, Xiaomin Zhang

21. Short-Term Load Forecasting Based on Fuzzy Clustering Analysis Similar Days
Long Yu, Yihui Zheng, Xin Wang, Lixue Li, Gang Yao, Hongtao Chen

22. Based IGARCH Error Correction of the PLS-SVR Short-Term Load Forecasting
Zhiqiang Chen, Shanlin Yang, Liqiang Hou

23. Short Term-Load Forecasting Based on Meteorological Correcting Grey Model
Run-hai Jiao, Chen-jun Su, Bi-ying Lin, Rui-fang Mo

Part V. Power System Planning, Control, Protection, Maintenance and Operation (1)

24. Three-Phase Active Power Filter Based on Neural Network Model Reference Adaptive Control
Li Hong, Qiao Lifang, Tian Mingxing

25. An Improved Differential Evolution Algorithm for Economic Dispatch with Value Point Effect
Ya-Long Li, Wen-Ying Liu, Wei Zheng, Bo Du

26. The Methodology of Monitoring MOA Insulation Defects Based on Transient Voltage and Current
Yu-sheng Quan, Hui Wang, Yu-liang Wu, Bo Yi, Xiao-yang Chen

27. A 2-Span Mask Algorithm for Optimal Scheduling with Discontinuous Fuel Cost Function
SenNien Yu, KeRen Chen, HungJen Tsai

28. Single-Phase Ground Fault Detection of Small Current Grounding System Base on Wavelets Analysis
Huanghuang Liu, Qianjin Liu

29. Dynamic Optimal CPS Control for Interconnected Power Systems Based on SARSA Algorithm
Tao Yu, Shuiping Zhang, Yidong Hong

30. Economic Operation Analysis of Multi-transformer Combinations
Leilei Zhao, Hailian Song, Kunpeng Cheng, Penghui Sun

31. Reactive Power Optimization for Distribution Network Based on Chaos Guide Particle Swarm Optimization Algorithm with Gold Criterion
Ping Jiang, Xin Wang, Lixue Li, Yihui Zheng, Lidan Zhou, Zhongbao Zhang

Part VI. Power System Planning, Control, Protection, Maintenance and Operation (2)

32. Multi-objective Reactive Power Optimization and Multi-attribute Decision Making Considering the Risk of Voltage Collapse
Tian Xia, Jingyan Yang, Zhengzhong Zhang, Yuanyuan Yang, Yujia Li

33. Exploring Detection and Prevention of Harmonics in Electric Power System
Shibo Li, Xingying Chen

34. Selectivity of Zero-Sequence Current Backup Protection and Improvement Based on Wide Area Measurement System
Linlin Wu, Shaofeng Huang

35. Reactive Power Coordination During Emergency DC Power Support
Min Li, Lijie Ding, Wen Hua, Zheng Xu

36. Gain-Scheduled LPV Control of a Single-Machine Infinite-Bus Power System
Ying Shan, Xianrong Chang

37. A State Estimate Algorithm Based on Current Measurement for Offshore Oil Grid
Yingyun Sun, Haotian Li, Xin Wei, Sun Xiao, Xiaorong Xie

38. An Automatic Gain Control Digital Time-Division Integrator for NFM in ITER Utilizing Campbelling Technique
Li Shiping, Xu Xiufeng, Cao Hongrui, Yin Zejie, Yuan Guoliang, Yang Qingwei

39. The Similarity Between the Derivative of LEMP and Its Approximate Result for Oblique Channel in Near Area
Wang Xiaojia, Chen Yazhou, Wan Haojiang, Wang Lin

Part VII. STATCOMS and HVDC

40. STATCOM-Based Ice-Melting System of the Catenary System
Li-ping Zhao, Fei Chang, Xiangyu Wen, Zhijian Wu

41. Three-Phase Four-Wire STATCOM Control Method Based on Neural Network PI Controller
Jinghui Liu, Yihui Zheng, Gang Yao, Lidan Zhou, Xin Wang, Junliang Li

42. Direct Output Voltage Control Strategy for STATCOM Based on Multi-model and Neural Network PI Controller
Chen Zhou, Yihui Zheng, Xin Wang, Lixue Li, Gang Yao, Ning Xie

43. Relationship Between Electric Field and Contamination Deposited Characteristics of ±800 kV UHV DC Insulators at High Altitudes
Fangcheng Lü, Chunxu Qin, Yunpeng Liu, Wenyi Guo

44. Analysis and Simulation of Cascade STATCOM Based on PAM Inverter
Longdi Sui, Yihui Zheng, Xin Wang, Lixue Li, Gang Yao, Xinyuan Liang

Part VIII. Power Line Communications and Power Flow Analysis

45. Relay-Enabled Hybrid Wireless and Powerline Communication Access Network for Smart Power Grid
Huifeng Bai, Mingwei Li, Dongshan Wang, Licheng Wang, Ting Zhao

