Login

Aro, Tuija

Taaperosta taitavaksi toimijaksi. Itsesäätelytaitojen kehitys ja tukeminen

Aro, Tuija - Taaperosta taitavaksi toimijaksi. Itsesäätelytaitojen kehitys ja tukeminen, ebook

46,15€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 978-951-39-8113-6

OSA I - Näkökulmia itsesäätelytaitojen kehitykseen -- 1. Miten ymmärrämme itsesäätelyn? / Tuija Aro -- 2. Itsesäätelytaitojen kehitys ja biologinen perusta / Tuija Aro -- 3. Kognitiivisten taitojen merkitys itsesäätelyn kehityksessä / Sira Määttä & Tuija Aro -- 4. Vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksen merkitys lapsen itsesäätelyn kehityksessä / Marja-Leena Laakso -- 5. Itsesäätely sosiaalisten taitojen ja suhteiden perustana / Anna-Maija Poikkeus -- 6. Itsesäätelytaitojen kehityksen ongelmat lapsuudessa / Tuija Aro -- OSA II - Näkökulmia vuorovaikutukseen ja tukemiseen -- 7. Ylivilkkaiden ja haastavasti käyttäytyvien lasten vanhempien ryhmämuotoinen tukeminen / Kaija Lajunen & Marja-Leena Laakso -- 8. Osaamisen kasvattaminen - ongelmista onnistumisiin KasKas-ryhmässä / Tiina Linnove & Taru Kivijärvi -- 9. Päivähoitohenkilökunnan ohjaaminen tukitoimien suunnittelussa / Satu Peitso & Vesa Närhi -- 10. Haastavasti käyttäytyvä lapsi - kodin ja päivähoidon kasvatusyhteistyö koetuksella / Erja Rautamies, Marja-Leena Laakso & Pirjo-Liisa Poikonen -- 11. Lapsen itsesäätelyn tukeminen arjessa / Kenneth Eklund & Johanna Heinonen -- 12. Leikin mahdollisuudet ja haasteet lapsilla, joilla on itsesäätelyn vaikeuksia / Elina Lehtinen, Leena Turja & Marja-Leena LaaksoLapsen itsesäätelytaitojen puutteet näkyvät vaikeutena säädellä käyttäytymistä ja tunteita sekä puutteina kognitiivisessa kontrollissa, kuten tarkkaavaisuuden suuntaamisessa. Päivähoitoiässä hankaluudet saattavat ilmetä aggressiivisuutena, impulsiivisuutena tai voimakkaana arkuutena johtaen hankauksiin aikuisten kanssa ja vaikeuksiin toimia yhdessä ikätovereiden kanssa.

Tässä lasten parissa työskenteleville ammattilaisille suunnatussa kirjassa kuvataan itsesäätelytaitojen kehitystä, siihen vaikuttavia tekijöitä sekä keinoja tukea lapsen kehitystä. Itsesäätelytaitoja tarkastellaan kognitiivisen kehityksen sekä lapsen ja hänen ympäristönsä välisen vuorovaikutuksen näkökulmista. Itsesäätelyn puutteiden merkitystä kuvataan muun muassa sosiaalisten taitojen, leikin ja ryhmässä toimimisen kannalta. Keskeistä kirjassa on erilaisten tukimuotojen esittely painottaen sitä, miten aikuiset voivat tukea kehitystä lapsen arjessa. Lisäksi kirjassa pohditaan keinoja tukea vanhempia ja päivähoidon henkilökuntaa.

Kirjan kirjoittajat ovat psykologian ja varhaiskasvatuksen ammattilaisia. Kirja on tarkoitettu alle kouluikäisten ja alaluokkalaisten parissa työskenteleville.

Keywords: itsesäätely, kehitys, kasvatus

Author(s)
Editor
Publisher
Niilo Mäki Instituutti
Publication year
2011
Language
fi
Edition
1
Page amount
265 pages
Category
Psychology
Format
Ebook
eISBN (PDF)
978-951-39-8113-6
Printed ISBN
978-951-39-4286-1

Similar titles