Login

Lehtonen, Mikko

Maa-ilma

Lehtonen, Mikko - Maa-ilma, ebook

28,00€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 978-951-768-481-1

Materialistisen kulttuuriteorian lähtökohtia
Ihmiset elävät materiaalisessa maailmassa – ravinto, vaatteet ja asumukset ovat välttämättömiä hengissä säilymiseksi. Nämä materiaaliset seikat eivät kuitenkaan ole irrallaan symboleja täynnä olevasta kulttuurista. Kirjassa kulttuuri nähdäänkin ihmisen materiaalisena ja käytännöllisenä toimintana. Materiaalinen maa ja symbolinen ilma ovat kietoutuneet erottamattomasti toisiinsa. Silti materiaalisuudesta puhuttaessa symbolisuus jää yleensä huomiotta, ja kulttuurista puhuttaessa materiaalisuus sivuutetaan miltei aina.

Monitieteisessä teoksessaan Maa-ilma Mikko Lehtonen tarkastelee kriittisesti ihmisiä, yhteiskuntaa ja kulttuuria koskevia teorioita, joissa irrotetaan toisistaan luonto ja kulttuuri, ruumis ja henki, taidot ja taiteet sekä käytännöt ja symbolit. Hän rakentaa niille vaihtoehtoa, jossa ihmiset nähdään luonnollisina, ruumiillisina ja taitavina olentoina. Taloutta, politiikkaa ja kulttuuria ei voi erottaa toisistaan, vaan ne tulee nähdä yhteiskunnallisen uusintamisen ulottuvuuksina.

Lehtonen kritikoi individualistista ja välineellistä ihmiskäsitystä. Yksilöiden erillisyyden sijaan siinä korostetaan ihmisten riippuvuutta luonnosta ja toisistaan. Maailma on syytä jäsentää tavoilla, jotka tekevät oikeutta sen moninaisuudelle ja prosessiluonteelle. Ihmiselämän tarkoitusta kirjassa ei etsitä ihmisten ulkopuolelta vaan siitä, miten ihmiset voisivat olla ihmisiksi toisiaan kohtaan.

Mikko Lehtonen on Tampereen yliopiston mediakulttuurin professori. Häneltä ovat aiemmin ilmestyneet muun muassa Kyklooppi ja kojootti (1994) sekä Merkitysten maailma (5. painos 2004).

Keywords: kulttuuriteoriat, yhteiskuntateoriat, kulttuuri, merkitykset, materiaalisuus, symboliikka, dualismi, tietoisuus, toiminta, ihminen, luonto, yhteiskunta, valta, vapaus, ruumis, henki, ihmiskuva, kulttuurikritiikki, kulttuurintutkimus, sähkökirjat

Author(s)
Publisher
Osuuskunta Vastapaino
Publication year
2014
Language
fi
Edition
1
Page amount
432 pages
Category
Litterary Studies
Format
Ebook
eISBN (PDF)
978-951-768-481-1
Printed ISBN
978-951-768-437-8

Similar titles