46. The Impact of SRS Effect and Attenuation on Transfer Power in DWDM System
Tengyun Zhao, Yu Liu, Wenxiu Zheng

47. An Algorithm for Power Flow Control Based on the Generation Adjustment
Liulin Yang, Cong Huang

48. Flexible Power Flow Algorithm of AC–DC Power System
Xiaopeng Tian, Ming Fu

Part IX. Reliability, Diagnostics and Prognostics

49. Development of High-Voltage Discharge Fault Detection System
Bohao Tao, Lixin Ma, Liping Zhang, Yang Bai, Bo Hu

50. Swing Blocking Criterion Based on Voltage Frequency Characteristics
Linlin Wu, Shaofeng Huang

51. A Reliability Evaluation Method of Generation and Transmission Systems Based on Sequential Monte-Carlo Simulation
Yaohao Wu, Wenying Liu, Chen Liang

52. Fault Diagnosis of Micro-grid Based on Petri Net
Hongxia Wu, Guoming Yang, Ailing Zhang, Honglin Wu

53. Bearing Fault Diagnosis Based on Cyclic Statistics Method
Mian-hao Qiu, Fu-Zhou Feng, Hua Cong

Part X. Smart/Micro Grid Distribution

54. The Realization of the Distribution Network Self-healing Function and Dynamic Evaluation of Estimation Methods
Zhang Xuan, Wang Zengping, Shi Jianlei, Li Xiang

55. Combination of Heat and Power Used in the Distributed Energy System
Shi-fu Wang, Chun-hua Li, Jing-wei Zhao, Xian-ming Zhang, Quan Wang, Qiang Xiao

56. Microgrid Multi-objective Economic Operation Optimization Considering Reactive Power
Jie Chen, Xiu Yang, Lan Zhu, Meixia Zhang

57. State Estimation of the Micro-grid
Jinling Lu, Guodong Zhu, Yuyang Miao

58. A Multi-Agent Energy Coordination Control Strategy in Microgrid Island Mode
Ming Ding, Kui Luo

59. The Auto-tuning of ASC and Fault Online Selection Device in Intelligent Substation
Haibo Bu, Zhihong Zhang, Fazhang Li, Yanjun Li

Part XI. Soft Switching and Multilevel Converters

60. A Novel Soft-Switching Converter with Passive Auxiliary Resonant Commutation
Enhui Chu, Xutong Hou, Mengyang Wu, Shijie Yan, Mutsuo Nakaoka

61. Soft-Switching Technology of Bidirectional DC-DC Converter for High-Power Flywheel Energy Storage System
Zhang Weiya, Li Yongli

62. A Fast SVPWM Algorithm for Five-Level Inverter Considering Over-Modulation Region
Yang Tai-peng

63. Loss Calculation of NPC Three-Level Converter in Permanent Magnet Direct-Drive Wind Power Generation System
Wei Jing, Guojun Tan, Zongbin Ye

64. Dual-PWM Three-Level Voltage Source Converter Based on SVPWM
Chunyuan Bian, Xiaojun Duan, Xuehai Chen, Chonghui Song

Part XII. Rectifier, Inverter, and Converter Technology (1)

65. Control Strategy of Grid-Connected Inverter Suppressing Grid-Voltage Background Harmonics Based on the Improved Passive Damping Method
Zhiling Liao, Dong Xu, Shengdong Wang, Congli Mei, Guohai Liu

66. Control Methods for Tripled Structure NPC Inverter
Cheng Zeng, Hong Zheng

67. Grid-Connected Inverter Control Technology Based on the Deadbeat Algorithm
Gujing Han, Wuzhi Min, Yunhong Xia

68. Improvements of Droop Control Strategy for Grid-Connected Inverters of Micro-Sources
Yun Ling Sun, Guan Nan Wang, Wen Jun Wang, Dong Wang, Li Zhang, Wei Huang

69. Improved Ant Colony Optimization Algorithm in Inverter Fault Diagnosis
Qinyue Zhu, Ying Wang, Xitang Tan, Yahui Zhao

70. Design of Flyback Converter Based on Synergetic Control
Zhong Jianwei, Lang Jianxun

71. Model-Based Design and Verification of the Fuzzy PID Controller for a Digital Power Converter
Ming Zhu, Gaoming Liang, Kangwen Sun

72. Analysis of Power Loss in Transformerless Grid Connected PV Inverter
Zhiling Liao, Zhongqi Song, Dong Xu, Congli Mei, Guohai Liu

Part XIII. Rectifier, Inverter, and Converter Technology (2)

