Login

Wang, Pinxian

The South China Sea

Wang, Pinxian - The South China Sea, ebook

109,95€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9781402097454
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

1. Introduction
Pinxian Wang, Qianyu Li

2. Oceanographical and Geological Background
Pinxian Wang, Qianyu Li

3. Stratigraphy and Sea Level Changes
Qianyu Li, Guangfa Zhong, Jun Tian

4. Sedimentology
Zhifei Liu, Wei Huang, Jianru Li, Pinxian Wang, Rujian Wang, Kefu Yu, Jianxin Zhao

5. Upper Water Structure and Paleo-Monsoon5
Zhimin Jian, Jun Tian, Xiangjun Sun

6. Deep Waters and Oceanic Connection
Quanhong Zhao, Qianyu Li, Zhimin Jian

7. Biogeochemistry and the Carbon Reservoir
Meixun Zhao, Pinxian Wang, Jun Tian, Jianru Li

8. History of the South China Sea – A Synthesis
Pinxian Wang, Qianyu Li

Keywords: Earth Sciences, Geology, Sedimentology, Oceanography, Meteorology/Climatology, Mineral Resources

Author(s)
 
Publisher
Springer
Publication year
2009
Language
en
Edition
1
Series
Developments in Paleoenvironmental Research
Page amount
516 pages
Category
Natural Sciences
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9781402097454

Similar titles