73. Research and Design of Ignition System of Pulse Detonation Engine
Jiyang Diao, Xiaosong Wu, Feng Feng, Hu Ma

74. Design of Self-Tuning Fuzzy PID Controller on PWM DC–DC Converter
Zilong Yang, Yunyue Ye, Qinfen Lu

75. A Planar SJ IGBT with Plugged p+ Collector
Jiazhen Wu, Frank Jiang, Zhigui Li, Xinnan Lin, Jin He

76. An Improved Sliding Mode Variable Structure Control Algorithm and Its Application on PWM Rectifier
Hui-xian Huang, Xiang-ning Tang, Zi-bin Chen

77. Design of H Bridge Cascaded Filter and Bidirectional Converter for Railway Traction System
Tian Mingxing, Zhao Qingchun, Yang Jianfeng

78. Modeling and Designing of Buck Converters Based on Voltage Mode Control
Qi Xu

79. Fuzzy-Based Direct Power Control on Elevator System with Energy Feedback
Xiaofeng Zhang, Xiaohong Wang, Quanxue Guan, Lianfang Tian, Haixia Zhang

Part XIV. Electrical Machines and Drivers (1)

80. A New Online Identification Method for X

q
of Synchronous Generator with Steady-State PMU Data
Junli Zhang, Ancheng Xue, Tianshu Bi, Zhengfeng Wang, Wei Tang

81. Controlling of Double Y Shift 30˚ PMSM Series-Connected System Based on SVPWM
Shi Xianjun, Liu Lingshun, Zhou Shaolei

82. Calculation of Rated Load Voltage for Permanent Magnet Motor by Finite Element Method
Bing Guo, XinZhen Wu

83. Control of Permanent Magnet Synchronous Motor Based on Sliding Mode Observer
Jiebing Mao

84. No-Coupling Test Method for Brushless DC Motor Based on Model Identification
Deshun Yan, Xu Liang, Jian Huang, Hong Guo

85. Sliding-Mode Variable Structure Controller for Stator Flux and Torque of Induction Motor Drives
Qinghui Wu, Lin Li, Shuxian Lun

86. Study Tip Leakage Vortex of CPU Fan with Skewed Rotors
Li Yang

Part XV. Electrical Machines and Drivers (2)

87. Test Platform of Fuel Cell Electric Vehicle Powertrain
Changjun Xie, Qin Zhang, Shuhai Quan

88. Analytical Model of Adjustable Permanent Magnetic Coupler with Monolayer Conductor Rotor
Xu Wang, Dazhi Wang

89. The Modeling and Excitation Characteristics of the Transformer Under DC Bias
Dongwei Han, Tao Zheng, Xianqi Zhu, Huanhuan Qi

90. Energy-Saving Research on Asynchronous Motor Voltage Regulation Using Γ Equivalent Circuit
Ronghua Li, Si Li

91. Transient Performances Analysis and Experiment for Optical Current Transformer
Hongbo Li, Xingguo Cai, Guoqing Zhang, Zhizhong Guo

92. Double-Motor Synchronous Control System Based on Deviation Coupling Strategy
Li Zeng, Zicheng Li

Part XVI. Active Filters and Harmonics

93. An Auto-Tuning Filtering Method Based on Variable Reactors
Haiping Lin, Jing Chen, Siyu Huang, Youxin Yuan

94. The Reverse Reactive Power of SVC in the Field of the Electric Arc Furnace’s Reactive Power Compensation
Jinfa Fu, Zhenyu Xu

95. Design of Phase-Locked Loop Circuit Based on Ant Colony Optimization Algorithm
Dazhi Wang, Liang Qiao, Xifeng Guo, Zhen Liu

96. Combined Exact Feedback Linearization and Double Hysteresis Control for Active Power Filter
Guohai Liu, Chenxing Yang, Zhaoling Chen

97. The Application of Fuzzy PI Compound Control to DC Bus Voltage Regulation
Xifeng Guo, Dazhi Wang, Zhen Liu, Fenglong Shen, Wei Han

Part XVII. Power Supplies and Power Sources, Electromagnetic Compatibility

98. Design of Numerical Control Power Supply System for Gas-Sensing Test Instrument
Gaochen Gu, Shengquan You, Xun Liu, Jinming Wang, Guolong Liu, Hao Cai, Hui Suo

99. The Mid-Frequency Power Research Based on Multiple Closed-Loop Feedback
Su-ping Pei, Xiao-lei Wang

100. A Study on the Model of Electric Vehicle Charger and Battery
Zhiyong Liu, Zengping Wang

101. Fuzzy Sliding Mode Control of Air Supply Flow of a PEM Fuel Cell System
Chun-hua Li, Zhen-hua Sun, Yu-long Wang, Xue-dong Wu

102. Modeling and Performance Analysis of a PEM Fuel Cell System
Chun-Hua Li, Xiao-Peng Ji, Qing-Jun Zeng, Yu-Long Wang, Xue-Dong Wu

103. The Modeling Method of Electromagnetic Interference of Double Observation Point Electric Equipments
Dong Yan, Xiaoping Zeng, Zhang Kai

104. Electromagnetic Compatibility of Metallic Enclosure of EV Battery Management System Based on FEM
Chang-qun Wang, Xue-ming Sun, Chun Cai, Fan-shui Lu, Qiang Ye, Jian-hua Li, Li Wu

Part XVIII. Energy Conversion and Management

105. Application of Fuzzy Clustering Analysis in the Energy Systems Comparison
Xinke Ma, Xiaoliu Shen, Zhiyao Li, Qiangzhi Li

106. Optimal Model for Overall HVAC System
Ma Qing, Wu Hao

Part XIX. Wind Energy Systems

107. Wind-Thermal Power Random Multi-objective Scheduling Based on PLSPP-MIPSO
Lu Min, Zhao Mi

108. Reactive Power Compensation Strategy of DGIF Wind Park
JingJing Zhao, Yang Fu, DongDong Li, KaiKai Wang

109. The Largest Wind Energy Capture Based on Feedback Linearization Control
Huang Yuehua, Li Huanhuan, Li Guangxu, Yuan Chunguo

110. A Novel Hybrid Approach for Wind Power Forecasting
Xiang Xue, Dong-mei Zhao, Huan-huan Dong, Jin-yi Wang, Wen-hui Zhao

111. Prediction of Short-Term Power Output of Wind Farms Based on Extreme Learning Machine
Zhang Zheng-zhong, Jia Yi-min, Zhao Wen-hui, Xia Tian

112. Short-Term Wind Power Forecasting Based on Lifting Wavelet, SVM and Error Forecasting
Jinbin Wen, Xin Wang, Lixue Li, Yihui Zheng, Lidan Zhou, Fengpeng Shao

113. Reactive Power Optimization for Wind Power System Based on Adaptive Weights Flight Adjustment Particle Swarm Optimization
Xi Wang, Xin Wang, Lixue Li, Yihui Zheng, Lidan Zhou, Yang Liu

114. Equivalent Models of Wind Farms with Fixed Speed Wind Turbines
Jianming He, Lin Guan, Xinming Fan

Part XX. Solar Photovoltaic Devices and Systems

115. Hybrid Power System Composed of Photovoltaic and Commercial Power
Liao Zhiling, Wu Ben, Xu Dong, Mei Congli, Liu Guohai

116. Optimal Power Smoothing Control Strategy of Photovoltaic-Energy Storage System Based on a Fast Particle Swarm Optimization
Jing Ma, Jianlei Shi, Zengping Wang

117. A Novel Global Maximum Power Point Tracking Scheme Under Partially Shaded Conditions
Xiaodong Lu, Renjian Feng, Shuai Zhao

118. Photovoltaic Planning Process for Untypical Region
Haixiang Zang, Qingshan Xu, Lulu Ji, Wei Wang, Haihong Bian

Part XXI. Analog Circuits and Data Conversion Circuits

119. A New Color Interpolation Algorithm for Bayer Pattern Digital Cameras Based on Green Components
Huaping Ma, Shuang Liu, Guanglu Wei, Zunlie Tang, Shangjian Zhang, Yong Liu

120. Analysis of Image Intensifiers Halo Effect with Curve Fitting and Separation Method
Ling Ren, Feng Shi, Hui Guo, DongXu Cui, Yunsheng Qian, Honggang Wang, Benkang Chang

121. Sparse Reconstruction Using the Integrated Approach for Magnetic Resonance Imaging
Yu Lu, Hua-Hua Chen

122. Automated Estimation of Ore Size Distributions Based on Machine Vision
Ke Dong, Dalin Jiang

123. Automatic Building Detection and 2D Footprints Reconstruction for VHR SAR Images
Yanan Zhu, Zhen Li

124. A Novel Video Super-Resolution Algorithm Based on Non-Local Normalized Convolution
Yu Liao, MaoSheng Tian, Li Guo

125. An Improved Method Research of SAR Images Thresholding Segmentation
Hongyu Zhao, Qingping Wang, Weiwei Wu, Naichang Yuan

126. Efficient Self-Adaptive Image Steganography Scheme Based on Iterative Blending and Integer Wavelet Transform
Peipei Liu, Chuan Chen, Liangquan Ge, Yaoyao Luo

127. An Adaptive Image-Hiding Algorithm Based on Optimal LSBs Substitution
Chen Gui-qiang, Zhang Qi-lin, Wang Huan-wen, Wang Li-qin

128. Detecting Motion Regions Using Statistic Parameters
Yun Gao, Hao Zhou, Xuejie Zhang

129. Improved Compressed Sensing Image Reconstruction Method
Yan Haixia, Liu Yanjun

Part XXII. Image and Video Processing (2)

130. Image Specification Based on Multimodal Gaussian-Like Function
Jun Kong, Min Jiang, A. Halidan, R. Maimaiti

131. An Adaptive Lossless Video Compression Algorithm Based on Video Flatness
Lei Wang, Wei Zhu, Peng Chen, Yayu Zheng

132. Texture Data Compression of 3D Face Based on Multi-color Simultaneous Algebra
Lijun Ding

133. Face Detection Technology Research Based on AdaBoost Algorithm and Haar Features
Geng-hui Wang, Ji-cai Deng, Dong-bo Zhou

134. MRI Brain Segmentation Based on a Three-Dimensional Markov Random Field Model
Liang Li, Mei Xie, Jingjing Gao, Xingming Yue

135. Analysis of Correlation Registration Algorithms in the Observation of Solar Magnetic Field
Jie Chen, Kaifan Ji, Hui Deng, Song Feng

136. Iterated Image Restoration in the Closed Underwater Environment
Xiangchuan Min, Shaosheng Fan

137. Hyperspectral Images Target Recognition Using Projection Pursuit
Xiaoping Du, Jie Sun, Lurui Xia

138. Automatic Image Annotation Based on Multi-scale Salient Region
Xiao Ke, Guolong Chen

139. Implementation of Parallel Computing FAST Algorithm on Mobile GPU
Chien-Hsing Chou, Peter Liu, TaiYi Wu, YiHsiang Chien, YuXiang Zhao

Part XXIII. Signal Processing Theory and Applications

140. Realization of Vehicle SINS Four-Position Alignment Method Based on FPGA and DSP
Meng Wu, Xiaqing Tang, Xiangyuan Huang

141. INS/GNS Integrated Navigation on Small Area
Jing-li Huang, Guo-rong Zhao

142. Analysis About the Impacts of the Theodolites Distribution to the Two Stations Intersection Measurement
XinWei Liu, YunAn Hu, Liang Liu

143. The Research on the Jam Blind Separation of Misalignment Signal
Shuang Pan, Ruihua Zhang, Gang Wu, Yuqiang Wu

144. A Fast-Study Model of Aircraft Magnetic Field Based on Two Flights Data
Jian-Jun Zhou, Chun-Sheng Lin, Ying-Chung Huan

145. Optimal Frequency Band Selection Based on Filter Banks and Wavelet Packet Decomposition in Multi-class Brain–Computer Interfaces
Qingguo Wei, Bin Wan, Zongwu Lu

146. Channel Reduction by Cultural-Based Multi-objective Particle Swarm Optimization Based on Filter Bank in Brain–Computer Interfaces
Qingguo Wei, Yanmei Wang, Zongwu Lu

147. Positioning of Singular Point of Motor Vibration Signal Based on Wavelet Transform
Dongdi Chen, Jin Zhao, Zhongyu Shen

148. Apparent Longitudinal Conductivity Interpretation Method in Transient Electromagnetic Technique
Di Fan, Yuduo Wang

149. EEG Filtering Based on Machine Learning Simulation Design Analysis
Xin Xu, Bin Lv, Yanting Hu, Yun Zhou, Jiansheng Wu

Part XXIV. Radar and Array Signal Processing

150. Robust Estimation for Ship-Borne Radar Detecting Biases
Jiang-Huai Pan, Jia-Zhou He

151. Measurement of Target’s Motion Parameter for CW Radar
Baojun Zhang, Weiting Feng

152. Design and Implementation of Micro-broadband Radar Signal Source
Yafang Yin, Yanna Liao

153. A Nonlinearity Measurement Method for Frequency-Modulated Continuous Wave Synthetic Aperture Radar Imaging
Wen Yu, Siwei Zhao, Xiaoquan Song, Yueqing Gao

154. A Simulation Model of the Positioning Accuracy in the Multi-radar Foreign Object Debris Detection System
Feng Jin, Guolong Wan, Qiong Wang, Jin Zhang

155. Direction of Arrival Estimation of Two Wide-Band Sources with Small Array Based on Beam-Space Coherent Signal-Subspace Method
Xiaojuan Bai, Ya’an Li, Wei Zhang, Fengxue Liu, Daiqiang Cao

156. Using Aero-Acoustic Vector Sensor for Acoustic Measurement and Target Direction Finding
Zongyi Cai, Xuezhong Xu, Mingrong Dong

157. Design of Radar Electromagnetic Environment Simulator
Heming Wang, Wenlong Lu, Chuan Sheng

Part XXV. Antennas, Modulation, Coding, and Channel Analysis

158. Gauss White Noise in Digital Frequency Modulation Scheme
Xu Song, DaYong Liu, Zhe Chen

159. A Bandwidth Allocation Strategy Based on Multirate Sampling Method in Networked Control System
Zhiwen Wang, Hongtao Sun

160. Train–Ground Signal Credible Transmission Platform for Multi-rate LDPC Code
Lan Chen, Jian Chen, Guochun Wan

161. A Nonlinear Distortion Compensation Algorithm for 32APSK Modulation over Satellite Channels
Maoqiang Yang, Daoxing Guo, Kun Zhao, Lu Lu

162. Synchronization for Uncertain Chaotic Systems with Channel Noise and Chaos-based Secure Communications
Junqi Yang, Fanglai Zhu

163. Novel Compound Planar Spiral Antenna
Mingqing Chen, Gaofeng Wang, Shuhua Zhou

164. A Broadband Portable Three-Wire Antenna for Low-Power Vertical-Incidence Ionosonde
Bo Bai, Ming Yao

Part XXVI. Wireless Communication and Mobile Computing (1)

165. Mobile Cloud Forwarding Service in Delay Tolerant Networks
Yahui Wu, Su Deng, Hongbin Huang

166. The Design of Passive Intermodulation Test System Applied in LTE 2600
Gong Lin, Chenghua Wang, Wenjue You, Yunqiang Wan

167. Adaptive Modulation with Antenna Selection and Imperfect Feedback in Rayleigh Fading Channel
Xiangbin Yu, Lengchi Cao, Wenting Tan, Xin Yin, Xiaomin Chen

168. An Improved Double Iterate Equalize Algorithm for Continuous Phase Modulation
Yi Yan

169. A Dual Channel Reservation MAC Protocol for Mobile Ad Hoc Networks
Duoying Zhang, Wenqiang Zhang, Kai Liu

170. An Improved K-Best MIMO Detection Algorithm for Parallel Programmable Baseband Architecture
Cheng Tan, Yifei Zhao, Chunhui Zhou, Yunzhou Li

171. A New Synchronized Multi-interface MAC Protocol for Multi-hop Wireless Mesh Networks
Hongjiang Lei, Zhi Ren, Jun Huang, Chao Gao, Yongcai Guo

Part XXVII. Wireless Communication and Mobile Computing (2)

172. Optimizing Polyphase Coded Signals for MIMO Radar
Jin Yang, Lei Nie, Weidong Jiang, Zhaowen Zhuang

173. Implementation and Performance Analysis of HARQ in 3GPP LTE System-Level Simulation
Yuan Gao, Peng Xue, Yi Li, Hongyi Yu, Xianfeng Wang, Shihai Gao

174. A Busacker–Gowen Algorithm Based on Routing Scheme for Maximizing Throughput with Minimum Delay in WOBAN
Minglei Fu, Zhenpeng Zheng, Yiluan Zhuang, Bisheng Quan, Zichun Le

175. The Adaptive Header Compression Algorithm of Mobile IPv6 Network
Jing Gu

176. Timing Synchronization Algorithm for DRM
Cheng Yan, Fenglin Zhang, Guoche Qin

177. A New Dynamic Frame Slotted ALOHA Algorithm Based on Collision Factor
Chengpo Mu, Jia Song, Yuanqian Chen, Zhijie Yuan

Part XXVIII. Mobile Ad-hoc and Sensor Networks

178. A RSU Deployment Scheme Based on Hot Spot in Vehicular Ad Hoc Networks
Weidong Yang, Pan Li, Hongyue Liu, Jizhao Li

179. A Dual-Mode MAC Protocol over Mobile Ad Hoc Networks
Cheng Luo, Lei Lei, Weiling Cai, Shengsuo Cai, Ting Zhang

180. Performance Analysis for Dedicated Control Channel Multichannel Protocol
Junrong Yan

181. Medium Access Control Protocol for Embedded Sensor Networks and B-MAC Design
Yumin Liu

182. The WSN-Based Fine Agriculture Environmental Monitoring System
Xing Pan, Fengtong Pan, Yi Gao, Zheng Ma

Part XXIX. Optical Communications

183. A 250 Mbps Transmitter with a Resonant Cavity Light Emitting Diode for Plastic Optical Fiber Communication
Xiaofeng Shi, Xiang Cheng, Jifang Li, Jiangbing Pan, Chao Chen

184. Secrecy Optical Communication System Based on Dynamic Strong Dispersion Control
Ju Cai, Qiujian Bai

185. A DFS-Based Traffic Grooming Algorithm for Light-Trail Networks
Minglei Fu, Yiluan Zhuang, Bisheng Quan, Zichun Le

186. A Simple Method for Studying LED Phase–Frequency Characteristics
Peng Chen, Zixuan Xu, Yang Cao, Xiaofeng Gu, Zhen Zhong, Lei He

Part XXX. Analog Circuits and Signal Conversion Circuits

187. A Novel Signal Conditioning Circuit for Piezoresistive Pressure Sensor
Siying Li, Zhengyuan Zhang, Jie Tang, Dasheng Ding

188. A Low Leakage Power-Rail ESD Clamp Circuit with Adjustable Holding Voltage in Nanoscale Process
Xuelin Zhang, Yuan Wang, Guangyi Lu, Song Jia, Xing Zhang

189. Design of Hybrid Continuous-Time/Discrete-Time ΣΔ Modulator
Qi Shen, Weiyin Wang, Xiaofeng Gu

190. Design of the Self-Tracking Filter Based on Frequency to Voltage Conversion
Xingping Ran, Shengqian Ma, Juanfang Liu, Weizhao Zhang

191. Property of Butterworth Type Low-Pass Filter Used in Lock-in Amplifier for Precise Capacitance Transducer
Yu Huang, Li-Hua Wu

192. Comparative Study of Delta-Sigma Modulators for the Fractional-N PLL in WBAN
Qiming Zeng, Hang Yu, Jiang Lai, Yan Li, Zhen Ji

Part XXXI. Low Power and VLSI Design

193. A Comparison Analysis of Single-Ended Bit-Line Leakage Reduction Techniques at 40 nm Node
Liang Wen, Zhentao Li, Yong Li

194. A 0.5 V Divider-by-2 with Forward-Body Bias Technique for Wireless Sensor Networks
Lidan Wang, Zhiqun Li

195. Implementation of a Built-in Temperature Sensor Using 65 nm 1.2 V Complementary Metal Oxide Semiconductor
Xiao Wang, Bin Tian, Biao Wang

196. Design of Driving Platform for Ultra-High Resolution CCD
Wen-hai Xu, Hou-de Wu

Part XXXII. IC Circuit Design and Test

197. The Design of Pseudo-random Signal Transmitting Electromagnetic Detection System Based on FPGA
Shiqiang Li, Guoqiang Liu, Yanhong Li, Zhengwu Xia

198. The Design and Application of Evolvable Hardware IP Core
Chuantao Li, Jianan Lou, Jianhua Yu, Fangfang Xie, Ruo Wendang, Miao Li

199. Design of a PWM/LDO Dual Mode Synchronous Buck Regulator
Chang-yuan Chang, Qing Wang, Shuo-rui Zheng, Jun Li

200. Frequency Behavior of the Microcontroller Immunity Against the Conducted Radio Frequency Disturbance on Supply Pins
Zixin Wang, Yehua Yang, Tao Su

201. A Novel Multi-RC-Triggered Power Clamp Circuit for On-Chip ESD Protection
Guangyi Lu, Yuan Wang, Xuelin Zhang, Song Jia, Xing Zhang

202. Design of Trigger Circuit for Series SCR 12-Pulse Phase-Controlled Rectifier
Yaming Ge, Jun Li

203. The Design and Implementation of Interface Electronics for Silicon Micromechanical Gyroscopes
An-cheng Wang, Bing Luo, Xiao-ping Hu

Part XXXIII. Control Theory and Applications

204. Design of Mamdani Cascade Fuzzy Control System for Inverted Pendulum
Zhaohong Ding

205. Intelligent Control Algorithm of Electric-Fused Magnesia Furnace Based on Neural Network
Wenlai Ma, Shouxi Zhu

206. Dynamics and Control of an Active Magnetic Bearing-Rotor System with Time Delay
Mingshu Zhang

207. Multimodel Nonlinear Predictive Control with Gaussian Process Model
Ming Hu, Zonghai Sun

208. Availability Analysis of a Redundant System with Common-Cause Failure
Yansong Liang, Xianhui Yang, Jun Wang

Part XXXIV. Measurement, Tracking, and Space Technology

209. Study on LQG Regulation Design of DC Motor
Guoliang Liu, Haitao Gao

210. Scalar Magnetometer Configuration Scheme for Underwater Magnetic Anomaly Localization
Li-Hua Wu, Yu Huang

211. Attitude Disturbance and Control of Satellite During Space Net Projecting
Zhijie Gao, Dongfang Yang, Fuchun Sun

212. Optimal Sliding Mode Attitude Synchronization Control for Autonomous Docking to an Out-of-Control Target
Yunhai Geng, Wei Lu, Ling Yi, Xiaowei Shan

213. Precession-Identification Based on Sparse Representation
Yi Xu, Peng You, Hongqiang Wang

214. Identification of Thermal Process Using Hammerstein Model Based on Particle Swarm Optimization Algorithm
Dong Feng Wang, Yan Yan Ren, Chang Liang Liu, Pu Han

Part XXXV. Robotics, Automation, and System Identification

215. Fuzzy PID Control of Six Degrees of Freedom Parallel Manipulators in Electro Hydraulic Servo System
Danhong Sang, Chenghao Han

216. Jointly Connected Topologies and Its Application to Cooperative Timing Mission of Multiple Unmanned Air Vehicles
Man Li, Qing jie Zhang, Guang dong Liang, Zhi ke Wang

217. Normalized Two Inputs Single Output Hammerstein System and Its Application
Jia-feng Zhao, Xiu-zhen Ma, An-ming Rong

218. An Improved Calibration Method of Micro Stereo Vision System
Wei Pei, Yong Ying Zhu

Part XXXVI. Knowledge and Learning Technologies

219. Alarm Association Rules Mining in Distributed Database
Chao Chen, Tongyan Li

220. An Improved Ant Colony Algorithm for Solving Permutation Flow Shop Scheduling Problem
Zhi Cai, Zhijun Gao, Xuejin Zhang, Weilai Hao

221. Nonlinear Data Mining Method Based on Manifold Learning
Lurui Xia, Jilian Li, Xiaoping Du, Gangtao Hao

222. Improved Convex Incremental Extreme Learning Machine Based on Enhanced Random Search
Wei Wang, Rui Zhang

223. C-PESA: An Improved Comentropy-Based PESA Algorithm
Kun Wang, Linlin Wang, Yuhua Zhang

224. Study of the Hydrological Time Series Similarity Search Based on Daubechies Wavelet Transform
Hongfa Wang, Chen Xing, Feng Yu

225. Bidirectional Search Algorithm of Available Logistics Route Based on Site Closure
Min Song, Xiaoling Su, Chong Zhang

Part XXXVII. Pattern Recognition and Machine Intelligence

226. Geological Deformation Trends Based on Dynamic Fuzzy Neural Networks
Zhifei Yang, Lin Zhu, Jianhui Yang

227. Face Recognition Based on a 2D Gabor-Modular Binaryzation-LDA Feature Extraction Method
Wenbiao Jiang, Mei Xie

228. Fuzzy Clustering with Generalized Entropy Based on Neural Network
Kai Li, Peng Li

229. New Recursive Robust Algorithms for the Estimation of AR Parameters
Junmin Zhang, Yuanli Cai

230. Application Research of Support Vector Machine Classification Algorithm
Weiguo Dai, Haitao Li, Qijun Liu

231. Improved Clustering Algorithms Used in Diesel Engine Vibration Fault Diagnosis Based on Bayesian Networks
Zhaojing Tong, Xinliang Zhang, Aihua Dong, Xiuhua Shi, Jingjing Du

232. An Algorithm of Moving Objects Localization Based on Neighboring Analysis
Jiasheng Song, Guoqing Hu

233. The Recognition of Leaf Shapes Based on the Analytic Hierarchy Process
Bo Liu, Chenxiang Lin, Qiu Fan

234. Dimensional Reduction Applied in Lung Data’s Classification
Fei Yin, Guirong Weng

Part XXXVIII. Modeling, Simulation, and Data Processing

235. Environment Factor Simulation in Double Parameters Weibull Distributing
Meng Lv, Jinyan Cai

236. Researches on Control of Iterated Function System Attractors
Xiangdong Liu, Zhanguo Li, Degao Wang, Liming Wang

237. Organization of LiDAR Point Cloud Based on 2D
Hengguang Bi, Zhigang Ao, Youoliang Zhang, Kangyi Zhang, Changchun Tang

238. Denoising Method for Gross Errors and Random Errors of Monitoring Displacement for High Rock Slope
Wei Hu, Xingguo Yang, Jiawen Zhou, Lin Zhang, Hongtao Li

239. Assessment of Storage Reliability for Accelerometer Based on Pseudo-Stable Data
Dongyao Jia, Yanke Ai

240. Virtual Prototype Design Technique of the CJ20-100 Model Alternating Current Contactor
Dewei Chen, Yuqi Zhuang, Yangxing Xie, Yuanpeng Huang

Part XXXIX. Software, System, and Network Security

241. An Approach to Verify Correctness of the Mandatory Access Control Framework
Xiaokun Zhang, Ri Xu, Yan Zhang, Geng Zhao

242. Extending Explicit Management of SMMHS to OpenMP for Heterogeneous Architectures
Xiaoxian Liu, Rongcai Zhao, Yuan Yao, Pinfeng Huang

243. Equidistant Checkpoint Placement for Checkpointing and Rollback Recovery
Zhenpeng Xu, Weiwei Li, Jinyong Yin

244. SSE Instruction and Block Predetermination-Based Automaton Optimization
Tianlong Yang, Hongli Zhang, Xiaolong Cao, Zhihong Tian, Mahmoud T. Qassrawi

245. A New Signature Scheme from Inner Automorphism Group
Ping Pan, Chengqian Xu, Licheng Wang, Yixian Yang

246. New Multi-Receiver Id-Based Ring Signcryption Scheme
Xing Wang, Jian Shu, Wei Zheng, Linlan Liu, Xin Fan

247. Image Scrambling Based on Linear Distortion
Shanshan Li, Jiang’an Wang, Bayi Qu

Keywords: Engineering, Electronics and Microelectronics, Instrumentation, Power Electronics, Electrical Machines and Networks, Electrical Engineering

Author(s)
 
 
 
Publisher
Springer
Publication year
2014
Language
en
Edition
2014
Series
Lecture Notes in Electrical Engineering
Page amount
34 pages
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9781461449812

Similar titles